Strona

2017-09-12

Trwające

Konkurs Podróżuj z mapą firmy Navitel

Jesteś osobą, która uwielbia podróże? Ciekawi Cię Polska? Chcesz zobaczyć wszystko to, co piękne w naszym kraju? Uważasz, że Polska, ale również cały świat stoi przed Tobą otworem?

 
Zapraszamy do naszego konkursu, w którym mamy do wygrania vouchery na aplikację z mapą Polski.
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Jakie jest Twoje wymarzone miejsce na jesienny weekend z najlepszą przyjaciółką/najlepszym przyjacielem? Uzasadnij. 
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 voucherów na aplikację z mapą Polski z dożywotnią licencją.
 
 
 
Konkurs trwa od 12.09.2017 do 27.09.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Podróżuj z mapą firmy Navitel” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jakie jest Twoje wymarzone miejsce na jesienny weekend z najlepszą przyjaciółką/najlepszym przyjacielem? Uzasadnij."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20845.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 12.09.2017 do 27.09.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 5 voucherów na aplikację z mapą Polski z dożywotnią licencją.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (26)

Aleksandra Sz. (2017-09-21 17:22:48)
KONKURS
Jesienny weekend spędziłybyśmy z przyjaciółką na lataniu paralotnią w Bieszczadach, ponieważ adrenaliny nigdy dość. Jest to niesamowite i ekscytujące przeżycie, warte wszystkich oszczędności. Unoszenie się w powietrze, podziwianie przepięknych jesiennych krajobrazów bieszczadzkich, to nasze największe marzenie. Czułybyśmy się jak wolne ptaki, które są daleko od problemów i smutków. Z góry widziałybyśmy świat, który z naszej perspektywy na górze byłby taki malutki. Tym wypadem pokazałybyśmy swoją siłę i moc jaką nosimy w sercach.
Damian (2017-09-19 13:27:55)
Dzikość Bieszczad
Weekendowy wypad to tylko w Bieszczady! Jeden z najdzikszych zakątków naszego kraju wyzwala napływ endorfin! Piękne górzyste widoki można podziwiać już przed samymi Bieszczadami! Gdy zameldujemy się już na miejscu naszym oczom ukarzą się piękne zbocza górskie, których szczyty spowiela gęsta mgła. Chcą dostać się na połoniny przemierzymy szlaki porośnięte gęstymi lasami a u samego szczytu naszym oczom ukarzą się wspaniałe krajobrazy - niezliczone szczyty górskie poprzecinane przełęczami i dolinami! Ty i Twój przyjaciel będą zachwyceni bieszczadzkimi krajobrazami, których nie zapomną przez długi czas.
Przyjaciółka_A (2017-09-16 19:51:51)
Mapy w rękę, wędka za pas - Warmia i Mazury już czekają na nas!
Arturze...Przyjacielu Ty mój drogi: szykuj plecak, pakuj namiot, mapy w rękę, wędka za pas i... w drogę! Na Warmię i Mazury przyszedł czas: zamki, lasy, jeziora – niby tylko weekend, a dla mnie: jak najlepsze, bo w doborowym towarzystwie, wczasy. Bierzemy więc nogi za pas i przed siebie! Czy może być coś piękniejszego, niż Matka Natura zmieniająca na naszych oczach swe odzienie z letniej zwiewnej sukni na kolorowy płaszcz? Przygotowałam naszej wyprawy taki oto plan: ja będę zwiedzać zamki krzyżackie, a Ty będziesz oddawał się swej pasji i złowisz kolację dla nas. Wiesz, bo ja cierpliwości mniej mam, ty zaś wolisz nad wodą spędzać czas:) Otuleni kołderką z księżyca i gwiazd, będziemy pod gołym niebem spać: tylko my i Natura, czyli jeziora i las. Dla nas nie ma nic niemożliwego, dlatego wierzę, że Warmia i Mazury przygotują dla nas coś niebanie wyjątkowego:) Wiesz, Przyjacielu mój, o takiej wyprawie marzyłam od lat... brakowało mi tylko dobrego Kompana. Teraz nie mamy nic do stracenia, szalejmy, zwiedzajmy, wędkujmy do rana!
gosia0809 (2017-09-16 12:55:50)
Zgłoszenie Konkursowe
Idealnym miejscem na wypad z koleżanką są właśnie Pieniny! Repertuar atrakcji możemy sobie dowolnie dobrać do naszego humoru, zdrowia, sił i chęci. Bez względu na to jaki typ podróży wybierzemy, to wyjazd będzie można uznać za udany. Wersja sportowa: atakujemy Sokolicę i Trzy Korony, zdobywamy Wysoką do Korony Gór Polski. Przemierzamy drogę pienińską na rowerze, aż do Czerwonego Klasztoru. Wersja leniuchowata: spływ Dunajcem z widokiem na całe Pieniny, kawa za kawą na rynku w Szczawnicy, plażowanie na plaży pod zamkiem w Niedzicy. Mamy to szczęście, że każdy pretekst jest dobry by wyjechać znowu w Pieniny :)
mysiowa (2017-09-16 12:43:48)
Roztocze
Urocze Roztocze, pełne ciekawostek przyrodniczych, historycznych, geologicznych, rolniczych. Mamy tu 3 "NAJ": Radecznica- jedyne miejsce na świecie gdzie ukazał się św Antoni; przeurocza miejscowość z sanktuarium, nad którym pieczę mają Bernardyni;cudowne źródełko z mocami uzdrawiającymi. Tyszowce- jedyne miejsce na świecie gdzie robią 5-metrowe świece; miejsce Konfederacji Tyszowieckiej; słynne byty tyszowiaki; Grodzy Czerwieńskie. Kryłów- jedyne takie miejsce w Europie gdzie na rzece granicznej jest wyspa a na niej ruiny zamku; cudowna kaplica św Mikołaja z wilkiem i cudownym źródełkiem dla bezpłodnych małżeństw. Roztocze to kraina magiczna. Odpocząć, wyciszyć się, nazbierać grzybów, jagód można tylko tu do woli. Tu można wypocząć naprawdę. Żadnego przemysłu; czyste powietrze, lasy, rzeki. Zwierzyniec, Rebizanty, szumy, szypoty, Czartowe Pole. Nie sposób wymienić tu wszystkich ciekawostek przyrodniczych i krajoznawczych. Cała masa ciekawostek historycznych. Bunkry Mołotowa, cerkwie, kirkuty. Nie można się nudzić. Dla każdego coś dobrego. Dla aktywnego i leniwego. To idealne miejsce na wypoczynek w ruchu lub spokojne wyciszenie. Tajemnicza kraina. Miejsce sprzyjające refleksjom, zwierzeniom; terapeutyczne. Zresetowanie się i naładowanie akumulatorów gwarantowane. Odpoczynek dla ciała i umysłu.
Marlena (2017-09-15 21:17:52)
Konkurs
Chodzenie po górach i wdychanie świeżego górskiego powietrz a to pasja moja i mojej przyjaciółki. Gory zdobywamy zawsze razem. Bialka Tatrzańska to właśnie miejsce do którego chciałabym znów wrócić i poczuć zdrowego ducha w sobie.
Lena (2017-09-15 20:59:06)
Nadbiebrzański świt.
Marzy mi się wypad nad Biebrzę. Słyszałam, że cudownie jest wiosną, ale o tej porze roku kolory lasu są przepiękne, Rezerwat musi wyglądać obłędnie. Część ptaków już odleciała w cieplejsze rejony, ale i tak chciałabym zobaczyć (a na pewno usłyszeć) przy odrobinie szczęścia te, które u nas zostają. Ot, weekendowa chwila wytchnienia w najlepszym towarzystwie, z dala od zgiełku miasta, z kojącym pięknem przyrody w tle.
Paweł (2017-09-15 20:33:11)
Szczawnica
Ze Szczawnicy zrobił się trochę "kurort", ale nadal kocham tam jeździć. Jest wyciąg krzesełkowy, smaczne i niedrogie obiady Pod Siekierkami, no i można posiedzieć lub poleżeć nad Grajcarkiem albo wypić sobie jakiś płyn nad Dunajcem. Rewelacyjne miejsce na chillout i odśmiecenie czachy. Rowerzyści i turyści piesi też znajdą coś dla siebie.... Polecam, ale nie wszyscy na raz!!! :-P
MAGDALENA (2017-09-15 15:05:37)
http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20845/Konkurs-PodrC3B3C5BCuj-z-mapC485-firmy-Navitel
KONCERT, GDZIES NA SWIEZYM POWIETRZU, LUB W KINIE
Klaudia (2017-09-15 14:42:12)
Domki w DRZEWACH
Nałęczów , choć nigdy nie byłam bardzo marze o weekendzie w domkach w Nałęczowie z moim chłopakiem . Szczecin - Nałęczów nawigacja by się przydała z pewnością !
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar