Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

Angelila (2014-07-09 16:43:06)
Olejek Orientalny Odżywienie włosów
Latem, kiedy słońce i morska woda mogą przesuszyć moje włosy stosuję Olejek Orientalny Odżywienie włosów jako codzienny rytuał w ich nawilżaniu. Jego przyjemny i subtelny zapach przywodzi na myśl Baśnie z 1000 i jednej nocy, włosy stają się lśniące i jedwabiście gładkie jak atłas, a co najwaniejsze nie obciąża włosów !
Iwona (2014-07-09 16:20:38)
Kuracja latem
Marion - odzywka w sprayu z olejkiem arganowym. Dlaczego? bo włosy są świetnie nawilzone w takie upalne dni, nie przesuszone, nie wypadają mi, mocno je odżywia, a przy tym w ogóle ich nie obciąża. Jest ultralekka, nadaje miękkość i swiezosc, wnika w glab wlosa ale jest leciutka jak piorka :)
Agata (2014-07-09 14:42:45)
argane letnim wiatrem nabierają zwiewności...
Wczesny letni poranek. Słonko delikatnie dotykało każdy liśc na brzozie przed oknem... Hmmm... najlepsza pora na poranną kąpiel z nutą kokosu... Woda, olejek do ciała, szampon, odżywka...  Z kuchni już dobiega zapach kawy, już za moment zasiądę na werndzie i będę się delektować smakiem lipcowego świtu... W drodze na tą werandę czegoś czuję mi brakuje, jakbym była naga... ... ... ... No tak olejek MIRION Kokos, tamanu! Jak mogłam zapomnieć! To coś cudownego móc go wmasowac w wilgotne, długie włosy suszone wiatrem i słońcem... Stają się delikatne, lejące, pełne blasku, a targane letnim wiatrem nabierają zwiewności...
lazyxlady (2014-07-09 14:28:13)
...
 Ja najbardziej z Mariona lubię szamponetki.  Korzystam z nich odkąd już jako nastolatka zaczęłam przygody z koloryzacją na wakacje. Wraz z kończącym się rokiem szkolnym, przychodziła myśl o zmianie. Chciałam się wyróżniać,ale nie chciałam,żeby Dyrektor mnie wyróżnił i wskazał na apelu.  Tak też od razu pokusiłam się o kolor miedziany. Kolor wyszedł nietuzinkowy na moim mysim blondzie. Z daleka było mnie widać. Moja głowa wyglądała niczym zachodzące slońce. Wbrew wszystkiemu ten kolor do mnie pasuje. Zarówno do mojej jasnej, morelowej cery oraz do charakteru- jestem wybuchowa, ekscentryczna. Szamponetka nie sprawia,że włosy ulegają destrukcji. Mimo tak radyklanej zmiany są miękkie, i przyjemne w dotyku. Później zaczęłam kupować szamponetki innych marek, kierujac sie zasadą,co droższe,to lepsze. Zawiodłam się. Wówczas zaczęły wypadać mi włosy. Zanim wróciły do dawnej kondycji minęło sporo czasu. Ja przeprosiłam się z Marionem i aplikuję teraz jasny brąz, co by wyglądać nieco rozsadniej- w końcu młoda mamuśka ze mnie :) Aczkolwiek są wakacje,może powrócę do miedzi, ot co! :D  
Pietruszka (2014-07-09 11:31:56)
Hydrosilk
 Hydrosilk odżywka intensywnie nawilżająca włosy. Na lato jest wprost IDEALNA :)!  Wspaniale nawilża wyszuszone przez słońce włosy. Szczerze polecam :)!
Marika (2014-07-09 11:22:32)
KURACJA Z OLEJKIEM ARGANOWYM
Niezastąpiony produkt w mojej kosmetyczce. Bardzo wydajny, świetnie nawilża i nieziemsko pachnie! Nie trzeba stosować wyszukanych syntetycznych kosmetyków, tylko skorzystać z darów jakie daje nam Matka Ziemia. Kuracja z olejkiem araganowym okazała się strzełałem w dziesiątkę. Gdyby moje włosy mogły mówić, powiedziałby "dzięki!" :)
barara (2014-07-09 10:27:36)
konkurs-Marion
Moje włosy były zniszczone,suche,łamliwe,końówki rozdwojone, i trudno się rozczesywały.Nijak nie mogłam sobie z nimi poradzić ,do czasu kiedy koleżanka poleciła mi kosmetyk  Marion Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i rozdwojonymi końcówkami.I o dziwo-już po kilku stosowaniach,włosy stały się odżywione,gęste,grube,dobrze nawilżone,miękkie,doskonale się rozczesuja,przestały się rozdwajać i nawet stały się błyszczące.Na dodatek pięknie pachnie,jest wydajna i tania.Dla mnie ta odżywka spełnia swoje zadanie w 100 procentach.Nie zamienię jej na żadną inną.
Patrycja1812 (2014-07-09 10:08:45)
Kuracja z olejkiem arganowym
Dla mnie idealny kosmetyk to kuracja z olejkiem arganowym. Kiedyś używałam jedwabiu innej firmy ale spróbowałam kuracji z Marion o to był strzał w 10. Moje włosy są miękkie, lśniące, nawilżone, zregenreowane i łatwo się rozczesują nawet jeśli po myciu nie nałożę odżywki a do tego olejek pięknie pachnie, natomiast najważniejsze zwłaszcza teraz latem jest to, ze olejek chroni wlosy przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi(u mnie dodatkowy plus bo prostuję włosy). Po prostu rewelacja.
Moni (2014-07-09 08:46:26)
Marion-konkurs
HydroSilk Jedwabna kuracja to najlepszy sposób na nawilżenie włosów, które latem pod wpływem słońca i wysokich temperatur stają się przesuszone i odwodnione.Za sprawą tej odżywki włosy stają się miękkie w dotyku, są nawilżone i pięknie wyglądają.
łatka_pyskatka (2014-07-08 23:39:25)
Marion- ocet z malin i koktajl owocowy
 Moim typem na lato jest linnia Marion z octem z malini koktajlem owocowym. Uwielbiam wszystkie kosmetyki z tej linni: 60 sekundowa maseczka, kapiel odbudowująca oraz spray regenerujący. Te trzy wyjątkowe kosmetyki wspaniale sie uzupelniaja więc stosuje je regularnie. Latem moje wlosy zawsze matowieja, a ta seria pomaga mi odzyskac blask i zregenerowac wlosy. moje włosy z Marion stały się odżywione, nawilzone, zregenerowane oraz łatwiej się rozczesują i mniej puszą. Wraz z serią z czerwona serią łatwiej jest mi nadawać mojej fryzurze idealny kształ, układać je i cieszyc się perfekcyjnym wygladem i stanem moich włosów. A co jest w tym wszystkim najlpsze, ze moje wlosy nie przetłuszczają sie zbyt szybko. A mi towarzyszy zapach letnich malin, który zachwyca nie tylko nie ale takze moich blikich których nos zblizy sie do mioch wypielegnowanych włosów. ten zapach jest tak zniewalajacy iż mozna pomylic go z ekskluzywnymi perfumami. Moje idealne letnie fryzury i ochronę przed blgnięciem oraz zniszczeniami od słońca moje wlosy zawdzięczaja Marion i jej wspaniałej linni naładowanej letnimi owocami.
Strona komentarzy 7 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar