2011-02-22

Pielęgnacja ciała

Konkurs Moja walka z cellulitem

Cellulit i rozstępy to odwieczna bolączka każdej kobiety. Każda z nas patrzy z niepokojem w lustro w poszukiwaniu skórki pomarańczowej lub rozstępów i każda z nas zrobi wszystko, by się ich pozbyć. A może wy macie jakieś własne, skuteczne i sprawdzone receptury? Jeżeli masz przepis na brak rozstępów i cellulitu weź udział w naszym konkursie.

Z cellulitem i rozstępami walczysz od dawna? Już wiesz jak z nimi postępować i skutecznie się ich pozbywasz? Podziel się z innymi kobietami swoimi sposobami na walkę z cellulitem i rozstępami, a może uda Ci się wygrać jedną z nagród.Co należy zrobić?
Wystarczy, że na adres Agnieszka@udziewczyn.pl przyślesz swoje dane adresowe oraz opis swoich metod na skuteczną walkę z rozstępami i cellulitem. Napisz jakie są Twoje recepty, dlaczego są skuteczne, jak sobie radzisz z cellulitem, jakie znasz sposoby na rozstępy, a najbardziej pomysłowe sposoby na brak cellulitu i walkę z rozstępami zdobędą bardzo atrakcyjne zestawy nagród. Do wygrania jest coś, co skutecznie może pomóc w walce z rozstępami. Pamiętaj, opisz swoje własne sposoby, jak chcesz powołaj się na różne zabiegi, bądź kosmetyki, ale recepta ma być Twoja własna, oryginalna.

Co można wygrać?

Do wygrania 4 zestawy kosmetyków Eveline:

I i II miejsce – aktywne serum przeciw rozstępom oraz superskoncentrowana kuracja liftingująca do ciała i biustu

III i IV miejsce - aktywne serum przeciw rozstępom oraz superskoncentrowana kuracja antystarzeniowa

Opisz swoje metody na walkę z odwiecznym, kobiecym problemem, a może jednocześnie pomożesz tym również innym kobietom.  Zrób sobie upiększający prezent na Dzień Kobiet.

Najlepsze i najciekawsze sposoby (nie tylko zwycięskie) na walke z cellulitem i rozstępami opublikujemy na naszym portalu.

Konkurs trwa od 22 lutego 2011 do 8 marca 2011.

Sprawdź jak wyglądają nagrody.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Moja walka z cellulitem" (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 luty 2011 do 8 marca 2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przedstawienie swojej recepty, sposobów na walkę z cellulitem i rozstępami, które wraz z danymi adresowymi należy przesłać na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w sposób określony w § 3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoje prace wysyłając e-mail o temacie: KONKURS "Moja walka z cellulitem" na adres Agnieszka@udziewczyn.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania).

E-mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostają osoby, których recepty na walkę z cellulitem i rozstępami były najciekawsze. Do wygrania 4 zestawy kosmetyków Eveline:

I i II miejsce – aktywne serum przeciw rozstępom oraz superskoncentrowana kuracja liftingująca do ciała i biustu

III i IV miejsce - aktywne serum przeciw rozstępom oraz superskoncentrowana kuracja antystarzeniowa


Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.  

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 22 lutego 2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.

Komentarze (1)

malgosia74 (2011-02-22 16:18:57)
cellulit
Fajnie:) Konkursik w sam raz dla kreatywnych i szczerych osób a nagrody w sam raz do walki z moim cellulitem :))
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar