2014-08-20

Zakończone

Konkurs Pachnąca Szafa na lato

Roztocz wokół siebie zapach Białej Herbaty z Miętą, Czarnej Porzeczki z Marakują albo Limonki z Owocem Granatu. Pełne słodkich i orzeźwiających zapachów dekoracyjne odświeżacze powietrza nadadzą wybranemu pomieszczeniu wyjątkowy aromat. Dyfuzery dzięki swojej prostej i eleganckiej formie są ozdobą zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych wnętrz. Doskonale sprawdzają się nie tylko w domu, ale także w biurze, kawiarni, sklepie czy salonie piękności.
 
Zapraszamy do konkursu z Pachnącą Szafą.


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego Twoim zdaniem w pomieszczeniach ważny jest nie tylko zapach, ale również wygląd odświeżaczy powietrza.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów, w skład każdego zestawu wchodzą:

Opakowanie uzupełniające do Dekoracyjnego odświeżacza powietrza 

Dekoracyjny odświeżacz powietrza 

Perfumy do pomieszczeń

Woda do prasowania

Saszetka do szafyWięcej o produktach TUTAJ


 


Konkurs trwa od 20.08.2014 do 04.09.2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Pachnąca Szafa na lato” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  20.08.2014 do 04.09.2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego Twoim zdaniem w pomieszczeniach ważny jest nie tylko zapach, ale również wygląd odświeżaczy powietrza.


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem na portalu www.udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 sierpnia 2014.

Komentarze (99)

dobiezka (2014-09-04 23:32:23)
poetycko :)
Kobiety - estetki, elegantki, stylistki. Wrażliwe na to, co widzą, czują, słyszą. Spełniona kobieta to taka, której wszystkie zmysły są zaspokojone. Gdy jakiś mały element w pomieszczeniu nie pasuje do całości, chodzą podirytowane, złe. Kobiety lubią to, co piękne i nawet w takich maluteńkich produktach jak odświeżacze do powietrza potrafią i chcą odkrywać piękność, finezyjność, kunsztowność. Kobietki lubią takie małe, harmonijne dodatki, które zapewniają, że są "miodem na ich oczy" - o ile można tak powiedzieć :). Dekoracja jest ważną sprawą, ponieważ ma wpływ na nasze codzienne samopoczucie, a w połączeniu z cudownymi, ciepłymi zapachami odświeżaczy ulepszają nasz komfort życia.
gatta (2014-09-04 22:32:28)
konkurs
Zapach vs. wygląd przyrównam do smaku potrawy vs. wyglądu potrawy. Myślę, że każdy koneser dobrych smaków przyzna mi rację, że wygląd i forma podania potrawy jest tak samo ważna jak jej smak. Dlaczego sytuacja miałaby wyglądać zgoła inaczej przy odświerzaczach powietrza? Przecież one również pobudzają jeden z ludzkich zmysłów, zmył zapachu. Czy gdyby sama łodyga kwiatka z opadniętymi płatkami pachniała tak samo jak piękny kwiat, tak samo chętnie czymalibyśmy ją w wazonie? Nie sądzę ;) Pozwólmy sobie na odrobinę rozpieszczenia i otaczajmy się pięknymi przedmiotami :)
onlyme30 (2014-09-04 21:53:34)
Konkurs
 Zapach w pomieszczeniu jest ważny, bo gwarantuje nie tylko przyjemny dla zmysłów i samopoczucia aromat, ale też sprawia, że wszystko wokół staje się przyjemniejsze, słodsze, bardziej błogie czy rozmarzone. Jednak miło jest rzucić okiem na coś, co ten aromat wydziela, trzeba ujrzeć gdzie skrywa się ów zapach, czy w słoiczku, czy pudełeczku, czy też woreczku. Jeśli ładny zapach pochodzi z ładnego opakowania to tym bardziej jest zachęcający, nie tylko dla nas, ale też dla innych. I przede wszystkim budzi w człowieku same miłe doznania, wspomnienia i reakcje:)
Patiszonek (2014-09-04 21:28:19)
love <3
Każdy dom buduje się od podstaw. Funfamenty, mury, dach. Ale najważniejsze jest wnętrze - to ono świadczy o tym kim jesteśmy, co lubimy, jak spędzamy czas. Chcę, by wnętrze mojego domu było takie jak moja rodzina - pełne ciepła i przytulności. To detale tworzą klimat, całość, którą pamiętać będziemy po latach. Dlatego tak ważne jest, by każdy szczegół był starannie dodanym elementem, a nie przypadkowym nabytkiem. Właśnie dlatego wybieram odświeżacze powietrza, które dodają wnętrzu uroku. Nie tylko piękny zapach, ale i otaczanie się przyjemnymi dla oka przedmiotami pozwala nam wypocząć i po prostu lubić swój dom :)
emerycia (2014-09-04 21:18:02)
Pachnąca szafa na lato
Wygląd odświeżacza jest tak samo ważny jak zapach a może jeszcze ważniejszy. Przecież nasze bodźce wzrokowe pierwsze rejestrują wygląd a dopiero później postrzegamy zmysłem węchu. Taki odświeżacz aby spełniał swoje funkcje, powinien być w centralnym miejscu pokoju a wtedy najpierw go zobaczymy. Poza tym ładny jego design będzie dodatkowo dodawał uroku naszemu wnętrzu, a przecież każdej z nas o to chodzi. By w swoim mieszkaniu czuć się dobrze, wszystko było odpowiednio ładnie dobrane i cieszyło nasze oko.
poloniamartyna (2014-09-04 19:59:17)
odświeżacz
Dlaczego wygląd odświeżacza jest równie ważny co zapach? Sprawa jest bardzo prosta i już odpowiadam na to pytanie. Człowiek postrzega świat za pomocą zmysłów, które pozwalają nam odbierać różne bodźce. Zostaliśmy obdarowani wzrokiem, słuchem, węchem, smakiem – tak w sumie to oczywiste, ale co z tego wynika? Używanie dwóch zmysłów jednocześnie może dać niesamowity efekt, zarówno zapachowy oraz ten związany z poczuciem estetyki bo przecież liczy się pierwsze wrażenie i warto o nie zadbać. Ostatnio istnieje moda na dekorowanie wnętrz przy udziale najlepszych projektantów. Ale dlaczego nie możemy sami „pobawić się” w dekoratora? Należy tylko odpowiednio dobrać dodatki do naszych osobistych preferencji, upodobań lub np. koloru ścian czy mebli. Każdy człowiek potrzebuje zmian, choćby tych niewielkich. Czasem wystarczy kupić odświeżacz, ale nie taki „prosty” widziany przez pryzmat białego plastykowego pudełka. Można trochę poeksperymentować by zdecydować się na ten najbardziej odpowiedni dla nas, wybrać coś nietypowego, np. o jakimś intrygującym kształcie, kolorze bądź minimalistycznym stylu. Poza tym taki odświeżacz będzie idealnym prezentem czy to na urodziny czy to dla znajomych, którzy niedawno się przeprowadzili do nowego mieszkania. Ładne choć nie przesadne opakowanie nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, ale też nie szpeci otoczenia tylko się w nie wtapia, pełni funkcję ozdobną. Bo każda osoba, która poczuje jaki wspaniały zapach panuje w miejscu w którym się znajduje będzie dążyła do tego aby poznać źródło z którego się wydobywa. A to z kolei prowadzi do pobudzenia naszych zmysłów a w konsekwencji do uwolnienia hormonu szczęścia, wzbudzają się w nas pozytywne emocje a my czujemy się zrelaksowani bo chyba właśnie o to chodzi, prawda? :)
bb26 (2014-09-04 18:34:20)
konkurs
Rozmawiali raz  zwykły odświeżacz i zapachowa   świeca, jakie to teraz porobiły się checa. Powiedział on, powiedziała też świeca do swoich świec kamratek, wiecie, że pojawił się nowy wśród odświeżaczy  gagatek? Zrobiło się w wśród  odświeżaczy wielkie zamieszanie, bo któż teraz spojrzy na nie? Każdy nie tylko chce zmysły swoje w pięknej zapachowej  aurze ulokować ale i gości urokliwymi dodatkami oczarować. Dekoracyjne odświeżacze na rynku się pojawiły i te stare, zwyczajne szybko "wykosiły". Oryginalne i wcale już nie chowane gustownie zdobią pomieszczenia  w których są trzymane. Całe szczęście wybierać miedzy zapachem a estetyką odświeżacza nie musimy, wystarczy, że dekoracyjne w Pachnącej Szafie zakupimy(wygramy u dziewczyn.pl)
slightlyGEEK (2014-09-04 13:41:31)
Dlaczego ważny jest wygląd odświeżacza?
To bardzo proste :) Jeśli chcemy aromatyzować dom przy pomocy odświezacza, to najlepiej ustawić go w jakimś centralnym, nie osłonietym miejscu. Wtedy zapach bedzie się dobrze rozchodził. A gdy odświezacz jest brzydki, plastykowy, tandetny, to raczej staramy się go po prostu ukryć w jakimś kącie, czymś zastawić zasłonić... i traci on wóczas na skuteczności, bo zapachom trudniej jest się rozprzestrzenić :( Ładny odświeżacz nie tylko ładnie wygląda, ale równiez jest znacznie skuteczniejszy, bo go esponujemy, zamiast chować :)  
karolina25 (2014-09-04 12:09:51)
Pachnąca szafa
Kiedy mówimy o odświeżaniu mieszkania, kosztowny remont rzadko wchodzi w rachubę. Lepiej zastanowić się, co zrobić, by dzięki drobnym modyfikacjom poczuć, że nasze "cztery kąty"  zmieniły się. Ich styl tworzą odpowiednio rozplanowane i urządzone wnętrza, z dobranym oświetleniem i kolorami. Każde miejsce ma swój zapach. Czasem jest on subtelny i trudno uchwytny, czasem intensywny, wnikający głęboko w przedmioty i materiały. Diabeł tkwi w szczegółach! Odpowiedniego charakteru nadają całości efektowne i umiejętnie dobrane dodatki. Zapach, oddziałowując na nasze zmysły, sprawia, że w pomieszczeniu przebywamy chętniej. Często jednak zapominamy, że ten niewidoczny szczegół prócz naszego sampoczucia wpływa na również na estetykę i odbiór wnętrz. Ciekawie wyglądający odświeżacz potrafi odmienić mieszkanie i nadać mu "nowy powiew świeżości". Równocześnie równoważy nowoczesność i wprowadza harmonię, przez co wnętrze nie jest nudne. 
Mała Mi (2014-09-04 07:41:15)
Taki mały szczegół...
 „Diabeł tkwi w szczegółach” „W życiu najistotniejsze bywają nieistotne szczegóły” „Szczegóły zbyt małe, by zwracać na nie uwagę, czasami zdradzają najwięcej.” Te sentencje zawsze staram się stosować w życiu. Idealnie dobrana biżuteria. Idealnie podany obiad. Idealny makijaż. Idealnie urządzone pomieszczenie. W harmonijnym wnętrzu ważny jest każdy szczegół. Począwszy od koloru rolet, wazonów i gniazdek elektrycznych, a skończywszy na odświeżaczach do powietrza. Piękny, odświeżający zapach w mieszkaniu dodaje energii i pozwala radośnie rozpocząć dzień. Dobrze dobrany odświeżacz powietrza będzie elementem dekoracyjnym mieszkania. Ozdobi półkę, komodę czy szafkę. Choć dyskretny i nierzucający się w oczy, zawsze pozostanie elegancki i niezawodny. Pani domu dobrze wie, ile mu zawdzięcza. Nie tylko upiększa jej mieszkanie, ale też pozostawia delikatny zapach, który zachwyca wszystkich gości.  
Strona komentarzy 1 z 10
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar