Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

white_bunny (2014-07-13 18:32:42)
konkurs
stosuję na moje długie włosy Keratin Mix. W lacie dzięki tej kuracji już nie muszę się martwić o suche, naelektryzowane i popłatane włosy.  Polecam ;) mój produkt the best. 
enigma1990 (2014-07-13 14:47:09)
oda do kuracji z olejkiem arganowym od Marion
 O ! olejku agranowy firmu Marion! Ty jesteś jak zdrowie, jak bardzo Cię trzeba cenić dowiedziały się moje włosy na głowie. Gdy włosy w tragicznym stanie: suche,  łamliwe, rozdwojone i kruche o pomstę do nieba wołały, o odżywkę błagały,  kurację z olejkiem arganowym odkryłam i po umyciu włosów na kyłam. Chyba jakiegoś czaru działanie  sprawiło włosów wygładzanie. Zniknęły problemy z ich rozczesaniem oraz z końcówek rozdwajaniem. Włosy mam piękne, lśniące i zdrowiem tryskające. Dziękuję firmie Marion za tego kosmetyku stworzenie, bo jest to dla moich włosów wybawienie.  
Zyszka (2014-07-13 11:53:57)
ulubony kosmetyk
 Płyn prostujący. Używałam go jakiś czas temu, nie obciążał włosów ale je lekko wygładzał używałam go bardzo dużo ponieważ lubię gdy moje włosy naturalnie się podwijają lecz są kosmyki (zwłaszcza przy twarzy) które muszę okiełznać i ten płyn świetnie się sprawdził
Bernadette (2014-07-11 22:40:30)
Marion
Uwielbiam firmę Marion za to, że jest polska a dobre kosmetyki można kupić za grosze. Od kiedy pamiętam, byłam jeszcze nastolatką, kupowałam różne produkty, bo na takie właśnie niedrogie pozwalało mi skromne kieszonkowe. Lubowałam się w szamponach koloryzujących w odcieniach czerwieni i fioletów. Dwa dni temu farbowałam włosy farbą Natura Styl w odcieniu głębokiej czerni. Rzeczywiście jest głęboka, przepięknie błyszczy nawet w świetle dziennym. Wcześniej wypróbowałam też Mahoń. I byłam pozytywnie zaskoczona, że farba nie wypłukała się do rudości, jedynie trochę straciła na intensywności. W trakcie koloryzacji byłam zachwycona poręcznym opakowaniem i łatwością aplikacji. Testowałam wcześniej inne marki, ale zostanę z Marion, bo ma u mnie duży plus. Próbowałam sprayu termo ochronnego - przepięknie pachnie. Próbowałam ampułek do włosów farbowanych - świetna kuracja, bardzo przypadła mi do gustu. Przetestowałam także słynny ostatnio olejek arganowy - wspaniale ujarzmił moje niesforne fale. Pomogło im także satynowe mleczko. Nakładane na wilgotne włosy nawet w małych ilościach czyniło cuda z moimi puklami, były miękkie i pięknie pachniały ;) Dużo by wymienić tych kosmetyków, bo mam do Marion zaufanie od lat i przy każdej okazji kupuję jeden ich produkt. Jednak miałam pisać o swoich ulubionych kosmetykach tej firmy. Wybrałam najlepszą trójkę, do której wracam niezmiennie od lat. Mowa o błyskawicznej odżywce do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami (którą z resztą można wygrać w tym konkursie). Ta odżywka od jakichś 4 lat, co roku jedzie ze mną na wakacje. Na prawdę nie ma nic wspanialszego niż ona. Sprawdza się idealnie na wyjeździe pod namiot na imprezie plenerowej, gdzie włosy od wschodu do zachodu słońca są narażone na zniszczenia, przesuszenie. Gdybym miała opisać zapach wakacji, to byłby to zapach tej odżywki - ubóstwiam tę brzoskwiniową, słodką woń przypominającą mi moje najlepsze chwile. Włosy po niej pięknie pachną, cudownie błyszczą i pozwalają na łatwe ułożenie fryzury w warunkach polowych ;) Drugim kosmetykiem jest Jedwab do włosów. Próbowałam wielu jedwabi wielu różnych firm. Jednak moje włosy najbardziej pokochały Mariona. To był mój pierwszy jedwab, też kupiony jakieś 3-4 lata temu. Nie miał wtedy nawet pompki. Nowe opakowanie jest praktyczne, pozwala na odmierzenie odpowiedniej porcji kosmetyku. Pachnie zdecydowanie najładniej w porównaniu do wszystkich testowanych przeze mnie jedwabi. Uwielbiam, kiedy po jego zastosowaniu, zazwyczaj na mokre włosy, po wysuszeniu włosy mają jedwabisty blask, są mięciutkie i wygładzone. Przy moich włosach to ważne, bo są falowane i często wyglądam jak po trafieniu piorunem ;) No i przede wszystkim jedwab jest wydajny, mimo, że ja nie szczędzę luksusów moim piórkom ;) Ostatnim produktem (grubo przesadziłam pisząc, że jest ze mną od lat) jest olejek orientalny. Miałam wersję z dziką różą, a dosłownie dzisiaj dokupiłam olejek z kokosem i tamanu (więc przydałoby mi się jeszcze wygrać ten konkursowy z olejem makadamia ;)) Olejki są dla mnie odkryciem roku. Oba, które miałam przyjemność używać, przede wszystkim pięknie pachną. Po drugie - jak to olejki - są oleiste. A taka forma odżywiania jak najbardziej odpowiada moim włoskom. Uwielbiam otulać, jeszcze wilgotne włosy, tą tłuściutką otoczką olejku. Jak one pięknie błyszczą, moje bliżej niezidentyfikowane fale nagle stają się sprężyste i pięknie się kręcą. Olejek sprawdza się również na suche włosy w ciągu dnia, jako nabłysczacz i "ujarzmiacz" włosów. Te trzy ulubione kosmetyki mają wspólną dużą zaletę. Nie wymagają dużo czasu, łatwo się je nakłada i nie trzeba się martwic, że źle się wygląda, bo działają wspaniale. Uwielbiam kosmetyki szybkie w użyciu. W wakacje to jeszcze ważniejsze, ponieważ więcej czasu można poświęcić na zabawę i letnie przygody. To miła wizja, że można na wakacjach spotkać przystojnego faceta, jednocześnie olśniewając go swoją nienaganną fryzurą ;) Piękne włosy to największa ozdoba kobiety ;)
Gienka (2014-07-11 18:52:42)
MARION
Znam markę MARION, stosowałam kilka produktów tej firmy, wszystkie były warte swej ceny i godne polecenia przyjaciółkom. Próbowałam i testowałam i oto rezultat: Dla moich włosów najodpowiedniejszym kosmetykiem okazał sie olejek "jojoba, słonecznik" z serii "olejki orientalne". Ma rewelacyjną konsystencję, zapach i działanie. Nie stosuję go długo, a już widzę efekty - wlosy są ujarzmione, lśnią i są zdecydowanie gładsze. Ponadto, olejek ma właściwości regeneracyjne, a ja niestety morduję moje włosy rozjaśnianiem, suszarką i prostownicą ... tak, są biedne. Jedyne więc co mogę dla nich zrobić to dbać o nie używając najlepszych kosmetyków, takich jak te proponowane przez MARION.
KASIA (2014-07-11 18:47:41)
marion
JEDYNY I NIEPOWTARZALNY Olejek orientalny do regeneracji włosów MARION, odkąd go uzywam moje włosy są gładkie , lśniące i ci najważniejsze ZDROWE! POLECAM KAZDEJ PRZYJACIÓŁCE
aagnieszkaa1 (2014-07-11 15:58:48)
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion
A ja odpowiem szczerze. Jeszcze nigdy nie miałam okazji przetestować kosmetyków Marion do pielęgnacji włosów, a wiem, że wygrywając ten konkurs uległoby to zmianie. Ja wiem tyle tu pięknych wypowiedzi, ale liczy się chyba też szczerość. Więc niestety żadne kosmetyki Marion nie należą do moich ulubionych, a szkoda. A powód jest tylko taki, że niestety ich nie wypróbowałam i liczę na to, że być może mi się poszczęści :)
slena1986 (2014-07-11 14:57:26)
Marion konkursy
 ja już od dawna używam kuracji olejkiem arganowym od Marion. Zrezygnowałam z innych odżywek do włosów i rozpieszczam je tylko tym kosmetykiem. Wcześniej miałam ogromny problem z poplatanymi końcówkami, które przypominały siano i pół moich sianowłosów zostawało na szczotce przy czesaniu. Kiedy zastosowałam olejek organowy włosy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki stały się gładkie, a rozczesywanie nie sprawia mi już żadnych problemów. WystarcZy kilka kropli rozrywki z olejkiem arganowym od Marion po umyciu włosów i są one gładkie i lśniące. Bardzo dziękuję firmie Marion, stworzyła takie cudo.
memos (2014-07-11 12:48:10)
Odżywka HydroSilk
Puszą się i stroszą, ułożyć się nie dają, Taką moje włosy tendencję bowiem mają. Brak im nawilżenia - problem taki bowiem, Mam ja sposób na to - w tajemnicy powiem. Ratunkiem mi Marion ze swoja odżywką, Od tej pory już zawsze radzę sobie z grzywką. Blaskiem swym zachwyca, lśni niemal jak złoto, Odzywkę Mariona nakłądam z ochotą. Jeśli ktoś ma problem jaki i ja miałam, Niech Mariona użyje - jemu za to chwałą!
Katarzyna (2014-07-11 10:02:36)
zdrowo i wygodnie
Mój ulubiony kosmetyk Marion na co dzień to Szampon z odżywką 2 w 1. Muszę codziennie myc włosy, a zastosowanie takiego zestawu oszczędza mi poranny czas szykowania się do pracy. Cenię ten szampon, ponieważ chroni włosy przed gorącym powietrzem suszarki( codziennie  w użyciu) i promieniami UV, no i dostarcza włosom cennych witamin E, P,P, B5, H i A. To dlatego moje włosy znoszą ciężkie zabiegi i rzeczywiście lśnią perłowym blaskiem. Podczas weekendu daję włosom mocniej się zregenerować, stosując Eliksir ziołowy, zawierającyz 7 ziół, który nie obciąża moich cienkich włosów.
Strona komentarzy 5 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar