Kruk/
Banner
HR

2017-03-16

Zakończone

Konkurs Pielęgnacja stóp z Delia Cosmetics

Zima to często ciężki sprawdziań dla pielęgnacji naszych stóp. Niesprzyjająca pogoda, zabudowane obuwie, grube skarpety – to wszystko na pewno powoduje, że stopy wymagają głębokiej regeneracji. Z pomocą przychodzi Delia Cosmetics i nowa linia Good Foot Podology.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy nagród. 
 
 
 
zdjęcie jest przykładowe
 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz:

Twoja złota metoda na piękny wygląd stóp wiosną.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków.
 
Skład pierwszego zestawu to:
- kąpiel perełkowa do stóp, 
- maska do stóp wygładzająco - regenerująca,
- krem - pianka do stóp.

Skład drugiego zestawu:
- kąpiel perełkowa do stóp, 
- maska do stóp wygładzająco - regenerująca,
- krem - pianka do stóp.
 
Skład trzeciego zestawu:
- maska do stóp wygładzająco - regenerująca,
- peeling do stóp,
- ekspresowy żel do usuwania zrogowaceń. 
 
 
Więcej o nagrodach:
TUTAJ.
 
Konkurs trwa od 16.03.2017 do 02.04.2017. 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Pielęgnacja stóp z Delia Cosmetics” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Twoja złota metoda na piękny wygląd stóp wiosną.
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20271.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 16.03.2017 do 02.04.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy kosmetyków.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (90)

Mayya (2017-04-08 17:39:37)
Mój najlepszy sposób
Moim najlepszym sposobem są ciepłe kąpiele stóp. Dbam o obuwie, staram się aby były wygodne oraz dostosowane do pogody. Regularnie wykonuję peelingi i nakładam balsam! Lecz od kiedy zaczęłam stosować wieczorne kąpiele moich stóp zauważyłam wielką poprawę. Zniknęły zrogowacenia, szorstka skóra i pięty. Wystarczy poświęcić 10 minut wieczorem, nalać ciepłej wody do miski i kąpać stópki w wodzie z mydłem bądź olejkiem lawendowym. Efekty murowane.
Karolina_Boc@interia.pl (2017-04-03 00:00:26)
złota metoda
Moja złota metoda, to złuszczenie zrogowaciałej skóry na stopach przy użyciu skarpetek złuszczających i nawilżanie stóp przeznaczonym do tego kremem.
lebensgefahr (2017-04-02 23:53:42)
stóp złota
Wymarzone stopy? Muszą być połączeniem dwóch czynników, w których to powstanie mój "stóp złota", czyli piękna, zadbana stopa w podwójnej wersji. Pierwszym składnikiem jest oczywiście odpowiednia pielęgnacja, czyli kąpiele, masaże oraz systematycznie wcierane kosmetyki. Drugi zaś składnik to... odpowiednie traktowanie. Bez uciskających skarpet, bez przesadnie wysokich obcasów, bez nadmiaru wysiłku, za to z solidną dawką odpoczynku i relaksu. Oto wszystko! Prosty stop dla złotych stóp na wiosnę - niech zachwycają i niosą mnie w stronę słońca! :)
karolina25 (2017-04-02 19:56:38)
Pielęgnacja stóp wiosną
Po zimie szczególnie ważne jest zregenerowanie wysuszonej skóry stóp. Traktowane zwykle po macoszemu, wiosną domagają się większej troskliwości i uwagi. Raz na kilka dni robię stopom pachnącą 10- minutową kąpiel w wodzie z dodatkiem rozpuszczonych tabletek lawendowych, które odświeżają, zmniejszają potliwość i działają antybakteryjnie. W trakcie kąpieli robię delikatny peeling, który wygładzi i zmiękczy naskórek oraz ułatwi wchłonięcie składników odżywczych kremu. Masuję stopy delikatnymi ruchami dłoni w kierunku serca, zaczynając od palców, poprzez śródstopie i piętę, a kończąc w okolicy kostek. Masaż poprawia krążenie i oddziałuje na określone punkty położone na stopie, polepsza samopoczucie. Warto do tego wykorzystać olejki eteryczne i wyciągi roślinne, np. z kasztanowca i rozmarynu. Dobre efekty daje również kąpiel naprzemienna, raz w zimnej, raz w ciepłej wodzie, która pobudza krążenie i poprawi ukrwienie. Na koniec zastosuję balsam lub krem. Co jakiś czas warto nałożyć na noc grubszą warstwę kremu regenerującego i spać w specjalnych bawełnianych skarpetkach, które zwiększą skuteczność działania preparatu. Codziennym rytuałem warto uczynić też gimnastykę stóp. Składać się na nią powinno: zginanie i prostowanie palców, odginanie stóp w górę i w dół itp.
Natalia M. (2017-04-02 18:32:18)
konkurs
Do pielęgnacji stóp warto zastosować olej kokosowy, który ma niezwykłe właściwości. Może używać go jako peelingu (mieszamy go wówczas z solą gruboziarnistą), co pomoże usunąć zrogowaciały naskórek i wygładzić skórę na stopach. Możemy również stosować olej jako krem – nakładając rozgrzany olej na stopy, najlepiej wieczorem, przed snem. Po kilku tygodniach takiej kuracji nasze stopy nabiorą nowego wyglądu! Do opisu samodzielnie przygotowałam grafikę- zachęcam do obejrzenia: [URL=http://www.fotosik.pl/zdjecie/805e5df4023e5544][IMG]https://images81.fotosik.pl/478/805e5df4023e5544med.png[/IMG][/URL] http://www.fotosik.pl/zdjecie/805e5df4023e5544
Milena Haczyk (2017-04-01 22:23:48)
Piękne stopy na wiosnę
1. Kąpiel stóp. Dbamy o całe ciało ale czy pamiętamy o stopach? Kąpiel pomoże usunąć zrogowaciały naskórek. Szczególnie dobre są kąpiele solne. 2. Warto pamiętać o pillingach. Po zimie nasze stopy są zmęczone. Cały czas były w skarpetkach, męczone zimowymi, grubymi butami. Pillingi można kupić w drogerii, gdzie znajdziemy mnóstwo pozycji, warto jednak poświęcić troszkę czasu i wykonać go samodzielnie (tutaj też polecana jest sól). 3. Nawilżaj stopy, aby zapobiegać ich przesuszaniu, a tym bardziej po wykonanej kąpieli i pillingu nie należy zapominać o kremie nawilżającym. 4. Chroń się przed odciskami -np. żelową podkładką. 5. Po pielęgnacji nie należy zapominać, iż dbać o stopy należy cały czas- pamiętaj o kremach pielęgnacyjnych i stosuj je regularnie. 6. Jeśli kondycja twoich stóp jest nienajlepsza- stosuj maski do stóp. 7. Bardzo ważny dla mnie punkt- zadbaj o paznokcie! Nawet cudownie gładka stopa jest nierozłącznie powiązana z paznokciami! Dbaj o nie. Wyrównuj ich długość przy pomocy odpowiednich pilniczków. A jeśli lubisz- warto na wiosnę postawić na kolor. 8. Higiena stóp- oprócz ich mycia, warto stosować np. dezodoranty do stóp. 9. MASUJ STOPY! O tak. Najlepiej gdy już wybierasz się spać, tak aby stopy były rozluźnione podczas snu. Przyniesiesz ulgę ale i poprawisz krążenie (a więc toksyny lepiej będą usuwane z organizmu). Czas trwania to 15 minut. 10. Stosuj odpowiednie obuwie. Źle dobrane może zrujnować nawet najpiękniejsze stopy.
Aleksandra (2017-04-01 20:46:57)
Stópki stopeczki
Piękne stopy w sezonie letnim to podstawa! Przede wszystkim zero niewygodnych, uciskających butów. Najlepsze dla moich stóp jest chodzenie boso!:) Pozwólmy naszym stopom oddychać chociaż w domu, nie katujmy ich grubymi skarpetami. Moje piękne stopy to po prostu... letnia woda i balsam do stóp. Tak nie wiele trzeba do naturalnego piękna !
Barbara Nowacka (2017-04-01 05:59:55)
Złota metoda
Złotą metodą w pielęgnacji jest higiena stóp i butów. Jeśli jest stosowana codziennie - stanowi prewencję przed zaniedbaniem, pogorszeniem ich stanu, a nawet chorobowymi konsekwencjami. Higienat stóp to dokładne mycie, najlepiej to powrocie do domu; nawilżanie, noszenie skarpetek z włókien pochłaniających wilgoć, codzienna inspekcja wyglądu. Trzeba mieć na uwadze, czy paznokcie wyglądają zdrowo, nie pojawiają się odciski, pęcherza, czy zgrubienia. Za każdym razem, gdy pielęgnuje się paznokcie, można uważnie przyjrzeć się ich wyglądowi. Higienę butów stanowi odpowiedzialny dobór materiału, z którego są wykonane, odpowiednia wkładka, a także umożliwienie przetwietrzenia obuwia w środku. Wiele osób dba o to, jak buty wyglądają na zewnątrz, ale moja rada to - dba nie tylko o to, jak buty wyglądają na zewnątrz, ale także o to, jak wyglądają w środku.
Jola Marcinkowska (2017-04-01 02:40:00)
konkurs
moje sposoby to idealne wiosenne kąpele stóp z dodatkeim olejków, mogą być różne ja jednak uwielbiam tlwendowe, odpężają,koją zarówno zmysły jak i stopy. Do tego naturalny peeling z fusów kawy i ogromne ilości witaminy A i kremów z mocznikiem, wiosną skarpety zostają zdeklasowane a że mam o szczęście że posiadam domek z ogródkiem o idealnym relaksem dla moich stóp jest przechadzanie się boso po trawie:)
Aleksandra (23.lola.92) (2017-04-01 01:33:06)
Konkurs
Mam swoją sprawdzoną metodę, najpierw moczę nogi w ciepłej wodzie z solą, masuję je, myje i jeśli trzeba to używam pumeksu, po wyjęciu z wody osuszam, następnie smaruję moje stopy masłem Shea, owijam je folią spożywczą i zakładam skarpetki i idę spać (zawsze robię to przed spaniem). Rano po takim zabiegu moje stopy są miękkie i gładkie aż mam ochotę je pokazywać w sandałkach. Taki zabieg robię max. raz w tygodniu, co moim stopom w zupełności wystarcza.
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar