Konkursy/

2017-05-29

Zakończone

Konkurs Rossmann Sposób na domowe Spa

Marzy Ci się Spa, ale nie chcesz wydawać majątku? Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy zestawy kosmetyków, dzięki którym stworzysz Spa w swoim własnym domu. 

 

Co należy zrobić?

 

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:

 

Jakie masz patenty na relaks?

 

Co można wygrać?

 

Do wygrania mamy dwa zestawy różane i dwa waniliowe.

 

Zestaw Różany:

świeca do masażu, masło do ciała, krem do rąk i kuleczki do kąpieli.

 

Zestaw Wanilia:

Świeca do masażu, balsam do ciała, kuleczki i kremowy żel pod prysznic.

 

 

Konkurs trwa od 03.06.2017 do 18.06.2017. 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

___________________________________________________________

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Rossmann Sposób na domowe Spa” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.

1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.

1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 

1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.

1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Jakie masz patenty na relaks?"

1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:

1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: http://www.udziewczyn.pl/Artykul/20268.

2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.

2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs trwa od 03.06.2017 do 18.06.2017.

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony czterech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 

3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:

1.1.10. dwa zestawy różane i dwa waniliowe.

3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.

3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.

3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: konkursyudziewczynpl@gmail.com. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.

3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.

4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)

4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 

4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 

5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.

5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.

5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Komentarze (188)

Monika KK (2017-11-10 22:55:30)
Relaks po wysiłku
Najlepszy relaks dla mnie, to wypoczynek po wieczornym bieganiu. Po przebiegnięciu 8-10 kilometrów wracam do domu i doceniam możliwość skorzystania z chłodnego prysznica. Lubię dobrze rozmasować sobie mięśnie nóg używając aromatycznych kosmetyków.
Aleksandra (2017-07-12 23:39:28)
Relaks
Moim sposobem na relaks jest gorąca kąpiel z pachnącymi olejkami i pijaną oraz muzyką. Pełen relaks w tani oraz przyjemy sposób idealny aby zebrać myśli i się zrelaksować.
Kermo (2017-06-19 13:35:45)
SPOKÓJ
Patetnty na relaks? Położyć w domu wszystkich spać i położyć się w wannie w kąpieli z jakimiś olejkami i wtedy czlowiek czuje, że cały dzień za nim:)
AgnieszkaMG (2017-06-18 23:33:55)
Patent
Mój patent na relaks to gorąca kąpiel z dodatkiem naturalnego oleju kokosowego. Żeby było bardziej klimatycznie zamiast mocnego światła zapalam kominek zapachowy o zapachu, który współgra z kokosem. To odprężenie i pielęgnacja w jednym, bo o upiększających właściwościach oleju kokosowego każdy chyba już słyszał. Trochę szkoda, że na taki relaks nie zawsze mogę sobie pozwolić z braku czasu i perspektywy dobijającego się do drzwi łazienki dziecka krzyczącego: "Mama! Siku!". Dlatego mam też patent na relaks codzienny. Uwielbiam powolne picie ulubionej gorącej kawy. Najpierw relaks ok 30-45 minut a następnie siły do działania. Przyznam, że trochę drażnię takim poczynaniem otoczenie, ale z tego nie zrezygnuję, co to to nie! Pooowoolne picie kawy to mój stały punt dnia i nikt mi go nie odbierze! Potrzebuję tej "chwili" dla siebie w ciągu dnia i już!
MAGDAD (2017-06-18 23:12:18)
patenty na relaks
Moje patenty na relaks to: - Rozmowa z siostrą! Nic mnie tak nie odpręża jak wygadanie się - Ulubiony film lub serial to także jeden z moich sposobów na odpoczynek. Ogólnie mam mało czasu na siedzenie przed TV, ale w samotne wieczory nadrabiam zaległości z tabliczką czekolady - Spędzanie czasu w kuchni. W sumie nie lubię zbytnio gotować czy piec ciast, ale czasami razem z mężem mamy ochotę przekąsić coś dobrego w domowym zaciszu - Domowe SPA - napuszczam do wanny ciepłej wody, wlewam olejek do kąpieli, przygaszam światło, zapalam świece i cichutko puszczam muzykę. Zmywam makijaż, zdejmuję ubranie i zanurzam się w aromatycznej wodzie. Leżę, leżę i upajam się słodką ciszą! Chyba nie muszę wspominać, że po takiej kąpieli czuję się jak nowo narodzona - Ruch, dużo ruchu! Ćwiczenia z Ewą Chodakowską, jazda na rowerze czy długi spacer zdecydowanie poprawia krążenie i… samopoczucie I na koniec jeszcze jeden sposób na relaks, ale to już poza wyliczanką. Jest to metoda uniwersalna, która zawsze mnie odpręża. A chodzi mi o śmiech. To on sprawia, że mój nastrój na długo się poprawia a ja czuję się pełna energii i nabieram chęci do czerpania od życia co raz więcej i więcej. Polecam!!!
Anna Forma (2017-06-18 22:52:22)
Mindfullness
Mindfullness i medytacja! Skupienie uwagi na oddechu, na doświadczaniu chwili. Do tego wyciszony pokój, świeca aromatyczna, i podłoga. Tak mało wystarczy. Podobno mózg relkasuje się po 30tu minutach wykonanywania czynności służącej odprężeniu. W 35 minut jesteście jak nowe! (zero dzieci w około- warunek konieczny! :)
lebensgefahr (2017-06-18 22:46:08)
patent na patent
Patentów nie mam, bo nie chce mi się chodzić do urzędów patentowych. Zamiast tego wolę zdecydowanie udać się na siłownię i tam złość wbić w worek treningowy, irytację wycisnąć na sztandze, podenerwowanie rozjechać rowerkiem treningowym, a smutek zdeptać na bieżni. :) Po takich działaniach obronnych, relaks przybędzie sam, bo na swojej drodze nie napotka żadnych patentowanych przeciwników. :)
Habibi (2017-06-18 22:36:20)
Relaks
Mój patent na relaks to domowe SPA. Łazienka zamienia się w domowe Spa, kiedy znajdują się w niej wszystkie potrzebne „składniki”. Oczywiście kosmetyki: słodki balsam do ciała, peeling, olejki eteryczne. Nie może zabraknąć także zapachowych świec, płatków róż i odprężającej muzyki, która znakomicie mnie wycisza. Obowiązkowy jest płyn do kąpieli, który tworzy gęstą i miękką pianę. Delikatny szlafrok i miły w dotyku ręcznik, który osuszy skórę, to także rzeczy, które potrzebuję w łazience. Te wszystkie dodatki tworzą wspaniały nastrój, sprawiają, że można doskonale zrelaksować się i odpocząć. Kosmetyki cudownie pielęgnują i otulają moje ciało, mają dla skóry dobroczynne działanie. Zapalam świece wokół wanny, napuszczam do niej wodę i dodaję płynu do kąpieli. W tle słychać relaksującą muzykę. Nakładam na twarz maseczkę odżywczą, ciało myję ulubionym żelem, stosuję peeling na całe ciało. Po osuszeniu wcieram w skórę balsam. Nie spieszę się, delikatnie i dokładnie masuję każdy fragment ciała. Po moim domowym SPA otulam się ciepłym szlafrokiem, zasiadam przed telewizorem z gorącą owocową herbatką. Na noc dłonie smaruję grubą warstwą odżywczego kremu do rąk. Moje domowe SPA to dla mnie pełen relaks, ukojenie dla duszy i ciała, dzięki któremu czuję się doskonale, a moja skóra jest idealnie nawilżona, aksamitna i lśniąca.
Milena Haczyk (2017-06-18 21:46:22)
Patenty na relaks
Relaks- najważniejszy patent to pamiętać o tym, że „liczy się jakość, a nie ilość”. Wiem, wiem, miesięczne wakacje to jest to ale należy pamiętać aby odpoczywać codziennie choćby po trochu! Moje patenty to: -natura: nic tak mnie nie uspokaja jak natura. Wycisza mnie i uspokaja. - uśmiech! i tutaj nie trzeba dowodów! Śmiech po prostu relaksuje. -ćwiczenia! pilates, joga czy chociażby spacer! -oderwij myślenie od codziennychproblemów i spraw i pokieruj je w inną stronę. Wymyśl przepis, przeczytaj książkę lub chociażby zobacz odcinek ciekawego serialu. -odłóż telefon. Ja nie potrafię się efektywnie zrelaksować, jeśli mam przy sobie telefon.. W dodatku z wf. ;) - ćwicz oddech. Głębokie wdechy i wydechy naprawdę pomagają! - terapia zapachem.. ah, jak to na mnie działa. Nie masz pięknych zapachowych świeczek, może zadziała na ciebie zapach świeżo zmielonej kawy albo skoszona trawa? Szukaj swojej terapii zapachami. - masaż. no wiem, nie każdy ma czas i masażystę, ale wystarczy masaż dłoni, skroni, nadgarstków. To wszystko leży w zasięgu naszej "głowy" - muzykoterapia. to chyba najważniejszy punkt mojego stanu relaksacji. A gatunek to zależy od indywidualnych preferencji. Ale pamiętaj :SEN! Żadne patenty na relaks nie zastąpią Ci dobrze przespanej nocy. Staraj się wysypiać, bo to najważniejszy czynnik wpływający na nasz nastrój i cały dzień.
fifidorea (2017-06-18 21:43:50)
Jak stworzyć dzień spa w domu
6 niezbędnych składników: gorące ręczniki, świece, maseczka do twarzy, kojąca muzyka, zestaw do mani-pedi, lakier do paznokci. Miejsce: łazienka, sypialnia lub salon Instrukcja: 1. W łazience zapal świece i włącz muzykę. 2. Odkręć gorącą wodę, by stworzyć parę, która otworzy pory. 3. Nałóż maseczkę do twarzy i połóż gorący ręcznik na karku. 4. Udaj się do swojej strefy odpoczynku - sypialni lub salonu. 5. Wykonaj pedicure i manicure. 6. Zmyj maseczkę z twarzy. 7. Usiądź i zrelaksuj się.
Strona komentarzy 1 z 19
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar