Konkursy/

2017-07-11

Zakończone

Konkurs Słodko czy tropikalnie z lakierami Coral firmy Delia Cosmetics

Firma Delia Cosmetics przygotowała dwie nowe kolekcje lakierów do paznokci z kultowej linii Coral, w sam raz na letnie metamorfozy!

 
Zdecyduj, która kolekcja podoba Ci się bardziej i wygraj nagrody. 
 
 
Zapraszamy do konkursu.
 
 
 
 

Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Tropikalne wakacje czy słodkie pastele? Hawaii Time czy Cotton Candy? Która kolekcja lakierów do paznokci Coral firmy Delia Cosmetics podoba Ci się bardziej. Krótko uzasadnij.
 
Informacje o nowych kolekcjach lakierów do paznokci Coral firmy Delia Cosmetics znajdziesz TUTAJ.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy po 5 lakierów do paznokci Delia Cosmetics z nowej kolekcji
 
 
Lakiery zostaną przydzielone losowo.
 
 
 
Konkurs trwa od 11.07.2017 do 25.07.2017.
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Słodko czy tropikalnie z lakierami do paznokci Coral firmy Delia Cosmetics” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie:"Tropikalne wakacje czy słodkie pastele? Hawaii Time czy Cotton Candy? Która kolekcja lakierów do paznokci Coral firmy Delia Cosmetics podoba Ci się bardziej. Krótko uzasadnij."
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 11.07.2017 do 25.07.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy po 5 lakierów do paznokci Delia Cosmetics
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora, na stronie portalu udziewczyn.pl oraz na forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (104)

Gruba Berta (2017-07-25 23:59:24)
Hawaii Time
Hawaii Time czy Cotton Candy? Mam trudny orzech do zgryzienia, gdyż jak wiadomo kobieta zmienną jest, a ja nie stanowię tu wyjątku od reguły. Na co dzień jestem słodka, zmysłowa i stonowana jak pastele z kolekcji Cotton Candy, ale czasem lubię pokazać lwi pazur. I takim czasem są wakacje, lubię wtedy poszaleć - także z kolorami. Z potulnego baranka zamieniam się w drapieżną lwicę, a moje życie nabiera barw. Emanacją mojej przemiany są soczyste kolorki na moich pazurkach. Ich wyraziste barwy przyciągają wzrok i kuszą letnią przygodą. Sprawiają, że nikt nie przejdzie obok nich obojętnie, a swoim blaskiem rozświetlają szare dni i są zapowiedzią letnich szaleństw. I wcale nie trzeba wybierać się na Hawaje, żeby przeżyć niepowtarzalne wakacje - lakiery z serii Hawaii Time sprawią, że gdzie być nie była będziesz czuć się wyjątkowo.
iva007 (2017-07-25 13:42:45)
Linia Cotton Candy
pomyliłam się w tytule(poprawiam) :)
iva007 (2017-07-25 13:40:51)
Linia Hawaii Time
Kolory ciepłe,relaksujące,delikatne,optymistyczne,tajemnicze,uniwersalne i inteligentne, to właśnie z tą serią Cotton Candy utożsamiają się moje paznokcie(dłonie),no i mój charakter,który jest quiet,więc wolę takie pastelowe kolory,nie krzykliwe,mocne...
Paulinka Blondynka (2017-07-25 13:37:43)
Hawai TIme
Dzikość, szał i energia to przymiotniki opisujące właśnie mnie! Seria Hawai Time idealnie podkreśli moje egzotyczne cechy :)
Agata (2017-07-25 12:48:27)
Linia Hawaii Time
Soczyste barwy, energia i pewność siebie - to atrybuty nowej linii Hawaii Time marki Delia Cosmetics. Odważne kolory dodadzą wigoru moim letnim stylizacjom. Podkreślą opaleniznę i skupią uwagę na dłoniach - do dotyku, do przytulenia w blasku gwiazd. :)
figa100 (2017-07-25 11:13:02)
pastele
Pewnie większość z Pań (może także Panów, kto wie) biorących udział w niniejszym konkursie i szacowne jury uzna mnie za nudziarę ale ja wybieram kolory serii Cotton Candy. Odkąd pamiętam uwielbiam pastele i ma to w moim przypadku swoje uzasadnienie. Mianowicie są to kolory, które wprawiają mnie w pozytywny nastrój i są źródłem czegoś, co można nazwać pierwiastkiem optymizmu-wystarczy spojrzeć na pazurki pomalowane w piękne kolory. Co także ważne, tego typu barwy sprawiają, iż czuję się mentalnie młodsza-właśnie tak, bowiem uważam, że mają one właściwości odmładzające i przypominają cudowne czasy, kiedy wszystko wydawało się jeszcze takie nieskomplikowane. Po trzecie pastelowe odcienie pasują niemalże do wszystkiego, zawsze nasze dłonie a konkretnie paznokcie ozdobione nimi będą uchodzić za schludne i ocierające się o kanon piękna. Tak, zdecydowanie pastele!
Ania J (2017-07-25 10:36:47)
Cotton Candy
Najbardziej są dla mnie trendy Kolory lakierów serii Cotton Candy Bo pewną moc w sobie mają Które kobiety takie jak ja uwielbiają Pastele i odcienie landrynki Są dla dojrzałej dziewczynki A że ja jestem dojrzała To chętnie bym je wypróbowała Wszelkie nowe doznania ja lubię Więc teraz z Wami się czubię Bo ja właśnie jestem ośmielona i w to lato chciałabym być rozświetlona.
Eda (2017-07-25 10:27:07)
Cotton Candy
Cotton Candy to mój wybór. Są jak miłość od pierwszego wejrzenia. Rzut oka i już wiem, że współgrają z moją osobowością, moim usposobieniem... Idealnie dopełniają mój wizaż, są delikatne, uwodzicielskie i tajemnicze za razem, po prostu moje.
Izabela (2017-07-24 20:55:36)
Hawaii Time
Mój wybór to z całą pewnością TROPIKALNE WAKACJE. Piękna, mocna i wysoce energetyczna kolekcja, która ożywi każdą stylizację. Stanowi zaprzeczenie wszechobecnej nudy. Kolory idealne na gorące, wakacyjne dni.
aagnieszkaa1 (2017-07-24 19:14:03)
Tropikalny wybór
Seria w stylu "Tropikalne Wakacje" ma coś w sobie, chyba przyznacie mi rację? Hawaii Time- jest the best, w tych lakierach do paznokci na prawdę coś niesamowitego jest. To one sprawiają, że na twarzach innych zauroczenie, szaleństwo i słynne: "muszę to mieć" się pojawiają. Orzeźwiającą paletą odcieni się charakteryzują i do pewności siebie nawiązują. Te kolory nudzie mówią: Stop! Ja je mogę nosić tego lata Non Stop. A więc Hawaii Time moje serce skrada, na dobre wakacje miej je przy sobie- taka jest moja rada.
Strona komentarzy 1 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar