Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

Elwira Flis (2014-07-16 19:51:22)
Letnie pogotowie pielęgnacyjne z Marion
 Jestem osobą o dużym temperamencie, lubię częste zmiany i nie cierpię nudy. W związku z tym suszarka, lokówka, prostownica, koloryzacja to nic nowego dla moich włosów  Ale z drugiej strony chcę żeby były one mocne, lśniące i zdrowe. Szczególnie ważne jest to latem, gdy długie i zadbane włosy są największą ozdobą dziewczyn. Dlatego dokładnie o nie zadbałam używając 3 kosmetyków firmy Marion. 1. HydroSilk Jedwabna Kuracja. Genialna odżywka, która sprawia, że moje włosy są miękkie, lśniące, zadbane i cudownie pachną. 2. HydroSilk w Spray’u. Cenię ją za łatwą aplikację i wygodne użycia. Mogę ją zabrać w każde miejsce na wakacje i cieszyć się efektami jej działania. 3. Spray dodający włosom objętości. To szczególnie ważne, by moje włosy były uniesione już od nasady, ale jednocześnie lekkie i puszyste. A kiedy widzę błysk zachwytu w oczach mojego chłopaka, gdy je głaszcze i się nimi bawi, wiem, że dokonałam dobrego wyboru. Serdecznie polecam wszystkim dziewczynom 
ingenting (2014-07-16 19:03:36)
Olejek arganowy
Moim ulubionym kosmetykiem firmy Marion jest kuracja z olejkiem arganowym. Dzięki niemu doprowadziłam w końcu do porządku moje zniszczone farbowaniem i rozjaśnianiem włosy. Taka malutka buteleczka a ile potrafi zdziałać! Olejek jest super wydajny, ma niską cenę, pięknie pachnie i przede wszystkim działa! Nie mam już rozdwojonych końcówek, włosy są zdrowe, mocne. Jest bardzo zadowolona. Na pewno wypróbuję jeszcze inne kosmetyki do pielęgnacji włosów firmy Marion.
Klaudia (2014-07-16 18:35:57)
konkurs :)
Kosmetykiem, który uwielbiam stosować jest odżywka intensywnie nawilżająca HydroSilk. Moje włosy są suche, więc stosowanie tego preparatu może im jedynie pomóc. Jest on skuteczny, poprawia stan moich włosów . Poza tym używam kuracji proteinowej dla polepszenia efektu i sprawienia, by był bardziej długotrwały, a włosy przyjemne w dotyku i bym była z nich zadowolona.
xCarolinex (2014-07-16 14:55:33)
Włosy gotowe na lato
W tym roku przed rozpoczęciem sezonu letniego postanowiłam dodatkowo wspomóc moje włosy i zastosowałam Kurację Nawilżającą Marion. Zielony płyn zamknięty w plastikowych ampułkach sprawił, że moje włosy są nawilżone, sypkie, błyszczące i przygotowane na lato. Po dwóch tygodniach stosowania widać wiele babyhair, które dla mnie są wyznacznikiem tego że kuracja naprawdę działa! Kosmetyk zdecydowanie zaliczam do ulubionych.
Basia (2014-07-16 14:26:58)
Mój faworyt Marion
Moim ulubionym kosmetykiem firmy Marion jest HydroSilk. Jeśli chodzi o nawilżenie, wygładzenie i lśniący połysk na włosach, to uważam, że nie ma nic lepszego niż jedwab.  Ta miękkość i gładkość, którą czuję przez cały dzień jest nie do powtórzenia po żadnej odżywce. Zanim zaczęłam korzystać z preparatu HydroSilk próbowałam także nabłyszczacza do włosów. Jednak nie wytrzymał porówania z jedwabiem, po którym po prostu lepiej się czuję :)
kasia2006222 (2014-07-15 18:11:37)
konkrs
Kosmetyki idealne To olejki orientalne Włosy nim potraktowane Wyglądają mi zadbane Lekką warstwą otulone Są od razu nawilżone jego skład jest wręcz wspaniały Włosy me go pokochały Już nie puszą się, nie stroszą Niczym kury nie panoszą Idealnie wygładzone W mig się stają nawilżone Kiedyś gdy się zobaczyłam To się siebie wystraszyłam Każdy włos na inną stronę W łzach myślalam że utonę Mariom wspomógł me rozterki Bez nożyczek i siekierki I przed słońcem mam ochronę Więcej w łzach już nie zatonę Gdy chcesz włosy cudne mieć Po olejek szybko leć!
Aneta (2014-07-15 17:56:09)
Olejekk
 Idealny.! Odbudował moją strukturę włosów, idealnie się nadał,nie zamieniłabym go na żaden  inny.! dodatkowo zauwazylam ze moje wlosy są po nim lśniące.<3 Jest idealny, wszystkim polecam<3  
Ola (2014-07-14 20:43:52)
Hymn do firmy Marion
 Gdy moje włosy latem są suche, zniszczone i trochę kruche, ja im robię odżywczą kurację I znowu piękne są me wakacje! Najpierw odżywka, to ważna sprawa, a HidroSilk sam się nakłada - ładnie spłukuje, pięknie prostuje i lśnieniem włosów zaraz skutkuje. Potem z protein korzystam mocy, a moje włosy lśnią nawet w nocy. Dalej olejek dla odżywienia i płyn do pięknego ich ułożenia. Na koniec jeszcze, gdy z domu wychodzę włosy układam na jednej nodze, a koleżanki w zachwycie są  - dzięki produktom firmy Marion!
martus2833 (2014-07-14 13:18:16)
Marion Detox Hairline Oczyszczająco-nawilżająca terapia do włosów i skóry głowy
Moim ulubionym kosmetykiem jest Marion Detox Hairline oczyszczająco-nawilżająca terapia do włosów i skóry głowy. Jest to zupełna nowość, która podbiła serce moje a także moich znajomych. Szczerze mówiąc nie śledzę światowych trendów i do niedawna nie wiedziałam nawet o istnieniu peelingu do skóry głowy. Kuracja Marion znajduje się w dwóch saszetkach, idealnie wystarczających na jedno użycie. W jednej saszetce znajduje się peeling, po użyciu którego skóra głowy jest oczyszczona i przyjemnie odświeżona.  Druga saszetka to szampon; doskonale usuwa on nie tylko resztki peelingu ale też kosmetyki, których używam latem by chronić włosy przed promieniowaniem UV. Po użyciu Marion Detox Hairline przesuszone słońcem i kąpielami wodnymi  włosy stają się nawilżone, wygładzone i zregenerowane. Dzięki obecności czerwonych alg ślicznie lśnią. Koktajl owocowy sprawia, że są sprężyste i miękkie.
Iza (2014-07-14 10:51:30)
isabelly@wp.pl
Olejek Orientalny Odżywianie włosów używałam raz całą buteleczkę i polecam każdemu ją kto tylko o nią zapyta ;) Dlatego chciała bym teraz wypróbować resztę kosmetyków w firmy Marion ;)) Pozdrawiam. 
Strona komentarzy 4 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar