Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

Emilka89 (2014-07-10 13:48:32)
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
Moja odpowiedz będzie długa jak moje włosy które mierzą ok  50 cm, będzie zakręcona bo i one są kręcone, będzie błyskotliwa tak jak one błyszczą w blasku słońca,będzie barwna jak barwna jest paleta kosmetyków firmy Marion, będzie idealna tak jak owe kosmetyki i mam wielką nadzieje ze zdobedzie wasze uzananie tak jak Marion zdobyło moje:) Moze na początek wymienie te kosmetyki które stosuję (przetestowałam niemal wszystkie,więc trochę ich będzie) Zacznijmy od farby do włosów 676-miedziany bursztyn to wspaniały kolorek na lato. Jestem zachwycona tymi farbami ich trwałością, naturalnością oraz pokrywaniem siwych włosów.  Płyn do włosów kręconych włosów uwielbiam. Długo szukałam  czegoś co okiełzna moje wybujałe włosy, czegoś co zaprowadzi porzadek na i w mojej głowie aż rok temu kupiłam ten płyn i w upalne dni...psik,psik delikatna mgiełka okrywa moje włosy,nadając im sprężystość i delikatność. Co ważne włosy po jej zastosowaniu się nie sklejają,nie puszą,nie elektryzują,nie przesuszają...o tak ten łyn także polecam. Kiedyś stosowałam jedwab także Marion ale dziś zamiast niego stosuję kurację z olejkiem arganowym. Kupiłam ją przez przypadek tzn była w opakowaniu razem z farbą do włosów i wierzę że była moim przeznaczeniem. I tak oto stosując tą odżywkę moje włosy zyskały: -blask -łatwość rozczesywania  -łatwość układania -wzmocnienie  -nawilżenie -miękkość -elastyczność -ochronę przed szkodliwymi czynnikami środowiska a straciły wielką skłonnoć do puszenia :)która bardzo mi doskwierała letnią porą:) Tak właśnie to jest mój nr 1 na lato. Dodam do tego jeszcze przyjemny zapach, fajną konsystencję, szybkosć i trwałość efektów oraz to że moje włosy przestały się rozdwajać :)Każdy twierdzi ze włosy są moim wielkim atutem. Ale olejek Marion jest moją tajną bronią,mym antidotum na utrzymanie ich w dobrej kondycji.  Kurcze i jak mam być szczera to może skończe swoje wywody na tym olejku bo nie kazdy musi wiedzieć jaki jest mój sekret pięknych włosów o każdej porze roku a -zwłaszcza latem. Zimą noszę czapki,a wiosną i latem kaptur na głowie latem prezentuję wszystkim  piękno swoich włosów.Piękno wydobyte i podkreślane dzięki Marion, A i jeszcze jedno cena...cena jest odwrotnie proporcjinalna do jakości i efektów jakie dają te kosmetyki:)  
serduszkooo6 (2014-07-10 10:55:22)
Natura Silk
 Na początku... chwila zastanowienia, gdyż stosuję wiele kosmetyków firmy Marion. Jednak stwierdziłam, że najczęściej stosuję odżywkę Natura Silk, bez któej naprawę nie wyobrażam sobie życia. Szczególnie latem moje włosy narażone są na działanie szkodliwych czynników, Odżywka Natura Silk ułatwia rozczesywanie, chroni przed wysokimi tempraturami oraz regeneruje zwłasazcza rozdwojone końcówki włosów. Pnadto po zastosowaniu preparatu włosy są wyjatkowo miękkie, a odżywka nadaje im blask, dzięki czemu są lśniące. Dodatkowo cena jest naprawdę zadowalająca. Natura Silk to po prostu lekarstwo na nasze włosy, dlatego też gorąco zachęcam innych do skorzystania z tej usługi! :)
szyszka-85 (2014-07-10 09:04:22)
Marion-konkurs
 Ja włosy suszę, prostuję i ciągle farbuję, a odżywka Natura Silk Błyskawiczna ciągle je reperuje. Nic więcej nie trzeba dodawać:)
karolina1994 (2014-07-09 21:37:53)
konkurs
 HydroSilk odmienił moje włosy  nie szukam już gdzie indziej żadnej pomocy  nie skuteczny to jeszcze tanida zdesperowana pani wystarczy jedna kropla i już włosy się śmieją  zero suchych końcówek wtedy wiedza ze zyja polecam kazdej pani ten fenomenalny produkt  bo jest genialny    
misia9240 (2014-07-09 21:21:31)
Mgiełka do włosów
Moim ulubionym kosmetykiem jest mgiełka chroniąca włosy przed działaniem wysokiej temperatury.Poniżej zamieszczam krótki wierszyk o niej. Ulubione kosmetyki z Mariona, to dla włosów prawdziwa odsłona. Na ich czele mgiełka stoi, każdego dnia moje włosy ochroni. Gdy je spryskam po całości, to są miękkie i pełne aksamitności. Zdrowy wygląd zawsze mają, dzięki mgiełce ochronnej elektryzować się przestają. Wysoka temperatura im nie straszna, nawet,gdy w ruch idzie prostownica,lokówka czy suszarka. Włosy są wygładzone i odżywione, z mgiełką Marion zawsze pobudzone. Mając mgiełkę od Mariona, żadna pogoda moich włosów nie pokona. 
Ewelina Kulak- ekulak5@wp.pl (2014-07-09 20:26:56)
Konkurs
 Witam chciałam sie podzielic swoimi wrażeniami. Miałam problem z włosami były cięzkie matowe suche plątały sie i cięzkie do ułożenia. Pewnego dnia w drogerii kupiłam marion 7 efektów kuracja z olejkiem arganowym, jestem tym kosmetykiem zachwycona bardzo moje włosy stały sie całkiem inne: piękny połysk , wzmocnione i nawilżone, nie puszą się nie sa obciażone super kuracja oraz ochronione są przed czynnikami zewnetrznymi. Rewelacja nie zmienię firmy napewno i polecam znajomym. Miałam też w swojej kosmetyczce odżywke marion do spryskiwania w spray również była idealna dla moich włosów spełniła moje oczekiwanie. pozdrawiam Ewelina Kulak
Lucha111 (2014-07-09 20:12:37)
A nie będę ściemniać
 Lata nosiłam dready teraz gdy ich już nie nosze pozostał problem z rozczesaniem włosów po myciu. Kuracja z olejkiem arganowym rozwiązała sprawę. Chyc parę kropel na czuprynę i każdy kołtun rozczesany:-)
malina13 (2014-07-09 20:02:40)
Robin Hood
 I na co dzień i od święta po produkty Marion sięgam! Może się zdziwicie ale z olejku orientalnego zadowolona jestem całkowicie! Więc sięgam, gdzie wzrok nie sięga, bo HydroSilk to potęga! Włosów moich blask i czystość utrwala rodzinną miłość!  
Marcelina Stasiak (2014-07-09 19:58:21)
Niestety
 Niestety nigdzie nie mogę znaleźć kosmetyków firmy Marion, dlatego też chciałabym je wygrać i wypróbować.Chciałabym aby włosy były miękkie, błyszczące i świeże, oraz szybko się nie przetłuszczały.Mam nadzieje, ze kosmetyki Marion spełniłyby moje wymagania.
mariposa (2014-07-09 19:38:18)
konkurs
Włosy mialam jak kłębek wełny popląta­ne naj­częściej już samym po­ran­kiem. Irytowałao mnie to do tego stopnia, że prawie podjęlam decyzje o radykalnym cięciu. Koleżanka jednak poleciła mi Hydrosilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy. I od tej pory siałomozna powiedzieć, ze moje włoy sa ujarzmione. Są nawilzone, w ogładzie, lniące i mozna powiedziec, ze wyglądaja zdroow. Zaś radykalnemu cięciu spokojnie mogłam powiedziec NIE.
Strona komentarzy 6 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar