2015-06-27

Zakończone

Konkurs wokół książki Ekstrakt z kwiatu orchidei

W książce „Ekstrakt z kwiatu orchidei” trzy przebojowe kobiety zakładają „babską” firmę kosmetyczną i wkraczają w bezwzględny świat brutalnej walki z konkurencją. W wyniku przeróżnych splotów wydarzeń życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe, całej trójki może w każdej chwili runąć w gruzy. Ostatnia nadzieja w ekstrakcie z kwiatu orchidei – brakującym składniku odmładzającego kremu. Trzeba tylko zdobyć go na czas…
 
Zapraszamy do konkursu, w którym nie tylko do wygrania książki, ale również kosmetyki.Co należy zrobić?
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem


 
Co można wygrać?
 
Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy zestawem kosmetyków Yves Rocher, a dwie wyróżnione osoby otrzymają egzemplarz książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”.
 
Nagrody:
1x Zestaw kosmetyków Yves Rocher o wartości 216,9 zł:

Energizujący krem młodości na dzień do skóry normalnej i mieszanej 40 ml
Błyszczyk powiększający usta SEXY PULP
Tusz podkręcający rzęsy Volume Vertige 
 
2 x Książka „Ekstrakt z kwiatu orchidei” Weroniki Wierzchowskiej.
 
 
Konkurs trwa od 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015. 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs wokół książki „Ekstrakt z kwiatu orchidei”” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl.
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 27 czerwca 2015 do 12 lipiec 2015 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
 
Odpowiedz na pytanie:
 
Gdybyś miała założyć swój biznes, co by to było i dlaczego?
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy zamieszczać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 27 czerwca 2015.
 
 
 

Komentarze (91)

karolina25 (2015-07-11 22:53:57)
Biuro matrymonialne
 Do niedawna spotkanie "drugiej połówki" to był szczęśliwy traf. Jednak czekanie na cud, że los postawi na naszej drodze cudownego bruneta czy ponętną blondynkę może skończyć się samotnością. "Miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni, tygodni smutku i rozczarowań. Bowiem kiedy wyruszymy na poszukiwania Miłości- ona zawsze wyjdzie nam na przeciw. I nas wybawi"- tymi słowami pochodzącymi z powieści Paulo Coehlo "Zahir" będę się kierować, kiedy założyłabym biuro matrymonialne dla wszystkich bez względu na wiek, płeć, orientację, wyznawaną religię itp. Nigdy nie należy rezygnować z poszukiwań miłości. Każdy chce kochać i być kochanym. Na pewno poznanie każdego nowego człowieka będzie krokiem przybliżającym nas do spotkania tej jednej, wyjątkowej osoby. Wielu nie miało czasu, by zbyt pochłonięci karierą, inni jeszcze jej nie znaleźl, byli zbyt nieśmiali itp. Właśnie dla nich powstałoby moje biuro. W dzisiejszym świecie dominuje wirtualny kontakt i Internet. Jeżeli ktoś uważa, że to jedyna przestrzeń do spotkań z ludźmi, może się okaze za klika lat towarzyszem będzie jedynie świecący monitor komputera. Ja stawiam na poznanie drugiej osoby w realu, spojrzenia głęboko w oczy, ten charakterystyczny błysk w oku, który od razu mówi, że coś jest na rzeczy. Tego nie zastąpi czat, e-maile itp. Ważny jest drugi człowiek, jego emocje i odczucia "na żywo". 
lebensgefahr (2015-07-11 22:45:33)
wyładowywalnia
 Już miałam pomysł na biznes, już go opisywałam, kiedy nagle, z niewiadomych przyczyn, zawiesił mi się komputer. Zmuszona byłam uruchomić go ponownie, a tym samym, mój dopracowany tekst przepadł na zawsze.    Cóż mogłam więc poczuć, jak nie, delikatnie mówiąc, wzbierającą i gotową do efektownego wybuchu złość? Już, już miałam zacząć wykrzykiwać do osób będących ze mną w pokoju soczystą wiązankę wzburzenia, kiedy pewien pomysł zaświtał mi w głowie.    Pomysł ten to pomysł na świetny biznes, który nie tylko przyniesie zyski materialne, ale i moralne, gdyż przyczyni się do zmniejszenia powszechnie nam panującej przemocy.    Przemoc bowiem zalewa nas zewsząd. Każdego dnia słyszę jakąs informację o przemocy w domu, w rodzinie, w pracy, w szkole. I każdego dnia owo zjawisko zdaje się przybierać na sile. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, sfrustrowani, podirytowani, ale.. jednocześnie wmawia się nam, że musimy być nieustannie uśmiechnięci, pozytywnie nastawieni, weseli i mili. Udajemy, że negatywne emocje nie istnieją, a tymczasem one tworzą, pod dywanami i fasadami, swoje formy przetrwalnikowe, które, po pewnym czasie potrafią zaatakować ze zdwojoną siłą całkowicie postronne osoby, na których niejednokrotnie, całkowicie nieświadomie się wyżywamy.    Niby mamy sport, niby mamy kino, niby mamy dyskoteki - jednak wszelkie te formy mają ten minus, że są pośrednie i nie dają nam tej czystej przyjemności poradzenia sobie calkowicie wprost i szczerze z konkretnym stresem, w konkretnym czasie, bez owijania go w otoczkę jakiejś innej czynności.   Dlatego też uważam, że bardzo ciekawym, acz rzadko widywanym w Polsce miejscem, byłby teren, w który możnaby wejść bez wyrzutów sumienia, ze świadomością własnej złości i.. zwyczajnie tę złość z siebie wyrzucić. Jak? Ot, choćby tłukąc talerze w specjalnych, dźwiękoszczelnych pokojach, krzycząc sobie beż skrępowania w takowych, tudzież zapłacić za wynajęcie urządzonego pokoju, który, w ramach opłaty, możnaby zniszczyć w drobny mak.    Z tego, co słyszałam, podobne rozwiązania gdzieniegdzie na świecie są popularne, jednak Polska nadal w tej kwestii pozostaje w tyle i opiera swą "kulturę" na obłudzie, kłamstwie i udawaniu, że wszystko jest ok, nawet kiedy nie jest. Boimi się swojej złości i następnie wyładowujemy ją na przypadkowych osobach. Ja natomiast chciałabym, by złość była świadoma i świadomie wypychana poza nas, ale w kierunku rzeczy martwych, a nie w kierunku naszych bliskich - ot, na przykład takich, którzy teraz siedzą obok mnie w pokoju i którzy, gdybym nie wpada akurat na trop takiego biznesu, mogliby zostać potraktowani niejasną zupełnie dla nich i niekonstruktywną dla mnie przemocą słowną.   Dlatego właśnie, gdybym miała stworzyć własny biznes, zapewne byłaby to opisana w skrócie powyżej "wyładowywalnia". :) 
Kasia R. (2015-07-11 17:04:06)
Z miłości do zwierząt
Jestem osobą bardzo wrażliwą na krzywdę zarówno ludzi, jak i zwierząt. W okresie wakacyjnym co rusz widzę plakaty, uwrażliwiające na cierpienie porzuconych psów czy innych pupili. W moim mieście nie ma nawet porządnego schroniska, a urlopowicze borykają się z poważnym problemem, co zrobić z psem, gdy wyjeżdżają na wakacje, a nie mogą go zabrać ze sobą. Dlatego jestem pewna, że dużym powodzeniem cieszyłby się hotel dla zwierząt. Zadbałabym o każdy aspekt wystroju, wyposażenia i odpowiedni personel, oby tylko widzieć zdrowe i zadowolone pupile, biegające po trawniku, a nie umierające przywiązane do drzewa :( Taki piesek też zasługuje na wakacje za swoją wierność i bezinteresowne uczucie. Nie zabraknie więc fryzjera, głaskania po brzuchu i wielogodzinnych szaleństw na świeżym powietrzu :) Pomysł według mnie bardzo realny, a majacy coś z rajskiego piękna :)
magi18 (2015-07-11 09:40:02)
kawiarenka z księgarnią
 Kocham czytać książki, przeczytałam ich mnóstwo. Dlatego też wydaję mi się, iż potrafiłabym każdemu doradzić, co potrzebuje. Książki dla dzieci? Dla młodzieży? Znam obecne i dawne trendy!  Coś o wampirach i wilkołakach? Jak jesteś młodą, pragnącą miłości dziewczyną, to może "Zmierzch" Cie zainteresuję, choć ja osobiście na twoim miejsciu po "Pamiętniki wampirów" bym sięgnęła - ta sama grupa wiekowa, a o wiele lepiej się czyta. Jest jeszcze znana i lubiana seria o Sookie Stackhouse - bohaterce serialu "Czysta krew", a dla pana coś z klasyki? Może "Nędźnicy"?, albo "Trzej muszkieterowie"... I tak bym mogła zachęcać, zachęcać :) Ale chciałabym również zrobić kawiarenkę, w której każdy mógły się napić kawy lub herbaty, zjeść ciasteczko, kawałek ciasta. Mam nawet wizję jakby to miało wyglądać: dwa piętra, niewielkie: na pierwszym piętrze kawiarenka, która miałaby swój książkowy i wyjątkowy styl, a drugie piętro to księgarnia. Nawet osoby zatrudnione do kawiarenki musiałby by mieć pojęcie o książkach, bo jeśli chodzi o obsługę klienta, to dwie osoby to takie minimum. :)   
Małgorzata Rohnka (2015-07-11 09:39:29)
kino studyjne
 Mam już własny biznes, który łączy pracę z pasją. Mam gabinet kosmetyczny i sklep internetowy z kosmetykami. ale gdybym miała zakładać nowy, od początku i zupełnie inny, to chciałabym mieć kino studyjne. Oglądanie filmów jest moim ulubionym  zajęciem w czasie wolnym, tak więc mialabym prawdziwie wakacyjną pracę. Robiłabym tylko to, co lubię.
vaniliam (2015-07-10 22:23:48)
Byłby sukces!
 Po wielu, naprawdę wielu latach ciężkiej nauki mam takie kwalifikacji, które wykorzystywać moge tylko w Polsce. Choć kocham podróżować, to wiem, że moje rodzinne miasto pozostanie moim już na zawsze. Tu będzie mój dom i mój biznes :) Ale gdybym tylko mogła pomarzyć, to natychmiast przeniosłabym się do stolicy świata, wspaniałego Nowego Jorku, pełnego zgiełku, świateł, marzeń spełnionych i tych czekających na swoją kolej. Przechadzałabym się ulicami, po których chodziły Carrie, Jackie, Blair, Grace. Byłoby wspaniale!  Wpadłam już też na swój pomysł na biznes - chciałabym zawojować świat amerykańskiej kuchni i sprawić, by nie kojarzyła się ona za oceanem wyłącznie z pierogami. Chciałabym serwować dania, które znam z domu i które kocham całym sercem - śląskie kiełbasy smażone nad wolnym ogniem, poznańskie pyry z gzikiem, pachnące marmoladą drożdżowe rogaliki, wigilijnego karpia i oczywiście tradycyjnego schabowego. Amerykanie lubią dobrze zjeść, a ja lubię dobrze karmić - byłby sukces! Jestem przekonana, że to idealny pomysł na biznes!  
jesienny deszcz (2015-07-10 14:19:56)
Im dalej, tym bliżej
Teatr, filharmonia czy werisaż stanowią wspaniałe studnium sztuki, ale czy tylko ja odczuwam czasem pragnienie, by doznć czegoś więcej, zrywając tym samy z ciasnymi zasadami współczesnego rynku: rezerwacji, ilości i ceny? Coraz częściej zamiat emocjonującego widowiska dzisiejszy świat serwuje nam jedynie  pustą oprawę w postaci pięknych sal i znanych twarzy. Marzę o miejscu, które mieściłoby się z dala od codziennego zgiełku, gdzie każdy człowiek za dowolną opłatą mógłby podziwiać spetakl łączący w sobie elemanty mapingu, muzyki i rysunku na żywo, jakich spotkanie graniczy niestety z cudem. Każdy występ odsłaniałby osobistą interpretację wybranego przez artystę dzieła. Coś w stylu literackiej spowiedzi. Nie musi być krzyku, kolorowych świateł i najlepszej jakości sprzętu. Cudownie byłoby spotkać ludzi, którzy potem okazaliby się dla siebie duchową rodziną. Sztuka marginesu od zawsze przewyrzszała bowiem inteligncją swoje obrośnięte w piórka koleżanki.
onlyme30 (2015-07-10 13:48:52)
Ruch dla opornych ;)
Założyłabym sąsiedzki/mało miasteczkowy klub, dla ludzi opornych na sport. Każdy kto leniwy, niezdecydowany lub o małej kondycji nie mający z kim chodzić na wycieczki, jeździć rowerem, iść na basen, grać w tenisa czy biegać, a nawet ćwiczyć jogę lub trenować nordic walking, znalazł by u mnie pomoc. Bo byłabym jak swatka, ale taka, która szuka innym fanów do wspolnego trenowania. W końcu razem ćwiczy i chudnie się raźniej ;)
Dominika (2015-07-09 14:58:52)
Folk
 " Sklep z folkowymi ubraniami" Gdybym miała rozkręcić swój własny biznes, stawiałabym na coś kobiecego. A co kobiety lubią najbardziej ? Ubrania. Z racji tego że jestem z Podhala a tutaj żyje się jak troszkę w innym świecie byłby to sklep z ubraniami w których połączyłabym szyk i elegancje z nutką regionalnego stylu. Byłoby szałowo. dominikaglowka1@gmail.com  
Aleksandra T. (2015-07-08 21:55:20)
"Kraina owsa"
Jako dziecko nie przepadałam za owsianym kleikiem, który codziennie rano gotowała mi Mama. Teraz jednak jestem jej za to bardzo wdzięczna! Choć te śniadania na kilka dobrych lat spowodowały, że trzymałam się z dala od płatków owsianych, to moim pomysłem na biznes byłaby właśnie knajpka, gdzie serwowałabym dania z nich zrobione. Nie tylko na słodko! Serwowałabym najróżniejszego rodzaju owsianki na mleku/soku pomarańczowym/wodzie z mnóstwem owoców, dżemów własnej roboty, orzechów, suszonych dobroci... Byłoby to miejsce, gdzie można zjeść tanio (ile kosztuje paczka płatków owsianych?! NIEWIELE!), smacznie i zdrowo. Ludzie mogliby spróbować pizzy na owsianym spodzie, babeczek owsianych nadziewanych kajmakiem lub masłem orzechowym, ciasteczek owsianych z mnóstwem bakalii w środku. Puszystych owsianych omletów, w których smażeniu jestem mistrzynią i wiele, wiele innych smakołyków. W pomieszczeniu stylizowanym na drewnianą chatkę z obrusami w kratkę na stołach, przy cichej muzyce mogliby skosztować tego, czego jeszcze nigdy nie jedli. A może jedli w dzieciństwie, ale nie pamiętają? Lub pluli tym na odległość jak ja! a.tadeuszyk@gmail.com  
Strona komentarzy 6 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar