2015-06-27

Zakończone

Konkurs wokół książki Ekstrakt z kwiatu orchidei

W książce „Ekstrakt z kwiatu orchidei” trzy przebojowe kobiety zakładają „babską” firmę kosmetyczną i wkraczają w bezwzględny świat brutalnej walki z konkurencją. W wyniku przeróżnych splotów wydarzeń życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, całej trójki może w każdej chwili runąć w gruzy. Ostatnia nadzieja w ekstrakcie z kwiatu orchidei – brakującym składniku odmładzającego kremu. Trzeba tylko zdobyć go na czas…
 
Zapraszamy do konkursu, w którym nie tylko do wygrania książki, ale również kosmetyki.Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy zestawem kosmetyków Yves Rocher, a dwie wyróżnione osoby otrzymają egzemplarz książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”.
 
Nagrody:
1x Zestaw kosmetyków Yves Rocher o wartości 216,9 zł:

Energizujący krem młodości na dzień do skóry normalnej i mieszanej 40 ml
Błyszczyk powiększający usta SEXY PULP
Tusz podkręcający rzęsy Volume Vertige 
 
2 x Książka „Ekstrakt z kwiatu orchidei” Weroniki Wierzchowskiej.
 
 
Konkurs trwa od 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wokół książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 czerwca 2015.
 
 
 

Komentarze (91)

Kasia (2015-06-28 14:54:22)
Oryginalny design
 kasiakoch87@gmail.com
Kasia (2015-06-28 14:53:47)
Oryginalny design
 Moim pomysłem na własny biznes byłby sklep z oryginalnymi dekoracjami wyposażenia wnętrz,wydaje mi się że właśnie takich sklepów brakuje w Polsce,ludzie stawiają na tradycyjne upiększanie swoich mieszkań,oryginalność wydaje się przesadzona.Chciałabym żeby to się zmieniło.Bardzo lubię projektować pomieszczenia,zwłaszcza pokoje dziecięce i myślę że w tym temacie miałabym wiele do popisu.:) 
Kasia (2015-06-28 14:53:47)
Oryginalny design
 Moim pomysłem na własny biznes byłby sklep z oryginalnymi dekoracjami wyposażenia wnętrz,wydaje mi się że właśnie takich sklepów brakuje w Polsce,ludzie stawiają na tradycyjne upiększanie swoich mieszkań,oryginalność wydaje się przesadzona.Chciałabym żeby to się zmieniło.Bardzo lubię projektować pomieszczenia,zwłaszcza pokoje dziecięce i myślę że w tym temacie miałabym wiele do popisu.:) 
Agata M (2015-06-28 14:08:33)
cukiernia
 Gdybym miała załozyc własny biznes była by to mała słodka cukiernia. Jej wystroj były jak z bajki- wszystko rozowe, cukierkowe cuuudowne. Sprzedawałabym rozwniez rozke piekne słodycze- w mojej cukierni były by rzeczy pyszne ale i piekne. Mam nadzieje ze moje marzenie kiedys sie spełni :) agamaj4@wp.pl
Ewa (2015-06-28 12:38:30)
Ptakarium
 Założyłabym ptakarium. Magiczne miejsce, na które zaadaptowałabym jakieś opuszczoą ilością szkła, światła. Umiesciłąbym tam egzotyczne oranzerie. Wtedy wpuściąłbym do niej wszystkie te biedne ptaszki, które dogorywają w mini klatkach w sklepach zoologicznych w moim mieście, z rozpaczy wyskubując sobie piórka i nawet nie mająć siły spiewać. Było by to mejsce, gdzie mogłyby przychodzić wycieczki przedszkolne, szkolneńa by tam prowadzić lekcje, projekty edukacyjne mając autentyczny kontakt z przyrodą. Dzieci uczyłyby sie poszanowania dla przyrody roślin i stworzeń żywych, mogłyby doglądać swoje ulubione ptaszki, uczestniczyć w ich rozwoju, obserwować .Ptaki byłyby szczęsliwe w warunkach o niebo od tych, które mają w swych ciasnych klatkach, a ludzie mieliby namiastkę przyrody w wielkim miescie.
Asia S (2015-06-28 12:02:23)
Mój biznes
 Marzę o tym, by mieć własną kwiaciarnię. Praca w niej byłaby idealna dla mnie. Codziennie czułabym świezy, delikatny zapach kwiatów. Uwielbiam rośliny i jestem kreatywna, dlatego ukladane przeze mnie bukiety byłyby  piękne. Dzięki tej pracy mogłabym nie tylko zarobić, ale tez spelnić się zawodowo. W mojej kwiaciarni kazdy znalazłby coś dla siebie.  pokor6@vp.pl  
Asia S (2015-06-28 12:00:27)
Mój biznes
 Marzę o tym, by mieć własną kwiaciarnię. Praca w niej byłaby idealna dla mnie. Codziennie czułabym świezy, delikatny zapach kwiatów. Uwielbiam rośliny i jestem kreatywna, dlatego ukladane przeze mnie bukiety byłyby  piękne. Dzięki tej pracy mogłabym nie tylko zarobić, ale tez spelnić się zawodowo. W mojej kwiaciarni kazdy znalazłby coś dla siebie.  pokor6@vp.pl  
Kinia (2015-06-28 11:56:29)
Rzeczy drugie życie
Uwielbiam wszystko co stare. To, co dla innych warte jest tylko drogi na śmietnik, dla mnie jest prawdziwym skarbem. Książki kupuję w antykwariatach, ciuchy w lumpeksach, a mieszkanie urządziłam starymi meblami babci i znajdowanymi na aukcjach, nikomu niepotrzebnymi drobiazgami. Żal mi każdej wyrzuconej rzeczy i często zastanawiam się jakie perełki kryją nieodwiedzane piwnice i zakątki strychów. Chciałabym móc nadawać tym zapomnianym przedmiotom drugie życie, w rękach nowych właścicieli. Mogłabym oferować sprzątanie zagraconych pomieszczeń, przewożąc znalezione cudeńka do mojego magicznego sklepiku. Miałabym tam półki uginające się pod ciężarem zakurzonych ksiąg, zabawek nie potrzebujących baterii i sprzętów, które działają bez prądu. Wyczyszczone meble wyciosane z drewna, prawdziwą porcelanę, robione ręcznie koronki i obrazy nieznanych autorów. Wszystko byłoby tam prawdziwe, choć dla mnie bajkowe. gloria81@wp.pl
Alicja (2015-06-28 11:17:18)
książko-kawiarnia
Gdybym mogł, założyłabym kawiarnię, gdzie ściany pełne by były książek. Popijając kawkę lub herbatkę możnaby było poczytać coś interesującego. Taka podwójna chwila relaksu.
Clara (2015-06-28 09:37:08)
Recykling zużytych pampersów
Witam serdecznie, wpadłam na pewien pomysł, który może kiedyś uda mi się zrealizować jeśli otrzymam wsparcie ze środków europejskich. Mój pomysł na biznes dotyczy przeprowadzenia recyklingu zużytych pampersów dzieci na kompost, który jest wykorzystywany w wielu gałeziach przemysłu. Selekcja takich pampersów jest bardzo prosta. Przy każdym śmietniku ustawiłabym kontener na ten odpad. Nastepnie tylko wynajęty samochód odbierałby te odpady a dalej następowałby recykling i ...sprzedaż kompostu. Uważam, że to byłby po pierwsze bardzo dochodowy biznes, po drugie wsparłabym ochronę środowiska, ze względu na odpady jakimi są pampersy, po trzecie jestem bardzo przedsiębiorczą osobą nastawioną na sukces :-). Uważam, że warto rozpoczynać biznes w niszy rynkowej, ze względu na wysoki zysk w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam
Strona komentarzy 9 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar