2012-07-10

Zakończone

Konkurs Verona Products Professional idealny makijaż na lato

Wiele z nas uważa, że makijaż nie tylko sprawia, że czujemy się pięknie, ale to podstawa dobrego wyglądu. Ciągle szukamy nowych kosmetyków, które pozwolą na wykonanie wyjątkowego makijażu. Dziś proponujemy konkurs, w którym do wygrania niezwykłe kosmetyki Verona Products Professional dzięki, którym makijaż będzie idealny.
  

Co należy zrobić?
 
Napisz jak według Ciebie należy wykonać makijaż, który będzie idealny na wieczorny spacer wakacyjny.

Swój opis zamieść na Forum, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Verona Products Professional idealny makijaż na lato.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 4 zestawy, w skład których wchodzą:

BŁYSZCZYK NO LIMITS COLOR
– delikatnie, a zarazem efektownie podkreśla usta, nadając im subtelny kolor i blask. Dzięki odpowiedniej formule, chroni usta przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

 
 AUTOMATIC EYE PENCIL WITH SPONGE - AUTOMATYCZNA KREDKA DO OCZU z gąbką do rozcierania kresek z systemem Up&Down, dzięki któremu można wkręcić rysik z powrotem. Z drugiej strony kredki znajduje się gąbeczka, która umożliwia roztarcie kreski i uzyskanie efektu przydymionej powieki. Kredka pozwala na wykonanie perfekcyjnego i trwałego makijażu oka. Dzięki odpowiedniej konsystencji doskonale się aplikuje, podkreślając lub odpowiednio korygując kształt oka.

  


EGOIST CIENIE DO POWIEK - jedwabiste cienie do powiek o aksamitnym i lekko kremowym wykończeniu. Stworzone na bazie najwyższej jakości pigmentów. Nie kruszą się i nie obsypują, są łatwe i komfortowe w aplikacji. Szeroka gama kolorystyczna EGOIST pozwala wykreować modny i wyrafinowany makijaż oka. Cienie doskonale przylegają do powiek i utrzymują się przez wiele godzin. Dzięki ultra delikatnej konsystencji kolor nie przemieszcza się i nie gromadzi w załamaniach powieki.

  Konkurs trwa od 10.07.2012 do 10.08.2012.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Verona Products Professional idealny makijaż na lato” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 10.07.2012 do 10.08.2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Napisz jak według Ciebie należy wykonać makijaż, który będzie idealny na wieczorny spacer wakacyjny.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje opisy  na Forum, w katalogu Moda i uroda, podkatalogu Konkurs Verona Products Professional idealny makijaż na lato.
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 10 lipca 2012.
 

Komentarze (22)

zielona20 (2012-09-06 23:05:22)
makijaż
Według mnie makijaż powinien być podkreślony m.in lekko srebrzyste powieki z elajnerem oko podkreślone czarną kredką , usta pomalowane błyszczykiem , nie znam tej firmy kosmetyków ale jestem bardzo zainteresowana
justynak2608 (2012-08-11 19:27:17)
konkurs
Wieczorny spacer wakacyjny i idealny makijaż. Cóż ...na wieczorny spacer wystarczy podkład, cień w kolorze beżu oraz mocno czarny tusz do rzęs. Spacer to relaks więc delikatny ,prawie  niewidoczny makijaż  będzie idealny.
mariolp (2012-08-10 23:41:06)
blysk wieczorową porą
okryj buzie kryjacym podkladem skonczmy z tym jednowypryskowym nieladem olowkiem zaznacz kontur oka pamietaj by linia byla przy krawedzi nie za wysoka cienie naloz koniecznie złociste i musnij policzki rózem z drobinkami, niech beda swietliste usta blyszczykiem potraktuj obficie bedziesz blyszczesc w swietle gwiazd wprost znakomicie!
wirtualniak (2012-08-10 12:07:04)
makijaż wieczorową porą
Makijaż wieczorową porą na letni spacer powinien być lekki, efemryczny, zmysłowo naturalny. Delikatne muśnięcie podkładem, wyrównanie koloru skóry pudrem w kompakcie i błyszczyk nawilżający na ustach. Uwodzicielski wyglad gwarantowany.
Monika1 (2012-08-09 00:06:39)
Wakacyjny makijaż pełen blasku.
 Lato i wakacje to czas kiedy nasza skóra powinna wyglądać świeżo naturalnie i być pełna blasku.Dla mnie makijaż pełen blasku to taki, który zachwyca swoją prostotą, dokładnością i sprawia że kobieta jest tajemnicza. Jednak by uzyskać olśniewający efekt, konieczna jest codzienna pielęgnacja skóry twarzy, bo tylko gładka i zdrowa cera gwarantuje nam uzyskanie wymarzonego efektu. Najważniejszy jest dobór odpowiednich dla nas kosmetyków. Dobra baza pod makijaż i odpowiedni podkład to już połowa sukcesu. Podkład powinien  być idealnie dobrany do odcieniu naszej skóry. Warto sięgnąć po te dobrej jakości ponieważ ich konsystencja sprawia, że łatwo się rozprowadzają, kryją niedoskonałości cery i sprawią, że nasza twarz nabierze blasku. Bardzo podobnie jest z pudrami, istotne jest by był odpowiednio dobrany i ładnie matował skórę. Zly dobór kosmetyków lub nadmierna ich ilośc sprawia , że wayglądamy jak w masce. Dobrze wyeksponowane oczy i delikatny blyszczyk na ustach każdej kobiecie dodadzą tajemniczości i wdzięku.
calibra (2012-08-03 23:23:45)
Phi!
A niech sobie piszą, gdzie chcą - jak czytać nie potrafią, to prawdopodobnie i żadna z nich konkurencja ;-)
becia114 (2012-07-22 18:17:37)
:)
Na długi wakacyjny spacer wieczorny Idealny będzie makijaż delikatny i wyborny Wtedy mej twarzy uśmiech gości Bo z Veroną czuję smak radości. Jestem piękna, jestem młoda Verona urody mi doda. Kosmetyki kolorowe Takie super odlotowe. Na pierwszy rzut idzie pomadka I na ustach skóra gładka. Tusz do rzęs czarna Mascara Rzęsy moje widać z dala. Cieni z jedwabiem cztery kolory Na oczach mych rysują się wzory. A kolorowe paznokcie moje Poprawiają wszystkim wokoło nastroje.
misiax (2012-07-19 19:43:14)
.
 Ahh, Nekropolis ja wiem, ale straszliwie mnie to irytuje. 
NekropolisQueen (2012-07-17 22:52:00)
misiax
masz rację Kochana, ale niestety często się tak zdarza.
misiax (2012-07-17 10:12:07)
!!!
Dziewczyny, swoje odpowiedzi zamieszczacie na FORUM,  a nie tutaj... Widać, że niektórzy poza czytaniem zadania konkursowego, nie czytają niczego innego...
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar