2014-12-05

Zakończone

Konkurs PODARUJ SOBIE MIŁOŚĆ z Feromony.pl

 W te święta PODARUJ SOBIE MIŁOŚĆ!
 
Okres świąteczny to najlepszy moment na zmianę!
 
Do wygrania flakon feromonów, które podkreślą najlepsze strony Twojej kobiecości!
 
Nagrodę (flakon markowych, najbardziej zaawansowanych technicznie feromonów BTB o wartości 183 złote), ufundował  portal www.feromony.pl
Jak działa BTB?
BTB to feromony nie tylko o charakterze seksualnym, ale również socjalnym. Działają jak zapachowy afrodyzjak. Zarówno kobiety, jak mężczyźni chętniej Cię słuchają, są szczerze zainteresowani Twoją osobą i tym, co mówisz. Wzbudzasz respekt mężczyzn oraz szczere zainteresowanie kobiet. Ludzie patrzą na Ciebie z podziwem i uznaniem. Stają się gadatliwi, zwierzają się, są bliscy i bezpośredni. Czasami wręcz nie mogą przestać przy Tobie mówić. Jeżeli jesteś z partnerem blisko, feromony zawarte w BTB spotęgują Wasze doznania erotyczne. BTB to feromony, które w pierwszej kolejności otwierają ludzi, następnie w kontekście erotycznym stymulują seksualnie. Ludzie są bardziej zrelaksowani, czują się przy Tobie komfortowo. Są przyjaźni i rozmowni. W sytuacjach intymnych BTB potęguje doznania Twojej partnerki (lub partnera), sprawiając, że chwile, które z Tobą przeżywa stają się chwilami, które pamiętać będzie do końca życia. 
 
Co trzeba zrobić, aby je zdobyć?
 
Wystarczy, że:
 
polubisz profil Feromony.pl na Facebooku (www.facebook.com/feromony)  i 
 
w komentarzach pod konkursem napiszesz najbardziej oryginalne i ciekawe życzenia świąteczne z feromonami w tle...:)
 
 
Jeśli Ci się uda – już w te święta podarujesz dużą dawkę miłości sobie i partnerowi!

 
 
Konkurs trwa od 05 grudnia 2014 do 24 grudnia 2014.  
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "Konkurs Mikołajki z Moodo" (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 grudnia 2014 do 24 grudnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
polubienie profilu Feromony.pl na Facebooku (www.facebook.com/feromony)  i 
 
w komentarzach pod konkursem napisanie najbardziej oryginalne i ciekawe życzenia świąteczne z feromonami w tle...:)
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu  swoje odpowiedzi przesyłają na maila Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1. Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 grudnia 2014.

Komentarze (12)

Pocahontas312 (2014-12-24 23:59:02)
Konkurs!
Hej kolęda! Abyście zaznali w te radosne święta, czystego, zniewalającego ciało i umysł obłędu miłosnego, bo miłości ziemskiej Wam tu trzeba! Nie bójcie się swoich myśli i uczuć, które usuwacie z wypiekami na twarzy, gdy podświadomość szepcze, że to coś niemoralnego i wstydliwego. Przyciśnijcie odważnie do piersi wszystkie zmysły, które dotychczas nie sięgały do zamkniętej księgi namiętności. Abyście podwyższyli temperaturę, podarowali sobie osobliwy zastrzyk feromonów, by krew i hormony wrzały niezbędną pikanterią. Pozwólcie by chociaż ten jeden raz, gdy zwierzęta mówią ludzkim głosem, zakazany owoc kusił całą gamą soczystych, apetycznych zawirowań zwanych jazdą bez trzymanki. I... ex abrupto, eksplozja! Życzę Wam byście wykreowali tu na ziemi rajski ogród rozkoszy. Uwodzili wzrokiem, sercem i umysłem i jednocześnie panowali nad tutejszym chaosem. A wtedy Wasze zycie stanie się sielskie, usłane różami o wielobarwnej woni. Eros poleca się na święta!
Panna Migotka (2014-12-23 20:04:06)
Życzą feromony...
W tym świątecznym okresie życzymy wszystkim Zainteresowania całej rodziny i znajomych potrzebnych jak zima na święta, Rozmów  z bliskimi dających poczucie bezpieczeństwa, Miłości intensywnej jak zapach świeżego sianka, Pocałunków delikatnych  jak filigranowe śnieżynki, Gorących uścisków ogrzewających jak płonący kominek w zimowy wieczór, Namiętnych chwil i niezapomnianych przeżyć z ukochaną osobą   Życzą feromony BTB  :D
wiewiorczak (2014-12-22 22:15:15)
moc wigili
Gwiazdke z nieba ci podaruje feromony BTB ci ofiaruję bo szczęścia ci zyczę i spełnienia a także dzieki nim szacunku i uwielbienia .Feromony to w sobie mają ,że życzenia Bożonarodzeniowe spełniją bo jak ktoś w nie wierzy jak w świętgo Miołaja spryskaj się nimi Wigilia będzie nie zapomniana .Więc szczęścia,powodzenia i życzliwych ludzi z feromonami BTB musisz na nie zasłuzyc.
Jogobella (2014-12-22 15:36:59)
Moje-marzenie-to-Ty@wp.pl
Z okazji zblirzajcych  sie Świąt Bozego Narodzenia  Zycze Tobie: Lawiny z  BTB  Miłości  Potopu z BTB Miłości Lampek z BTB migania Kolęd z BTB Śpiewania Prezetów z BTB bez liku  Zpachów BTB  Czarujących  Pocałunków czułych  Feremonów  BTB  Pachnących  Miłego koledowania Oraz Sylwestra do rana  z lampka szampana     
Karolinalescyna (2014-12-19 15:03:31)
Gorące święta!
Wszystkim chcę życzyć w te święta,by atmosfera uczuciowa nie była napięta. Życzę byście z partnerami swoimi spędzili zacne chwile i spędzili je w łóżku mile. Byście się wcale nie kłócili,nowe warianty miłosne odkryli. By namiętności w sypialni nie brakowało i czułości wam było ciągle mało. Kobietki! Swoich mężów rozpieszczajcie,seksownie się w święta ubierajcie. Zmysły ich do czerwoności rozpalajcie,na chwilę intymności poczekajcie. Gdy kolacja wigilijna znajdzie się w brzuchu,przyda się wam trochę ruchu. Do sypialni uciekajcie,rozkosz ukochanemu dajcie. Niech poczuje że jest z tą jedyną,ukochaną swoją dziewczyną. Panowie! Od romantycznych kolacji w święta nie strońcie,swoich kobiet jak lwy brońcie. Do garów ich nie zaganiajcie,erotyczne marzenia za to spełniajcie. Chwila szaleństwa się wam należy,to wasz związek w mig odświeży. Będziecie czuć się jak w niebie,popatrzycie z miłością na siebie. By to sprawić nie trzeba wiele,chęci tylko i odwagi niewiele. Gdy raz chwile przyjemności w waszym domu zawitają, na Nowy Rok z wami zostaną.
Erna (2014-12-17 13:51:11)
Życzenia
Życzę Świąt Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie spędzenia, Uśmiechów od ucha do ucha i uścisków serdecznych, Potraw smacznych, ciast nie tuczących, Obfitości prezentów otrzymanych i bardzo udanych. Radosnego kolędowania "Cicha noc, święta noc..." Przy  skutecznym działaniu feromonów BTB!
Aleksandra (23.lola.92) (2014-12-16 01:23:52)
Feromonowo
W ten wyjątkowy czas grudniowy życzę Ci niezaprzątniętej problemami głowy, lecz miłości w ilości wielkiej oraz szczęścia i radości wszelkiej, a by wspomóc przyciąganie dam Ci coś co spełni swe zadanie, feromony dziś Tobie przekazuję pomoc we flakoniku Ci daruję, a razem z nim życzę powodzenia i kogo zechcesz uwodzenia, a oprócz tego rodzinnej atmosfery niech wszyscy schowają swe złe maniery, miło i przyjemnie czas razem spędzajcie pysznymi potrawami się zajadajcie. A oprócz mego podarka życzę Ci prezentów wora gdy przyjdzie ta wyczekiwana Wigili pora.
Iza.K (2014-12-15 19:26:21)
świąteczne love
  Na choince bombki wiszą ... Gwiazdor wbija się przez komin gdzieś pomiędzy nocną ciszą atakują: feromony       Feromonów to jest pora gdzie „btb” kręgi zatacza Uderzają wnet w Gwiazdora czyniąc z niego podrywacza!   Nikt się nie dąsa, nie smuci ani ojciec, ani matka.. i renifery pełne są chuci ciągną sanie w samych majtkach   Dziadek łapie babkę tańczą w rytmie disco Gwiazdor zgubił czapkę ale to nie wszystko ....   Drodzy panowie, drogie panie nawet bałwanek aż goreje! bierze się za podrywanie co się dzieje, co się dzieje?   Karpie w wannie podskakują wujek z ciotką idą w tany dzieci łobuzują choinka sama się rusza = o rrraaanyyy   Koty, psy i inne stworzenia krowy, świnie w oborze mówią i mają marzenia takie, że mój Ty Boże!   Na koniec Gwiazdor nieubrany staje przy drzwiach i powiada: Wszyscy się kochajcie! Miłość, radość, spokój! wesołych świąt wszystkim, ho, ho! Do siego roku! :)
bb26 (2014-12-09 09:09:03)
konkurs
Jestem sexy i to wiem, to jest konkurs z feromonowym tłem... Miłości poczucia pełni smaku Zdrowia w wielopaku niech cię smutek i żal nie dotyczy nie przelewaj na nikogo czary goryczy uśmiechu na twarzy cały rok niech do spełnienia Twoich marzeń będzie mały krok by pieniążkom w Twoim portfelu było jak w niebie i przychodziły łatwo do Ciebie a książę z bajki niech przyjedzie w mgnienia oku, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku...i buteleczki BTB :)
agus22 (2014-12-08 13:43:17)
Trochę żartem, ale całkiem serio! :)
Gdy w te Święta użyjesz juz swoich feromonów, niech na Twój widok gwazdka spadnie z nieba z wrażenia, choinka zrzuci bombki gotowa do marzeń Twych spełnienia, kolędnicy niech dla Ciebie zatańczą na rurze, niech Twoje noty u innych ludzi pną się ku górze, niech serce Świętemu Mikołajowi załomoce zachęcająco i zabije w rytm "Hey Sexy Lady" obiecując noc gorącą, a oczy rozbłysną niczym lampki kolorowe i niech przytulą Cię mocno ramiona Mikołajowe! Niech miłość wypełni każdy zakątek świata, uwierz w siebie, bo jesteś tego warta! Korzystaj z cudownego uroku świątecznego, a ja życząc Ci wszystkiego najlepszego pragnę również życzyć Ci: B - ardzo udanego kolejnego roku i marzeń Twych spełnienia, T - siąca komplementów i sukcesów na Twoim koncie B - eustannego podziwu w oczach rodziny i partnera! bo Święta to przecież czas radości i wtedy pomimo, że sypie śnieg, świeci również slońce! Polubione na fb pod inicjałami A.W.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar