2014-07-29

Zakończone

Konkurs Wygraj suszarko-lokówkę Big Style marki Remington

Big Style marki Remington to najnowsza suszarko-lokówka z wałkami przygotowana specjalnie dla miłośniczek fryzur o dużej objętości, loków i miękkich fal.

Dzięki Big Style każda kobieta może szybko i wygodnie stworzyć spektakularną fryzurę i poczuć się jak gwiazda na czerwonym dywanie. Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania suszarko-lokówka z wałkami  marki Remington.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem opisz:

Twoja druga połówka zaprasza Cię na kolację. Wiesz, że to wyjątkowa okazja, dlatego sama chcesz wyglądać świetnie i zrobić niezapomniane wrażenie. Opisz jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jeżeli udałoby Ci się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy suszarko-lokówkę z wałkami Big Style.


Konkurs trwa od 29 lipca 2014 do 11 sierpnia 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs: "
Konkurs Wygraj suszarko-lokówkę Big Style marki Remington” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  29 lipca 2014 do 11 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Twoja druga połówka zaprasza Cię na kolację. Wiesz, że to wyjątkowa okazja, dlatego sama chcesz wyglądać świetnie i zrobić niezapomniane wrażenie. Opisz jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jeżeli udałoby Ci się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieści najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 29 lipca 2014.

 

Komentarze (164)

dobrosława (2014-08-11 22:44:46)
slava!
 Hmm.. dziwne pytanie.. Głównie dlatego, że ze swoją "Połówką" kolację jem codziennie. Podobnie z resztą jak śniadanie. I jakoś, dziwnym trafem, za każdym razem robię świetne wrażenie - czy to z rozwichrzoną po przebudzeniu fryzurą, czy to z mokrymi po prysznicu czy burzy kosmykami, czy to w elegancko, choć skromnie splecionym, długi, jasnym warkoczu, który noszę na co dzień najczęściej. Wcale nie zamierzam więc, z jakiejś większej okazji, tworzyć sobie na głowie dziwnych upięć czy nienaturalnej burzy loków. Uwarzam bowiem, że natura wiedziała, jak nas przyozdabiać i dla każdej z nas dobrała optymalny typ czy kolor włosów. Twierdzę też, że przekształcanie intymnych chwil bliskości w przedstawienie nie jest najlepszym pomysłem. Dlatego właśnie postawiłabym jedynie na lekkie, prawie niezauważalne podkreślenie moich prawdziwych atutów oraz swojego indywidualnego stylu. Jak to zrobię? Otóż, jak już wspomniałam, obdarzona jestem typowo słowiańską urodą, którą, a przynajmniej której "włosową" część, na co dzień splatam w warkocz a'la Tymoszenko, który poskramia długie kosmyki, a przy tym daje sygnał, że "mam co pokazać, ale jednak trzymam to w garści i rozdaję, gdzie popadnie". Bardzo rzadko bowiem wyruszam gdzieś z domu z rozpuszczonymi włosami, na fryzurę taką pozwalając sobie głównie w łóżku. Zapewne więc, gdyby mój Partner zaprosiłby mnie na jakąś wyjątkową, uroczystą kolację, np. w restauracji, nie sodziewałby się, że zjawiłabym się bez warkocza.  Stąd właśnie mój pomysł na  troszkę zaskakującą, ale jednocześnie współgrającą z moim stylem fryzurę, czyli długie, falowane włosy, ułożone za pomocą suszarko - lokówki Big Style w taki sposób, by wyglądały, jakby powstały z dopiero co rozpuszczonego warkocza. Uroczy, dziewczęcy, naturalny skręt, (najlepiej podkreślony lekkim wiankiem) w iście słowiańskim stylu, będący zapowiedzą czegoś więcej, bo przecież tak odległy od mego, równie słowiaskiego, ale jednak codziennego uczesania. Myślę, że taka subtelność byłaby urokliwa i wymowna, a przy tym pozbawiona sztuczności, bo tej ostatniej żadna romantyczna randka by nie zniosła. Na pytanie więc, jaką wyczarowałabym fryzurę, odpowiadam: niczego bym nie czarowała, za to wykorzystałabym suszarko - lokówkę jedynie do tego, by podkreśliła ona czar, który już posiadam. :)
anka32a (2014-08-11 22:40:09)
To jest to! Fryzura idealna! Konkurs !
Gdy tylko z ust mojego ukochanego padają słowa: " Zapraszam Cię na romantyczną kolację", w mej głowie pojawia się milion pytań odnośnie doboru odpowiedniej fryzury (rozpuścić włosy czy lekko pospinać, lepiej wyglądam w prostych włosach czy w kręconych, może zmienić kolor, a czy opaska pasuje na taką okazję, a czy takie upięcie jest wciąż modne...?)! Właśnie wtedy w kąt łazienki wędrują opaski, frotki, kokardki i prostownica. W mej dłoni pozostaje tylko fantastyczna suszarko-lokówka z wałkami Remington, która profesjonalnie zadba o moje włosy wywołując zadowolenie na twarzy nie tylko ukochanego, ale także mojej. To jasne jest jak słońce, że fryzura na romantyczną kolację nie może zawierać ani grama ponurości, musi być kusząca i podkreślająca moje oczy, wszak to w nich zakochał się mój wybranek serca! Dlatego właśnie stworzyłam swój unikalny przepis na idealną fryzurę. A prezentuje się następująco: - 0,10 kg wieloletniego doświadczenia w tworzeniu oszałamiających fryzur, - 0,15 kg genu atrakcyjnej kobiety, - 0,12 kg najnowszego trendu fryzurowego, -0,13 kg wspaniale połyskujących włosów, - jedna doskonała suszarko-lokówka z wałkami Remington, - pełny uśmiech na twarzy, - garść rozsądku podczas kompletowania ozdób do włosów. Wszystko spójnie ze sobą połączone. Efekt to 0,5 kg fryzura: kasztanowe, lekko pofalowane włosy sięgające do ramion uniesione od nasady, z jednej strony podkreślone dwoma warkoczykami spiętymi przepiękną czerwoną różyczką, grzywka kusząco podkręcona ku górze - ideał na kolację z ukochanym!
Saszka (2014-08-11 22:38:53)
konkurs
 Gdyby udało mi się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami Remington, fryzura stanowiłaby moją tajną broń. Zaoszczędziłabym czas i pieniądze na plotkach u fryzjerki, miałabym nowoczesną fryzurę, niczym top modelki. Codzienne strąki na piękne loki bym zaminiła i mojego faceta w zachwyt bym wprawiła.   Moja fryzura byłaby: R - radosna, niczym wiosna E - entuzjastyczna i sympatyczna M - modna i w kazdej sytuacji niezawodna I - interesująca i rozbrajająca N - naturalna, bez sztuczności G - genialna w całej okazałości T - trendy i na czasie, O - ogólnie cała na wypasie N - najlepsza i najpiękniejsza, a ja w niej czułabym się najważniejsza!  
frotka87 (2014-08-11 22:37:20)
Romantyczne fale
Jeśli udałoby mi się wygrać suszarko- lokówkę z wałkami Remington zrobiłabym sobie na romantyczną kolację równie romantyczne fale na głowie w stylu hollywoodzkich loków, ponieważ włosy wyglądają jakby były bardzo grube, gęste i bardzo subtelnie. Dzięki takiemu efektowi falowanych włosów czułabym się bardzo kobieco i elegancko ponieważ fryzura ta sprawia, że włosy wyróżniają się dużą i energiczną objętością. Z pewnością wpłynęłaby ona na moje samopoczucie, pozwalając czerpać radość z tak wyjątkowej kolacji, dzięki uzyskanym długim blond falom oraz objętości włosów jaką uzyskałabym dzięki tej suszarko- lokówce z wałkami. Dzięki niej w szybkim czasie uzyskuje skuteczną objętość włosów i piękny wygląd. To fryzura, która sprawiłaby radość oczom mojemu mężczyźnie i pozwoliłaby mi czuć się wyjątkowo niczym gwiazda filmowa. To jednocześnie lekka, prosta i drapieżna fryzura, która podkreśla piękno włosów, moją kobiecość, i pozwala czuć się pewnie, pięknie i seksownie w tak romantyczny wieczór. To fryzura, która zawsze robi niezapomniane wrażenie i rozpala zmysły.
kiciulek5 (2014-08-11 22:04:01)
Randka jak ze snu !
Dzisiejsze czasy ? To nowoczesne metody komunikacji . Sms, czaty i rozmowy przez telefon . Nic już dziwnego . Lecz ... w domu rozlega się pukanie, któż to ? To listonosz . Otrzymałam kopertę. Siadłam, otworzyłam i oczom nie wierzyłam. Tradycyjnie, ręcznie napisany list przez mojego chłopaka . Niezwykły, wzruszający, popłakałam się jak nigdy . A w nim ? Zaproszenie na tajemniczą okazję w nieznane miejsce (o godz 20 miałam być gotowa, pod drzwiami miał być podstawiony samochód , który mnie odwiezie) . Nagle ? Panika . Co na siebie włożę? Jak się umaluje ? A co z moimi niesfornymi włosami ? O nie ! Zaczyna się . Sukienka wybrana (mała, dopasowana , w kolorze ognistej czerwoeni ) , makijaż ? To dla mnie pikuś, podkreślone oczy, spojrzenie niczym u kocicy . Jedyny kłopot to ... włosy, które nie chą się prostować ani kręcić, i wiecznie są oklapnięte . Co robić? Ahhh jestem uratowana . Właśnie przypomniałam sobie , że otrzymałam suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington od wspaniałego portalu udziewczyn . Szybko myję włosy, suszę je na tej wspaniałej suszarce . Za pomocą jej drugiego oblicza - lokówki , zakładam na włosy duże wałki . Jako, że mam dość długie włosy, sięgające aż po pupę, to od zawsze podobały mi się lekkie loki, puszzone niesfornie na ciało . I jest . Udało się ! Piękna czerwona sukienka, czarne szpilki i torebka, cudowny makijaż i ... lekko falowane włosy, podkreślające dziewczęcość, kobiecość i temperament ! We włosy wpięty piękny czerwony kwiat (a ba ! Zaomniałam wspomnieć, że romantym mego chłopaka nie zna granic, zaraz po listonoszu zjawił się kurier z bukietem pięknych kwiatów) . Moje włosy ? Tego dnia były moją wizytówką, były piękne, i dzięki tej lokówko suszarce w domowym zaciszu zrobiłam się na bóstwo . Punktualnie o 20 byłam gotowa . Wychodzę, a tam ... stoi powóz wraz z karetą i końmi . Skąd on to wziął? Zaniemówiłam. Ze środka wyszedł on, brany jak książe. Założył mi na głowę koronę, która jeszcze bardziej podkreśliła piękno mych kręconych włosów, i razem pojechaliśmy ... Wybrał najbardziej romantyczne miejsce i ... oświadczył się . xxxxkicia5xxxx@interia.eu
sylwia95 (2014-08-11 18:37:13)
randka idealna!
Gdyby udało mi się wygrać suszarko-lokówkę marki remington (marzenie!!!) na swojej idealnej randce chciałabym czuć się i wyglądać jak księżniczka, marze o fryzurze idealnej, której zrobienie zapewni mi suszarko-lokówka marki remington. Marzę o idelanych lokach, mam długie, piękne i zdrowo wyglądające włosy, które zasługuja na to żeby zaprezentować je w jak najlepszy sposób. Z przedziałkiem na środku w genialnie pokręconych włosach i małej koronie niczym prawdziwa księżniczka!!! Wyobrażam sobie jak te wlosy opadają mi na odkryte plecy a ta fryzura idealnie pasuje do mojej twarzy. Widzę zachwyt w oczach mojego chłopaka, który wychwala wygląd moich idelaanie pokręconych włosów i pyta jakiego cudeńka użyłam, żeby doprowadzić moje niesforne włosy do perfekcji.
ssabinka (2014-08-11 16:57:02)
SZALEŃSTWO
Spróbowałabym zrobić przedziałek mocno z boku, żeby zaczesać włosy na jedną stronę i unieść je od spodu. Jedną stronę zaczesałabym na gładko do tyłu i podpieła błyszczącą spinką, a drugą chciałbym pofalować tak, aby przypominaly naturalne fale. Piszę w trybie przypuszczającym, bo  nigdy nie miałam takiego sprzętu, ale byłoby ciekawie tak się uczesać. może to byłoby moją motywacją do tego, aby nie czesac sie wciaz w kok spiety klamrą... A TAK MIĘDZY NAMI TO CHYBA OSZALAŁABYM Z WRAŻENIA I NIE RUSZAŁABYM SIĘ SPRZED LUSTRA CAŁĄ NOC, TAK KOMBINOWAŁABYM Z FRYZURĄ ;)  
Elwira (2014-08-11 16:53:04)
Wielkie wyjście z chłopakiem…
 Na tak ważne wydarzenie ułożyłabym włosy w stylu Marilyn Monroe. Najpierw umyłabym je i nałożyła odżywkę. Następnie wysuszyła za pomocą koncentratora powietrza. Wszystkie włosy zaczesałabym na jedną stronę i nałożyła wałki za pomocą lokówki. Po pewnym czasie zdjęłabym wałki i delikatnie roztrzepała włosy układając pukle. Dzięki temu uzyskałabym super puszyste i zakręcone blond loki. Utrwaliłabym je lakierem, żeby ładnie lśniły. Takie blond loki idealnie pasują do mojego charakteru-też niesfornego. Myślę też, że pasują na elegancką kolację i wielkie wyjście i co najważniejsze to ja bym się w nich świetnie czuła. Dzięki temu byłabym pewna siebie i radosna. 
Erna (2014-08-11 16:02:40)
Konkurs
Na kolację zaproszona, aby wspólnie z narzeczonym wyjątkową okazje uczcić, byłabym gotowa  moje włosy z tyłu  na wałki nakręcić i cały dól włosów suszrko-lokówką podkręcić aby mój "bob" u góry uniesiony po bokach był do środka podkręcony . Fryzurę bym lekko utapirowała  i o grzywce nie zapomniała , która też  podkręcona byłaby z bocznymi włosami jak to u "boba" połączona. Fryzura byłaby odlotowa a ja dzięki suszarko-lokówce Remington bardzo szykowna.
polina4@tlen.pl Paulina (2014-08-11 14:33:30)
unieść się na fali
Wybierając się na kolację chaciałbym wyglądać jak francuska gwiazda filmowa! Niewymuszony szyk rządzi! Dzięki magicznej maszynce Remington pozbyłabym się mojego przyklepca w stylu "Pyzy na polskich dróżkach" (bo najlepiej zakryć ten smutek kolorową chustką albo zawiązać w koczka). Zyskałabym za to coś o czym marzę na specjalne okazje - lekkie delikatne, naturalne fale, które wydobyłyby z moich półdługich włosów objętość i barwne refleksy. Kosmyk opuszczony na czoło, kosmyk puszczony luźno - fryzura alegancka, ale nie arogancka. Piękna jakby od niechcenia... Na kolację wybieram się wkrótce - w Remingtonie nadzieja!
Strona komentarzy 8 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar