Konkursy/

2017-05-27

Zakończone

Konkurs Bądź zdrowa z Dafi

Mimo, iż w kalendarzu wciąż wiosna, za oknem mamy lato i prawdziwe upały. Gdy słońce grzeje podstawą naszego zdrowia jest nawodnienie organizmu czyli picie odpowiednich płynów. Eksperci oczywiście polecają picie czystej wody, która jest najzdrowsza. Marka Dafi poleca dzbanki filtrujące Astra Led z filtrami magnezowymi, które ugaszą nasze pragnienie i pomogą nam w dbaniu o zdrowie.


Zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania mamy dzbanki filtrujące Astra Led z filtrami magnezowymi marki Dafi. 

  

Co należy zrobić?

 


W komentarzach pod konkursem odpoweiedz na pytanie:

 

Dlaczego warto pić wodę wzbogaconą w magnez?

 


 

Co można wygrać?

 


Do wygrania mamy trzy dzbanki z filtrem magnezowym marki Dafi. 

Konkurs trwa od 30.05.2017 do 13.06.2017.

 


 

Opis nagrody:

 


 

DZBANEK FILTRUJĄCY ASTRA LED Z FILTRAMI MAGNEZOWYMI MG+

 


Nowoczesny dzbanek filtrujący Dafi ASTRA o poj. 3 l to funkcjonalne urządzenie, które skutecznie oczyszcza wodę kranową z substancji mogących negatywnie wpływać na jej smak i zapach. Gwarantuje nawet do 200 litrów czystej i zdrowej wody. Czytelny wskaźnik LED Sensor przypomina o comiesięcznej wymianie filtra. Kiedy upłynie jego przydatność dioda zacznie migać kolorem czerwonym. Do dzbanka dedykowane są filtry magnezowe Dafi Mg+, które mineralizują wodę kranową jonami magnezu sprawiając przy tym, że jest idealna do zaspokajania pragnienia od razu po przefiltrowaniu. Woda z filtra magnezowego pokrywa średnio ponad 20% dziennego zapotrzebowania dorosłego człowieka na ten cenny pierwiastek. Zmień nawyki, pij wodę z magnezem z dzbanka Dafi kierując się nie tylko względami zdrowotnymi, ale również ekonomicznymi, ekologicznymi i estetycznymi.

*www.sklep.dafi.pl


REGULAMIN KONKURSU

___________________________________________________________


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu „Konkurs Bądź zdrowa z Dafi” jest DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Niniejszy konkurs jest organizowany w ramach prowadzonego przez Organizatora Konkursu portalu udziewczyn.pl i może być ogłaszany na tym portalu oraz na Fanpage Organizatora.

1.2. Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.1.1. FANPAGE ORGANIZATORA – strona Organizatora w serwisie Facebook, znajdująca się pod adresem https://www.facebook.com/udziewczynpl-166684250015416/.

1.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.1.3. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu. 

1.1.4. KONKURS – niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

1.1.5. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

1.1.6. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – DARIUSZ DRĄŻKIEWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DR-Studio Dariusz Drążkiewicz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Al. Pokoju 2 lok. 41, 42-207 Częstochowa, NIP 6282003112, REGON 242919402, adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl.

1.1.7. UCZESTNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

1.1.8. ZADANIE KONKURSOWE – tekstowa odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: "Dlaczego warto pić wodę wzbogaconą w magnez?"

1.3. Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego w jeden z następujących sposobów:

1.1.9. w formie komentarza na stronie organizatora, pod adresem: __________________________.

2.2. Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana, w tym także w Internecie. Uczestnik wykonując i przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe obowiązany jest posiadać do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe. 

2.3. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

2.4. Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

2.5. Jeden Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu przesłać tylko jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego, w konkursie bierze udział tylko najwcześniej przesłane Zadanie Konkursowe.

2.6. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. WARUNKI I ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs trwa od 30.05.2017 do 13.06.2017..

3.2. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z osób wchodzących w skład redakcji portalu udziewczyn.pl. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

3.3. W Konkursie zostanie wyłoniony trzech zwycięzców. Wyłonienie zwycięzców zostanie dokonane przez Komisję Konkursową. 

3.4. Wygraną w Konkursie są następujący nagrody:

1.1.10. trzy dzbanki z filtrem magnezowym marki Dafi.

3.5. Jednemu Uczestnikowi może być przyznana jedna nagroda. Nagroda przysługuje Uczestnikowi wyłącznie pod warunkiem podania przez niego adresu, zgodnie z pkt. 3.7 i w terminie określonym w pkt. 3.7.

3.6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w terminie miesiąca od dnia jego zakończenia, określonego w pkt. 3.1, poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko, nick) w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora oraz na stronie portalu udziewczyn.pl.

3.7. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, do podania adresu, na który dostarczona będzie nagroda, poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: agnieszka@udziewczyn.pl. Powyższa wiadomość powinna zawierać: w tytule – nazwę konkursu oraz dopisek „WYGRANA”, w treści – nick (nazwę użytkownika) Uczestnika.

3.8. Nagroda dla Uczestnika wyróżnionego zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową poleconą na podany przez niego adres w terminie 3 miesięcy od podania przez niego adresu, na koszt Organizatora.

4. PRAWO KORZYSTANIA Z ZADANIA KONKURSOWEGO (LICENCJA)

4.1. W ramach udziału w Konkursie Uczestnik obowiązany jest wykonać i przesłać Organizatorowi Zadanie Konkursowe. Zwycięskie oraz wyróżnione Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu mogą być opublikowane przez Organizatora na jego stronach internetowych oraz w serwisie Facebook.com na Fanpage Organizatora w celu realizacji Konkursu, promocji i reklamy Konkursu oraz produktów Organizatora, a także rozpowszechniania informacji o nich oraz w taki sposób, że będą one widoczne dla wszystkich odwiedzających powyższe strony internetowe. 

4.2. Mając powyższe na uwadze Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zadanie Konkursowe udziela mu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie ani przestrzeni, nieodpłatnej licencji do przesłanego Zadania Konkursowego w zakresie oraz na polach eksploatacji umożliwiających spełnienie celów, o których mowa w pkt. 4.1., to jest w zakresie umożliwiającym Organizatorowi publikację, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, udostępnienie, powielanie, zwielokrotnianie rozpowszechnianie Zadania Konkursowego w miejscach podanych w pkt. 4.1. Regulaminu.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim. 

5.2. Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu oraz – jeżeli Uczestnik wyrazi uprzednią zgodę – także marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Organizatora.

5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu lub zgoda Uczestnika w przypadku celu marketingowego.

5.4. Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, nick (nazwę użytkownika) forum dostępnym pod adresem: http://forum.udziewczyn.pl/ lub na stronie Organizatora, adres IP komputera Uczestnika.

5.5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: agnieszka@udziewczyn.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1. Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@udziewczyn.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Pokoju 2/41, 42-207 Częstochowa.

6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Prawem właściwym jest prawo polskie. 

7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Komentarze (128)

Darisabelly (2017-06-13 22:56:22)
Życiodajna woda
Woda z magnezem jest zdrowa, bo bez magnezu boli głowa! Kawa go szybko wypłukuje i potem nam go brakuje! A gdzie najwięcej magnezu znaleźć możemy? W odfiltrowanej dzięki Dafi wodzie, którą pijemy! Odpowiednia ilość magnezu uwalnia też nasze głowy od stresu, jesteśmy wyluzowani! Szczęśliwi, Radośni! I życiu oddani! Dlatego wodę w magnez wzbogaconą pić powinniśmy, by po latach czerpać z tego zdrowotne korzyści!
lebensgefahr (2017-06-13 21:49:36)
magnez przyciąga zdrowie
Woda to woda. Z tym zdaniem spotkałam się niejednokrotnie i niezmiernie nad tym ubolewam, bo fakt, że czegoś, w tym przypadku minerałów, nie widać, nie znaczy, że ich w wodzie nie ma. A minerały i pierwiastki są różne. Niektóre pomocne, inne szkodliwe, a jeszcze inne takie, które zaczynają zachowywać się dobrze lub źle w odpowiednim innym pierwiastków "towarzystwie" i w odpowiednich tego towarzystwa proporcjach. Na przykład, obecne często w wodzie z kranu, fluor czy chlor, niszczą inny ważny pierwiastek, jod. Za to magnez, przyswajanie jodu wspiera, Z resztą, magnez wspiera wiele rozmaitych dobrych "relacji", jeżeli chodzi o zdrowie, a sam w sobie także jest niezastąpiony w swojej kategorii. Tak, jakby przyciągał wszystko, co dobre, a odpychał elementy, które pokątnie, choćby za pośrednictwem wody, chcą dostać się do naszego ciała i je niszczyć. Nie dziwne więc, że warto pić czystą wodę, wzbogaconą dodatkowo w magnez. Ten bowiem jest jednym z najlepszych przyjaciół naszego zdrowia.
Marika (2017-06-13 20:25:31)
konkurs Dafi
z prostego powodu bo zawiera szybko wchłanialny magnezu, dobrego nastroju i energii dodaje, humor poprawia i pomysłów na aktywne spędzenie czasu dostarcza pijąc wodę z magnezem jesteś zawsze w formie niezależnie od pory dnia -latem jak znalazł jest taka postawa ze względu na dzień długi, noc krótką działać na pełnych obrotach chce się każdego długiego letniego dnia, upał nie stoi na przeszkodzie, jesteś zawsze w grze, w zdrowiu i doskonałej urodzie stres, jaki stres?? wszystko przyjmujesz ze spokojem Buddy i zachowujesz wewnętrzną równowagę, Dbasz o serce, dzięki temu bije swoim spokojnym rytmem. Odporność buduje i twoje zdrowie kreuje!
Emilia M. (2017-06-13 19:31:50)
odp. konkursowa
Współczesna dieta człowieka jest bardzo uboga w magnez. Jemy przetworzoną żywność, pijemy za dużo kawy i herbaty, a do tego używki, które ten magnez nam „wypłukują”. Jesteśmy zabiegani, zestresowani, przemęczeni, a takie stany zwiększają zapotrzebowanie na magnez. Bez tego minerału stajemy się jeszcze bardziej nerwowi. Magnez bierze udział w wielu ważnych reakcjach chemicznych, które zachodzą w naszym organiźmie.Dlatego jeśli chcemy być szczęśliwi, zdrowi i aby nasz organizm działał prawidłowo powinniśmy wybierać wodę z wysoką zawartością magnezu. W każdej sekundzie w każdej z komórek Twojego ciała zachodzi 600 reakcji chemicznych, a magnez bierze udział w 300 z nich. Dlatego warto wybierać wodę z wysoką zawartością magnezu
Ciastko (2017-06-13 19:11:45)
Woda z magnezem dla umysłu
Magnez między innymi wspiera pracę mózgownicy, a przecież chyba warto korzystać w pełni z naszej głowy, a nie tylko mieć ją za stojak na kapelusz! :)
Hatamata (2017-06-13 18:20:01)
Dobra woda zdrowia doda
Woda filtrowana jest doskonałym źródłem magnezu Magnez zaś sprawia, że lepiej znosimy stres i łatwiej radzimy sobie z infekcjami oraz wieloma chorobami cywilizacyjnymi. Działa on uspokajająco i uodparnia, zwiększając możliwości obronne organizmu. Jest zbawienny dla naszego serca i układu krążenia - reguluje ciśnienie krwi i jej krzepliwość, obniża poziom cholesterolu, obniżając ryzyko występowania chorób układu krążenia. To prawdziwe panaceum na dolegliwości czasów, w których żyjemy.Kiedy każdy pędzi do przodu i na wszystko brak czasu, ale na szklankę dobrej, zdrowej wody każdy z nas z pewnością znajdzie chwilę czasu. Czego sobie i Wam życzę.
Rafał (2017-06-13 17:32:08)
Zdrowa woda
Dla mnie jako amatorskiego piłkarza warto pić wodę wzbogaconą w magnez żeby nie schodzić z boiska z powodu kurczy mięśni w 70 min :)
Nat Alia (2017-06-13 14:34:38)
Zbawienna woda
Wodę bogatą w magnez warto pić dlatego, że magnez w niej zawarty wpływa zbawiennie na nasz organizm. Przede wszystkim wzmocniona jest nasza odporność, dzięki czemu nie poddajemy się żadnym chorobom i twardo przemy do przodu z naszym życiem. Dodatkowo pomaga on układowi nerwowemu, co jest niezwykle ważne w dobie wiecznego pośpiechu i stresu, więc można rzec że woda... nas wyluzuje ;) Woda z magnezem będzie świetnym dodatkiem do naszych posiłków, ponieważ je po prostu wzbogaci! Magnez pobudzi też nasz cenny rozum, gdyż pobudza szare komórki do sprawnego działania, a więc kto wie, może i dzięki wodzie z magnezem staniemy się jeszcze bardziej inteligentni ;) Zapobiega ona też strasznie brzmiącym nowotworom oraz miażdżycy, a także pomaga gdy za cel obierzemy sobie utratę nie-ukochanych kilogramów.
karolina25 (2017-06-13 10:20:04)
Zdrowa woda bogata w magnez
Woda odgrywa duże znaczenie w naszym życiu. Każda z nas chce być piękna i tryskająca zdrowiem. Często wydajemy setki złotych na cudowne kremy i zabiegi, które mają nam pomóc spełnić te marzenia. Tymczasem jednym z takich cudownych pełnowartościowych i ogólnie dostępnych "ulepszaczy", który pomoże nam zachować zdrowie i urodę na długie lata jest właśnie woda. Samo jej picie w odpowiednich ilościach w wyraźny sposób poprawia naszą kondycję i samopoczucie. Jednak wzbogacona w magnez niesie ze sobą jeszcze więcej dobroczynnych korzyści. Taka woda nie ma koloru, smaku i zapachu, a mimo to daje poczucie, że obcuje się z czymś prawdziwym, nie nafaszerowanym konserwantami, barwnikami i wszystkimi "E". W dzisiejszym świecie, kiedy bez przerwy żyjemy w biegu, ciągle gdzieś gonimy i nie mamy dużo chwil dla siebie, nie jest łatwo nie obcować ze stresem, jednym z największych wrogów naszych czasów. To on m.in. wpływa na niedobór magnezu i może bardzo źle odbić się na naszym zdrowiu. Ten pierwiastek odpowiada za sprawną pracę całego organizmu, a gdy znajduje się w wodzie jest jeszcze bardziej przyswajalny. Dbamy wtedy o prawidłowe nawodnienie, a co się z tym wiąże zapewniamy prawidłową pracę mózgu i narządów. Poza tym jest to polityka długodystansowa. Choroby wykluwają się przez całe życie. Nie wolno zaśmiecać organizmu. Świadomość, że piję wodę wzbogaconą w magnez sprawia, że czuję się czyściej, zdrowiej, lepiej. Zatem odkręćmy wodę z kranu, przelejmy ją do dzbanka Dafi i delektujmy się zdrową wodą!
kasia2006222 (2017-06-13 08:10:24)
Woda wzbogacona w magnez
Woda to warunek życia. choćbyśmy wszelkie skarby świata na własność posiedli bez wody naprawdę jesteśmy niczym. Niestety jakość wody po którą sięgamy coraz częściej pozostawia wiele do życzenia. Warto wybierać wodę wzbogaconą magnezem by móc czerpać z tego życiodajnego płynu jak najwięcej. Nie należy zapominać, że magnez to nie żaden wzmacniacz smaku czy zapachu, to nie sztucznie produkowana substancja, która pozwala cieszyć się lepszym smakiem i zapachem pozostawiając po sobie jednak znamię w organizmie, które skumulowane po jakimś czasie niczym tykająca boba wybuchowa wywołując w ludzkim organizmie choroby cywilizacyjne. Magnez to pierwiastek życia odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni w ludzkim organizmie. I nie ma się co usprawiedliwiać gadką, że o mięśnie lepiej niech dbają sportowcy bo pewnie nikt z nas nie chciałby by szwankować zaczął kluczowy do życia człowieka mięsień - serce. Nie zdajemy sobie często sprawy, że bolesne skurcze, osłabienie czy generalna niechęć i niepokój to wcale nie jak przywykliśmy mówić reakcja organizmu na zmianę temperatury. To rozpaczliwy krzyk organizmu o dostarczenie mu magnezu. Warto pić wodę wzbogaconą magnezem by w ten sposób troszczyć się o własne zdrowie i samopoczucie. I zamiast znowu narzekać jak nawiedzony lepiej sięgnij po wodę z magnezem, daj ciału tego co potrzebuje a sam zobaczysz że nagle zmieni się Twoje samopoczucie a jęki i narzekania okażą się zupełnie bezzasadne. Warto sięgać po wodę z magnezem bo to moim zdaniem arystokratka pośród wszystkich innych wód!
Strona komentarzy 1 z 13
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar