Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

LittleMixer (2014-07-18 11:30:37)
:)
 By moje włosy były zadbane i wyglądały świezo używam kuracji z olejkiem arganowym 7 efektów. Jeszcze niedawno myślałam ze moje włosy czeka ścięcie ze względu na zniszczone końcówki, ale zdecydował ten oto olejek. A efekt? Przerósł moje oczekiwania. Świetnie wygładził końcówki które się błyszczą. I pomyśleć ze teraz mogłabym mieć ścięte włosy które zapuszczałam od wielu lat. Poza tym nie rozstaję się z odżywką w sprayu do włosów łamliwych. Świetnie nabłyszcza włosy i sprawia ze stają się one niesamowicie gładkie. Moim ulubiencem ostatnio stał się szampon Maribell pomarańczowy. Nie przetłuszcza włosów co jest dla mnie najwazniejsze. Te wszystkie produkty na pewno będą miały pewne miejsce w mojej kosmetyczce. :)  
agus22 (2014-07-18 11:16:39)
Do niedawna myślałam, że nic mi nie pomoże, a nie chciałam ciągle mieć na głowie czegoś a'la falujące morze...
Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami Marion, to mój typ, jeśli chodzi o letnią pielęgnację włosów!  Co ja piszę...to mój typ na cały rok! Kupiłam ją kiedyś mamie w prezencie urodzinowym i tak mnie zaintrygowała, że jej ją podkradałam (tak, tak...nieładnie z mojej strony) ;) A teraz zauważyłam, że i moja siostra z niej chętnie korzysta! Nie wyobrażam sobie, żebym mogła ją kiedyś zamienić na inną... Cóż...moje włosy nigdy nie grzeszyły naturalnym pięknem i ciężko je ujarzmić, tak jak to bywa z upartym rumakiem. Łamliwe, ciężkie, z rozdwajającymi się końcówkami nigdy nie dodawały mi uroku i pewności siebie. A że z natury są kręcone często je prostuję, bo nie lubię wyglądać jak baranek! ;) A ta odżywka jest idealna na lato! Szczególnie, gdy włosy narażone są na promienie słoneczne,wysoką temperaturę, morską bryzę i kąpiele w morzu... Za co lubię ją najbardziej? Może za to, że moje włosy dzięki niej już nie łamią się niczym wysuszone kłosy zbóż, nie rozdwajają się niczym bliźniaki syjamskie, są gładziutkie niczym skóra niemowlaka, nie stają dęba za każdym razem, gdy na widok seksownego mężczyzny moje ciało przechodzą dreszcze, pachną słodko, jak cukiernia i są piękne, jak....ja (skromność;))! :)
Mappet (2014-07-18 00:28:59)
tylko jeden?
Stawiam na kąpiel odbudowującą włosy - ocet z malin. Moje włosy kochają jej działanie, ja uwielbiam jej zapach. Jedwabistość i świeżość po tym kosmetyku bije wszystkie inne efekty na głowę!
3kaska00 (2014-07-17 20:54:41)
Marion- konkurs
HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy - Zdecydowanie najlepsza odżywka! Latem moje włosy są suche, narażone na promieniowanie UV i temperaturę. Ze względu na większą potliwość, muszę myć je częściej, co niszczy ich strukturę i wysusza. HydroSilk pozwala utrzymanie w normie ich stanu i sprawia, że są piękniejsze i zdrowsze z dnia na dzień ! Polecam.
Amerykanka82 (2014-07-17 17:01:55)
kuracja z olejkiem arganowym
 Kuracja ta to idealny sposob na swiezy wyglad.moje farbowane wlosy po tym olejku nie rozdwajaja sie,a dodatkowo nie sa sklejone.co wazne nie mam problemu z rozczesaniem ich,pieknie pachna i wygladaja zdrowo, blyszcza i sa sprezyste
Patiszonek (2014-07-17 15:12:07)
Jedwab nalepszy
Kosmetyki Marion mają świetne działanie, dbają zarówno o moje włosy, jak i ciało. Nieprzeceniony jest jedwab, który pozostawia moje włosy miękkie i pachnące oraz zabeczpiecza końcówki. Odkąd go używam, nic się nie rozdawaja! Ponadto, ma on higieniczne i funkcjonalne opakowanie, która pozwala bez rozlewania jedwabiu nałożyć odpowiednią ilość. Ten jedwab to mój hit! :) Co więcej... wszystkie kosmetyki Marion stoją na równie wysokim poziomie: spełniają się zapewnienia producenta, a ja jestem zadowoloną klientką:) Jednym słowem - marka godna zaufania! 
gosia3xx (2014-07-17 14:54:05)
Ahh Marion...
 Moje ulubione kosmetyki to : płyn do kręconych włosów, mgiełka termoochronna, olejki orientalne nawilżanie, i oczywiście olejek arganowy :) gosia3xx@o2.pl  
Pestka (2014-07-17 11:10:38)
Płyn do prostowania - idealny do krnąbrnych włosów
 Znam właściwie tylko jeden produktu marki Marion, za to chętnie go używam, bo całkowicie spełnia moje oczekiwania. Mam długie, wyjątkowo gęste i mocne włosy – zależy mi więc, aby nie puszyły się i nie podkręcały – do czego mają tendencję – bo wtedy wyglądam jak rasowa lwica. Jest to szczególnie uciążliwe latem. Kosmetyk, o którym mówię, to płyn do prostowania – dzięki niemy moje włosy zachowują ład, działanie prostownicy jest o wiele dłuższe i bardziej zadowalające. W dodatku produkt przyjemnie pachnie i jest całkiem tani. Polecam każdemu, kto chciałby ujarzmić swoje krnąbrne włosy.
Marlena1993 (2014-07-17 09:36:30)
Konkurs
 Moim ulubionym kosmetykiem firmy Marion jest z pewnością balsam przedłużający opaleniznę! Po pierwsze jest idealny na lato, skóra wygląda zdrowo, jest nawilżona, przy mojej skórze, często bardzo suchej skórze jest rewelacyjny.  Opalenizna trzyma się naprawdę długo, a zlote drobinki, które zawiera, podkreslają piękny kolor opalenizny i rozświetlają ją. Polecam każdemu :)
olk_a (2014-07-16 22:04:50)
olejek arganowy...:)
 Olejek arganowy jest niesamowity :) używam go praktycznie codziennie, teraz przy palącym słońcu nawet kilka razy dziennie - moje włosy go uwielbiają ;) dzięki niemu są miękkie i fantastycznie błyszczą :) i w końcu zaczynają mnie słuchać ;) a kiedy zamarzą mi się zupełnie proste włosy - płyn prostujący Marion to absolutnie jedyny kosmetyk, który daje u mnie efekt prostych włosów bez prostownicy. I jest trwały! nawet letni deszcz nie jest w stanie zaszkodzić, w co nie chciałam wierzyć :) 
Strona komentarzy 3 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar