2014-07-29

Zakończone

Konkurs Wygraj suszarko-lokówkę Big Style marki Remington

Big Style marki Remington to najnowsza suszarko-lokówka z wałkami przygotowana specjalnie dla miłośniczek fryzur o dużej objętości, loków i miękkich fal.

Dzięki Big Style każda kobieta może szybko i wygodnie stworzyć spektakularną fryzurę i poczuć się jak gwiazda na czerwonym dywanie. Serdecznie zapraszamy do konkursu, w którym do wygrania suszarko-lokówka z wałkami  marki Remington.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem opisz:

Twoja druga połówka zaprasza Cię na kolację. Wiesz, że to wyjątkowa okazja, dlatego sama chcesz wyglądać świetnie i zrobić niezapomniane wrażenie. Opisz jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jeżeli udałoby Ci się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington.


Co można wygrać?

Do wygrania mamy suszarko-lokówkę z wałkami Big Style.


Konkurs trwa od 29 lipca 2014 do 11 sierpnia 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs: "
Konkurs Wygraj suszarko-lokówkę Big Style marki Remington” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia  29 lipca 2014 do 11 sierpnia 2014 za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Twoja druga połówka zaprasza Cię na kolację. Wiesz, że to wyjątkowa okazja, dlatego sama chcesz wyglądać świetnie i zrobić niezapomniane wrażenie. Opisz jak będzie wyglądała Twoja fryzura, jeżeli udałoby Ci się wygrać suszarko-lokówkę z wałkami  marki Remington.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, która zamieści najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 29 lipca 2014.

 

Komentarze (164)

Monic90 (2014-08-08 22:01:56)
Niebiańskie fale Kopciuszka
 Romantyzm zawsze grał mi ciuchutko w duszy walca... ale walca będącego pierwszym tańcem weselnym, takiego przepełnionego emocjami, wzruszającego... Dlatego nawet na zwyczajnej randce, moja romantyczna dusza uruchamia wodze fantazji.. A więc, taką lokówko - suszarką, można wyczarować lekkie fale, do złudzenia przypominające te "Kopciuszkowe" :) Wisienką na torcie będzie kwiatuszek w tych lekkich, zdumiewających i powabnych falach :) Moze fryzura niewyszukana, ale za to... aby zrobić piorunujące wrażenie, zabieram Big Style ze sobą :) Może zauroczy również mojego faceta ? :)
zainspirowana (2014-08-08 18:52:15)
konkurs
Moja fryzura na tak wyjątkową chwilę, przybrałaby postać fryzury rodem z bajki :) No bo przecież na taką okazję trzeba się postarać z całych sił :) Gdybym tworzyła swoją fryzurę suszarko-lokówką, z pewnością zaoszczędziłabym sobie wiele trudu. Nie ciepię nakładać wałków na głowę i potem przez długi czas wędrować z nimi po domu... Męczące :) To pierwsza i największa zaleta, jaką dostrzegam w tym produkcie. Więc jak wyglądałaby moja fryzura? Koniecznie rozpuszczone włosy. Mam delikatne ombre. Grzywkę natapirowałabym, uniosła do góry i upięła, żeby nie przeszkadzała mi w te upalne dni. Reszta włosów rozpuszczona zakrywałaby mi ramiona i plecy. Loki musiałyby być delikatnie pokryte lakierem, aby utrzymały się cały wieczór.  Każda z nas lubi czasem zarzucić lokami do tyłu, by subtelnie zaintrygować naszego partnera, nieprawdaż?  <3
ynk_ (2014-08-08 11:43:21)
konkurs
Użyłabym suszarko-lokówki, żeby dodać objętości moim włosom oraz stworzyć loki. Następnie z tych loków upięłabym piękny a'la hiszpański kok z drobną ozdobą, wyciągając kilka drobnych, wijących się kosmyków przy twarzy.
carmenstyle (2014-08-08 02:07:34)
loooki
 Romantyczna kolacja z facetem to idealny pretekst do zafundowania sobie nieziemskiej fryzury. Na początku umyła bym włosy, nałożyła na nie dobrej jakości odrzywkę i wysuszyła. Następnie rozdzielając po koleleji pasma zaczęła bym kręcić je od spodu na grubych, zalotnych wałkach. Po kilku minutach mamy już zdumiewającą burzę loków. Włosy tapirujemy u nasady, dla uzyskania lepszego efektu. Grzywkę zostawiamy prostą, w moim  przypadku standardowo na bok. Z boku głowy zaplotła bym dobieranego, który pięknie wkomponował by się w całą fryzurę. Pomysł dość banalny, ale nie tuzinkowy i wygląda zdumiewająco. Dla podkreślenia romantyzmu chwili polecam wpiąć niewielkiego kwiata i fryzura jak marzenie mój facet był by zachwycony.. ;) 
Agnes (2014-08-07 22:03:32)
Loki we włosach potargał wiatr...
Fju fju… Ta fryzura to będzie szok dla mojego męża… Primo: włosy wysuszone – a nie jak zazwyczaj, artystyczny nieład po kąpieli czekający na samoistne wyschnięcie – to już coś… Secundo: loki – moje włosy się same kręcą, ale pozostawione samopas dają efekt raczej „loko-podobny”, więc profesjonalnie wyglądające loki sprawią, że będę wyglądać jak księżniczka, a nie wściekły Chopin ;) To wszystko pod warunkiem, że nie zapomnę przed wyjściem zdjąć wałków Big Style (bo jestem NAPRAWDĘ do tego zdolna…). Aha, zagrałam również w Waszym konkursie o prostownicę – więc może wieczorne wyjście będzie oznaczało gładko uczesaną fryzurkę… Kto wie.
vaniliam (2014-08-07 20:21:40)
Czas na niespodziankę!
 Uwielbiam chodzić po sklepach, kupować nowe sukienki, przeglądać magazyny z błyszczącymi stronami, odwiedzać perfumiere. Ale tak naprawdę, niemal każdego dnia wyglądam tak samo. Sukienki może się różnią, ale makijaż i fryzura - te pozostają zawsze takie same. No, może odrobinę się różnią, ponieważ w zależności od humoru wybieram koński ogon lub rozpuszczone, proste i siłą rzeczy oklapnięte włosy. Zatem na wyjątkową randkę postawiłabym na niespodziankę, czyli objętość. Marzą mi się fale - lekkie, wielkie, puszyste, zupełnie w stylu dziewczyny ze słonecznej Kalifornii. Chciałabym właśnie coś takiego cudownego, na randkę w mieście, ale rodem z plaży. To byłoby prawdziwe zaskoczenie - ja miałabym romantyczną randkę zamiast wieczorne leżenie na kanapie, on - piękną dziewczynę z Kalifornii zamiast smutnej i myszatej Polki :)  
Weronika T :) (2014-08-07 19:43:18)
Loki
W życiu stawiam na prostotę i elegancję. Jeśli umówiłabym się na randkę z miom ukochanym, założyłabym czerwoną sukienkę, czarne szpilki, zrobiłabym delikatny ale wyrafinowany makijaż.... Zwieńczeniem mojej prostej ale ponadczasowej stylizacji, byłby loki wykonane suszarko-lokówką Big Style marki Remington! Dzięki niej uwodzicielską i zmysłową fryzurę w stylu gwiazdy Hollywoodu lat 40-tych XX wieku, miałabym w 5 minut. Wystarczy wilgotne ale nie wysuszone włosy nałożyć na wałki i podkręcić, jednocześnie susząc. Na koniec wszystko spryskać delikatnie lakierem i już! Nie potrzeba wiele by wyglądać jak milion dolarów a z tą suszarko-lokówką to dziecinnie łatwe! :)
Marlena (2014-08-06 19:04:43)
fryzura na konkurs
 Nagła sytauacja, romantyczny wieczór, być może ze śniadaniem.... Mam długie, wycieniowane, ciemne, geste włosy, dlatego najpierw wyprostowałabym włosy później lekko bym wykręciła końcówki do strony pleców (przy pomocy suszarko-lokówki remigton) i zostawiła. Nie miałam duzo czasu na przygotowanie... ale sądzę że i tak pod koniec randki zmierzwiłyby się.... ;D  
Marlena (2014-08-06 19:04:41)
fryzura na konkurs
 Nagła sytauacja, romantyczny wieczór, być może ze śniadaniem.... Mam długie, wycieniowane, ciemne, geste włosy, dlatego najpierw wyprostowałabym włosy później lekko bym wykręciła końcówki do strony pleców (przy pomocy suszarko-lokówki remigton) i zostawiła. Nie miałam duzo czasu na przygotowanie... ale sądzę że i tak pod koniec randki zmierzwiłyby się.... ;D  
anpolo (2014-08-06 17:24:27)
Poczekaj chwilkę...
 Moja fryzura będzie wyglądała po prostu uwodzicielsko. Kaskada loków opadająca na ramiona, lekko tapirowane tak jakbym miała przyjemne spotkanie z wiatrem w upalny dzień. 
Strona komentarzy 10 z 17
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar