Banner
Kruk/
HR

2017-04-03

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę Fak maj laf Marcina Kąckiego

Powieść, która pokazuje współczesność lepiej niż niejeden reportaż. Powstała ze strzępów faktów, niedopowiedzeń, plotek i miejskich mitów.


Zapraszamy do konkursu, w którym mamy do wygrania pierwszą POWIEŚĆ Marcina Kąckiego "Fak maj lajf".
 
 
 
Co należy zrobić?
 
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedzna pytania:
 
 
Jak wygląda Twoja rzeczywistość i dlaczego chciałabyś/chciałbyś przeczytać tę książkę?
 
 
 
Więcej o nagrodzie TUTAJ.
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 książki Marcina Kąckiego "Fak maj lajf".
 
 
 
Konkurs trwa od 03.04.2017 do 17.04.2017.
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj książkę Fak maj laf Marcina Kąckiego” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jak wygląda Twoja rzeczywistość i dlaczego chciałabyś/chciałbyś przeczytać tę książkę?".
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20429.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 03.04.2017 do 17.04.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 książki Marcina Kąckiego "Fak maj lajf".
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
 

Komentarze (38)

natalia michalaka (2017-04-18 01:55:23)
moja rzeczywistosc
Moja rzeczywistość? Szary, brudny, pokryty pleśnią świat. Umierające niebo. Gwiazdy które spadają ale nie spełniają niczyich życzeń. A w samym centrum studnia bez dna. Jako jedyna ma kolor. Wydaje się jakby wycięta z innego obrazka. Kiedy staniesz przy niej i zaczniesz śpiewać, dźwięk roznosi się w taki sposób, że nie możliwym wydaje się pohamowanie wzruszenia. Ta studnia zmienia cały obraz świata, pozwala dostrzec barwy inne niż odcienie szarości, Na środku studni, wielkimi literami napisane jest jedno słowo. NADZIEJA, Moja rzeczywistość to właśnie świat, w którym niemal bez przerwy słyszy się o katastrofach, przestępstwach, oszustwach. Rzeczywistość w której jest się okradanym materialnie i duchowo, w której kłamstwo jest na porządku dziennym i staje się drugą prawdą, Rzeczywistość w której nauczyłam się stać przy studni i śpiewać, patrząc z nadzieją na ukryte pod warstwą śmieci dobro. Rzeczywistość w której dzięki świadomości zła uczę się dostrzegać to co jest czyste i dobre. Moja rzeczywistość to przygoda odkrywania nowych barw i dźwięków przy pomocy nadziei i wiary w to, że wszystko jest wynikiem tego jak JA SAMA CHCĘ PATRZEĆ NA TEN ŚWIAT. Zamiast stać i biernie przyglądać się temu co jest nam pokazywane śpiewam do studni. Wkładam trud w dbanie o przestrzeń w której żyję. Moja rzeczywistość to ja. Książkę "FAK MAJ LAJF" chciałabym przeczytać, ponieważ książki są kolejną studnią w szarym świecie. Świat białych kartek i czarnych liter który koloruję we własnej głowie, z którego wynoszę do mojej rzeczywistości co tylko chcę, Czytanie książek zawsze jest przygodą. Świat w tej książce jest szary i brudny. Zainteresował mnie opis na jednej ze stron internetowych. Obraz który przedstawił mi się po przeczytaniu opisu i recenzji idealnie wpisuje się w moje postrzeganie tego co jest wokół mnie, a co miałam okazją opisać kilka zdań wcześniej. Jestem niesamowicie ciekawa treści i tego jakie zmiany wprowadzi do mojego sposobu myślenia. noniemichal@gmail.com
Wiciaaaa (2017-04-17 23:50:52)
Ach to życie...
Moje życie jest wspaniałe , mimo że czasem bywa szare. Uwielbiam ćwiczyć więc robię to często. Lecz moje życie to tylko rutyna. Niezmiennie od paru lat świat wydaje mi się wciąż taki sam. Taka jest moja rzeczywistość . Myślę że gdybym wygrała tę książkę to moje życie by się odmieniło i nareszcie przestało być rutyną, ponieważ myślę, że monotonność szkodzi i często właśnie przez nią niewiele nam wychodzi :)
Fidelio (2017-04-17 23:25:12)
Grill
Rzeczywistość wygląda...jak ludzie księdza po kolędzie. Od książki do książki w dni o tak zacnej pogodzie jak teraz. Tak to już jest na emeryturze. Zanim działka na zielono obrośnie i będzie co pielić to chętnie przeczytam "Fak maj lajf". Jak będzie marna to będzie robić za saport ogniowy przed węglem na majówkowym grillu.
Nulek (2017-04-17 21:23:12)
Ech ten Kącki...
Moja rzeczywistość to niezły teatrzyk. Nie tylko dlatego, że pracuję w szacownej instytucji kultury z trzema scenami. To też nieustanna gra w życiu - o lepsze życie, granie przed rodzicami, że wszystko w porządku, nawet jeśli nie jest w porządku, gra o miłość, której ciągle szukam... Co do samego pana Kąckiego - przegapiłam go, kiedy był u nas na spotkaniu w Teatrze. A potem się na mój teatr obraził. I to publicznie. Teraz więc tylko tak - na kartach książki - mogę go spotkać i poznać. Chętnie skorzystam z tej okazji. :)
Mirek Gryko (2017-04-17 21:08:32)
Jestem z Białegostoku, pełnego "uroku".
Już jedna "wojenka" była, czyli : "Biała siła, czarna pamięć". Był spektakl, (świetny, nagradzany) były protesty i marsze ONR...Autor Marcin Kącki pisze wprost i na to liczę w kolejnej książce. Chciałbym być w jej posiadaniu, aby mieć argumenty przeciwko kolejnej ew. "wojence". Pozdrawiam, Mirek.
Mirek Gryko (2017-04-17 21:00:22)
Jestem z Białegostoku, pełnego "uroku".
Już jedna "wojenka" była, czyli : "Biała siła, czarna pamięć". Był spektakl, (świetny, nagradzany) były protesty i marsze ONR...Autor Marcin Kącki pisze wprost i na to liczę w kolejnej książce. Chciałbym być w jej posiadaniu, aby mieć argumenty przeciwko kolejnej ew. "wojence". Pozdrawiam, Mirek.
wiesiajeziorska@poczta.onet.pl (2017-04-17 20:11:50)
Fak maj lajf i to tak dobitnie!
Jak wygląda moja rzeczywistość? Pytanie retoryczne...zostaliśmy zaprogramowani, żeby brać udział w wyścigu szczurów. Pieniądze-kupilibyśmy je za wszelkie pieniądze. Paradoks, jakiś błąd? A skądże! Ludzie kupują zdrapki, losy i liczą, że los da im kasę, a nawet szczęście (tak niektórzy nazywają pieniądze). O władzy nawet nie wspomnę. Ludzie nawzajem sobie źle czynią, żeby być wyżej na szczebelku kariery, co oczywiście wiąże się z wyższą pensją. Mobbing, nagabywania, wygryzanie się. Gdzie tu jakakolwiek wspólnota? Zachowujemy się jak zwierzęta, a w sumie to i nawet nimi jesteśmy. No tak, teraz mnie to już nie dziwi. Pragniemy sławy, chcemy by nas uwielbiano. Jesteśmy więc nie dowartościowani, czegoś nam brakuje. Zapewne spokoju, ciepła rodzinnego, ale co tam...w końcu mamy pieniądze, władzę, sławę. Seks stał się produktem. Już nie jest czymś, co pomoże w przedłużeniu gatunku. Teraz jest towarem, który spełnia zachcianki, a nawet jest pracą. Ludzie się sprzedają i robią to od wieków. Tak, tak właśnie wygląda moja rzeczywistość, ale i Twoja. Wszyscy w niej żyjemy i jakoś nie zamierzamy wyjść z tego błędnego koła. Zachowujemy się jak szczury. Taki jest nasz świat-szary i szczurowaty. Dlaczego chcę sięgnąć po tę książkę? Odpowiedź jest prosta: pragnę jeszcze bardziej zagłębić się w nasz świat. Poznać wroga od środka, oswoić go, ale przede wszystkim wyciągnąć wnioski. Chcę się czegoś nauczyć, może znajdę złoty środek. Kto wie? Pragnę uczynić nie tylko moją, ale i Waszą rzeczywistość lepszą, bardziej kolorową. Wierzę, że zgodnie ze słowami Armanda Jean Richelieu "Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam", nauczę się naszej rzeczywistości i prawdziwie z nią sobie poradzę.
mika19 (2017-04-17 20:02:57)
konkurs
jest życiem pisana!
Ven, zwana Igą (2017-04-17 19:59:01)
Rzeczywistość?
Pamiętam spojrzenia ludzi, gdy chodziłam ulicami obwieszona koralikami, ubrana w dlugie spódnice, kolory. Wariatka, brr - mówili. Pamiętam mój śmiech w odpowiedzi na ich szyderstwa. Moja rzeczywistość jest inna, gdyż taką zdecydowalam tworzyć. Jestem artystką, lecz czy powinnam się tak nazywać? To takie narcystyczne. Lecz moja rzeczywistość była nieraz postrzegana jako kaprys artystki. Hipiska, nowa moda? Znalazlas w Internecie? Otóż moi drodzy, moja rzeczywistość jest szara i pełna identycznej masy jak każdego z nas, lecz ja tworzę w niej swój mały, wielobarwny świat. Indywidualizm.
beatahac@gmail.com (2017-04-17 18:33:45)
Konkurs
Fak maj lajf- niestety tak wygląda mój świat- bez perspektywy by zmienić się miał. Trwam w marazmie, chorym stylu- wiem, że ludzi też jest tylu, których rzeczywistość taka, lecz to wcale nie poprawia mi humoru! Więc fak maj problems, chcę poznać co w tej książce opisane, może uda się, że ta wiedza "Fak maj lajf" zmieni z lepszy świat!
Strona komentarzy 1 z 4
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar