2013-02-01

Zakończone

Konkurs Walentynkowy z Eveline Cosmetics

Po raz kolejny Eveline Cosmetics ma dla Was niespodziankę, tym razem z okazji Walentynek. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody jak zwykle super atrakcyjne.
  


Każda Walentynka w dniu swojego święta szczególnie stara się o to aby wyglądać pięknie. Z pewnością pomogą Wam w tym kosmetyki Eveline nie tylko z naszego zestawu konkursowego, w którym jest również prezent dla niego:).

Co należy zrobić?

Napisz które dwa kosmetyki marki Eveline Cosmetics prezentowane na naszej stronie szczególnie polubiłaś? Uzasadnij krótko swoją wypowiedź.

Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów:

Zestaw składa się z 4 kosmetyków:

1) Superduet - błyszczyk + maskara
2) Orchidea Bioenergetyzujący Żel pod prysznic
3) Orchidea Bioenergetyzujący Balsam do ciała
4) 2w1 balsam po goleniu+krem nawilżający z męskiej linii kosmetyków Black

 
Konkurs trwa od 01 lutego 2013 do 10 lutego 2013.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Walentynkowy z Eveline Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 01 lutego 2013 do 10 lutego 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz które dwa kosmetyki marki Eveline Cosmetics prezentowane na naszej stronie szczególnie polubiłaś? Uzasadnij krótko swoją wypowiedź.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 lutego 2013.
 

Komentarze (36)

sylvana (2013-02-22 23:11:42)
Super produkty Eveline...
każdemu można śmiało polecić ... a zadowolenie z wygranej bezcenne 
anarose88 (2013-02-12 09:50:41)
Walentynkowy konkurs z marką Eveline Cosmetics
Prezentowane kosmetyki Eveline na stronie są  wszystkie wspaniałe pod względem marki, ceny , jakości..ale są takie dwa perełki w mojej szafce zawsze są to : Błyskawiczna Odnowa Pękającej Skóry Pięt , Krem na pękające pięty ponieważ: Krem jest świetny, ładnie pachnie, jest gęsty. Jego największą zaletą jest to , że naprawdę działa! stopy są o wiele gładsze. Jestem pod jego dużym wrażeniem. Jednym ze składników jest uryna, która jak wiadomo działa na rany, być może dlatego ten krem tak świetnie się sprawdza. Drugi produkt : Blemish Base BB Cream 9Matujący krem 8 w 1 ) Super poprostu codzienny makijaż właśnie uzupełnia mi ten krem ulubiony , wpsaniały i cudny!!! Co więcej ; Do skóry jasnej idealny, ładnie sięrozprowadza co więcej jest w ładnym kolorze opakowanie co mnie urzeka ;) no i SPF co jest najbardziej korzystne dla skóry.    
anikirax (2013-02-10 23:14:47)
konkurs
 Błyszczyk, bo ja całuśne usta chcę mieć i tusz, który uwodzić będzie oczy ich przez oczy me!
łatka_pyskatka (2013-02-10 21:17:29)
Walentynkowy konkurs z marką Eveline Cosmetics
Jestem wierną i oddaną wielbicielką naszej rodzimej firmy, produkującej wyjątkowo skuteczne kosmetyki, które kuszą nie tylko swoimi właściowściami ale także intrygującą ceną - dzięki czemu już nie jeden kosmetyk zagościł w moim domu. Często inspiracją dla mnie stawał się portal udziewczyn.pl w którym nie zabrakło porywających artykułów prezentujących w bardzo zachęcający sposób kosmetyków marki Eveline Cosmetics. Po jasnej i konkretnej lekturze wybierałam się na zakupy, aby na własnej skórze poznać dobroczynność prezentowanych produktów. I właśnie tym sposobem odnalazłam dwa kosmetykowe ideały :) Mój must - have od Eveline Cosmetics na każdy dzień to : Balsam ultranawilżajacy z linni Extra Soft do skóry suchej, przesuszonej i atopowej. Wyjątkowy balsam, który cenię za wyjątowe i długotrwałe nawilżenie mojej skóry - zwłaszcza zimową porą, gdy pod gruba warstwą ubrań moja skóra ma utrudnione warunki do pięknego wyglądu. Duża butelka balsamu sprawia, że mogę się nim cieszyć naprawdę długi czas. Bardzo ułatwia mi życie - bo gdy spieszę się rano przed wyjściem do pracy - balsam natychmiastowo sie wchłania, nie muszę stresować się że zostawi tłuste plamy na ubraniach. Nie pozostawia na skórze lepiącej warstwy lecz przyjemną i aksamitną w dotyku skórę. Naatomiast wieczorem, po kapieli i depilacji gdy go wklepuję nie powoduje podraznień oraz szczypania. Mam z nim prawdziwa wygodę - to cudowne opakowanie z pompką sprawia, że aplikacja to czysta przyjemność. Doskonale radzi sobie z suchą skórą na łokciach oraz kolanach. Doskonałe nawilżenie oraz wygładzenie. Mój must - have od Eveline Cosmetics na wyjątkowe okazje to : Matujacy krem BB 8 w 1 Blemish Base Cream. Doskonały produkt, który łączy w sobie maksimum zalet. Specyfik uwielbiany przeze mnie za właściwości upiększające oraz niwelujące niedoskonałości w sytuacjach gdy naprawdę tego potrzebuje - mogę bez obaw stosować właśnie ten produkt - jest niezawodny w stresujących sytuacjach gdy na mojej twarzy pojawia się niepokojące czerwienienie policzków - krem skutecznie je maskuje. Kosmetyk wielofunkcyjny - zawiera właściowści zarówno kremu nawilżającego, korektora, fluidu co sprawia, że zyskuję na czasie i nie tracę nieskończenie wiele wysiłku na wykonanie perfekcyjnego makijażu - mogę te cenne chwile poświęcic w innym celu :) Wyrównuje koloryt cery, rozświetla, doskonały do mojej jasnej karnacji - kolor idealnie stapia się z cerą jakby dla niej był stworzony - czuję się przez to wyjątkowo dopieszczona - tak jakby Eveline wyprodukowało ten produkt  specjalnie dla moich potrzeb.
grena (2013-02-10 19:59:21)
konkurs
Pragnę wszem i wobec poinformować, iż moja właścicielka dba o mnie należycie. Dokarmia mnie, dba bym była odpowiednio nawilżona, oczyszczona i wygładzona. Już niejeden produkt na własnej skórze poznałam i z jego właściwościami dokładnie się zapoznałam. Muszę też po cichu przyznać iż podkochuje się w dwóch produktach Eveline skrycie. To seria 4D, która cuda działa i sprawia, że jestem prawie doskonała. Slim Extreme 4D Diamentowy peeling-masaż myjący ANTYCELLULIT oraz Slim Extreme 4D Diamentowe serum wyszczuplające+ANTYCELLULIT to duet doskonały, który na łamach portalu udzieczyn.pl był prezentowany. Dzięki nim jestem gładka, jędrna i apetyczna. Skóra Greny  
Habibi (2013-02-10 18:13:49)
Eveline :)
Szczególnie Orchidea Bioenergetyzujący żel pod prysznic i balsam do ciała polubiłam, nimi się wręcz zachwyciłam. I jedno i drugie energii dodaje, codzienna pielęgnacja ciała przyjemnością się staje. Zapachem orchidei skóra otulona, po całym dniu jest wreszcie dopieszczona. Na zmysły działa doskonale, odżywia i nawilża skórę wspaniale. Piękny wygląd i blask ona odzyskuje, po tym duecie wyjątkowo się czuję. Jestem odświeżona i wypoczęta, a skóra ujędrniona, codziennego stresu zupełnie pozbawiona. Moja skóra jest aksamitna w dotyku i świetnie nawilżona, po tych kosmetykach czuję się zawsze jak nowo narodzona.    
Halina T. (2013-02-10 13:45:18)
Eveline
moje 2 ulubione rzeczy to Wygładzająco – nawilżający eliksir do rąk i paznokci od Eveline i INTENSYWNY BALSAM S.O.S. Eveline ucieszą każdą kobietę i dziewczynę podoba mi się ich wspaniałe działanie no i piękne opakowanie dla moich szorstkich i suchych dłoni jest to ratunek przed popękaniem je obroni S.O.S. dla łokci kolan i stóp będę temu balsamowi wierna aż po grób a to wszystko w niskiej cenie takie kosmetyki to marzeń mych spełnienie tyle mają zalet a wcale wad mojej uwagi naprawdę jest każdy ten kosmetyk wart!          
sylvana (2013-02-10 12:03:36)
Moi Faworyci od Eveline Cosmetics...
prezentowane na stronach Udziewczyn.pl to produkty godne polecenia, bo zarówno ich prezentacja , jakość,co też sama cena zachęcają by spróbować Orchidea bioenergetyzujący Żel pod prysznic, oraz Orchidea bioenergetyzujący Balsam z wielką przyjemnością na codzień stosować. One poprawiają jakość mojego ciała,w dzień ponury ubierają w zapach rozgrzanej natury, bo dobry humor wraca,gdy szorstkości skóry miękkość natychmiast ten Duet przywraca. Z nimi czuję się nie tylko zrelaksowana, ale wręcz uzależniona od wielokrotnego w ciągu dnia kąpania i smarowania! P.S. Krótka ta odpowiedź niechaj Was nie zmyli,ja naprawdę gorąco polecam moje kosmetyki,jak to mawiam ... ''' od Eveliny ''' 
Magda Kol (2013-02-09 19:43:51)
produkty Eveline
Niezwykle ciężko jest wybrać tylko dwa kosmetyki, ponieważ produkty Eveline to same klasyki.  Ale dwa takie ulubione,  zostaną tutaj umieszczone. Diamentowa maseczka odmładzającą (3w1) to formuła blask przywracającą. Przełomowa technologia przeciwzmarszczkowa pozwoliła poczuć siłę młodości od nowa. Czyste 24-karatowe złoto działa na skórę lepiej niż błoto. Głęboko odżywia i regeneruje, nawilża, wygładza i zmarszczki redukuje. Mikrokształty diamentu skórze blask przywracają, mikrokrążenie oraz koloryt skóry poprawiają. Sposób użycia nie jest skomplikowany, zrozumieją go nawet największe bałwany . Wystarczy na oczyszczoną skórę nałożyć maseczkę, a po 15 minutach zmyć ją wykorzystując chusteczkę. I wnet poczujesz błogie ukojenie, młodości powiew i ożeźwienie. Krem do rąk odżywczo-ochronny, każdy go wypróbować jest skłonny. Niewidzialne rękawiczki nałóz na dłonie, poczekaj chwilę aż substancja się wchłonie. Zastosowanie mocznika ma działanie silnie nawilżające, ale również lekko złuszczające. Z jednej strony mocznik skórę dłoni napoi, z drugiej strony jej pieczenie ukoi. Ten delikatny krem z formułą witaminową jest dla naszych dłoni biologiczną odnową. Ciesz się skórą nawilżoną i ujędrnioną, gładką, aksamitną i znakomicie odżywioną!
Sosenka (2013-02-09 19:23:43)
Dwa kosmetyki szczególnie lubiane :)
Diamentowy peeling-masaż myjący Slim Extreme 4D Moje ciało wlaśnie tego chce. Skłony, wyprosty i podskoki znane są jak świat długi i szeroki. A gdy wkracza jeszcze do akcji peeling-masaż myjący, wtedy efekt wyszczuplania jest zachwycający. Glicerynowy krem do rąk i paznokci z bio aloesem i masłem karite - Glicerini Świetny do walki z moimi dłońmi suchymi. Smarowanie kremem dużą ulgę przynosi, więc na kolejne i kolejne wcieranie wkrótce się zanosi. Glicerini zawsze jest chętny do pomocy, nawet podczas ciemnej nocy :) I jak tu nie lubić tych kosmetyków? Z innymi nie osiągniesz takich wyników jak super wysmukłość czy piękne dłonie, inne nie są w stanie tak zadziałać - o nie! Te dwa kosmetyki szczególnie polubiłam, swe ciało i dłonie im powierzyłam ;)
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar