2011-02-21

KSIĄŻKA

Konkurs książka Trucicielka na Dzień Kobiet

Należysz do kobiet, które uważają, że Dzień Kobiet jest wyjątkowym świętem, w którym mężczyźni powinni docenić swoje kobiety, gdyż zdecydowanie im się to należy? Na Dzień Kobiet mamy konkurs z wyjątkowymi nagrodami, z których radość będzie czerpała każda Pani.

Dzień Kobiet jest często kontrowersyjnym dniem, gdyż niektórzy są za, a inni przeciw, jednak kobiety powinny być doceniane chociażby raz w roku. A może uważacie, że raz w roku to za mało? Jeżeli jesteś pewna, że kobiety powinny być doceniane częściej, napisz, a może uda Ci się wygrać jedną z atrakcyjnych nagród?
Co należy zrobić?

Napisz 5 powodów, dla których kobieta powinna obchodzić swoje święto więcej niż raz w roku:)

Swoją unikatową odpowiedź prześlij na maila Agnieszka@udziewczyn.pl, a najciekawsze odpowiedzi mają szansę na nagrodę. Nie kopiuj pomysłów innych, zastanów się, bądź twórcza/twórczy i napisz, co o tym sądzisz. Do swoich argumentów dołącz imię i nazwisko oraz dane adresowe.

Co można wygrać?

Do wygrania specjalnie na Dzień Kobiet mamy 3 książki Erica-Emmanuela Schmitta "Trucicielka". Jest o co grać.

Zobaczcie.Eric-Emmanuel Schmidt „Trucicielka”

NAGRODA GONCOURTÓW 2010

Eric-Emmanuel Schmitt, znawca ludzkiej duszy, dociera do jej najciemniejszych zakamarków
Książka Trucicielka to zbiór czterech wyjątkowych opowiadań bestsellerowego francuskiego autora. Schmitt porusza w nich kwestie poszukiwania miłości, nadziei, zwątpienia, ale tym razem wzbogaca je o coś nowego. O namiętność, analizę naszych najskrytszych pragnień, emocji. Uczuć, które w jednej chwili mogą nas wyzwolić lub doprowadzić do zbrodni. Jego bohaterowie nie są kryształowi. Często wzbudzają prawdziwy lęk.
Zbiór wzbogaca fragment prywatnego dziennika autora z okresu, kiedy pisał książkę. Dzięki tym zapiskom jeszcze lepiej poznajemy autora, i to nie tylko jako wyjątkowego pisarza, ale także jako niezwykle wnikliwego człowieka, filozofa.

Konkurs trwa od 21 lutego 2011 do 8 marca 2011.


Zapraszamy do konkursu.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Trucicielka na Dzień Kobiet” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21.02.2011. do 08.03.2011 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie 5 powodów, dla których kobieta powinna obchodzić swoje święto więcej niż raz w roku oraz przesłanie tekstu na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w sposób określony w § 3.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie www.udziewczyn.pl.

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoje prace wysyłając e-mail o temacie: KONKURS Trucicielka na Dzień Kobiet na adres Agnieszka@udziewczyn.pl. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko i swój adres pocztowy (zamieszkania).

E-mail należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Maile, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.


§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostają trzy osoby, których prace uznane zostaną za najbardziej oryginalne i wyjątkowe. Laureaci Konkursu otrzymają po jednym egzemplarzu książki "Trucicielka".

Do zwycięzców Konkursu Organizator wyśle informację o otrzymaniu prawa do nagrody, na adres email, z którego nadesłano zgłoszenie konkursowe.

Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez Organizatora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy wskazany w zgłoszeniu konkursowym Uczestnika. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego w mailu, jego prawo do nagrody wygasa.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania) zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie www.udziewczyn.pl.

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.


§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w 21.02.2011 r.

Uczestnicy konkursu zgadzają się na przesyłanie reklam i newslettera.
 

Komentarze (4)

Redakcja (2011-03-11 15:35:04)
konkurs Trucicielka
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w poniedziałek, będzie o tym informacja na głównej stronie przekierowująca do artykułu, w którym będą przedstawione szczegóły. Redakcja udziewczyn.pl
cali (2011-03-11 11:53:16)
rozstrzygnięcie konkursu
Puk, puk - jest tu ktoś??? Kiedy podacie zwycięzców i gdzie? 
krynia (2011-03-09 19:15:00)
konkurs
ciekawe,czy kiedykolwiek uda mi się u was cos wygrac....ale w kazdym razie ciągle próbuje, kto wie, może los sie usmiechnie....
pola (2011-03-09 17:30:30)
konkurs
kiedy roztrzygnięcie konkursu??:)
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar