2014-07-29

Zakończone

Konkurs Wygraj suszarko-lokówkę Big Style marki Remington

Big Style marki Remington to najnowsza suszarko-lokówka z wałkami przygotowana specjalnie dla miłośniczek fryzur o dużej objętości, loków i miękkich fal.

Dzięki Big Style każda kobieta może szybko i wygodnie stworzyć spektakularną fryzurę i poczuć się jak gwiazda na czerwonym dywanie. Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania suszarko-lokówka z wałkami  marki Remington.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem opisz:

Twoja druga połówka zaprasza Cię na kolację. Wiesz, że to wyjątkowa okazja, dlatego sama chcesz wyglądać świetnie i zrobić niezapomniane wrażenie. Opisz jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jeżeli udałoby Ci się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy suszarko-lokówkę z wałkami Big Style.


Konkurs trwa od 29 lipca 2014 do 11 sierpnia 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs: "
Konkurs Wygraj suszarko-lokówkę Big Style marki Remington” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  29 lipca 2014 do 11 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Twoja druga połówka zaprasza Cię na kolację. Wiesz, że to wyjątkowa okazja, dlatego sama chcesz wyglądać świetnie i zrobić niezapomniane wrażenie. Opisz jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jeżeli udałoby Ci się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieści najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 29 lipca 2014.

 

Komentarze (164)

Marta Dąbrowska (2014-08-11 11:53:17)
konkurs
Ja razem z męzem to duet idealnie zwariowany :) Dlatego moja fryzura musi wyglądać właśnie na taką by pasowała do naszego pozytywnego charakteru! Burza loków na głowie, upiete w kok, falując na wietrze to właśnie takie połączenie jakie kochamy i jakie stworzymy za pomocą suszarko-lokówki! :)
łatka_pyskatka (2014-08-11 10:20:02)
Magia we włosach
 Nadchodzi TEn wyjątkowy wieczór w którym poczuję się wyjatkowo szczęśliwa, piękna i kochana. Wobec mojego wybranka mam ogromne oczekiwania. pragnę by tego wieczóru nuda nie zastukała do mojej głowy chocby na chwilę. Aby mój wzrok utwiony był na ciele pięknego męzczyzny, ubranego z wielki wysmakowaniem oraz gustem, aby nozdrza upajały się pieknym zapachem jego perfum, skóry oraz eleganckiego posiłku, aby w moje ucho wpadała najpiękniejsza muzyka: pieszczotliwy głos ukochanego prawiącego mi komplementy i wyznania, aby moje wargi kosztowały wyśmienitych przysmaków oraz delikatnych pocałunków, aby moje dłonie dotykały najszlachetniejszych przedmiotów, delikatnej skóry oraz idealnie ułożonych krótkich meskich włosów.  Tak zgadza się wymagania wobec faceta mam nieco wygórowane, ae wiem że mój ukochany sprosta im w stu procentach. jednak pozostaje pytanie czy mi uda się sprostać takim samym wymaganianiom, mam nadzieje tak. DLatego właśnie moja skóra została poddana zabiegom pielęgnacyjnym, suienkę zakupiłam z wyszukanam smakiem a buty założę na nie botycznie wysokich szpilkach Make up to nie problem, obawiam się jedynie o włosy. Ostatnio są bardzo oklapnięte i bez życia. Najlepiej dodać im objętości lokami, jednak dla mnie to zawsze jest nieco skomplikowane. Mając mało czasu chciałabym nakrecić szybko wałki i brać sie do roboty nad paznokciami itp. Z lokówką Big Style Remington wydaje sie to być bardzo łatwe i szybkie, a loki sa przepiękne. Dlatego nie tracąc czasu mogę zabrac się za upiększnie reszty ciała. A sprężyste loki zbiorę na prawy bok  i upnę  w eleganckiej fryzurze. I tak mój wyglad bedzie zainspirowany moim charakterem, z jednej strony spokojna i elegancka a z drukiej zaś zwariowana i dziewczęca. Mój fact wie ze mam wiele oblicz, a moja dzikość w tej fryzurze idealnie zgra sie w mojej stylizacji. Wyjątkowa randka musi zakonczyć się magicznie, i dlatego moje włosy pełne objętości w każdej sytuacji zachowają sie tak jak powinny tworzoc wokól mnie magiczną poświatę.
Katarzyna Iskrzak (2014-08-10 23:06:21)
Konkurs
 Loki stworzone przez tą lokówkę nieco niesfornie muskają moją twarz, dlatego muszę je ujarzmić, nie mogę pozwolić im na pełną dowolność, nie mogę pozostawić im zbyt wiele swobody. Klamra rozgardiaszu spina je luźno w subtelny kobiecy koczek, jedynie dwóm pasmom udaje się wydostać, więc za wolę walki pozostawiam je by delikatnie muskały sobą moje policzki. Tak stworzoną fryzurę spryskuję brokatem fantazji i dodaję małego kolorowego kwiatka optymizmu, do tego mała czarna, szpilki, mały naszyjnik i już mnie nie ma. Oddalam się na randkę, by spędzić najpiękniejszy wieczór swojego życia.
prawdziwa (2014-08-10 21:10:00)
Remington-wybawienie
Nie ukrywam,że kiedy tak czytam te wszystkie wypowiedzi dziewczyn o niebagatelnych fryzurach,które zamierzaja sobie zafundować na kolację z ukochanym,trochę robi mi sie smutno na sercu.Marzę o tym,że nastanie kiedyś taki dzień,w którym i ja pochwalę się sposobem na eleganckie uczesanie. A tymczasem... Każdego dnia stojąc przed lustrem,przeżywam katusze,próbując ułożyć cokolwiek  ze swoich bardzo przerzedzonych włosów,odsłaniających prześwity skóry.Po ostatnim długotrwałym i uporczywym wypadaniu na skutek choroby została mi ich na głowie dosłownie garstka.Nie muszę chyba pisać,co to oznacza dla kobiety,która chciałaby dobrze wyglądać,bo jak wiadomo włosy stanowią istotny atrybut dla każdej z nas.Mam z tego powodu ogromne kompleksy.Wiele cennego czasu poświęcam włosom,kombinuję,stylizuję,a efekty i tak są zawsze mierne.Pocieszeniem w tej całej sytuacji jest to,że mój facet akceptuje mój wygląd i nigdy,ale to nigdy negatywnie nie wypowiedział sie na temat mojej fryzury,a wręcz wspierał mnie podczas leczenia,kiedy to musialam zrezygnować ze wszystkich środków do stylizacji i co tu dużo ukrywać-wyglądałam fatalnie z przyklapniętymi kosmykami.Na szczęście na ten moment to sie zmieniło i mam nadzieję,że wszystko idzie ku dobremu. Niedługo czeka nas rocznica poznania i wiem,że mój ukochany planuje  zaprosić mnie z tej okazji na uroczystą kolację.Pierwsze co mi przyszlo do głowy to pytanie "co ja zrobię z włosami?",żeby wyglądały "jako tako" i nie zepsuły efektu w połączeniu z cudną sukienka,którą udalo mi się kupić.Zrobilam nawet próbę,używajac w tym celu swojej starej suszarko-lokówki.Niestety zawiodła na całej lini,bo nie poradziła sobie z wystylizowaniem tak małej ilości włosów.Czas więc chyba zamienić ją na coś innego  Ach,gdyby tak udało mi się wygrać tę marki Remington,wszystko byłoby o wiele łatwiejsze.Dzięki wałkom  zyskałabym pożądana objętośc włosów a w rezultacie pewność,że myślenie o fryzurze nie zepsuje mi cudownego wieczoru.To urządzenie byłoby dla mnie wybawieniem...  
s_she (2014-08-10 17:47:30)
wieczorne randez vous z ukochanym
Ludzie zejdźcie z drogi.Wielkimi krokami nadchodzi godzina "ZERO".Kursuję między łazienką a pokojem.Latam po domu z prędkością odrzutowca.Nie lubię strojnych fryzur.Dlatego stawiam na prostotę.Prostota jest w cenie.Robię piękne,delikatne i zmysłowe fale.Moja "przyjaciółka" prostownica mi w tym pomoże.Tego typu uczesanie jest dla mnie strzałem w dziesiątkę.Po umyciu i wysuszeniu włosów,owijam pojedyńcze pasma wokół prostownicy,przytrzymuję chwilkę i puszczam,pryskam lakierem i Voila,fryzura gotowa.Zakładam klasyczną małą czarną i dobieram do niej eleganckie,czerwone szpileczki.Czerń nigdy nie zawodzi,króluje na światowych wybiegach a ognista czerwień podkreśla temperament i kobiecość.Połączenie idealne.Stylizacja doskonale się sprawdzi na wieczorne wyjście.To mój skuteczny sposób by oczarować partnera.Na koniec robię make-up,nie za mocny,nie za słaby.Całości dopełniają usta pomalowane czerwoną szminką. Uciekam już,bo dzwoni telefon,to mój Ukochany: "Przecież Ci mówiłam,ze będę za 5 minut więc przestań dzwonić co pół godziny" :)  
marcika (2014-08-10 15:51:59)
I'm coming out! :)
 Wszyscy wiedzą, jak wygląda drut, prawda? Proste, metalowe ustrojstwo, obecne w życiu niemal każdego człowieka (nie liczę dzikich plemion w Amazonii i Afryce). No właśnie! Proszę sobie zatem wyobrazić tysiące prostych drucików, składających się na ludzką fryzurę. Już? To właśnie ja i moje włosy. Gdyby zatem moja druga połówka zaprosiła mnie na romantyczną kolację (a mogłaby!), nie chciałabym wystąpić na niej w swojej tradycyjnej drucianej fryzurze, a dzikiej czuprynie rodem ze wspomnianej wcześniej Afryki. Och, jak marzy mi się lekka, puszysta, z setkami „pierścioneczków” fryzura, w której przypominałabym Dianę Ross! Znacie jej hit „I’m coming out”? Mogłabym z tą piosenką na ustach wkroczyć do restauracji, w której czekałby na mnie mój narzeczony i zrobić na nim TAKIE wrażenie, że zapraszałby mnie na romantyczne kolacje przynajmniej 3 razy w tygodniu.  
Agnieszka W. (2014-08-10 11:01:59)
nowa żonka:)
 cuuuuudeńko! z tą suszarko-lokówką Big Style marki Remington mogłabym mieć wreszcie elegancką fryzurę. Nawet na ślub fryzjerka nie podołała moim rzadkim włoskom...dlaczego? bo nie miała takiego sprzętu. żałuję, że wcześniej nie wpadłam na ten produkt. Na kolację z moim świeżo upieczonym męzem, z pewnością używając suszarko-lokówki Remington stworzyłabym na głowie spektakularne zjawisko. Te uniesione u nasady włosy, spreżyste, grube loki i kwait wpięty nad uchem - ciekawe czy by mnie poznał:)? czuję, że jest to wybawienie dla moich włosów! "I must have" ! :)
kasia2006222 (2014-08-09 22:54:46)
konkrs
Dziś w ten dzień niezapomniany Z którym serce wiąże plany Chcę się poczuć jak królowa Tak kobieco że brak słowa I co teraz zrobić trzeba? By gwiazdeczką stać się z nieba Przecież brak mi cierpliwości By uzyskać look piękności Włosy takie rozczochrane Śmiesznie są powywijane Brak na głowie mojej ładu Ta fryzura nie ma składu! Do fryzjera miejsca brak Boże daj mi jakiś znak W ten Remington się pojawia I czuprynę moją zbawia Włos nakręcam na lokówkę Piękne fale zdobią główkę Nie drobniutkie, ordynarne Lecz cudownie naturalne I kosmyki wygładzone Niczym nowo narodzone Loki co twarz otulają Do upięcia się nadają Więc ozdobną biorę spinkę Uśmiechniętą mam już minkę I podpinam z tyłu głowy I już look mój niczym nowy Lakier z drobinkami złota I na randkę jest ochota Teraz pewność siebie mam Najpiękniejszą będę z dam!
kapsel (2014-08-09 11:55:31)
konkurs
Blond długie, naturalnie falowane włosy posiadam, na co dzień specjalnie ich nie układam. Pasemka po umyciu same się podkręcają i memu Mężczyźnie właśnie takie się podobają. Chodź czasami chętnie bym je wyprostowała i swój odmieniony image w lusterku podziwiała, to na taką okazję jak randka z ukochanym podkreślenie fal jest zabiegiem wskazanym. W końcu chcę oczarować go swoim wyglądem, by, kiedy mnie zobaczy, poczuł sie jak porażony prądem  Dlatego posiadając Big Style Remingtona byłabym w tej sytuacji niezwykle zadowolona! Szybko umyłabym swoją czuprynę i zaczęła przemieniać się w sexidziewczynę  Najpierw pianka na włosy obowiązkowa, następnie w ruch poszłaby suszarko-lokówka nowa. Wałki do połowy długości włosów bym zakręciła i w takim stanie bym je wysuszyła. Jakiś czas wałki na mojej głowie by pozostały, by włosy zakręcić się dobrze czas miały. Potem zdjęcie wałków i lekki tapir u nasady włosów obowiązkowo, by fryzura była podniesiona i wyglądała zmysłowo. Wszystkie włosy na jedną stronę bym przerzuciła i -pozostawiając je rozpuszczone- spięła je spinką, by fryzurę zdobiła. Wtedy lakier poszedłby w ruch, by moje włosy nie były jak puch. A gdy wieczór się zbliży i randka nadejdzie pewna myśl w mojej głowie będzie, bo wyglądam tak atrakcyjnie z taką fryzurą i takim ubiorem, że ta randka nie zakończy się dzisiaj wieczorem 
kapsel (2014-08-09 11:55:13)
konkurs
Blond długie, naturalnie falowane włosy posiadam, na co dzień specjalnie ich nie układam. Pasemka po umyciu same się podkręcają i memu Mężczyźnie właśnie takie się podobają. Chodź czasami chętnie bym je wyprostowała i swój odmieniony image w lusterku podziwiała, to na taką okazję jak randka z ukochanym podkreślenie fal jest zabiegiem wskazanym. W końcu chcę oczarować go swoim wyglądem, by, kiedy mnie zobaczy, poczuł sie jak porażony prądem  Dlatego posiadając Big Style Remingtona byłabym w tej sytuacji niezwykle zadowolona! Szybko umyłabym swoją czuprynę i zaczęła przemieniać się w sexidziewczynę  Najpierw pianka na włosy obowiązkowa, następnie w ruch poszłaby suszarko-lokówka nowa. Wałki do połowy długości włosów bym zakręciła i w takim stanie bym je wysuszyła. Jakiś czas wałki na mojej głowie by pozostały, by włosy zakręcić się dobrze czas miały. Potem zdjęcie wałków i lekki tapir u nasady włosów obowiązkowo, by fryzura była podniesiona i wyglądała zmysłowo. Wszystkie włosy na jedną stronę bym przerzuciła i -pozostawiając je rozpuszczone- spięła je spinką, by fryzurę zdobiła. Wtedy lakier poszedłby w ruch, by moje włosy nie były jak puch. A gdy wieczór się zbliży i randka nadejdzie pewna myśl w mojej głowie będzie, bo wyglądam tak atrakcyjnie z taką fryzurą i takim ubiorem, że ta randka nie zakończy się dzisiaj wieczorem 
Strona komentarzy 9 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar