Wygraj
Wygraj
Wygraj
Wygraj

2017-09-15

Zakończone

Konkurs Radosne poranki z Marion

Czy naszykowanie się rano do szkoły i punktualne wyjście z domu z Waszymi pociechami to dla Was również wyzwanie? Czy wszystko zabrane? Czy śniadanie zjedzone? A czy włosy naszych księżniczek pięknie uczesane? 

 
Zapraszamy do konkursu, który z pewnością ułatwi Wam poranną zamianę we fryzjerkę. Do wygrania mamy zestawy kosmetyków Marion, które będą idealne dla małych księżniczek. 
 
 
 
Co należy zrobić?

Jakie znasz triki, żeby dziecko dało się spokojnie uczesać czy zapleść warkocza przed pójściem do szkoły? Podziel się z nami swoim doświadczeniem a 3 najciekawsze pomysły nagrodzimy zestawem kosmetyków dla dzieci marki Marion.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków dla dzieci marki Marion.
 
Zdjęcia są przykładowe. 
 
 
 

Konkurs trwa od 15.09.2017 do 01.10.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Radosne poranki z Marion” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jakie znasz triki, żeby dziecko dało się spokojnie uczesać czy zapleść warkocza przed pójściem do szkoły?"
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9.w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 15.09.2017 do 01.10.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy kosmetyków dla dzieci marki Marion
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (48)

Kasia Sołtys (2017-10-11 21:08:19)
wyniki
Czy były już wyniki?
mika19 (2017-10-01 23:02:23)
konkurs
żebyś była jak Roszpunka
ewelina (2017-10-01 21:10:12)
babadoom
Najbardziej sprawdza się odwrócenie uwagi. W naszym przypadku sprawdza się strona edukacyjna Babadoom, córka uczy się nowych słówek a ja w tym czasie mogę ją spokojnie uczesać.
Mopsowa (2017-09-30 21:48:49)
Fryzurowa współpraca
Najlepszym sposobem zawsze jest współpraca. Pozwolenie dziecku na wybór własnej fryzury to nie zawsze dobry pomysł (jeśli tak jak moje ma skłonność do szalonych pomysłów ;)), ale pozwolenie na wybranie dodatków w postaci wsuwek czy gumek to już dużo bezpieczniejsza opcja. To świetna zabawa zarówno dla córki jak i mamy! :)
Dominika D. Jawo. (2017-09-30 14:04:41)
Jak mama
Gdy poprzedniego dnia wieczorem myjemy włosy wiem, że następnego dnia rano będzie foch i problem z uczesaniem... Dlatego wykorzystuję swój autorytet u córki i najpierw sama sobie czeszę np. warkocza. Mała to "podchwytuje", bo skoro mama sobie zrobiła to musi być ładne!(A ona sama chce być jak mama) Więc i ona się zgadza, albo sama prosi o zrobienie. Jednak w chwilach braku czasu, lub niespodziewanego obrażenia się czy to na mnie, czy na włosy, czy na cały świat proszę, aby mi pokazała jakieś swoje świeże prace ze szkoły - uwielbia się chwalić, więc jest niesamowicie przejęta opowiadaniem i opisywaniem, przez co spokojnie mogę ją uczesać.
PatrycjaSailorMoon (2017-09-29 21:40:47)
Konkurs
1. Delikatność i wyczucie podczas rozczesywania. Trzeba trzymać włosy u nasady a dalszą część włosów rozczesywać,wtedy mniej boli. Technikę czesania trzeba wyćwiczyć wraz z dzieckiem i co najważniejsze słuchać jego wskazówek! 2. Spanie w warkoczyku, wtedy włoski nie splączą się tak mocno przez noc i rozczesanie jest proste. 3. Atrakcyjne akcesoria do włosów koszt mały, a jaka frajda. 4. "Każda Czarodziejka z "Czarodziejki z Księżyca" i każda Księżniczka Disneya miały pięknie ułożone włosy. Której z nich fryzurę wybierasz?" Można wspomóc się wydrukowanymi zdjęciami fryzur ulubionych bohaterek.
Moni G. (2017-09-29 12:38:19)
Czesanie - nasz codzienny koszmarek.
Nie znoszę poranków, po prostu nie cierpię, Ale nie przez to, że trzeba rano wstać, to jakoś idzie, ale później zaczyna się w moim domu horror, którego odsłona ma dwa akty pod tytułem Paula a drugi Mateusz. Mati, cóż, przechodzimy etap, kiedy wszystko jest na nie, więc zanim uda mi się go wyszykowac do przedszkola mam ochotę ubrać buty i uciec zostawiając tego małego krzyczącego NIEEEE potworka daleko za sobą. Osłona nr dwa - Paula i jej włosy. Czeka nas komunia, więc wiadomo, zapuszczamy włoski. Nie wiem na ile jeszcze mi starczy siły i cierpliwości, bo mała najchętniej by ich nie czesała, a ja zostawić pióra prawie do pasa bez czesania??? Więc co rano jest akcja włos. Ona wyje, ja latam ze szczotką, spineczkami, gumeczkami, no cuda wianki. Kupiłam "super" szczotki, spray niby ułatwiający rozczesywanie a ona i tak ze mną walczy. Teraz wyznam szczerze, że wiem, że to nie wychowawcze, że zaraz zjedzą mnie wspaniałe mamy, ale ja po prostu nie raz wygrywam przekupstwem, inny raz włączam jej już od samego rana bajkę, albo coś obiecuję i tak jakoś udaje nam się sprawić, że nie wygląda jak hogata przed wyjściem z domu. Ale niech moc będzie ze mna, bo któregoś dnia mogę zamiast chwycenia pilota od telewizora złapać za nożyczki i problemy znikną wraz z włosami :)
Paula Rybińska (2017-09-28 23:30:13)
Na dwa sposoby, albo do trzech razy sztuka
Ja czeszę Agatę rano przed przedszkolem na 2 sposoby. 1. Rozkładamy sobie przybory do czesania, spinki, gumki, ja biorę swoją szczotkę koniecznie z miękkiego włoska, Agata swoją i zabieramy się do czesania. Ja czeszę Agatę a Agata swoją ulubioną lalkę. Jeśli mamy mało czasu to najlepszym momentem na szybką fryzurę jest chwila ubierania kurtki, która obowiązkowo jest na zatrzaski, albo suwak i zatrzaski. Samodzielność w wieku Agaty ma dla niej ogromne znaczenie i wszystko robi sama, akurat ten moment mogę wykorzystać na ekspresowy koczek, albo kiteczkę. Gorzej jest z warkoczami tu przejawiam zasadę do 3 x sztuka. Najdłuższy moment, by zmieścić się do 3 x i by wyszło pięknie jest o dziwo poranna toaleta Agaty. Jakkolwiek to brzmi.
Joanna B. (2017-09-28 17:36:26)
Na braciszka
Brat pomoże
KalinaFaustyna (2017-09-27 12:48:50)
Kompromisy
Myślę,że najważniejsze są kompromisy i szanowanie swojego zdania nawzajem. Rodzicom często wydaję się,że przecież "to tylko dziecko" i powinno zachowywać się tak jak każe im dorosły. Owszem jest to dziecko -nie ma doświadczenia i wiele spraw pojmuje inaczej- ale ważne by nie zapominać,że to też- a raczej przede wszystkim- człowiek. Jak każdy człowiek ma prawo do swojego zdania, swoich decyzji, wyborów i poszanowania dla nich. Dlatego, gdy moja córka nie chciał uczesać się do szkoły powiedziałam jej ;"OK! To dla mnie ważne,żebyś wyglądała dobrze i było Ci wygodnie, ale jeśli nie jest to ważne dla Ciebie to nie jestem w stanie zmusić się do czesania. " Oczywiście do czesania jestem w stanie zmusić dziecko-nakrzyczeć, dać zakaz na bajki albo zrobić inną głupią i nieskuteczną rzecz, która zmusi ją do pójścia do szkoły z przyzwoitą głową, ale nie zmusi do tego, by jej także zależało na szkolnej fryzurze. Dlatego gdy raz poszła do szkoły tak jak wstała- w rozpuszczonych i nieuczesanych włosach, które bardzo przeszkadzały na lekcji w-fu i musiała odpowiadać na pytania koleżanek "Czy nie jesteś chora? Dziwnie wyglądasz." następnego ranka sama przybiegła ze szczotką! Dlatego trików nie mam żadnych, bo triki działają na chwilę- pozwalam dziecku ponieść konsekwencje swoich wyborów- oczywiście gdy mam pewność,że te konsekwencje nie będą stanowić dla niej żadnego niebezpieczeństwa. Ot i cala mój "trik".:)
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar