Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

Sylwia1990 (2014-07-08 23:29:27)
Mgiełka
Idealnym kosmetykiem ,który jest nieodłącznym elementem wyposażenia kosmetyczki latem jest termoochronna mgiełka chroniąca wlosy przed działaniem wysokiej temperatury.  Dlatego zapraszam do przeczytania wierszyka na jej cześć . Zar z nieba się leje,  włosom niosac wysuszenie. Odpowiedz na to być musi: Mgiełka pomocą kusi. Spryskanie  po całej dlugości, da efekt pełen zazdrości. Ochrona od razu zadziała, tak jak bym chciala. Dodatkowo wygładzi kosmyki, nie to co inne kosmetyki. Zapewnien dają mnóstwo, ja wolę Marion- to bóstwo. Wydajnosc i cena to idelane połaczenie, które niesie ukojenie.  Wiatr czy  słońce, upał czy deszcz, latem mgiełkę na wakacje bierz!!   
edward (2014-07-08 23:14:33)
Kuracja arganowa
 Moim faworytem jest Marion, 7 efektów, Kuracja z olejkiem arganowym . Zawdzięczam mu pożegnanie się, z problemem rozczesywania włosów. W  lecie zdecydowanie częsciej myje wlosy niz zima, dlatego tez jest obecny w mojej lazience 24h. Pięknie nabłyszcza i nawilzania moje włosy, co przydaje się zwlaszcza w gorące dni. Gdzie żar leje się z nieba, wieje ciepły wiatr a w konsekwencji włosy ulegają wysuszeniu i zmatowieniu. Nakładanie olejku na zniszczone koncowki sprawia, że włosy wydaja sie zdrowsze przez co mogę pozwolic im  spokojnie rosnąc bez ich comiesięcznego podcinania. Taki odpoczynek dobrze im robi. Dodatkowo jak każda kobieta kocham piekne zapachy, a ten olejek tym sie wyróznia. Fantastyczny zapach, dodatkowo cena wraz z wydajnościa ida w parze. Polecam serdecznie ten produkt na gorace dni i nie tylko. 
Kinguska (2014-07-08 22:30:20)
Szamponetka
 A ja o swoje włosy zadbbałae parę dni temu użyłam szamponetki Platynowy blond :) jestem naturalną blondynką, ale teraz moje włosy ją jeszcze jaśniejsze do tego są pięknie zadbane, bo szamponetka nie zawiera amoniaku, więc nie są w żaden sposób zniszczone, polecam każdemu a ja cieszę się swoimi pięknymi, naturalnymi, jasnymi włosami :)
JOLA83 (2014-07-08 22:07:45)
marion
Hej ja stosuje MARION kuracja z olejkiem arganowym jest moim ulubionym produktem włosy są po nim lśniące i miękkie a na końcuwki stosuję jeszcze jedwab hydro silk super natłuszcza końcówki dzieki temu są zawsze nawiżone i nie rozdwajają się polecam też kuracje proteinową ,ampułki latem włosy się szybciej przesuszaja ze słońca dlatego też powinnyśmy o nie bardziej dbać a kosmetyki Marion się do tego jak najbardziej nadają przyznam ,że są to jedne z moich ulubionych kosmetyków dobre i tanie polecam każdy znajdzie coś dla siebie!!!!:)
Angelika (2014-07-08 21:28:44)
Kuracja z olejkiem arganowym
 Z linii MARION stosuję kurację z olejkiem arganowym. Nakładam na wilgotne włosy, by nie tylko łatwiej je uczesać ale też ułatwić ulozenie fryzury! Mam kręcone włosy, a te zeykle są suche. Kuracja MARION świetnie je nawilża i pozwala ulozyć romantyczne fale :)
sstopka (2014-07-08 21:21:21)
KURACJA OLEJKIEM ARGANOWYM
MARION kuracja z olejkiem arganowym jest moim  produktem wyjątkowym,zawsze latem ją używam,całe włosy nią pokrywam,błyszczą pięknie i są zdrowe, na wieczorne wyjście gotowe!Nigdy z niej nie zrezygnuje,w mojej łazience zawsze MARION króluje!!
Leonia2014 (2014-07-08 19:46:56)
Olejek orientalny
 Ja używam olejek orientalny- jestem zachwycona jego zapachem, ale najważniejsze jest to, że włosy są dzieki niemu miekkie i błyszczące. Ważny jest dla mnie też ciekawy skład tego olejku. Mam bardzo długie, rozjaśniane włosy i wrażliwą skórę głowy- miłym więc dla mnie zaskoczeniem było że nie odczuwałam żadnych dolegliwości skórnych tak jak się zdarzało przy stosowaniu produktów innych firm.
maria (2014-07-08 18:59:52)
Marion
  Ja używam mgiełki do włosów ,bardzo sobie chwalę, mam włosy farbowane na blond , i właśnie ona chroni moje włosy przed działaniem wysokiej temperatury , i czynnikami szkodliwymi z atmosfery
AliciaS (2014-07-08 18:07:38)
Marion
Moje ulubione kosmetyki Marion, które stosuję do włosów, by latem były zdrowe i zadbane to: 1. Mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury - używam jej już od kilku lat do spryskiwania włosów mimo, że nie używam ani suszarki, ani lokówki, ani prostownicy. Po prostu ona najlepiej chroni moje włosy na co dzień. To mój hit! 2. Olejek orientalny do regeneracji włosów - zabezpieczam nim końce włosów, są piękne i już tak szybko się nie niszczą! 3. Regenerująca maska ożywiająca kolor do włosów farbowanych w odcieniu blond - używam jej od niedawna ale staram się to robić regularnie. Wyczytałam, że ona również chroni przed zgubnym wpływem promieni słonecznych na włosy. Poza tym mój blond po niej jest przepiękny!
Martyna C (2014-07-08 16:53:44)
3 faworytów
 Moim faworytem z firmy Marion jest olejek orientalny odżywienie włosów. Ma w składzie olej słonecznikowy, który jest naturalnym filtrem UV, który szczególnie doceniam w czasie lata, gdy narażenie włosów na działanie promieni słonecznych jest bardzo duże. Olejek ten nabłyszcza, wygładza wlosy, nadaje im piękny zapach. Kolejnym kosmetykiem jest oczyszczająco- nawilżająca terapia do włosów i skóry głowy. Jest to peeling i szampon. Mało kto wie, że skóra glowy rowniez potrzebuje peelingu. Na rynku jest znikoma ilosc produktow przeznaczonych specjalnie do skalpu. Ten z Mariona jest numerem 1, raz na jakiś czas warto wykonać taką kurację, by dogłębniej oczyścić włosy,by przygotować je do odżywiania.  Ostatnim produktem jest gorąca kuracja do włosów z olejkami- Rozmaryn, Ylang Ylang, która przyspiesza porost włosów. Dzięki aktywatorom ciepła otwiera łuski włosów, dzięki czemu cenne składniki mogą wniknąć w ich głąb. Rozgrzewa skalp, przez co poprawia ukrwienie skóry głowy- pobudza cebulki włosów do wzrostu.  Te produkty są moimi ulubionymi, jestem zadowolona z produktów firmy Marion, dlatego chętnie podejmę się wypróbowania innych kosmetyków pochodzących z tej firmy. :)  
Strona komentarzy 8 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar