Kruk/
Strona

2017-03-16

Trwające

Konkurs Pielęgnacja stóp z Delia Cosmetics

Zima to często ciężki sprawdziań dla pielęgnacji naszych stóp. Niesprzyjająca pogoda, zabudowane obuwie, grube skarpety – to wszystko na pewno powoduje, że stopy wymagają głębokiej regeneracji. Z pomocą przychodzi Delia Cosmetics i nowa linia Good Foot Podology.

 
Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania zestawy nagród. 
 
 
 
zdjęcie jest przykładowe
 
 
Co należy zrobić?
 
W komentarzach pod konkursem napisz:

Twoja złota metoda na piękny wygląd stóp wiosną.
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygrania mamy 3 zestawy kosmetyków.
 
Skład pierwszego zestawu to:
- kąpiel perełkowa do stóp, 
- maska do stóp wygładzająco - regenerująca,
- krem - pianka do stóp.

Skład drugiego zestawu:
- kąpiel perełkowa do stóp, 
- maska do stóp wygładzająco - regenerująca,
- krem - pianka do stóp.
 
Skład trzeciego zestawu:
- maska do stóp wygładzająco - regenerująca,
- peeling do stóp,
- ekspresowy żel do usuwania zrogowaceń. 
 
 
Więcej o nagrodach:
TUTAJ.
 
Konkurs trwa od 16.03.2017 do 02.04.2017. 
 
REGULAMIN KONKURSU
___________________________________________________________
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Pielęgnacja stóp z Delia Cosmetics” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.
1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.
1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 
1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.
1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.
1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.
1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.
1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Twoja złota metoda na piękny wygląd stóp wiosną.
1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:
1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20271.
2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 
2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.
2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).
2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.
2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs trwa od 16.03.2017 do 02.04.2017.
3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.
3.3. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 
3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:
1.1.10. 3 zestawy kosmetyków.
3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.
3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl. 
3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.
3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.
4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)
4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 
4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.
5. POLITYKA PRYWATNOŚCI
5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 
5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.
5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.
5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 
7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Komentarze (60)

Kikuspoprostu (2017-03-23 17:29:05)
ZŁUSZCZANIE
Mój sposób na piękne stopy, to przede wszystkim dbanie o nie cały rok. Codziennie po kąpieli i przed spaniem nakładam krem. Szczególnie przygotowując stopy na wiosnę ubieram stópki w złuszczające skarpety. Po okresie złuszczania, raz w tygodniu wykonuję peeling stóp, i mocze je w ciepłej wodzie około pół godziny. I gotowe:) Stopy do półodkrytych czy odkrytych butów gotowe każdego dnia.
Emilia M (2017-03-23 13:11:22)
Konkurs
Mój sosób rozpoczynam od wyjazdu wiosną nad morze gdzie codziennie wykonuje długie spacery brzegiem morza. Po tygodniu takiego odśwoeżenia zarówno psychicznego, naładowana energią i jodem rozpoczynam nadejście wiosny. A nadmorski piasek gwarantuje mi cudowny masaż stóp, cały stary naskórek znika w moment a moje stópki wyglądają pięknie. Są gładkie i zdrowe. Po takim zabiegu mogę już w domu tylko utrzymywać ten cudowny efekt dopieszczając je domowymi peelingami i kremami odżywczymi. Polecam
Kermo (2017-03-23 09:46:51)
systematyczność
Ponieważ jestem pracującą mamą nie zawsze mam czas na codzienną pielęgnację:( ale staram się SYSTEMATYCZNIE ok 2 razy w tygodniu mieć wieczór dla siebie:) wtedy dbam o stopy i dłonie:) moczę nogi w ciepłej wodzie z solą do stóp (niesamowity relaks) a następnie ścieram zrogowaciały naskórek, smaruje stopy (całe a nie tylko pięty) kremem do stóp nawilżającym lub regenerującym a potem czytam książkę i leżę z nogami lekko uniesionymi do góry i spokojnie czekam aż krem się wchłonie:) rano nogi wyglądają pięknie a ja spokojnie mogę zakładać buty z odkrytymi stopami (które już czekają w szafie na wiosnę)
Naalynx (2017-03-22 22:15:41)
Pielęgnacja cały rok
Moim zdaniem, żeby stopy dobrze wyglądały na wiosnę, trzeba dbać o nie przez okrągły rok :) Dlatego w nawyk weszło mi już codzienne kremowanie stóp, które odwdzięczają mi się efektem miękkiej i miłej w dotyku skory.
Agnieszka (2017-03-22 19:32:23)
Dokładnie
Nie mam zbyt wielu czasu jak i chęci na chodzenie do kosmetyczek i wydawanie kasy, która nie zawsze jest adekwatna do jakości wykonanej usługi. 1-2 razy w tygodniu ścieram zrogowaciały naskórek pumeksem i smaruje stopy odżywczym kremem. Czasami w tygodniu robię sobie ciepłą kąpiel z musującymi kulkami do stóp, przynajmniej raz na półtora miesiąca stosuje maskę do stóp, po której idealnie schodzi martwy i zbędny już naskórek.
Iga (2017-03-22 18:40:37)
Szybko
Jestem mamą dwóch córek. Nie mam czasu na długie zabiegi pielęgnacyjne. Jednak staram się bardzo. 2-3 razy w tygodniu ścieram zrogowaciały naskórek i smaruję stopy kremem (czasami wyręcza mnie w tym mój mąż :) ). I to tyle. Przed wakacjami idę na pedicure. Może gdybym wygrała zestaw kosmetyków, to znalazłabym motywację i chęć do lepszej pielęgnacji swoich stóp.
Natalia (2017-03-21 22:11:50)
Małe przyjemności
Po ciężkim dniu nie ma nic przyjemniejszego niż kąpiel stóp w naparze w rumianku. Ciepła woda i przyjemny zapach przynoszą ukojenie i przepełniają poczuciem ulgi i relaksu. Zimą gdy stóp nie widać nie znaczy że nie mają wyglądać ładnie ! Dlatego obowiązkowa wizyta raz na jakiś czas dla regeneracji stóp i lepszego samopoczucie. A co! nam tez się od życia coś należy ;) Przyjemny odcień lakieru doda im wdzięku. Sposobów na pielęgnacje stóp jest wiele, jednakże ja jestem szczęśliwa, że mój mężczyzna żyje w przekonaniu że są one zadbane a ja zadowolona dzięki jego masażom. PS. Nie mam zamiaru wyprowadzać go z błędu;)
Klaudia (2017-03-20 23:28:57)
pielęgnacja stóp wiosną
Aby uzyskać idealne, wygładzone, gładkie stopy na wiosnę, muszę o to dbać przez cały rok. Zarówno wewnętrznie - poprzez odpowiednią ilość spożywanych płynów, aby uzyskać sprężystość i nawilżenie ciała, jak i zewnętrznie - poprzez regularne peelingi, kremy i maski na stopy, a także odpowiednie obuwie.
Szymon G. (2017-03-20 15:40:04)
peeling na stopy
Gdy moja piękna dziewczyna, robić ten peeling zaczyna, zaraz do niej przychodzę, zobaczyć co ma na nodze. Przepis zdradziła mi drogi, jak peelingować swe nogi: łyżka ziarnistej soli - podobno wcale nie boli i łyżka z oliwek oliwy... chociaż nie jestem leniwy, to dziwię się temu wyzwaniu, już wolę stać przy gotowaniu. A ona szoruje swe pięty, cierpliwość ma niczym święty. Uśmiecha się niczym wróżka, już gładka jest jedna nóżka, więc jeszcze druga stopeczka... Wskakując mi do łóżeczka, daje całować mi stopy i nie ma żadnej w tym topy, bo gładkie są jak tkanina, "Oliwy i soli wina" - tłumaczy ma ukochana, całuję jej stopy do rana, ten cały peeling domowy, to istne urwanie jest głowy!
meerlinn (2017-03-20 14:59:40)
stópki Kopciuszka
Wiadomo, że to głównie w porach letnich nasze stopy wystawione są na podziw, ale żeby cieszyć się ich pięknym wyglądem trzeba dbać o nie cały rok! Moim ulubionym zabiegiem są zdecydowanie skarpetki złuszczające. Uwielbiam to uczucie po 7 dniach kiedy nasze stopy są tak gładkie i miękkie jak u niemowlaków, które dopiero uczą się chodzić. Dodatkowo wybieram często domowe sposoby takie jak np. moczenie stóp w gorącej wodzie z solą i sodą oczyszczoną. Nie dość, że zmiękcza skórę to jak relaksuje! A jeszcze najlepiej jak przy okazji nasz kochany zrobi nam masaż stóp (jestem w nieeebie!)
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar