2014-08-01

Zakończone

Konkurs Lato z CLARKS

Moi Drodzy,

zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, który organizujemy wspólnie z marką CLARKS.
Co trzeba zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytania:

1) Z jakiego kraju wywodzi się marka CLARKS?

2) Dlaczego właśnie do Ciebie powinna powędrować nagroda?Co można wygrać?
Do wygrania mamy parę butów z kolekcji letniej CLARKS - rozmiar 37,5.(zdjęcie nagrody)CLARKS to międzynarodowa marka o blisko 200-letniej tradycji i angielskich korzeniach. Firma CLARKS, założona w 1825 roku w angielskim hrabstwie Somerset przez braci Cyrusa i Jamesa Clarków, jest obecnie numerem 1 w sprzedaży obuwia codziennego. Obuwie CLARKS projektowane jest zgodnie z najnowszymi tendencjami mody z uwzględnieniem tego, co najistotniejsze – komfortu i jakości oraz trwałości obuwia. Marka oferuje szeroką gamę nowoczesnych wzorów dla kobiet, mężczyzn i dzieci – eleganckie obuwie wizytowe, modele casualowe na co dzień oraz zaawansowane technologicznie obuwie sportowe, dostępne w pełnej i połówkowej numeracji. Marka CLARKS jest
obecna w 35 krajach na całym świecie, sprzedając 51 mln par obuwia każdego roku.


Konkurs trwa od 01 sieronia 2014 do 15 sierpnia 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Lato z CLARKS” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  01 sierpnia 2014 do 15 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:

1) Z jakiego kraju wywodzi się marka CLARKS?

2) Dlaczego właśnie do Ciebie powinna powędrować nagroda?"


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieściła poprawną odpowiedź oraz podała najciekawsze uzasadnienie.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01 sierpnia 2014.
 

Komentarze (60)

armando86 (2014-08-18 18:25:47)
konkurs
1. marka CLARKS pochodzi z Anglii 2. moje nogi wreszcie by odpoczeły:)
Edyta (2014-08-15 23:33:46)
konkurs Clarks
1. Marka CLARKS pochodzi z Wielkiej Brytanii. 2. Dlaczego ? Bucików  mam wiele, są to moi przyjaciele. Zanim wieczorem spać się położę, wszystkie starannie na półce ułożę. Kocham szpileczki, sandałki i trampeczki -czarne , różowe i w kropeczki Jednak o  CLARKS marzę -to mój szczyt marzeń:)Gdy zobaczę na mych stopach buciki Clarks -błysk w mych oczach bezcenny:)
gatta (2014-08-15 23:16:45)
konkurs Clarks
1) Clarks pochodzi z Anglii 2) Jestem wielką fanką tej marki. Mam co prawda tylko 3 pary ich butów, ale czuję się w nich jak na boso, są bardzo wygodne i komfortowe w noszeniu. Mogę w nich spacerować cały dzień i nie narzekam na ból stóp, odciski i tym podobne przypadłości, które pojawiają się w przypadku noszenia butów innych marek. Dlatego też te buty znalazłyby dobre miejsce u mnie w domu :)
Erna (2014-08-15 20:45:08)
Konkurs
1. Marka Clarkis pochodzi z Anglii. 2. Buty Clarkis do mnie trafic powinny     Bo 37,5 to mój rozmiar i pragnę je przetestować     Czy wygodnie będzie mi się w nich po mieście spacerować.     Modnie wyglądać i modną być     To może buty CLARKIS stale będę chciała mieć.        
Torebkaa12 (2014-08-15 18:39:14)
:)
1. Marka Clarks pochodzi z Anglii. 2. Dlaczego do mnie? Z najprostszego powodu:  bo mnie uszczęśliwi! Ot, nic bardziej banalnego, a jednak... Już wybrażam sobie siebie w tych różowych, uroczych balerinkach. Przydadzą się do pracy, będę w nich biegać na zakupy, na pogaduchy z koleżanką, na wielkie wyjścia, na randkę z mężem, która nie codzień się zdarza... Będą pasować jak ulał bo to mój rozmiar - inaczej nie brałabym udziału w konkursie heh... Za niedługo jesień, klapki rzucę w kąt i właśnie takie obuwie będzie jak znalazł:) Taka wygrana ukoi moje nerwy, a ja uwielbiam wygrywać takie praktyczne nagrody... Wkroczę w koniec lata w uroczych balerinach, na nosie już noszę różowe okulary, dlatego do szczęścia brakuje mi butów właśnie w takim kolorze...
mika19 (2014-08-15 16:16:03)
:)
1. Anglia 2. Chętnie pójdę z firmą Clarks na spacer;)
diagnose_lebensgefahr (2014-08-15 08:32:50)
na nowej drodze życia
 1. Anglia 2. Nie, nie jestem buto-zakupo-holiczką, która w sklepach spędza pół dnia na wybieraniu obuwia. Męczy mnie szukanie, wędrówki przez zatłoczone ulice, a przede wszystkim irytuje mnie.. zbyt duży wybór - przezeń nie mogę się zdecydować, co zazwyczaj kończy się tym, że wracam podirytowana do domu, by na drugi dzień znów założyć stare, znoszone, czarne butki, do których jestem już przyzwyczajona. I niby bardzo je lubię, ale.. chętnie sprawiłabym sobie jakąś małą odmianę, głównie kolorystyczną, ale takze - co pozornie może wydawać się dziwne - zapachową. Jestem bowiem osobą, która kupować nowych butów nie lubi, ale za to uwielbia się w nie wwąchiwać. Uznajcie to za perwersję, ale ja nie ukrywam, ze pierwsze otworzenie pudelka z butami oraz pierwsze ich zalozenie to dla mnie przezycie przyjemne niczym otwieranie prezentu niespodzianki w dziecinstwie, niczym oczekiwanie na upragnione wakacje, niczym obietnica czegoś bardzo miłego. Specyficzny zapach nowości, świeżego materiału sprawia, że czuję powietrzu.. nową drogę, którą poprowadzą mnie nowe cichobiegi. I właśnie dlatego niezwykłego uczucia pragnęłabym je wygrać - bo gdybym sama musiała ich w sklepowych męczarniach  poszukiwać, prezent zapewne nie byłby postrzegany przeze mnie jako tak niezwykły :)  
dagmarka (2014-08-14 20:30:22)
Różowe marzenie
Z Wielkiej Brytanii marka Clarks na polską ziemię przywędrowała i moje stopy oczarowała. A nie ma kobiety, która w powyższej parze by się nie zakochała. Pragnę w uczciwej walce pokonać konkurencję i udowodnić, że do noszenia tych butków mam najlepszą prezencję. Rozmiar 37, 5 będzie leżał jak ulał, nie będzie bucik spadał, ani z przyciasności kulał. Róż to kolor optymistyczny, na każdą porę roku fantastyczny. Pożegnam lato z klasą, powiem "pa" wysokim obcasom! Przywitam jesień z nadzieją, że kiedyś chmury na niebie przejaśnieją. Zima opuści nas w pośpiechu, przynosząc wiosenną rześkość oddechu. A potem znów nadejdą ciepłe dni oraz czas wakacji, który po nocach się śni. A one cały czas na moich stopach, mogę już zapomnieć o pęcherzach, odciskach i innych kłopotach. Lekko, modnie, stylowo, godnie, zacnie i ponadczasowo.... Tak się będę w nich prezentowała i przyjaciółki zachwycała. Lady oraz lord angielski, skraść by mogli je w sposób czarodziejski. Lecz za nic bym ich nie oddała, lecz dbała o nie i szanowała. Bo pragnę tych bucików wyjątkowych jak spod lady tak, że w zamian mogę nawet wyrzec się czekolady. :)
olcia (2014-08-14 18:23:19)
clarks
1. Wielka Brytania 2. Choć maleńka i znaczę niewiele piszę do Was Przyjaciele. Piszę z prośbą złotą. Pilnie potrzebne mej Pani buty, bo na co dzień chadza piechotą, a w starych cholewa się wydarła i mi nosa przytarła. Pewnego dnia pięknego, biegałam w bucie po trawie, nagle wylądowałam w murawie. Pani powiedziała do mnie wymownym tonem, nie szukając winnego zdarzenia całego "gdzie się Pani wybiera? Ja nie Pani kolegą!" A ja odpowiedziałam na to z chęcią nieodpartą, bo uznałam, że wybronić się warto "wyszłam, bo buta przetarto, nie dbałaś Pani o niego należycie, przez jego nędzne życie, dlatego zapragnęłam ujrzeć światło dnia codziennego, Jaśnie „Kolego"! Nagle olśniło mnie nie na żarty, but tak mocno wydarty, nie wróży niczego dobrego, teraz będę boso hasać, czekając, aż Pani zakupi buta nowego, równie wygodnego. Nie żebym była wymagająca, bezczelna, czy narzekająca. Czasem chadzałam boso po Ziemi, by sobie czas uprzyjemnić, ale teraz pojawiła się prawdziwa potrzeba i z mej strony prośba o uchylenie kawałka nieba. Z powodu uczuć nad wyraz ludzkich o ratunek wzywam, bo dusza mej Pani nader nieugięta i mało litościwa. Ze względów ekonomicznych wzięłam udział w konkursie bardzo praktycznym – piękne buty zobaczyłam i się rozmarzyłam. Jak zechcecie Kochani, to się dogadamy – obliczę wymiar stopy i znikną moje kłopoty. Choć jesień i zimno powoli nadchodzi, nie mogę już dłużej z końcem lata boso chodzić. P.S. Ehh... Wszystko tak ulotne jest, spadam, bo doprowadzę się do łez. Pozdrawia malutka, dla która ma za marzenie Waszego choć jednego butka. :)
beatkaa84 (2014-08-14 18:16:13)
buty,ach buty
 Marka pochodzi z Anglii! Chciałabym aby te urocze buciki trafiły do mnie,ponieważ jako kobieta w ciąży muszę czuć się przede wszystkim wygodnie! Buciki muszą być płaskie,a w dodatku ja uwielbiam piękne buty,a buty Clarks właśnie takie są-piękne i niepowtarzalne! Chciałabym zanurzyć w nich swoje stópki w rozmiarze 37 i pojść w nich na szalone zakupy z psiapsiółkami:) Uwielbiam modnie wyglądać:) Jestem butomaniaczka i nie wstydzę się do tego przyznać.Chciałabym by do mnie trafiły te buciki bo w mojej szafie butów nogdy za wiele i moje stare chciałaby poznać kogoś nowego:) a ja chciałabym założyć również nowe buciki:) Nowe to nowe! Te buciki z pewnością byłyby przeze mnie kochane,uwielbiane i noszone;)
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar