Strona

2017-09-13

Trwające

Konkurs Cytrynowe odświeżenie z CD

Tagi: nagrody, CD

Każda z nas potrzebuje odświeżenia w różnych chwilach w ciągu dnia.

Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy kosmetyków marki CD, które zapewnią odświeżenie wtedy, kiedy go najbardziej potrzebujemy. 

 
 
Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
W jakiej sytuacji użyłabyś jednego z dezodorantów o zapachu cytryna marki CD? Uzasadnij odpowiedź.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
3 zestawy zawierające dezodoranty o zapachu cytryna (spray, deo-atomizer, roll-on):
 
CD Spray Cytryna, 150 ml 
CD Deo-atomizer Cytryna, 75 ml 
CD Roll-on Cytryna, 50 ml 
 
 
 
Konkurs trwa od 13.09.2017 do 28.09.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Cytrynowe odświeżenie z CD” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "W jakiej sytuacji użyłabyś jednego z dezodorantów o zapachu cytryna marki CD? Uzasadnij odpowiedź."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9.w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20849
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 13.09.2017 do 28.09.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy zawierające dezodoranty o zapachu cytryna (spray, deo-atomizer, roll-on).
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (58)

magdasz011 (2017-09-24 00:08:06)
konkurs
Użyłabym CD Roll - on przed wyjściem na randkę z mężem. Uwielbiamy zapach świeżości, orzeźwienia, dlatego taki zapach byłby strzałem w 10. Napewno mój mąż nie wypuścił by mnie z rąk, a cytrusy uwielbiamy wszyscy i nasza cóka i my.
Ivona910 (2017-09-23 20:41:37)
konkurs
Zaczyna się rok akademicki... cierpię z myślą o przeleżanych w wyniku operacji ortopedycznej wakacjach. Jeszcze nie zdążyłam się zrelaksować, a już kolokwia, wykłady, laboratoria. Będę się nieźle pocić, żeby przejść ten semestr ;) Bez dobrego antyperspirantu ani rusz :)
puszek33 (2017-09-23 15:02:07)
konkurs
uzyła bym dezodorantu na rozmowe w sprawie pracy może zapach przyniosł by mi sukces zawodwoy
Iwa90 (2017-09-23 13:40:59)
konkurs
Dezodorantów CD używałabym codziennie, bo zawsze chcę się czuć świeżo. Szczególnie zwracałabym uwagę by użyć dezodorantu przed wyjściem do pracy. W pracy mam kontakt z dużą ilością osób i chciałabym by zawsze towarzyszył mi świeży i orzeźwiający zapach.
figa100 (2017-09-22 17:49:28)
konkurs
W jakiej sytuacji użyłabyś jednego z dezodorantów o zapachu cytryna marki CD? Jedną z takich okazji przyniósłby zapewne grudniowy, mroźny wieczór bieżącego roku. Jako osoba czerpiąca energię ze słońca, kochająca ciepło i atmosferę lata chciałabym się chociażby w myślach przenieść się w rejony, gdzie promienie słoneczne otulają cudownym ciepełkiem, docierającym do każdej komórki ciała. Leżąc z kubkiem rozgrzewającej herbatki na kanapie, rozpyliłabym nad sobą za pomocą dezodorantu mgiełkę o zapachu cytrusów i przeniosłabym się tym samym np. na roztańczoną Jamajkę. W zapachach właśnie to jest cudowne, iż wpływają one na nasz nastrój. Są pozawerbalnym wyrazicielem naszych emocji i wnoszą element magii do naszego często monotonnego życia. A zapach cytrusów należy do moich ulubionych, gdyż właśnie mnie po prostu rozwesela i super się kojarzy..
iva007 (2017-09-21 18:10:29)
Przyjaciółka
Otóż dezodorantu CD użyłabym przy spotkaniu z moją przyjaciółką i ją nim spryskała,ponieważ okropnie się poci,no i uważam,że ja czuję ten zapach potu mojej przyjaciółki,to znaczy,że używa złych dezodorantów,także dezodorant CD na pewno w tym problemie by jej pomógł :)
Aleksandra Sz. (2017-09-21 17:14:57)
KONKURS
Dezodorantu CD użyłabym przed spotkaniem z moimi teściami. Na samą myśl o wyjeździe do nich jest mi duszno, dlatego potrzebuję odpowiedniego preparatu, który zniweluje moje uderzenia gorąca. Dzięki niemu taka wizyta mogłaby odbyć się bez żadnych komplikacji, a ja miałabym lepsze nastawienie oraz nastrój. Zachowałabym uczucie świeżości, nie martwiąc się czy mam przepoconą sukienkę. Cytrynowy zapach sprawiłby, że czułabym się w ich towarzystwie jak w swoim domowym zaciszu.
pati (2017-09-21 13:21:14)
cytryna
Cytrusowe zapachy to te moje ulubione :). Używałabym ich w każdej sytuacji-zawsze rano, przed randką, stresującą wizytą u dentysty czy rozmową z szefem, przed podróżą, długim lotem samolotem i na wakacjach w tropikach ;)
izulla00@wp.pl (2017-09-20 23:52:36)
Kwaśna Cytrynka
Dezodorant CD wiem, że jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Każdy, którego używam, bądź używałam zawsze stawiałam przy telewizorze na przeciw mojego łóżka. Szykując się rano do szkoły, bądź wieczorem na jakąś zabawę nie wiedziałam, którego zapachu bym mogła użyć. Większość takich kosmetyków są o zapachu, który nie wiadomo z kąt się wziął, a po dłuższym czasie czujesz inny zapach (chemiczny). Dlatego sądzę, że zmiana Dezodorantu na zapach cytrynowy polepszy mi dzień, a także osobą w moim otoczeniu (w szczególności chłopakowi :P). Wiem, że CD to rozwiązanie dla mnie.
Izabela Górska (2017-09-20 23:49:52)
Kwaśna Cytrynka
Dezodorant CD wiem, że jest dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Każdy, którego używam, bądź używałam zawsze stawiałam przy telewizorze na przeciw mojego łóżka. Szykując się rano do szkoły, bądź wieczorem na jakąś zabawę nie wiedziałam, którego zapachu bym mogła użyć. Większość takich kosmetyków są o zapachu, który nie wiadomo z kąt się wziął, a po dłuższym czasie czujesz inny zapach (chemiczny). Dlatego sądzę, że zmiana Dezodorantu na zapach cytrynowy polepszy mi dzień, a także osobą w moim otoczeniu (w szczególności chłopakowi :P). Wiem, że CD to rozwiązanie dla mnie.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar