Konkursy/

2018-02-28

Zakończone

Konkurs Zadbaj o cerę z marką Biolonica

Tagi: nagrody

Biolonica wykorzystuje komórki macierzyste – naturalne substancje  o wysokiej skuteczności w regeneracji skóry. Komórki macierzyste to krok milowy w odmładzaniu skóry. Ich zadaniem jest mobilizacja innych komórek do odnowy i regeneracji. Dzięki komórkom macierzystym skóra ma szansę na autonaprawę.  

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy kosmetyków marki Biolonica.
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Jak kobieta powinna dbać o swoją skórę po trzydziestce. 
 
Swoją odpowiedź przyślij na maila konkursyudziewczynpl@gmail.com W tytule maila proszę podać nazwę konkursu. 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków Biolonica. Każdy zestaw składa się z:

- Kremu do rąk
- Kremu pod oczy 
- Kremu na dzień
 

Konkurs trwa od 03.03.2018 do 17.03.2018.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Zadbaj o cerę z marką Biolonica” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jak kobieta powinna dbać o swoją skórę po trzydziestce."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com;
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 03.03.2018 do 17.03.2018.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy kosmetyków Biolonica.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora i na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (10)

Marta (2018-03-17 12:48:43)
Świeża każdego dnia
Zacznę od środka i powiem że należy pić dużo wody. Odkąd zaczełam pić więcej wody minieralnej to zauważyłam że mam mniej cieni pod oczami i bardziej napiętą skórę. Miałam wcześniej problem z zaskórnikami więc do mojej cery stosuje kremy głęboko nawilżające, które nie zatykają porów. Po trzydziestce trzeba dbać szczególnie o skórę wokół oczu, gdyż jest bardzo delikatna i wrażliwa. Biolonica radzi sobie z tym problemem bardzo dobrze, zwiększając napięcie i elastyczność skóry. Krem łatwo się nakłada, wystarczy kilka minut dziennie na doskonałą pielęgnację. Rezultaty widoczne są natychmiastowo, przez co wiele przyjaciółek pyta się o sekret mojego sukcesu, a ja z radością dzielę się swoimi doświadczeniami.
Maria Kielowska (2018-03-15 08:52:47)
Jak dbać o skórę po trzydziestce
Trzeba dawać jej z serca wiele miłości ¦? Ja Miłością swoją skórę darze. Dbać o nią i pielęgnować codziennie marzę. Gdy rano wstanę z miłości do niej sięgam po białko, bo na me since działa właśnie jajko ?? Następnie ja kremikiem z naturalnej glinki pielęgnuje bo dbać o nią muszę, tak cały czas czuję. Na wypryski wszelkiego rodzaju pielęgnuje olejem kokosowym po czym czuję się jak w raju i mam zawrót glowy ?? W zimę bardziej o nią dbam i dla niej dużo wody pije i owoce zawsze jadam. Dla niej odmawiam z używek i coli, bo nie tylko w głowie ale i na skórze coś się mientoli. Kremem nawilżającym do twarzy na noc codziennie smaruje bo po nim czuję, że ma skóra radośniejsza się czuję ¦? Życie w ciągłym biegu i stresie jej nie pomaga, ponieważ kortyzol się wytwarza Przez co nasza skóra się postarza ?? ZA to Miłość dobrze wpływa na naszą urodę ¦? dzięki niej nasza skóra jest piękna w każdą pogodę ¦??? Jesli mi i jej się poszczęści i wygramy ten zestaw cudowny. Na pewno będzie dla niej niezawodny ¦? Miłością swą waszymi kosmetykami będę ją pielegnowala i dzięki wam jeszcze bardziej o nią dbała
Kasia S.W (2018-03-08 10:55:18)
Promienna o każdej porze
Cera po trzydziestce nie ma już takiej kondycji, jak wtedy gdy miałyśmy dwadzieścia lat. przede wszystkim musimy pamiętać o odpowiednim oczyszczaniu, delikatnym ale skutecznym. Nawilżanie to podstawa w każdym wieku, po trzydziestce szczególnie nasza skóra potrzebuje dobrego nawodnienia. Oczyszczona, odżywiona i dobrze nawilżona cera, odwdzięczy się pięknym, młodzieńczym blaskiem, bo z naszą skórą jest jak z uprawą ziemi. Odpowiednio pielęgnowana, wyda obfite plony a nasza zdrowa cera będzie najpiękniejszą ozdobą :)
Iza (2018-03-08 09:56:11)
cera jak sen
delikatnie, tzn nawilżać, masować, pilingować,
Kamila (2018-03-07 20:58:37)
Konkurs
Kobiety po 30stce przede wszystkim powinny postawić na nawilżenie! Równie ważne jest używanie kosmetyków z filtrami UV. Pamiętajcie kobietki żeby zmywać dokładnie makijaż płynami micelarnymi :)
Maja (2018-03-07 14:31:36)
Pielęgnacja i nawilżenie
Żeby w wieku 30 lat wyglądać dobrze trzeba dbać o siebie, ladna cera to właśnie cechy młodości.Codzienna higiena i pielęgnacja( rano i wieczorem). Peeling twarzy 1-2razy w tygodniu. Dbam o nawilżenie ceru,stosuje kremy odmładzający. Stosuje krem pod oczy no i 2 razy w tygodniu maseczka.
33 (2018-03-07 11:54:11)
Monika
Mam 33 lata i Mój codzienny rytuał wygląda następująco szczególną uwagę poświęcam dokładnemu oczyszczeniu twarzy przemywam twarz antybakteryjnym płynem .Aby mieć pewność, że twarz została dokładnie oczyszczona myję twarz specjalną szczoteczką , która wykonuje dość szybkie obroty i dokładnie usuwa pył, kurz oraz pozostałości po makijażu.Kolejnym etapem oczyszczania mojej trądzikowej cery jest zastosowanie odpowiedniego toniku ,który odświeża i tonizuje moją twarz przed nałożeniem Sebium ,które stosuje codziennie już od dłuższego czasu i jestem bardzo zadowolona z działania tego kosmetyku .
Anna K (2018-03-05 20:28:36)
Złuszczać i nawilżać
Po 30 tce należy unikać kąpieli słonecznych, gdyż działają one szkodliwie na naszą cerę - powodują starzenie. Należy postawić na dobre nawilżenie uważywając kremów dostosowanych do typu cery, ale pamiętając wcześniej o złuszczeniu naskórka mikrodermabrazją lub peeliniem, co powoduje lepsze wchłanianie kosmetyku.
Magdalena śpiewak (2018-03-05 20:19:25)
Jak dbać o skórę po 30
Po 30wizyta u dermatologa który dobierze odpowiednio zabiegi do naszej skóry, zalecenia i kosmetyki
Aga (2018-03-05 20:02:11)
Kremy
Po trzydziestce powinno się używać kremów na dzień i na noc,kremów pod oczy,maseczek dostosowanych do wieku i cery.
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar