Strona

2017-10-09

Trwające

Konkurs Wzorowa łazienka

Tagi: nagrody

Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglądać wzorowa łazienka. 

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do  wygrania mamy atrakcyjne nagrody. 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Co powinno się znaleźć we wzorowej łazience?
 
Podpowiedzi szukaj TUTAJ
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy:

Paczki dla zwycięzców - 3 płyny Domestos i trójpak kostek w ładnym opakowaniu.
 

Konkurs trwa od 11.10.2017 do 25.10.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wzorowa łazienka” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Co powinno się znaleźć we wzorowej łazience?".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20996.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 11.10.2017 do 25.10.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy:
Paczki dla zwycięzców - 3 płyny Domestos i trójpak kostek w ładnym opakowaniu.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora, na stronie portalu udziewczyn.pl oraz na forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (10)

wioola_12@wp.pl (2017-10-15 17:41:13)
Wzorowa lazienka-bezpieczna lazienka
Wzorowa łazienka dla każdego oznacza coś innego. Dla mnie jako matki wzorowa łazienka powinna posiadać barierę ochronną przed bakteriami i ich namnażaniem. Powinna także posiadać jakieś fajne gadżety dla dzieci i coś, by ładnie w niej pachniało. We wzorowej łazience powinien być porządek, gdyż poza ładnymi meblami i dodatkami ważne jest by było tam bezpiecznie.
Ashley58 (2017-10-13 19:44:22)
czystość
We wzorowej łazience przede wszystkim powinno się znaleźć czystość i świeżość. Piękne meble łazienkowe, wypasione wanny i prysznice, nowoczesne zlewy i ubikacje, nowe płytki to nie wątpliwie super sprawa, aby w łazience czuć się komfortowo i być dopieszczonym. Jednak nic te piękne i nowe rzeczy nie pomogą jeśli w naszych łazienkach nie zagości czystość i higieniczność. Nawet najpiękniejsza wanna jeśli będzie brudna na pewno nie będzie zachęcała do kąpieli, najnowocześniejsze płytki nie pomogą gdy będą lepiące i brudne. Drogiego kranu także nie będzie się miło odkręcało, gdy nasza ręka dotknie czegoś co zostawił po sobie poprzednik. Brzydki zapach wydobywający się z kabin i okolic ubikacji nie będzie umilał wizyty w toalecie. Tak więc w każdej łazience powinna znaleźć się głównie czystość.
Joanna :) (2017-10-13 19:17:29)
Wzorowa łazienka
"Co powinno się znaleźć we wzorowej łazience?" Myślę i myślę... Wzorowa łazienka jest z super wanną, wielkim lustrem, dobrym oświetleniem które można w trakcie odprężającej kąpieli przyciemnić :D I nasuwa mi się myśl- to uczucie gdy wychodzi się z wanny i niechcący stanie się bosą stopą na zimne płytki, brrrrr.... Tak więc moja odpowiedź brzmi, że we wzorowej łazience powinno się znaleźć ogrzewanie podłogowe ;)
EwaL7 (2017-10-12 13:33:50)
Na piątkę!
Wzorowa łazienka, w szkole, to miejsce dostosowane do potrzeb naszych pociech. Wszystkie sprzęty są umieszczone na odpowiedniej wysokości, tak aby korzystanie z nich nie stanowiło dla dzieci problemu. Ma kabiny z bezpiecznymi zamkami, wygodnie powieszony podajnik papieru, wolno opadającą deskę. Obok umywalek znajdują się podajniki na antybakteryjne mydło, w kranach jest ciepła woda i nie brakuje ręczników papierowych do osuszenia rąk. Nad umywalkami są powieszone lustra, gdyż nasze dzieci tez lubią się przeglądać. Nad toaletą i umywalką powieszone są "przypominajki" mówiące o konieczności umycia rąk oraz jednocześnie zwracające uwagę na oszczędne zużywanie wody i ręczników/papieru. Podłoga pokryta jest antypoślizgowymi płytkami, a ściany kolorowymi, pozytywnymi kafelkami. Jest w niej również zainstalowany wiatrak zapewniający stałą cyrkulację powietrza. Brak tu natomiast środków chemicznych (poza mydłem w dozownikach). Wszelkie środki służące do mycia są przechowywane w specjalnym innym pomieszczeniu, gdzie dzieci nie mają dostępu. Łazienka jest czysta.
Magdulla (2017-10-11 19:48:15)
Łazienkowe ABC ;)
We wzorowej łazience przede wszystkim musi być czysto! Na nic zdadzą się luksusowe dodatki, wygodna wanna, wielkie lustro czy najmodniejsze kafelki, jeśli zamiast porządku będzie tam królował bałagan. Biorąc pod uwagę aspekt estetyczny można doznać niemałego szoku, patrząc na kulające się niczym sucha roślinność na pustyni kłęby kurzu, oblepioną mydlinami armaturę albo umywalkę z charakterystyczną „obręczą” wewnątrz. Jeszcze większy szok czeka właścicieli, jeśli uświadomią sobie, ile w takim fantastycznym środowisku mieszka i ma się całkiem dobrze bakterii ;) Trzeba tam szybko zaprowadzić ład i porządek, bo inaczej można się poważnie rozchorować! Dlatego w idealnej łazience, bez względu na jej powierzchnię, jest specjalnie wyznaczone miejsce (bez dostępu dla dzieci) dla środków czystości. Nie tylko banalnego mydła czy proszku do prania. Powinny się tam znaleźć specjalne produkty pozwalające utrzymać całą łazienkę w czystości: toaletę, wannę, umywalkę, podłogę, lustro i całą resztę. Powinny być przeznaczone do poszczególnych elementów i wyposażenia łazienki, niektóre z nich muszą być bakteriobójcze i odkażające. Oczywiście mile widzianą zaletą będzie ładny zapach tych środków, ale nie jest warunek konieczny ;) Regularne sprzątanie pozwoli utrzymać łazienkę we wzorowej czystości, a domowników – w dobrym zdrowiu ;)
Gosia (2017-10-11 15:29:49)
Konkurs wzorowa łazienka
We wzorowej łazience powinno znajdować się: wielkie lustro, duża wanna, zapachowe olejki do kąpieli, butelka czerwonego wina, kieliszek i dobra książka! A poza tym piękna toaletka z pełnym wyposażeniem kosmetycznym i cudowny, seksowny szlafrok!
Anna (2017-10-11 08:54:34)
Łazienka jak z bajki
Aby łazienka wzorowa była, Aby każda chwila w niej była miła, Prysznic z hydromasażem w niej być musi, Do kąpieli wszystkich kusi, Sedes z wolnoopadającą deską, Aby siusianie nie skończyło się klęską! Obok umywalka, mydełko, By rączki myć prędko, Kafelki antypoślizgowe, By każde moje dziecko miało cała głowę. No i oczywiście wysoko w szafce produkty Domestosa, Aby wszystkim bakteriom utrzeć nosa!
Blachmilka (2017-10-11 08:45:54)
Wzorowa łazienka
Wzorowa łazienka musi być czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna. Smutne, że w wielu szkołach, nie ma tych podstawowych aspektów... Dlatego chwała Domestosowi za tą akcję! Każdy zasługuje na taką wygodę, a dzieci tym bardziej!
Misia (2017-10-11 07:46:44)
Pelen relaks
Ogromna wanna z hydromasażem, ze zintegrowanymi uchwytami na kieliszki wina/szampana i miseczkę na przekąski. Nie może przy niej też zabraknąć bezpiecznego miejsca na książki oraz świec lub wodoodpornego regulatora oświetlenia, w zależności od nastroju.
AlicjaP. (2017-10-11 07:01:07)
lodówka
We wzorowej łazience powinna się znaleść nieduża praktyczna lodówka do przechowywania kosmetyków, a szczególnie tych ekologicznych bez parabenów i innyc konserwantów. Taka lodówka (nieduża rzecz jasna) przedłuży przyfatność tak ważnych dla nas kosmetyków. Ba, zainwestowałyśmy w dobre kremy i co dalej? Musimy dbać o ih poprawne przechowywanie.
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar