Wygraj
Wygraj
Wygraj
Wygraj

2017-09-07

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę Dziennik Rachel. Męki dorastania JOANNY NADIN

Moje życie nadal jest tragicznie zwyczajne! Wciąż nie mam chłopaka, nie umiem się całować i nikt mnie nie rozumie! 

 
To Twoje słowa? A może słowa, które często słyszysz od swojej córki? Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy książki idealne dla nastolatek. 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
Książka idealna dla Ciebie czy dla ... Dokończ myśl i uzasadnij.
 
Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem. 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 5 książek Dziennik Rachel. Męki dorastania JOANNY NADIN.
 
 
 
Więcej o nagrodzie TUTAJ.
 
 
 
Konkurs trwa od 08.09.2017 do 22.09.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj książkę Dziennik Rachel. Męki dorastania JOANNY NADIN” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Książka idealna dla Ciebie czy dla ... Dokończ myśl i uzasadnij."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 08.09.2017 do 22.09.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 5 książek Dziennik Rachel. Męki dorastania JOANNY NADIN
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (20)

Monika (2017-10-23 11:07:52)
Wyniki konkursu
Minął już miesiąc od regulaminowego ogłoszenia wyników i nadal nie moge ich nigdzie znaleźć. Są gdzieś ukryte??
Ona (2017-10-17 12:47:39)
wyniki
Były już wyniki tego konkursu??
Lewandowska_ (2017-09-22 23:54:30)
Konkurs
Książka idealna dla... mnie . W szczególności podczas zmiany środowiska (liceum) i próby odnalezienia się samemu wśród nowych ludzi z towarzyszącą i utrudniającą życie od lat dużą nieśmiałością .
Gosia DL (2017-09-22 14:19:16)
dojrzewanie trudna sprawa
Książka idealna dla mojej córki. Ja sama na szczęście te rozterki mam już za sobą. A ona dopiero zaczyna. Dobrze pamiętam te rozterki, ten czy nie ten, teraz czy później, czemu ona nie ja. Niestety mimo, że czasy się zmieniają te cierpienia młodości nadal takie same. I teraz te moje myśli zaczynam słyszeć z ust mojej córeczki może zawarte w książce wiadomości coś jej rozjaśnią?
konkurs (2017-09-21 18:10:13)
youstyna33
Idealne dla ..........mojego syna. Dojrzewa biedaczyna. Hormony buzują, na twarzy erupcja wulkanów i głos jakoś ochrypł. Ale najgorzej jest mu zrozumieć zachowanie dziewczyn w swojej klasie. Chociaż tak szczerze mówiąc= pisząc - dorosły facet też kobiety nie zrozumie, a gdzie dopiero nastolatek. Ach.... to chyba jednak książka dla mnie, bo mam jeszcze trzyletnią córeczkę.......
Erna (2017-09-21 10:35:02)
Idealna książka
Książka idealna dla mnie, ponieważ jesień za progiem a ja chciałabym w podróż z jesiennymi zmaganiami zabrać ze sobą "Dziennik Rachel Męki dorastania", aby doznać olśnienia że dorastanie nie jest takie straszne.
mika19 (2017-09-20 22:53:06)
konkurs
Klub miłośniczek czekolady Miłość jest wielka, miłość sen życia daje, czasem jednak sprawdza się zdanie KOCHAM to piękne słowo KO szybko odchodzi CHAM zostaje.............. i wtedy zostaje książka, która smutki rozstawia po kątach
Aleksandra Sz. (2017-09-20 13:53:45)
KONKURS
Książka idealna dla mnie, bo niedługo sama zostanę matką. Chcę od samego początku pogłębiać swoją wiedzę dotyczącą wychowania dziecka. Doskonale pamiętam jak dawałam w kość swoim rodzicom, podczas okresu buntu młodzieńczego. Zawsze powtarzali, że osiwieją przeze mnie i moje wybryki. Moja odpowiedź na cały świat brzmiała NIE. Kiedy ktoś interesował się moimi problemami krzyczałam DAJ MI SPOKÓJ. Ciężko było się ze mną dogadać, nie skutkowały prośby, groźby, szlabany. Miałam wrażenie, że nie rozumiał mnie nikt, a mi chciało się płakać i krzyczeć. Dlatego chciałabym móc lepiej zrozumieć swoje dziecko, a jednocześnie zadbać o jego rozwój. Kiedy dorośnie przekażę mu tę książkę, a na razie sama zagłębię się w lekturę i poczuję się jak nastolatka. Dostrzegę problemy, których nigdy nie zauważałam i okres buntu mojego dziecka będę przyjmować z anielskim spokojem.
Monika G. (2017-09-20 07:46:08)
Córko nadchodzę z odsieczą !!!
Książka idealna dla mojej dorastającej córki, która jeszcze chwila i doprowadzi mnie na skraj cierpliwości i wytrzymałości. Zaczęło się, a tak marzyłam, że nas to ominie - okres młodzieńczego buntu. No ale dlaczego mielibyśmy mieć tak dobrze, żeby na nas nie spadło to nieszczęście? Spadło, a jakże. I to z jaką siłą... W mojego grzecznego aniołka wszedł jakiś straszliwy potworek, który miesza w głowie i ma na wszystko jedna odpowiedź NIE. Między nami powstaje mur, mur niedomówień, niezrozumienia. Mimo moich chęci, starań Paula czuje się sama ze sobą źle. Chce jej pomóc, ale mnie odpycha. Ja wiem, że taka jest kolej rzeczy, że praktycznie każdy z nas przez to przechodził, ale mi jej po prostu szkoda, bo szarpie nią tyle emocji, ale nie chce pomocy i wsparcia. Może książka by do niej lepiej dotarła, pokazałaby, że nie jest sama ze swoimi problemami, że borykają się z nimi wszystkie nastolatki. Może wtedy by spojrzała na mnie przychylnym okiem i dała się utulić, gdy jej źle.
Kamila (2017-09-19 12:34:42)
Ksiazka dla mnie
Ksiazka idealna dla mnie. Moze to dla niektorych smieszne, ironiczne, niemozliwe itd. - mam 19 lat i nie mialam jeszcze chlopaka. Nie calowalam sie, nikt mnie nie obejmowal. Codziennie wieczorami pochalaniam stosy ksiazek o tej tematyce wyobrazajac sobie siebie jako glowna bohaterke. Czasem ogarnia mnie strach, czasem sie buntuje przed calym swiatem, innym razem zalewam sie lzami. Moze ta ksiazka pozwoli mi spojrzec na swiat z innej perspektywy, moze nauczy niezawodnych sztuczek NIE odtracania chopakow od siebie, moze znajde wreszcie tam jakas bratnia dusze z ktora bedzie mi razniej przejsc przez ta meczarnie dorastania :)
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar