2015-06-27

Zakończone

Konkurs wokół książki Ekstrakt z kwiatu orchidei

W książce „Ekstrakt z kwiatu orchidei” trzy przebojowe kobiety zakładają „babską” firmę kosmetyczną i wkraczają w bezwzględny świat brutalnej walki z konkurencją. W wyniku przeróżnych splotów wydarzeń życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, całej trójki może w każdej chwili runąć w gruzy. Ostatnia nadzieja w ekstrakcie z kwiatu orchidei – brakującym składniku odmładzającego kremu. Trzeba tylko zdobyć go na czas…
 
Zapraszamy do konkursu, w którym nie tylko do wygrania książki, ale również kosmetyki.Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy zestawem kosmetyków Yves Rocher, a dwie wyróżnione osoby otrzymają egzemplarz książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”.
 
Nagrody:
1x Zestaw kosmetyków Yves Rocher o wartości 216,9 zł:

Energizujący krem młodości na dzień do skóry normalnej i mieszanej 40 ml
Błyszczyk powiększający usta SEXY PULP
Tusz podkręcający rzęsy Volume Vertige 
 
2 x Książka „Ekstrakt z kwiatu orchidei” Weroniki Wierzchowskiej.
 
 
Konkurs trwa od 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wokół książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 czerwca 2015.
 
 
 

Komentarze (91)

Erna (2015-07-08 14:40:42)
Konkurs
Sklep jubilrski chciałabym otworzyć, aby w złote i srebrne ozdoby ludzi zdobić, Codziennie mój sklep bym otwierała i złote precjoza sprzedawała. Złoto nie traci na wartości, nie psuje się jak  spożywcze produkty, Jest cenne i zawsze na czasie, poniewaz Panie je kochają, A mężczyżni coraz częściej sobie złota lub srebra, jako ozdody nie odmawiają. Złote i srebrne ozdoby kocham, mając ich cały sklep byłabym spełniona.
agf (2015-07-07 21:16:42)
słodkie... podarunki
Byłabym cukiernią. Acz nie taką zwykłą, sprzedającą jagodzianki czy pączki, lecz cukiernią z charakterem. To, co mnie wyróżnia na tle innych cukierni to niebanalne, ręcznie robione, indywidualnie projektowane opakowania. Wiadomo nie od dziś, że słodkie wypieki bywają kupowane także jako słodki podarunek - dla żony, mamy, córki, syna, męża, przyjaciółki czy innego łakomczucha. Ja postarałbym się przyciągnąć klientelę właśnie poprzez kolejne małe dzieła sztuki - opakowania. I tak np. słodkie muffinki w tekturowym pudełeczku skrywałyby się pod choćby takim papierowym, ręcznie robionym muffinem, czekoladowe praliny chowane byłyby w koszyczki plecione z papieru i ozdabiane paskami złotej folii,  kanduyzowane fiołki ukryłabym pod płatkami kwiatów z bibuły...
Ewelina.M (2015-07-07 16:44:39)
Stylistka paznokci oraz wizażystka z dojazdem do klienta
Stylistka paznokci oraz wizażystka z dojazdem do klienta , uwielbiam od małego malować paznokcie ,a od niedawna pokochałam wizaż, a czemu z dojazdem do klienta? bo niektóre kobiety nie mogą wyjść z domu ,a bardzo chciałyby ładnie wyglądać . Niestety boje się że nie będzie to opłacalne i że Urząd Skarbowy "zje mnie w całości" . emyslinskaa@gmail.com  
Zefirek (2015-07-07 14:39:42)
Dom weselny dla osób homoseksualnych
  A ja gdybym miała dużo pieniędzy to otwarłabym dom weselny....ale taki specyficzny...dla "gejów" i "lesbijek"...Gdzie będzie można zawrzeć ślub na niby. Para będzie miała ceremonie ślubną, przyjęcie weselne, tort, życzenia, fajerwerki...czyli wszystko tyle razy ile chce i z kim chce ...TAK NA NIBY...:)  
Ciekawska Magdalena (2015-07-05 20:11:01)
Własny biznes
 Gdybym miała otworzyć własny biznes na pewno byłby to klub z Hostami. Dlaczego? Pełno jest klubów dla Panów, gdzie to kobiety tańcza ale dla kobiet jest mało takich miejsc, gdzie mogąwejść i popatrzeć jak Panowie się poruszają na parkiecie. 
Joanna O. (2015-07-05 09:47:46)
Pomysł na biznes
 Gdybym mogła założyć własny biznes byłby on związany z przetwórstwem tworzyw sztucznych, które są teraz coraz bardziej obecne w naszym życiu codziennym. Dlaczego właśnie taki pomysł na biznes? Wiąże się to bezpośrednio z moim wykształceniem, jestem chemikiem zajmującym się tworzywami sztucznymi, ponadto interesuje się ekologia i uważam, że należy zagospodarować odpady z plastiku ze względu na ich bardzo długi okres rozkładu oraz fakt, że zaśmiecamy naszą planetę. Coraz częściej odpady z tworzyw sztucznych są wyrzucane przez morza i oceany na cudownych plażach całego świata. Wydaje mi się, że pomysł na zagospodarowanie takich odpadów mógłby być korzystny zarówno dla człowieka, jak i otaczającej nas przyrody. Mój biznes opierałby się na skupowaniu zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych i przetwarzaniu ich w taki sposób, aby mogły być jeszcze przydatne i wykorzystywane w innych dziedzinach niż ich pierwotne zastosowanie. Bardzo dobry pomysł mieli nasi południowi sąsiedzi Czesi, którzy w każdym sklepie mają automaty do oddawania butelek z plastiku, które później przetwarzają na inne produkty. Mój pomysł na biznes to skupowanie różnych plastikowych rzeczy i produkowanie z nich designerskich elementów wystroju wnętrz lub wyrobów użytkowych przydatnych do innych celów. Mam nadzieję, ze kiedyś uda mi się zrealizować taki plan i będę zajmowała się tym co lubię najbardziej i co mnie interesuje.  chemasia@poczta.onet.pl
ynk_ (2015-07-02 23:39:23)
a może by tak pokosztować innego życia..?
Chciałeś/aś kiedyś być przez chwilę policjantem? detektywem jak Sherlock Holmes? krymininalistykiem? tajnym agentem? szefyrem?? A może zawsze pociągała Cię "ta druga strona" i chciałbyś/abyś zakosztować życia złoczyńcy -  złodzieja, szpiegiem, uciekiniera z więzienia? Nie? To może chciałbyś/ałabyś poprowadzić najważniejszą konferencję? Rozwiązać niezwykłą zagadkę? Eskortować prezydenta? Czegokolwiek być nie wymyślił/ła mógłyś to przeżyć. Mój pomysł na biznes to otworzenie agencji, która spełniłaby Twoje marzenia. Dzięki kadrze specjalistów od efektów specjalnych, rekwizytorów, aktorów i statystów będziesz mógł/mogła stać się przez jeden dzień tym, kim zawsze chciałeś/aś być. Zagwaruntuję Ci niesamowite emocje, które będziesz wspominać do końca życia. Do zabawy możesz możesz zaprosić przyjaciół, ale nie musisz. Na jeden dzień oderwiesz się zupełnie od codziennego życia. Wybierz odpowiedni dla Ciebie scenariusz i przeżyj to, na co zawsze miałeś/aś ochotę. Stań się kimś innym i zobacz na co Cię stać. Wszystko w  kontrolowanych warunkach - co nie znaczy, że będzie nudno. Dodatkowo oferta agencji będzie skierowana także do firm (znacie lepszy sposób integracji niż wspólna zabawa w szpiegów? ;) ) a także do policji i służb specjalnych, które będą mogły przeprowadzać szkolenia nowych rekrutów. Moje marzenie to biznes, który będzie spełniał marzenia innych.
Marta Gie (2015-07-02 21:37:59)
o nudzie
   Założyłabym Nudziarnię! Całą sieć Nudziarni rozprzestrzenionych w miastach, miasteczkach i wsiach. Czym jest Nudziarnia? Już odpowiadam. Mówi się, że ponoć tylko inteligentni się nie nudzą, ale ile razy zdarzyło się, że nic nam się nie chciało, nie mieliśmy pomysłu na ciekawie spędzony czas lub zabrakło odpowiedniego towarzystwa? Wiele razy, prawda? (i wcale nie uznajemy siebie za osoby mało inteligentne!). I tu pojawia się Nudziarnia. Magiczne miejsce, do którego można przyjść i spędzić czas w sposób ciekawy. Można wypocząć na wielkim pluszowym fotelu i zanurzyć się w lekturze książek i czasopism (z lampką wina lub soku w pakiecie). Można w ramach rozwijania talentu kulinarnego upiec drożdżówkę ze śliwkami. Można pograć w szachy lub karty. Można spotkać innych nudzących się i nawiązać ciekawe znajomości. Ale można też przyjść i nic nie robić (nazwa „nudziarnia” zobowiązuje). Sieć moich Nudziarni dopasowana byłaby do potrzeb lokalnych mieszkańców i pozwalała im odkrywać i rozwijać pasje i talenty. Nie ograniczałaby nikogo płeć, wiek, status materialny. Byłaby bezpłatna, ale wszelkie wytwory nudzących się zasilałyby „nudziarki” sklepik, w którym można byłoby dokonywać zakupu produktów wytworzonych w ramach nudy. Już widzę te tłumy ustawiających się po pachnącą drożdżówkę lub wydzierganą szydełkiem bieliznę. :)
Wicia (2015-07-02 15:08:25)
Dom mody
Od zawsze interesowałam się modą. Chciałabym otworzyć włąsny dom mody, może nie na miarę Chanel, ale taki, który wygrywałby oryginalnością. Chciałabym przekonać ludzi do nowości modowych, co byłoby motywem przewodnim mojej działalności. Hasłem mojego domu mody byłoby "Nowoczesność, surowość, minimalizm", ponieważ uwielbiam ubrania utrzymane w tym tonie. Myślę, że klientkami mojego domu mody byłyby współczesne kobiety- silne, niezależne, wyrażające ubraniami swoje przekonania i marzenia :)
Małgosia (2015-07-01 10:07:22)
Moje wielkie marzenie
Odkąd sięgam pamięcią moim największym marzeniem było posiadanie kawiarnio-cukierni w jednej z zabytkowych uliczek Paryża, Sopotu albo Florencji. Jakoś nie potrafię zdecydować się na jedno konkretne miasto, w końcu świat jest taki piękny więc poco się ograniczać terytorialnie :). Kawiarnię, która słynęłaby z najlepszej na świecie "małej czarnej" : podawanej w efektownej filiżance, pachnącej kardamonem, z uroczą pianką na wierzchu. A do tego ociekające  mleczną czekoladą ciasteczka albo kawałek domowej roboty jabłecznika. Byłoby to miejsce wielokulturowe, tętniące życiem,  gdzie schronienie znalazłby osoby samotne, całe rodziny, turyści. Miejsce idealne do poczytania książki,  zjedzenia niedzielnych lodów w rodzinnej atmosferze, wysłuchania wieczornego koncertu, czy tylko zebrania myśli po długim dniu pracy.   Pozdrawiam, hekse144@o2.pl
Strona komentarzy 7 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar