Konkursy/

2017-06-21

Zakończone

KONKURS Z ZIAJA

W piątek 23 czerwca do kin wchodzi komedia romantyczna „Miłość aż po ślub”, w związku z premierą mamy konkurs, do udziału w którym gorąco zapraszamy.

 

 

MIŁOŚĆ AŻ PO ŚLUB

PREMIERA 23 CZERWCA!

Więcej o filmie:

www.udziewczyn.pl/Artykul/20379/PREMIERA-MI%C5%81O%C5%9A%C4%86-A%C5%BB-PO-%C5%9ALUB

 

 

 

 

Co trzeba zrobić?

Napisz krótko, czy Twoim zdaniem uwięczniem miłości powinien byc ślub?

Swoją odpowiedź prześlij na maila: udziewczyn@wp.pl

 

Co można wygrać?

Do wygrania 5 zestwów kosmetyków Ziaja, składających się z produktów:

* jagody acai krem na dzień ochronno-łagodzący spf 10 ochrona niska

* jagody acai maseczka na twarz i szyję na noc aktywnie wygładzająca łagodząca podrażnienia

 

 

Opis produktów:

Krem acai jest emulsją nawilżającą złożoną z kompleksu naturalnych substancji aktywnych. Najważniejsze z nich to jagody acai - bogate źródło polifenoli, antocyjanów, resweratrolu, witamin, tanin, które neutralizują wolne rodniki i chronią skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. W rozumieniu pielęgnacji skóry, przeciwdziałanie procesom oksydacyjnym zapewnia skórze profilaktykę powstawania zmarszczek, ujędrnienie, wzmocnienie skóry, łagodzenie podrażnień, promienny i zdrowy wygląd.

Maseczka acai jest emulsją nawilżającą zawierającą kompleks naturalnych substancji aktywnych. Najważniejsze z nich to jagody acai, które neutralizują wolne rodniki i chronią skórę przed uszkodzeniami oksydacyjnymi. W rozumieniu pielęgnacji skóry przeciwdziałanie procesom oksydacyjnym zapewnia skórze profilaktykę powstawania zmarszczek, ujędrnienie, wzmocnienie skóry, łagodzenie podrażnień, promienny i zdrowy wygląd. Przeciw efektom tech neck* *Tech neck czyli technologiczna szyja, to zmarszczki na szyi powstałe w wyniku ciągłego pochylania głowy podczas korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych.

 

Konkurs trwa od 21.06.2017 r. do 05.07.2017 r.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

___________________________________________________________

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs z Ziaja"” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora. 1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/. 1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem. 1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu. 1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. 1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie. 1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Napisz krótko, czy Twoim zdaniem uwięczniem miłości powinien byc ślub?? 1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. 2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów: 1.1.9. na adres poczty elektronicznej: udziewczyn@wp.pl 2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego. 2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies). 2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe. 2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU 3.1. Konkurs trwa od 21.06.2017 do 05.07.2017. 3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika. 3.3. W Konkursie zostaną wyłonione trzy osoby. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody: Do wygrania 5 zestwów kosmetyków Ziaja, składających się z produktów: * jagody acai krem na dzień ochronno-łagodzący spf 10 ochrona niska * jagody acai maseczka na twarz i szyję na noc aktywnie wygładzająca łagodząca podrażnienia 1.1.10. . 3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7. 3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika. 3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora. 4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA) 4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu. 5. POLITYKA PRYWATNOŚCI 5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora. 5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego. 5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika. 5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa. 6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. 6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540). 7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (42)

figa100 (2017-07-05 18:06:40)
konkurs
W naszej epopei narodowej są słowa, które głęboko zapadły mi kiedyś w pamięci, mianowicie: "Wielką moc ma ślubna obrączka". Ja się tym stwierdzeniem zgadzam w stu procentach bowiem od niedawna sama noszę ją na palcu i ilekroć na nią spojrzę to doświadczam jakiejś niezwykłej, metafizycznej wręcz kompilacji uczuć takich jak: duma, wzruszenie i ogromne uczucie do osoby, z którą tworzę związek małżeński. Dla mnie zawarcie związku małżeńskiego było czymś ważnym i zarazem oczywistym. Po prostu chcieliśmy ślubować sobie MIŁOŚĆ w otoczeniu wszystkich osób, które są dla nas ważne. Niemniej jednak uważam, że to czy ktoś decyduje się na zalegalizowanie związku jest jego prywatną sprawą i wynika z jego podejścia do kwestii małżeństwa. Absolutnie nie potępiam osób żyjących w tzw. wolnych związkach gdyż uważam, że żaden "papierek" nie zagwarantuje nam szczęścia w kroczeniu przez wspólne życie. Ważne aby postępować w zgodzie z własnymi przekonaniami bowiem wszelki przymus i tak obróci się kiedyś przeciwko nam a prawdziwa miłość przetrwa mimo wszystko.
ewanna (2017-07-05 15:09:37)
miał byc slub...
Zakładając, że jestem z tym samym mężczyzną od 19 lat, mieszkam, kłócę się, mam dziecko, psa - to, powiem szczerze, sensu ślubu nie widzę. Dla katolików - może. Ale takich żyjących zgodnie z zasadami znam mało. Reszta działa dość hipokryzjnie - jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi albo o pieniądze, albo o show. Albo o jedno i drugie. Mnie się wydaje- ale to moje prywatne doświadczenie, że ślub to jest ten element, ze trzeba przestać się starać. Że babie i dziedki są zadowoleni. Ba, jakieś mieszkanie można dostać. Brak ślubu to przez długi czas walka. Z drobnomieszczaństwem. A jak pojawi się dziecko... Oh la la!!! Ale da się odnieść zwycięstwo i pokazać, że słowo "konkubent", tudzież "konkubina" to nie do konca muszą byc klimaty z Misia ("mojaaaaaaaa konkubina Zofjaaaaaa").
Magdalena (2017-07-05 13:48:50)
uwieńczeniem miłości jest sama miłość
Ślub wielu osobom daje szczęście, jednak nie jest on wcale konieczny i z pewnością nie jest uwieńczeniem miłości. Miłość trwa i jest samoodnawialna i autoafirmatywna. Nie da jej się pokonać, bo ona jest wszystkim co możemy w życiu osiągnąć.
Dorota (2017-07-04 14:56:49)
Kto stąpa twardo po ziemi...
Niestety, w naszym świecie "prawnym", "uporządkowanym" paragrafami, ustawami, przepisami itd, itp. ślub musi być. I już.
WrozkaZielona (2017-07-04 08:49:00)
Ślub?
Dla mnie ślub to dopiero początek, nie uwieńczenie. Ślub może być uwieńczeniem szaleństwa zakochania, a także zwyczajnie sformalizowaniem związku- dla siebie lub dla dzieci. Ślubu może też nie być. Uwieńczeniem miłości natomiast jest wspólna starość, wspólne przeżywanie życia z jego radościami i smutkami. Dojrzewanie razem, zmienianie się dla siebie. Odpowiedzialność za siebie i dla siebie.
mika19 (2017-07-03 22:17:23)
konkurs
ślub porządkuje marzenia
Anna Gliniak (2017-07-03 21:57:35)
Ślub nie jest najważniejszy.
Moim zdaniem ślub nie jest uwięcznieniem uczucia. Uwięcznieniem uczucia może być wspólne założenie rodziny, w tym też wychowywanie dziecka. Wcale nie musi dojść do ślubu. Gdy siebie kochają wystarczy tylko założyć szczęśliwą i kochającą się rodzinę.
barbaraa70 (2017-07-03 20:24:27)
Życie jest takie krótkie
Moja babcia twierdzi ,że ślub jest uporządkowaniem spraw majątkowuych i ułatwia dziedziczenie , zapiezpiecza również dzieci. Mądra jest ta moja babcia. Kocham ją i przytakuje. Ale w głębi duszy wiem ,że nie moge z tym się zgodzić. jestem niby głowna bohaterka ze słynnego ,, Seks w wielkim mieście''/Jestem niezależan finansowo, nowoczesna i pragnąca miłości. Już spotkałam swojego mężczyznę, ale jeszzce nie ptrzedstawiłam go babci. Właśnie z powodu jej opinie na temat małżeństwa. Jestem szczęśliwa tu i teraz, nie potrzebuję ślubu aby uwiecznić swoją miłość. Uwiecznić milośc można jedynie na zdjęciu, a na co dzień trzeba okazywać ukochanej osobie zaufanie, szacunek i MIŁOŚĆ!Życie jest taki krótkie...
izabelaszum (2017-07-03 20:15:56)
Las Vegas forever
Może oglądam za dużo Hollywódzkich filmów, ale moim zdaniem ślub w Las Vegas może byc takim uwiecznieniem milości, który pogodził, godzi i jeszcze długo będzie godził niezdecydowane pary. Z wiekiem doszłam do wniosku ,że ślub to sprawa tak mocno indywidualna, że każdy nacisk może spowodowac to ,że nawet największa miłośc może umrzeć śmiercią naturalna...Ślub w las Vega to jest taki ślu 50/50 : 50% na niby i 5o % pradwdziwy. Jest wprost stworzony do pogodzenia niezdecydowanej pary( a częściej ich rodziców) . Więc , biegnę po bilet do USA! dla dwóch osób...
Konrad (2017-07-02 20:28:52)
Nie
Ślub nie jest uwiecznieniem uczucia... chociaż może być jego następstwem
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar