Konkursy/

2017-06-17

Zakończone

Konkurs Wakacyjny zapach z Allverne

Tagi: nagrody

Perfumowane mgiełki do ciała Allverne subtelnie otulają urzekającym zapachem o intrygujących, kwiatowo - owocowych nutach, a jednocześnie zapewniają delikatne odświeżenie. Idealne do stosowania na całe ciało, szczególnie w okresie wiosenno-letnim. To propozycja zarówno dla aktywnych, pełnych energii kobiet, poszukujących świeżych zapachów, jak i pań, które są zwolenniczkami bardziej wyrafinowanych nut kwiatowych. 

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy perfumowane mgiełki do ciała Allverne.
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie zapachy kojarzą Ci się z wakacjami?
 
 

Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy perfumeryjne Allverne, a w każdym zestawie mgiełka + woda perfumowana z najnowszej kolekcji GRASSE!
 
 
Zapachy zostaną przydzielone losowo. 
 
 
Konkurs trwa od 17.06.2017 do 26.06.2017.
 
 
 
Więcej o nagrodach TUTAJ.
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Jakie zapachy kojarzą Ci się z wakacjami?” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jakie zapachy kojarzą Ci się z wakacjami?"
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20357.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 17.06.2017 do 26.06.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy perfumeryjne Allverne.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (223)

kasiaczek (2017-06-28 15:24:26)
orzeźwienie !!!
owoce i jeszcze raz owoce i kwiaty pachnace łąką i słońcem i orzeźwiajaca won bryzy morskiej zielona herbata mmm... wszystki te zapachy sprawiaja ze chce sie zyc intensywnie i ze jestem wciaż gotowa do dzialania! wprowadzaja cudowny nastroj i energie
Roksana (2017-06-26 23:57:31)
Lato
Moje wakacyjne zpachy to zdecydowanie owoce (truskawki, arbuzy, poziomki) i kwiaty ! Uwielbiam perfumy o nucie owocowej i kwiatowej. Na lato zdecydowanie tylko takie !
Iwona (2017-06-26 23:47:48)
SŁODYCZ
Zapach wakacji to zapach wszystkiego co dobrze się kojarzy co dobrze smakuje .To owoce dojrzałe ,to kwiaty,to las ,to zapach wody nad którą się odpoczywa .To zapach skóry po kąpieli słonecznej ....to wszystko to lato ,a lato ,to wakacje .
ewanna (2017-06-26 23:23:47)
hmmmmm...
Rozgrzana derma siedzeń w maluchu. Pachniała trochę rozpuszczonym plastikiem, trochę benzyną. a trochę słońcem - no bo czym w te upalne dni miała pachnieć? Pachniała ciepłą skórą, która odparzała się od niej... Pamiętacie to: "Au, au, auuuuuu", kiedy wsiadałyście w upalne dni do Fiata 126p??? No i zapach "wszystkiego" wpadający przez okno, w zależności od miejsca, gdzie się jechało. Las, wilgoć, zboża (mokry rzepak, a fuj!), kwiaty, lipa, zapach krów... Taaaaaak. Nowoczesne auta zdecydowanie takich rozrywek nam nie dają - i potem moim przedmówczynią lato pachnie tak romantycznie! :) Ech, młodość...
Inka (2017-06-26 23:13:51)
Inka
O rany! Co mnie ostatnio spotkało! Nie mogłam zasnąć z wrażenia. W ciepłą, słoneczną sobotę wybrałam się na spacer z córcią. Kupiłyśmy czereśnie tak latem pachnące... i wracając od wschodu nadeszła ściana ciemnej, czarnej wręcz chmury. A my lekko ubrane. Delikatny, przedburzowy wiatr smyrał nas po nagich rękach i rozwiewał włosy. Pierwsze, pojedyncze, wielkie krople deszczu spadły z nieba, gdy wchodziłyśmy w nasze cztery kąty. A słońce nadal na horyzoncie dzielnie trzymało wartę. No i po tym deszczu i burzy uchylam okna i wtedy wpada raj! Nie jestem wstanie precyzyjnie opisać zapachu lasu po letniej burzy i ciepłych kroplach deszczu: na mój nos to zapach runa, liści i kory z drzew, tak bardzo intensywny, że chciałabym pozamykać go we flakony... i nazwać nietuzinkowym zapachem wakacyjnego lata. Pozdrawiam!
Ola (2017-06-26 22:50:09)
Ola
Z wakacjami kojarzą mi się dwa zapachy. Pierwszy chyba można nazwać orzeźwiającym, jest to zapach świeżo skoszonej trawy. Drugi bardziej słodki, momentami lekko duszący (dosłownie) to zapach skoszonego, dojrzałego zboża.
Oliwia Figura (2017-06-26 22:14:51)
Zapachy Wakacij
Zapach wakacij kojarzy mi się z pięknymi, odświeżającymi zapachami. Owoce to według mnie typowy i nie zastąpiony letni zapach. Świeże kwiaty to również jedno ze skojarzeń w czasie wakacij. Najładniejsze są delikatne i lekkie zapachy.
karolina25 (2017-06-26 21:59:41)
Zapachy wakacji
Do bezchmurnego nieba, kostiumu kąpielowego i świeżej opalenizny pasuje rześki aromat zainspirowany wakacyjnym wypoczynkiem nad morzem, gdzie błękity i lazury kojarzą się z morską bryzą, beztroską i orzeźwieniem w upalne dni. Świetnie komponuje się z zapachem skóry posmarowanej olejkiem i rozgrzanej słońcem. Wakacje to także spacer po lesie i aromat trawy zroszonej przelotnym, ciepłym deszczem. W wakacje kocham także cytrusowe nuty, które orzeźwiają jak owocowa lemoniada i świeżą miętę w oszałamiającym kolorowym drinku, które wprawiają w radosny nastrój.
Madzieex (2017-06-26 21:48:47)
SOCZYSTE LETNIE ZAPACHY!
Soczyste cytrusy, słodkie winogrona, smakowite arbuzy, pachnące słońcem truskawki czy tajemnicze jagody i urzekające gruszki to moje ulubione zapachy wakacji, lata czyli zapachy OWOCÓW! Czy istnieją piękniejsze zapachy wakacji, niż te z kwitnącego sadu? Podczas wakacji bowiem, najchętniej zajadam się tym co o tej porze roku najsmaczniejsze i najświeższe. Uwielbiam także zapachy owoców przenosić na swoje ciało! Dlatego zapachowe mgiełki to najlepszy wybór na letnie upały oraz na to, by ulubione zapachy zatrzymać przy sobie na dłużej!
Natalia Moćko (2017-06-26 21:47:44)
Zapach wakacji
Zapach lata to dla mnie świeży owocowy zapach. Kojarzący sie z wakacjami ciepłem i natura. Lubię zapachy kwiatowe,owocowe, słodkie.
Strona komentarzy 1 z 23
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar