Strona

2017-05-29

Zakończone

Konkurs Wiosenna aktywność z Warką Radler 0,0%

Jesteś osobą, która lubi spędzać czas aktywnie? Opowiedz nam o tym jak spędzasz czas w plenerze i wygraj zestawy nagród idealne na wiosenne wyprawy.

 

Zapraszamy do konkursu z Warką Radler 0,0%.

 

 

Co należy zrobić?

 

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 

Wiosenne poruszenie - która z plenerowych aktywności daje Ci najwięcej radości?

 

 

Co można wygrać?

 

Do wygrania mamy 3 zestawy nagród. Każdy zestaw składa się z plecaka oraz Warki Radler 0,0%.

 


Plecak jest idealny na wiosenne aktywności, a Warka Radler 0,0% zapewni nam doskonałe chwile orzeźwienia.

 

 

 

 

Konkurs trwa od 10.06.2017 do 25.06.2017. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

___________________________________________________________

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wiosenna aktywność z Warką Radler 0,0%” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.

1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.

1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 

1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.

1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Wiosenne poruszenie - która z plenerowych aktywności daje Ci najwięcej radości?"

1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:

1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.

2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.

2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs trwa od 10.06.2017 do 25.06.2017.

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 

3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:

1.1.10. 3 zestawy nagród. Każdy zestaw składa się z plecaka oraz Warki Radler 0,0%.

3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.

3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.

3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.

3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.

4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)

4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 

4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 

5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.

5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.

5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Komentarze (26)

figa100 (2017-06-25 19:02:32)
moja ulubiona plenerowa aktywność
W związku z tym, iż z nastaniem Jej Królewskiej Mości Wiosny, nabieramy ochoty na dłuższe przebywanie na świeżym powietrzu (co jest jak najbardziej chwalebne) jedynym "problemem" pozostaje pogodzenie własnych upodobań z upodobaniami członków naszej rodziny, bowiem jak powszechnie wiadomo najlepiej spędza się czas na budowaniu formy, w doborowym towarzystwie. Ja posiadam to szczęście, że ja i moja "druga połówka" jesteśmy zapalonymi cyklistami. Wyposażeni w akcesoria do jazdy na rowerze, aparat, lornetki, dobry humor rzecz jasna oraz nutkę ciekawości świata, ruszamy przed siebie mniej lub bardziej uczęszczanymi szlakami. Nasza jazda połączona jest z wnikliwą obserwacją natury i dostrzeganiem jej piękna ukrytego w pozornie mało ciekawych elementach. Nasza rowerowa wyprawa (zwłaszcza w weekendy) trwa zazwyczaj parę godzin, ale jest to ta forma zmęczenia, z której czerpie się li tylko i wyłącznie satysfakcję. Gdzieś w połowie przewidzianej trasy, znajdujemy urokliwe miejsce, rozbijamy "obóz"(czyli rozkładamy koc na łączce) i posilamy się odrobinę. Muszę przyznać, że takie rowerowe wyprawy są dla mnie prawdziwą odskocznią od ogromu codziennych obowiązków, człowiek chce powtórzyć wówczas za Goethem: "Chwilo trwaj!" Czując podczas jazdy wiatr we włosach, dotykam namiastki prawdziwej wolności i choć to zabrzmi górnolotnie odnajduje w sobie pierwiastek dziecięcy, który jak nic innego jest źródłem radości w najczystszej postaci. Kocham mój ROWER, to moje swoiste wehikuł czasu, środek lokomocji pozwalający na chwilę poczuć się wolnym. W końcu jak śpiewa L.Janerka: "...rower jest wielce OK. rower to jest świat"!
Sara (2017-06-24 17:24:02)
Sport to zdrowie!
Uważam, że sport to zdrowie i każdego dnia staram się robić coś aktywnie, zwłaszcza z moimi przyjaciółmi, z którymi nie da się nudzić! Mamy mnóstwo pomysłów a momentami za mało czasu :) Gdy pogoda za oknem nam sprzyja to jeździmy na rolkach, chodzimy do skate parku, gdzie próbujemy swoich sił. Robimy spontaniczne wypady nad jeziora, a tam oczywiście pływanie kajakiem, rowerkami wodnymi, gramy w siatkówkę w wodzie, na plaży i wszędzie, gdzie się tylko da. Kiedy pojawia się tylko możliwość, jeździmy na ryby, robimy biwaki i wycieczki rowerowe. Nawet zima i chłód nie jest w stanie nas powstrzymać, gdyż wówczas chodzimy na basen, na kręgle, a ostatnimi czasy upodobaliśmy sobie park trampolin. Jedno jest pewne, z moimi przyjaciółmi nie da się nudzić!
Niepowtarzalna (2017-06-24 16:52:39)
Pływanie to wspaniałe hobby <3
Jest ono dla mnie całym światem i uwielbiam to robić. Jest dobrym sposobem na spędzenie wolnego czasu
Ciastko (2017-06-24 12:25:08)
Wspinaczka to jest to!
Największą frajdę sprawia mi wspinaczka skałkowa, niestety nie mam zbyt dużo okazji żeby ją praktykować, więc każdy taki wyjazd jest dla mnie jak święto. Kontakt z przyrodą, czas spędzony z przyjaciółmi na świeżym powietrzu, walka z własnym ciałem, litry wylanego potu i mega satysfakcja, a na koniec wspinaczki wspólny piknik na trawie w nagrodę za dobre sprawowanie :)
Ewa R. (2017-06-22 17:49:03)
Nordic Walking
Wesoły marsz z kijkami Nordic Walking po parku lub innym terenie zielonym daje nam wiele radości i przygotuje naszą sylwetkę na czas wakacji. Rytmiczny spacer w miłym towarzystwie, w promykach słońca, z lekkim powiewem wiatru we włosach, uaktywnia nam całe ciało, prostuje kręgosłup, napina mięśnie. Wyrównuje także oddech i nadaje tempo. Maszerujemy nie za szybko, w pełnej harmonii z całym ciałem, podziwiając otaczającą nas zieleń. To jest to czego potrzebujemy po wielogodzinnym wpatrywaniu się w monitor komputera. Nordic Walking to długie, zdrowe wędrówki sprzyjające sylwetce, dotleniające organizm. Zapewnią nam płaski brzuch, uwypuklą pierś i wyszczuplą nogi. Proponowana aktywność na świeżym powietrzu, bez względu na pogodę, ten wspaniały, harmonijny marsz, w sportowym rytmie i wygodnych butach zaprowadzi nas do radości.
Justyna jankowska (2017-06-22 16:59:02)
Rowerowaaktywnosc
Najwięcej przyjemności daje mi i mojemu mężowi rower jeździmy wszędzie gdzie tylko można wjechać odpocząć oddychać świeżym powietrzem leżeć na łące i słuchać śpiewu ptaków oraz odgłosów innych zwierząt taka aktywność jest nie dość ze przyjemna zdrowa to nie az tak męcząca kochamy rowery i koni natury?
Natalia Zielińska (2017-06-21 09:39:27)
Rowerowelove
No to jak w tytule zakochana w rowerze od wiosny do jesieni! Do pracy, na zakupy i na niedzielne popołudnie. Bo jak nie kochać tej ekologicznej motoryzacji.
Dominika Klępka (dominikaklepka@wp.pl) (2017-06-20 14:20:21)
Inna forma
Z natury jestem osobą, która uwielbia różne sporty, ale nie każdy potrafi mnie wciągnąć na dłużej, tak do granic możliwości, żeby stać się moim jedynym, ulubionym hobby. Nie jestem typem człowieka, który przywiązuje się do czegoś. Taki właśnie był mój tok myślenia - biegałam, jeździłam na rowerze i rolkach, próbowałam chodzenia po linie, triatlonów, zabaw z hula hop i skakanką. Wszystkiego było po trochu. Każdy dzień zwiastował inną aktywność. Jednak w ubiegłym roku wszystko uległo zmianie. Zaznałam smaku maratonów i ultramaratonów górskich. Stało się to moim nałogiem, wciągnęło do reszty. Ktoś z boku mógłby powiedzieć, że to nie jest atrakcyjna aktywność. I może ma rację, lecz dla mnie jest to ewidentnie najlepszy sposób na poruszanie się. Fajnie jest czuć każdy mięsień, wiatr we włosach, bijące własne serce i jednocześnie podziwiać niezwykłe widoki i naturę, która niekiedy bywa naprawdę dzika. Przyjemne jest uczucie, kiedy w trakcie drogi twoje ciało bije się z myślami, mówiąc "nie dasz rady", a jednak pokazujesz mu że jest inaczej, kiedy przekraczasz linię mety pełna entuzjazmu. Moja połowica również twierdziła, że to nie jest w żaden sposób ekscytujące, kiedy sam tego nie poczuł. A teraz? Teraz oboje kochamy ten rodzaj aktywności, szczególnie wiosną kiedy wszystko budzi się dookoła a człowiek łaknie czegoś innego po zimie.
Ewa Mazur (2017-06-19 22:45:15)
Wiosenna aktywność ;)
Mądrości żadnych nie znam - droga koleżanko i drogi kolego nie znam żadnej metody ani sposobu nie mam sprawdzonego , by wiosną w nowej chudszej wersji się zaprezentować - najlepiej chyba by było zbędne kilogramy do szafy schować .. na następną zimę . A co niech tam w sen wiosenno-letni zapadną choć wiem o tym ,że żadną siłą ani mocą żadną w szafie zimą znów utrzymać ich nic nie zdoła ale gdzie tam zima... kiedy wiosna teraz dookoła .. Figurę modelki chcę mieć na już na teraz ! A może by tak photoshopa użyć ? Nieraz nie dwa przecież widziałam jak dziewczyny z pism różnych cudnie wyglądają gdy graficy kilogramów im ujmą , ale i gdzie niegdzie coś od siebie dodają ... Tu dieta, tam ćwiczenia - internet w mnóstwo porad obfituje no kurcze, ale leń ze mnie straszny - nic mi nie pasuje ! Już wiem ! Już wiem co zrobię by schudnąć choć odrobinkę zamiast całej czekolady wieczorem zjem tylko maleńką ociupinkę :)
Kermo (2017-06-19 13:32:11)
WYCIECZKI ROWEROWE
Tak jak w tytule wycieczki rowerowe!! I to nie dlatego, że akurat nagrodą jest plecak:p ale dlatego że mam małą córcię z którą wsiadamy na rowej od tego lata i jedziemy:) Ona na foteliku podziwia widoki i oddycha świeżym powietrzem, a ja zbijam kilogramy (córcia prawie 15 kg wiec mam dodatkowe obciążenie:D) i zażywam ruchu:) Tak więc obie mamy "frajde" no i wspólnie spędzamy czas:) a w weekendy dołącza do nas jeszcze tata i wtedy robimy rodzinne wycieczki:) jest super!!! polecam wszystkim:)
Strona komentarzy 1 z 3
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar