Konkursy/

2017-10-09

Zakończone

Konkurs Wzorowa łazienka

Tagi: nagrody

Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglądać wzorowa łazienka. 

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do  wygrania mamy atrakcyjne nagrody. 
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Co powinno się znaleźć we wzorowej łazience?
 
Podpowiedzi szukaj TUTAJ
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy:

Paczki dla zwycięzców - 3 płyny Domestos i trójpak kostek w ładnym opakowaniu.
 

Konkurs trwa od 11.10.2017 do 25.10.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wzorowa łazienka” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Co powinno się znaleźć we wzorowej łazience?".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20996.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od dnia 11.10.2017 do 25.10.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy:
Paczki dla zwycięzców - 3 płyny Domestos i trójpak kostek w ładnym opakowaniu.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora, na stronie portalu udziewczyn.pl oraz na forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (29)

Magdula (2017-10-25 21:31:19)
Wzorowa łazienka
We wzorowej łazience panuje nienaganny porządek, ale przede wszystkim higieniczna czystość. O codzienną czystość łatwo zadbać z tymi detergentami, które najskuteczniej pomogą w walce nie tylko z zarazkami, ale również bakteriami czy grzybami. Aby higieniczna czystość została z nami jak najdłużej warto zadbać i systematycznie dbać o toaletę. Ważnym elementem jest również czyszczenie podłóg i szafek znajdujących się w toalecie, ponieważ to również na nich osiadają bakterie i zarazki, które mogą szkodzić naszej rodzinie i bliskim. Systematycznie utrzymywany porządek, zapewni naszej rodzinie spokój a poświęcanie mu kilku minut dziennie nie będzie uciążliwe, a napewno zadba o zdrowie i higienę naszej rodziny. Warto również wybierać wypróbowane i sprawdzone produkty o potwierdzonej skuteczności i jakości takiej jak. np. Domestos, tylko one gwarantują nam czystość bez kompromisów.
figa100 (2017-10-25 16:34:09)
łazienka marzeń
We wzorowej łazience powinny się znaleźć...3 "rzeczy" pierwszej pomocy dla podreperowania naszej kondycji psychicznej czyli: - cały asortyment wszelkiego rodzaju olejków do aromaterapii, pozwalających na relaksacyjną kąpiel...i zniwelowanie stresu po całodziennej gonitwie -półeczka na nasze babskie mazidełka-kremidełka( już sam widok poprawia nastrój) -oraz dla higieny umysłu i ciała ŚRODKI CZYSTOŚCI...swoiste DOMowe EStetyczne STOSiki ,łazienki naszej "czyściki": czyli wszelkiego rodzaju mleczka, proszki, posypki, granulki, dozowniki, spraye, detergenty,chusteczki...jednym zdaniem na pohybel zarazkom!!!
karolina25 (2017-10-25 14:28:30)
Wzorowa łazienka
Anthea Turner, perfekcyjna pani domu, pisze: "Łazienka powinna być oazą ciszy i spokoju- miejscem, gdzie można się odprężyć i zrelaksować po ciężkim dniu" (...). Powinien tam panować idealny ład. W otoczeniu, które harmonijnie wypełnione jest ładnymi przedmiotami lepiej się odpoczywa. Chowamy, wszystko, co zbędne do pojemnej szafki np. nieużywane kremy, proszki do prania itp. Na wierzchu najlepiej zostawić tylko to, co jest potrzebne do kąpieli i pielęgnacji jak kosmetyki, gąbka czy szczoteczka do zębów. To one odgrywają kluczową rolę podczas pielęgnacji, mycia i robienia makijażu. W rogach wanny, na szafkach, półkach i przy lustrze poustawiane są zapachowe świece w różnych kolorach i rozmiarach. Stworzą one atmosferę sprzyjającą wieczornemu odprężeniu. Na ścianie wiszą mięciutkie, kolorowe ręczniki. Przed wanną leży bardzo przytulny, puszysty i oczywiście przyjazny dla bosych stóp dywanik. Niebieski, fioletowy i pomarańczowy to idealne kolory, które powinny zagościć we wzorowej łazience. Ożywią jej wnętrze, jak również pięknie będą się prezentować. Na ścianach warto zawiesić piękne zdjęcia lub obrazki w ramkach. Ważne jest też by łazienka była utrzymana w czystości. Nie wolno zapominać o higienicznej nieskazitelności toalety i przestrzeni wokół niej. Tu bardzo przydarzą się skuteczne produkty Domestos. Regularna dezynfekcja to najlepszy sposób obrony przed bakteriami.
Milu (2017-10-25 10:41:47)
łazienkowe marzenia
Wanna! Ale, że na co dzień wanny niestety nie mam, to muszę stosować inne triki, żeby łazienka była "moja". A słowo klucz to: komfort. Śpiochem jestem niesamowitym, a na siódmą w pracy trzeba być. Porządek i sensowny układ półeczek i szafeczek pozwala mi rano zaoszczędzić kilka minut, które z radością przehandlowuję na chwile snu. Czystość chyba jest tak oczywista, że wspominać o niej nie trzeba. Ale jednak wspomnę. Włosy, kurz i zacieki pewnie podobać się mogą, może nawet artyści zrobiliby z nich coś naprawdę ładnego. Ale ja czuję jak się oddalamy z moją łazienką, kiedy nie poświęcę jej odpowiednio dużo czasu i nie zadbam. Za to wyczyszczona, z tym błyskiem w oku (gdziekolwiek ona je ma, chyba w zlewie) - sama się do mnie uśmiecha! I jeszcze neutralny zapach. Neutralny, bo pod prysznicem (choć wolałabym w wannie, wiadomo) lubię dać się porwać zapachowi żelu do mycia. Podczas kąpieli, z zamkniętymi oczami błądzę gdzieś nosem i myślami. Nie chciałabym żeby jakiś brzydki, albo zbyt chemiczny zapach przywracał mnie wtedy do rzeczywistości. Hm! I to by było chyba na tyle.
mlodaaga (2017-10-25 09:07:01)
Wzorowa łazienka
Wzorowa łazienka powinna błyszczeć Bym po wejściu do niej z radości mogła piszczeć Duża wanna by się przydała W której codzienne kąpiele będę odbywała Prysznica też nie pomijamy Bo szybką kąpiel szczególnie w upalne dni uwielbiamy. Ogromne lustro na ścianie - abym się przeglądała I każdego ranka staranny makijaż wykonywała. Dwie umywalki pod nim ustawimy Byśmy się z mężem co ranek nie bili. A do tego dobre oświetlenie Ułatwiające codziennego makijażu zrobienie. Toalety i bidetu też nie pomijamy I odpowiednie miejsce dla nich mamy Pralka w zabudowanej szafce zamaskowana A przestrzeń nad nią na półki wykorzystana. Tam wszelkie kosmetyki i płyny chowamy Dzięki temu w samej łazience zawsze porządek mamy. Waga pod umywalką umieszczona Choć przeze mnie często znienawidzona ? Jeszcze dywaniki też by się przydały Byśmy po kąpieli po zimnej podłodze nogami nie stąpali Dzięki nim też się nie ślizgamy Przez co o bezpieczeństwo dbamy. Komplet ręczników dla każdego domownika I osobiste kosmetyki w ozdobnych pojemnikach. Wszystkie inne dodatki ładny wygląd nadają I dobre samopoczucie nam dają. Grunt by łazienka była bezpieczna, funkcjonalna i czysta Dostosowana do wieku i potrzeb domowników- to sprawa oczywista
aagnieszkaa1 (2017-10-24 18:05:48)
Wzorowa łazienka
Wzorowa łazienka błyszczy czystością, taka łazienka pachnie świeżością. W stylu prowansalskim jest urządzona, lawendą, kamiennym murkiem czy też postarzanym drewnem ustrojona. Suche i mięciutkie ręczniczki pod ręką mamy, a w przestronnym lustrze z chęcią się przyglądamy. Tutaj również miejsce na domowe SPA odnajdziemy, więc i świece, masełka, kadzidełka czy maseczki znajdziemy. Kosmetyki mamy w specjalnych organizerach posegregowane, wszystko jest tutaj przejrzyste i w naszym stylu poukładane. Prysznic i wannę to 2w1 mamy, bo zarówno relaksujące kąpiele jak i orzeźwiające prysznice uwielbiamy. A toaleta w ustronnym miejscu stoi, jest czysta i zadbana- więc nikt tutaj żadnych bakterii się nie boi. I jeszcze tutaj pralkosuszarkę mamy, dzięki której swój cenny czas oszczędzamy. My w takiej łazience spędzać czas lubimy, my takiej łazienki się nie wstydzimy.
Ewak (2017-10-24 18:01:30)
Konkurs
Wzorowa łazienka powinna być przede wszystkim zadbana i czysta. Utrzymanie właściwej higieny jest konieczne. Rozmiar łazienki, jej design, wystrój itd. ma znaczenie drugorzędne. Jeśli nie zadbamy o porządek i czystość nic jej nie pomoże. Wzorowa łazienka powinna być również przytulna, taka, w której chce się przebywać. W końcu, jest to miejsce w którym zaczynamy dzień, a także przygotowujemy się w nim do pójścia spać. Powinna więc być dla nas miejscem komfortowym, przyjaznym, gdzie możemy zadbać o pielęgnację naszego ciała.
Erna (2017-10-24 10:23:20)
Wzorowa łazienka
We wzorowej łazience powinno być czysto, przestronnie i elegancko jak w salonie. Sanitariaty łatwo dostępne aby domownikom sprawiało przyjemność ich użytkowanie. Natomiast mydło w dozowniku powinno być koniecznie bo jest bardziej higienicznie. Chemiczne środki czystości w szafkach schowane aby się dzieci własne czy obce nimi nie zabawiały.Ręcznik osobno do wycierania rąk tylko przeznaczony. Toaleta samo spłukująca powinna być z opadająco samoczynnie deską i czyszczona tylko DOMESTOS.
Iwa_90 (2017-10-23 12:59:53)
wzorowa łazienka
We wzorowej łazience powinno znaleźć się kilka niezbędnych rzeczy. 1. środki chemiczne, które sprawią, że łazienka będzie lśnić czystością i świeżym zapachem 2. szafki, szuflady, regały, organizery są niezbędne do zachowania ładu i utrzymania porządku i estetyki w łazience 3. elementy dekoracyjne tj. świeczki zapachowe, dekoracyjne odświeżacze, rośliny wzbogacają wnętrze i nadają niepowtarzalnego klimatu.
Bonna (2017-10-22 12:48:36)
Łazienka
W idealnej łazience powinny się znaleźć wszystkie potrzebne środki czystości, które pozwolą zadbać o otoczenie oraz o samego siebie. Lustro powiększa przestrzeń i zapewnia możliwość poprawienia wyglądu. Mydło w dystrybutorze, pozwoli zachować większa higienę otoczenia. Środki czystości najlepiej, gdyby znajdowały się w zamkniętej szafce, a szczotka do mycia wc w jej pobliżu. Niewielki kosz także powinien być blisko wc. Papierowe ręczniki lub dmuchawa do suszenia dłoni po ich umyciu. Prysznic i umywalka to także bardzo istotne elementy łazienki. Do tego ładne kafelki ułatwią zachowanie czystości.
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar