Konkursy/

2017-09-13

Zakończone

Konkurs Cytrynowe odświeżenie z CD

Tagi: nagrody, CD

Każda z nas potrzebuje odświeżenia w różnych chwilach w ciągu dnia.

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy kosmetyków marki CD, które zapewnią odświeżenie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy. 

 
 
Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
W jakiej sytuacji użyłabyś jednego z dezodorantów o zapachu cytryna marki CD? Uzasadnij odpowiedź.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy zawierające dezodoranty o zapachu cytryna (spray, deo-atomizer, roll-on):
 
CD Spray Cytryna, 150 ml 
CD Deo-atomizer Cytryna, 75 ml 
CD Roll-on Cytryna, 50 ml 
 
 
 
Konkurs trwa od 13.09.2017 do 28.09.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Cytrynowe odświeżenie z CD” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "W jakiej sytuacji użyłabyś jednego z dezodorantów o zapachu cytryna marki CD? Uzasadnij odpowiedź."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9.w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20849
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 13.09.2017 do 28.09.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy zawierające dezodoranty o zapachu cytryna (spray, deo-atomizer, roll-on).
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (77)

onlyme30 (2017-09-28 22:58:43)
Otulona CD :)
Cytrusowa świeżość CD nie opuszczałaby mnie podczas sportu. Czy to bieganie czy Nordic Walking - dzięki rześkiemu zapachowi miałabym poczucie komfortu i świeżości. A na dodatek zapach cytryny dodawałby mi energii i więcej mocy, by gnać przed siebie z podwójną siłą :)
Neytan10 (2017-09-28 20:00:52)
KONKURS
Pracuję w sklepie, gdzie znajdują się również owoce i warzywa i jak to w sklepie bywa trafiają się różni klienci. Ostatni przypadek jednak był wyjątkowy. Klient przyszedł do mnie i powiedział, że chce kupić cytrynę ale taką żeby pachniała cytryną a nie sztucznością. Tutaj idealnie nadaje się dezodorant CD o zapachu cytryny, bo co innego można zrobić jak klient wymaga a w sklepie same cytryny sztucznie hodowane. Tylko dobry zapach byłby w stanie uratować sytuację i na przyszłość wiem już jaki to zapach by był. A i ja może pachnąc cytrynowo przyczynię się do lepszej sprzedaży i przy okazji owy klient zaprosi na kawę.
niuniak (2017-09-28 19:22:15)
Konkurs
Nie wiem dlaczego ale gdy dowiaduje się , że ma odwiedzić mnie teściowa , oblewają mnie siódme poty i potrzebuje natychmiastowego orzeźwienia. Więc dezodorant o zapachu cytryny pomogą mi w kolejnym starciu , bo wiem , że teściowa lubi zapach cytrusowy więc przy okazji ujarzmię "byka"
karolina25 (2017-09-28 19:20:03)
CD
Mój sposób na świetne samopoczucie? To dezodorant o zapachu cytryny marki CD. Jego zapach daje poczucie komfortu i zapewnia pewność siebie w każdej sytuacji. Dzięki niemu czuję się piękna i świeża nawet wtedy, gdy cały dzień spędzam w biegu. Kocham sport i czynnie go uprawiam. To dla mnie nie chwilowa moda czy przymus, ale jeden z aspektów dbania o siebie. Dezodorant CD zabrałabym ze sobą przed zajęciami zumby, pilatesu, bieganiem czy jazdą na rowerze, bo nie ma nic bardziej wstydliwego niż mokre plamy pod pachami oraz brzydki zapach. Zarówno przed jak i po zajęciach chcę czuć się jak po porannym prysznicu, więc dezodorant CD to mój must- have.
aducha6662 (2017-09-28 18:39:34)
konkurs
Wyobraźcie sobie, że nigdy nie znacie dnia ani godziny, które mogą zmienić Wasze życie na lepsze. Być może szłabym ulicą po moje ulubione kwaśne jabłka do warzywniaka na rogu, a gdzieś w tłumie ludzi wypatrzyłby mnie sam Ralph Lauren błagając bym wystąpiła w pokazie jego najnowszej kolekcji. Któż by się nie zgodził? Ja na pewno tak! I teraz sytuacja ma się dalej tak, że idę z nim na mierzenie: talii, uda, ramion i biustu... i jak tu podnieść pachy by się nie skompromitować? No właśnie, tu pojawia się rozwiązanie! Odświeżający, cytrusowy dezodorant marki CD - niezawodny nawet w tak wyjątkowych sytuacjach! :D
prawdziwa (2017-09-28 17:50:16)
Zapach cytryny
"No nie! Znowu deszcz?! Jak ja nienawidzę tej jesieni!!!- krzyczę w duchu, słysząc wczesnym rankiem równomierne uderzenia kropli na blaszanym parapecie za szybą. Perspektywa pokonania drogi do pracy w taką pogodę, wyzwala we mnie uczucie przygnębienia, podobnie, jak fakt, że słońca ostatnio jest jak na lekarstwo i nie zapowiada się, aby miało się to zmienić. A to przecież ono jest mi tak bardzo potrzebne do życia, prawie niczym powietrze. Jego ciepłe promienie wpływają bowiem zbawiennie na moje samopoczucie, więc ich brak bywa bardzo dokuczliwy, albowiem wpędza mnie w depresję, sprawiając, że tracę radość życia, a codzienne wykonywanie codziennych obowiązków, przychodzi mi z ogromnym trudem. W takich momentach każde antidotum, dzięki któremu mogę zapobiec takim stanom, jest na wagę złota. Orzeżwiający aromat cytryny, kojarzący się z dojrzałymi w słońcu soczystymi owocami, niewątpliwe można zaliczyć do tych rzeczy, które mają łagodzącą moc, owocującą tłumieniem negatywnych emocji. Dlatego też po porannym prysznicu z chęcią użyłabym dezodorantu marki CD o zapachu cytryny, by ożywił mój umysł, wzmocnił koncentrację, złagodził przygnębienie, w rezultacie odpędzając depresję. Oczywiście aplikację powtarzałabym kilkakrotnie w ciągu dnia, aby zapach nie zdążył się zbytnio ulotnić :)
fifidorea (2017-09-28 09:54:39)
wielki sprawdzian
Może moja odpowiedź będzie dziwna, ale niedługo czeka mnie wielki sprawdzian. Po raz trzeci zostanę mamą. Ktoś mógłby pomyśleć, dlaczego tym razem się stresuję...Otóż mam dwie córeczki, a tym razem czekam na synka. Czy podołam? Czy będę umiała wychować go na samodzielnego i szanującego kobiety młodego człowieka? Trzymajcie kciuki!
PatrycjaSailorMoon (2017-09-27 23:14:35)
Konkurs
Użyłabym jednego z dezodorantów przed randką, gdyż to byłaby dla mnie bardzo stresująca sytuacja. Co tam rozmowa o pracę, albo pierwszy lot samolotem od którego boję się, że zginę (taka fobia)...spotkanie z długo niewidzianym ukochanym i presja, by wyglądać perfekcyjnie sprawiłyby, że zaufałabym tylko najlepszym produktom, by ustrzec się gafy w postaci plam pod pachami! W dodatku przyjemny, świeży zapach na pewno uprzyjemniłby mi stresujące wyczekiwanie!
Madeleine (2017-09-27 22:14:11)
Z cytrynką na randkę
Dezodorantu CD cytrynowego użyłabym tuż przed randką. Po pierwsze by dodać sobie odwagi i pewności siebie. Po drugie by czuć się świeżo. A po trzecie, by mój wieloletni wybranek czując zapach cytryn również poczuł na świeżo nasz związek i by ta randka była tą pierwszą z kolejnych. Taka świeżość w związku zawsze się przydaje. Zapach cytryn tylko ułatwiłby nam zadanie. Dezodorant CD ma jeszcze jedną zaletę. Jest naturalny. Tak samo jak i my jesteśmy naturalni, swobodni w swoim towarzystwie. Dezodorant CD, zapach cytryn i my to idealne połączenie na randkę, niekoniecznie tę pierwszą.
Mietowa (2017-09-27 21:43:11)
Konkurs
Dezodorantu o cytrynowym zapachu użyłabym... idąc spotkanie przy ognisku. Po pierwsze dlatego, że zawsze zaproszonych jest 10 osób, a jakimś cudem przychodzi 20 - trzeba się ściskać i dobrze byłoby pachnieć pięknie i świeżo :). Po drugie - i mówię serio, zapach cytryn odstrasza komary oraz muszki. Świeże z pożytecznym - żaden inny dezodorant mi tego nie da ;-).
Strona komentarzy 1 z 8
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar