Banner
HR
Kruk/

2017-03-17

Zakończone

Konkurs Wygraj książkę Cyber Marian

 Cyber Marian

Kim jest? Skąd się wziął? Dokąd zmierza?

Jak został kultową postacią polskiego internetu?
 
 
Zapraszamy do konkursu, w ktorym do wygrania książki Cyber Marian "Dziś tak bardziej".
 
 
 
 
Co należy zrobić?
 
 
W komentarzach pod konkursem dokończ zdanie:
 
Internet dla mnie to ... 
 
 
Co można wygrać?
 
 
Do wygrania mamy 5 książek Cyber Marian "Dziś tak bardziej".
 
 
 
 
Konkurs trwa od 17.03.2017 do 07.04.2017.
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Wygraj książkę Cyber Marian” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Internet dla mnie to ....
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9.w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 17.03.2017 do 07.04.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 5 książek Cyber Marian "Dziś tak bardziej".
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

Komentarze (44)

Figa100 (2017-04-07 23:04:36)
konkurs
Internet to dla mnie nadal jedna wielka tajemnica i "coś", co wzbudza ambiwalentne odczucia. Z jednej strony to nieocenione źródło wiedzy, supermożliwości, ogromne osiągnięcie myśli naukowej, która ułatwia życie nam ludziom ale jest jednakowoż czymś, co odbiera ważny a być może najważniejszy wyróżnik nas ludzi czyli umiejętność wspólnego bytowania opartego na wzajemnym szacunku. Mianowicie wobec m.in. sposobności szybkiego komunikowania się przez internet czy w ogóle spędzania ogromu czasu w necie zatracamy pomału coś, co można określić mianem budowania silnych więzi międzyludzkich. Coraz rzadziej się decydujemy na realne podtrzymywanie różnych relacji bowiem zatracamy umiejętności interpersonalne, co za tym idzie nie potrafimy artykułować swoich potrzeb w stosunku do innych. Stajemy się powoli bezludną wyspą pośród oceanu wirtualnej rzeczywistości. Reasumując internet wiele nam daje ale i zarazem wiele może odebrać. Za bardzo dajemy się wciągać w wirtualną rzeczywistość, która nigdy ale to nigdy nie zapewni nam bliskości drugiego człowieka. Jeśli będziemy umieli zachować zdrowe proporcje między przebywaniem w internetowej rzeczywistości, a światem realnym myślę, iż internet przysporzy nam wielu pozytywnych wrażeń.
Karolina_Boc@interia.pl (2017-04-07 23:02:12)
Internet
Internet dla mnie to wszystko w jednym miejscu. Z jednej strony to część mojej pracy, ale również sposób na rozrywkę. Mogę wyrażać siebie i pokazywać swoje zainteresowania, dzięki prowadzeniu konta na instagramie. Przez internet rozmawiam ze znajomymi, szczególnie tymi, którzy mieszkają za granicą, bo przez internet mogę to robić za darmo. Wszystkie nowe wiadomości przeglądam w internecie, zamiast oglądać je w telewizji. Mam do nich dostęp wtedy, kiedy ja mam czas. Tak samo z oglądaniem filmów i seriali, oglądam je przez internet, kiedy mam czas i ochotę. Internet to dla mnie bardzo ważna część życia.
Julka6 (2017-04-07 20:17:05)
Moc internetu
Internet do dla mnie... sieć. Coś właśnie "inter net" to jest wolnym tłumaczeniu pomiędzy siatką. Czuję się jak ryba. Niby siatka ma w miarę duże dziury, ale jakoś ryby nie mogą się wydostać. Niby pływam, uczę się czegoś, ogląda, podziwiam, relaksuję, "spotykam" przyjaciół, ale znienacka zostaję wciągnięta w dziwny wir, z którego trudno wyjść: siedzę i tkwię w jednym punkcie, przeglądając śmieszne memy czy też bezproduktywnie jestem online na portalach społecznościowych. Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy, że Internet ma wielką moc. Jest częścią naszego życia, ale nie pozwólmy, by kierował on naszym życiem. Musimy się nauczyć jak w porę wypływać z takiej sieci, gdyż nawet ryby wypływają na powierzchnię by zaczerpnąć powietrza.
Katarzyna Kako (2017-04-07 18:25:19)
Internet
Internet dla mnie to... Nie tak prosta sprawa, Czasem mnie zaskakuje, Lecz przede wszystkim - pomaga. Jest jedną wielką światową szufladą, Gdzie ludzie swe myśli i swą wiedzę kładą. Ja z tej wiedzy korzystam i przekazuję światu, Znajduje zagadnienia z każdego tematu, Rozwijam swoją wiedzę i umiejętności, Mam wszystko co zapragnę... (Ku drodze ścisłości Gdy tylko posiądziesz dar przeszukiwania, Nie będzie już dziedziny nie do poznania...) Gram więc na gitarze - Bo lekcje z Youtube'a Piekę najlepsze brownie - już zawsze się uda Znajduję też zakątki na letnie wojaże, Witajcie ciepłe morza, najpiękniejsze plaże! I powiem Wam w sekrecie, że to piękne miejsce, Lecz umiar znać trzeba - I duszą oraz sercem Wychodzić zawsze poza obszar wirtualny, To, co dał nam Internet, rozwijać w świecie realnym! :)
Szymoniasty (2017-04-07 02:22:28)
Internet dla mnie to. ..
Odmożdżacz wchodzę na setki stron. Scrolluje fejsa. Sprawdzam @. Oglądam śmieszne rzeczy na YT A mógłbym się tyle nauczyć z internetu. Czasem też gram o jakąś książkę. To złodziej czasu i to perfidny, bo bezproduktywnie ten czas trwonie a mógłbym np. Spać.
Ewa (2017-04-06 21:03:52)
Internautka
Internet jest dla mnie odskocznią po męczącym dniu w pracy, jak nie mam sił gdzieś wychodzić ani stroić się, żeby się z kimś spotkać, włączam kompa i serfuję do woli- miło i ciekawie spędzając wiecżór sama ze sobą :)
magi18 (2017-04-06 07:18:19)
odpowiedz
Internet dla mnie to życie. To w nim poznaje osoby, z którymi lubię rozmawiać, to w nim planuję podróż, to w nim się zwierzam, to w nim planuję śniadanie, obiad i kolację. To on sprawia, iż choć na moment czuję się ważna.
Turbo (2017-04-06 04:23:48)
internet
Internet to dla mnie miejsce w którym odżywam na nowo po ciężkim dniu pracy. Internet jest dla mnie skarbnicą wiedzy, źródłem rozrywki. Miejscem gdzie mogę się schować przed światem i poznawać wielu zakręconych ludzi.
Aneta W. (2017-04-06 00:09:09)
Najlepsze medium
Internet dla mnie to miejsce wolne od podziałów, gdzie wciąż swobodnie można wyrażać swoje zdanie i można poznać wiele różnych poglądów panujących wśród ludzi oraz wdać się w ciekawe dyskusje. Chociaż można tu spotkać różnych ludzi często nastawionych negatywnie, jest on także coraz bardziej przepełniony osobami bardzo inspirującymi, ciekawymi i takimi od których można się wiele nauczyć jak np. właśnie Cyber Marian ale także Maciej Dąbrowski czy (trochę z innej kategorii) Arlena Witt i Paulina z Mówiąc Inaczej. W tym momencie jest to medium dostarczające mnóstwo rozrywki, nauki, pozwalające na poznawanie ludzi i ich historii. Myślę, że internet może z powodzeniem zastąpić każde inne media, bo oprócz czystej, rozrywki, faktów itp. spotykamy tu ludzi i ich poglądy.
Ann (2017-04-05 15:34:52)
Bez wstydu
Internet to tunel w którym można postć chwilę między zatraceniem, a rzeczywistością. Można oglądać głupie filmu, mądre materiały. Rzeczy śmieszne i poważne. Można spędzić miło czas śpiewając ze znajomymi piosenki na karaoke. Jest to też świetny sposób n komunikację z osobami które są np. za granicą. Niby daleko, ale jednak w dłoni :)
Strona komentarzy 1 z 5
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar