2015-06-27

Zakończone

Konkurs wokół książki Ekstrakt z kwiatu orchidei

W książce „Ekstrakt z kwiatu orchidei” trzy przebojowe kobiety zakładają „babską” firmę kosmetyczną i wkraczają w bezwzględny świat brutalnej walki z konkurencją. W wyniku przeróżnych splotów wydarzeń życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, całej trójki może w każdej chwili runąć w gruzy. Ostatnia nadzieja w ekstrakcie z kwiatu orchidei – brakującym składniku odmładzającego kremu. Trzeba tylko zdobyć go na czas…
 
Zapraszamy do konkursu, w którym nie tylko do wygrania książki, ale również kosmetyki.Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy zestawem kosmetyków Yves Rocher, a dwie wyróżnione osoby otrzymają egzemplarz książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”.
 
Nagrody:
1x Zestaw kosmetyków Yves Rocher o wartości 216,9 zł:

Energizujący krem młodości na dzień do skóry normalnej i mieszanej 40 ml
Błyszczyk powiększający usta SEXY PULP
Tusz podkręcający rzęsy Volume Vertige 
 
2 x Książka „Ekstrakt z kwiatu orchidei” Weroniki Wierzchowskiej.
 
 
Konkurs trwa od 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wokół książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 czerwca 2015.
 
 
 

Komentarze (91)

Kasia (2015-06-30 23:36:01)
gazeta
Moim marzeniem byłaby gazeta ,wydawana dla naszych rodaków na świecieGazeta która by nas łączyła na całym świecie,
Natalia K-P. (2015-06-30 21:07:47)
Produkcja spersonalizowanych kosmetyków
I to w końcu zrealizuję, bo marzenie jest w zasięgu ręki. Z wykształcenia chemik, z upodobania leśny włóczęga, z usposobienia niespokojna dusza, której ciągle mało, uwielbiam czytać, tłumaczyć, doradzać... chciałabym połączyć moc natury z tym, co potrafi nauka, nie żeby upiększać - bo każdy człowiek jest piękny - ale po to, by pomóc to piękno pielęgnować i podkreślać.  Nie przekonują mnie koncerny, które uderzają w nasze rzekomo słabe punkty, które przekonują, że powinnyśmy się zmienić i zakryć toną kosmetyków, żeby być kimś innym. Uważam, że każda kobieta ma prawo szukac pielęgnacji swojej cudownej skóry, dzięki której może czuć dotyk i włosów z którymi gra wiatr - i ma prawo do tego, żeby ta pielęgnacja miała właśnie takie działanie, taką postać, konsystencję i zapach, żeby sprawiała przyjemność. Bo życie jest za krótkie, żeby nie doceniać siebie!  
Kamila (2015-06-30 09:10:51)
Kolorowy butik
Moim marzeniem jest butik, w którym sprzedawałabym tylko sukienki oraz szpilki, lecz żadna rzecz by się nie powtarzała, wszystko byłoby unikatowe i wyjątkowe. Zakładając taką sukienkę klientka sama czułaby się wyjątkowa, ponieważ wiedziałby, że na całym świecie tylko ona ma tak piękną sukienkę! ;) P.S. Wszystkie sukienki oczywiście chciałabym sama projektować i szyć. kamila.maruszczyk@onet.eu
aga1oo (2015-06-29 15:30:31)
Cudowna Jesień
Fundacja "Cudowna Jesień" :) Założyłambym fundację pomagającą ubogim, chorym, starszym ludziom. Żyjemy w czasach gdzie starość jest pomijana...przemilczana. Króluje kult młodości i ludzie starsi spychani są na margines. System rent i emeryt pozostawia wiele do życzenia i wielu starszych ludzi żyje na krawędzi ubóstwa. Życie jest drogie, nie każda starsza osoba ma bliskich, rodzinę. Samotność, zwłaszcza w starszym wieku, jest bolesna. Nasi ojcowie, dziadkowie zasługują by " całować ich po rękach ", zasługują na spokojną godną starość. Ciepło, miłość, opieka....dobro. Jestem przekonana, że firma-fundacja " Cudowna Jesień " to cudowny, cipeły pomysł :) To ukłon w stronę starszych ludzi. aga1oo aga.aga@opoczta.pl
Magdalena K. (2015-06-29 14:24:06)
Herbaciarnia
Zawsze chciałam otworzyć herbaciarnię - miejsce z herbatami z całego świata, najróżniejsze i najdziwniejsze smaki, miejsce gdzie można przyjść, odprężyć się i poczytać ulubioną książkę pijąc przepyszną herbatkę. W jednej części lokalu widzę wygodne kanapy i półki z książkami - częśc do kupienia, część tylko do wypożyczenia.. A jak ktoś zgłodnieje może kupić pyszną i do tego śliczną domową muffinkę! mksiezycka7@gmail.com  
Magdalena K. (2015-06-29 14:23:37)
Herbaciarnia
Zawsze chciałam otworzyć herbaciarnię - miejsce z herbatami z całego świata, najróżniejsze i najdziwniejsze smaki, miejsce gdzie można przyjść, odprężyć się i poczytać ulubioną książkę pijąc przepyszną herbatkę. W jednej części lokalu widzę wygodne kanapy i półki z książkami - częśc do kupienia, część tylko do wypożyczenia.. A jak ktoś zgłodnieje może kupić pyszną i do tego śliczną domową muffinkę!
Kinga (2015-06-29 13:18:30)
Miodowe słodkości
 Gdybym miała możliwość założenia własnego biznesu to z pewnością połączyłabym swoją wielką pasję, którą jest cukiernictwo z czymś pożytecznym - otóż mój pomysł dotyczy wypieków a także lodów i innych słodkości wykorzystujących miód jako dodatek słodzący. W mojej rodzinie od pokoleń istnieją pszczelarskie tradycje i ja także mam do czynienia z tymi owadami. Wobec tego chciałabym stworzyć zakład produkcyjny,który zamiast cukru i słodzików wykorzystywałby miód do produkcji słodkości. Jest to produkt naturalny,zdrowy i korzystnie wpływający na wiele aspektów życia. Korzystnie wpływa na przemianę materii,wobec czego miliony kobiet na całym świecie nie musiałyby już stawać przed odwiecznym dylematem - "skoro jestem na diecie to jak mam powstrzymać się od słodyczy"? Oczywiście,dzięki moim produktom ich restrykcyjne żywienie nie skończyłoby się,ale przybrałoby chociaż trochę przyjemniejszą postać. Opracowałabym własne receptury i mogłabym konkurować z wiodącymi markami zarówno w kwestii lodów, cukierków jak i innych słodyczy, ponieważ jestem pewna,że wielu osobom zależy na swoim zdrowiu (ostatnio możemy odnotować znaczący wzrost sprzedaży ekologicznych i zdrowych produktów na polskim rynku).  Uważam to za fenomenalny pomysł,bo sama skusiłabym się na pachnącą miodem słodkość :)  
Aleksandra (2015-06-29 10:05:09)
Biuro podróży
Założyłabym biuro podróży, ponieważ kocham odkrywać nowe horyzonty. W mojej ofercie nie byłoby wczasów all inclusive, tylko wyprawy w nieznane rejony świata. Mogłabym pokazać ludziom, że świat jest piękny, tylko potrzeba trochę chęci, żeby go zwiedzić. Oczywiście pilotem wycieczek byłabym ja! Mogłabym przekazywać im zdobytą wiedzę, dzielić się z nimi historią, informacjami o kulturze, tradycjach, religii odwiedzanych miejsc. Nie zabierałabym ich jak większość biur podroży do miejsc drogich, mających znajomości z pilotami wycieczek tylko tam, gdzie można poczuć prawdziwy klimat danego miejsca. Przede wszystkim chciałabym obalić stereotypy na temat krajów, które są popularne wśród ludzi na całym świecie.  aleczka11@interia.eu  
Dorota (2015-06-28 16:44:34)
Smart parking
Moim pomysłem na biznes jest produkcja, dystrybucja, sprzedaż oraz montaż Smart parkingów. Smart Parking to wielopoziomowy parking uruchamiany za pomocą przekładni łańcuchowe. Na 2 standardowych miejscach parkingowych może zmieścić się aż 16 samochodów. W Polsce ciągle brakuje miejsc parkingowych, więc jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania. Poza tym zminimalizowane jest ryzyko kradzieży, kolizji oraz zmniejszona zostaje emisja spalin. Już nie musisz wyjeżdżać z domu dużo wcześniej, by znaleźć miejsce na parkingu oraz obawiać się kradzieży bądź zniszczenia mienia. Jest to idealne rozwiązanie dla właścicieli spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli obiektów o ograniczonej przestrzeni. Chciałabym w przyszłości wprowadzić to innowacyjne rozwiązanie. Dołączam zdjęcie, bo zdaje sobie sprawę, że mało osób spotkało się ze Smart Parkingiem http://current.com.sg/images/smart4.jpg
marta_1234 (2015-06-28 15:11:09)
mój biznes - dość nietypowy
 Mój pomysł na biznes to... warsztat samochodowy, trochę  nie typowe jak na kobietę, ale już  to tłumaczę...  Mam  braci mechaników. W takim biznesie trzeba kobiecego opanowania nad sprawami księgowo- administracyjnymi. My kobiety potrafimy wszystko uporządkować i dopilnować, żeby tak robili inni. Z kolei moi dwaj bracia naprawiali auta, na czym zwyczajnie się  nie znam... 
Strona komentarzy 8 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar