Diky

2014-07-07

Zakończone

Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion

Latem nasze włosy są narażone na wiele szkodliwych czynników, a to właśnie teraz chciałybyśmy, aby nasze włosy wyglądały zdrowo i lśniły blaskiem. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie z Marion, a Twoje włosy z pewnością będą zadbane latem.
 

 
Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem odpowiedz na pytanie:
 
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów. W skład każdego zestawu wchodzą:

1.HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy

2.Natura Silk Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami

3.Repair Complex Kuracja proteinowa do włosów

4.Olejek Orientalny Odżywienie włosów

5.Hair Line Płyn do stylizacji włosów


 Konkurs trwa od 07 lipca 2014 do 21 lipca 2014.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „
Konkurs Latem zadbaj o włosy z Marion” (zwany dalej „Konkursem”).
 

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa

i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 07 lipca 2014 do 21 lipca 201 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

 

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:

Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
 


Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

 

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

 

§ 6 Reklamacje


6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

 

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 07 lipca 2014.

Komentarze (87)

Misia (2014-07-21 11:19:43)
HydroSilk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane? Latem stosuję HydroSilk Odżywkę intensywnie nawilżającą włosy, jest idealna do włosów nawet mocno wysuszonych, nawilża je w 100%, pozostawia gładkie w dotyku, końcówki nie rozdwajają się i przede wszystkim nie jest ciężka, a wiele odżywek na rynku jest trudna do spłukania
beatkaa84 (2014-07-21 09:47:05)
Marion konkurs
Używam tylko błskawicznej odżywki do włosów farbowanych Natura Silk z Marion,która sprawia,że włosy są pięknie wygładzone,odżywione,odżywka nadaje włosom blasku,miekkości i delikatności:)) Włosy nie są obciążone,mają cudowny,letni zapach:) 
mika19 (2014-07-21 00:49:35)
konkurs
nie znam jeszcze i właśnie staram się naprawić ten błąd!
Kachiguri (2014-07-20 21:08:05)
AMPUŁKI DO WŁOSÓW: 14-dniowa Terapia ROZŚWIETLAJĄCA
Moją tajną bronią na piękne włosy latem (i nie tylko wtedy) są ampułki do włosów, 14- dniowa terapia rozświetlająca marki Marion. Dzięki dobrotliwej zawartości tych małych ampułeczek moje włosy lśnią w słońcu tak mocno, że przypadkowi adoratorzy ślepną od ich blasku, a mój ukochany, zaczarowany bijącym od nich światłem uważa, że zawsze wyglądam włosofantastycznie!      
Meriyen (2014-07-20 16:38:45)
Mój ulubiony kosmetyk Marion na lato to…
 Błyskawiczna odżywka do włosów łamliwych i z rozdwojonymi końcówkami Latem zależy mi na tym, żeby moje włosy były lekkie, miękkie i lśniące. Taki zdrowy wygląd zapewniła im właśnie ta błyskawiczna odżywka firmy Marion. Do jej zakupu podeszłam z dużym sceptycyzmem, ponieważ niska cena kojarzy mi się z niską jakością, ale postanowiłam zaryzykować. Efekty były zdumiewające! Dzięki niej udało mi się w końcu zapanować nad nieznośnym puszeniem się wysuszonych słońcem włosów oraz zapewnić im zdrowy wygląd. Odżywka banalnie prosta i szybka w użyciu znacznie ułatwia mi codzienne rozczesywanie włosów. Dlaczego polecam ją akurat na lato? Słońce zdecydowanie przyspiesza proces niszczenia włosów, a odżywka dodatkowo zabezpiecza przed szkodliwym promieniowaniem UV i wysoką temperaturą. Oprócz tego posiada przyjemnym orzeźwiający zapach – idealny na wakacyjne dni! Ostrzeżenie: Kosmetyk silnie uzależniający! Po zużyciu pierwszego opakowania, nie ma siły która mogłaby Cię powstrzymać przed zakupem kolejnego! J
marcika (2014-07-20 11:34:19)
Marion
 Wypatrzyła mnie z daleka… Patrzy… Wodzi za mną wzorkiem jak rasowy drapieżnik swą ofiarę w amazońskiej dżungli. W jej głowie już rodzi się plan. Ona to wie. To tu zbuduje swą przystań, oazę, dom… prywatny raj. Kupa siana na mojej głowie stanowić może bowiem idealne miejsce do wysiadywania jaj dla takich ona. Sroka (bo o niej tu mowa) postanowiła uwić sobie gniazdo na mojej głowie, bo warunki ma ku temu idealne – jedna, wielka plątanina kudłów idealnie wpasowujących się w trend „ptasiego gniazda”. ;) To oczywiście moja wybujała fantazja podsuwa mi takie scenariusze, ale faktem jest, że moje włosy jeszcze jakiś czas temu nie były w najlepszej kondycji. „Odratowałam” je nieco i pomogły mi w tym też kosmetyki Marion. Mam swoich dwóch faworytów. Pierwszym jest HydroSilk Jedwab w spray’u. Uwielbiam ten produkt! Jego główną zaletą, która sprawiła, że pokochałam go w krótkim czasie, jest skuteczność i łatwość w stosowaniu. Nie zawsze mam czas, by nakładać na włosy tony odżywek odczekiwać kilkanaście (lub kilkadziesiąt) minut, aby zadziałały, a potem jeszcze spłukiwać. Jedwab w spray’u Marion działa błyskawicznie, nie powoduje przetłuszczania się włosów, czy też ich puszenia. Dobrze nawilża i wygładza. Drugim uwielbianym przeze mnie kosmetykiem Marion jest malinowa płukanka do włosów. Dzięki mojej babci wiem, że wszelkie octowe płukanki zbawiennie wpływają na włosy i skórę głowy. Marion, zamiast tradycyjnej płukanki octowej (która nieco „śmierdzi”), oferuje soczyście aromatyczną płukankę, która niesamowicie wygładza włosy. Nie wiem, czy i takie było zamierzenie producenta, ale na moje włosy ten produkt działa jak idealny balsam otulający każdego włoska z osobna. Po jej użyciu moje pasma są cudownie gładkie, sypkie i naprawdę niesamowicie błyszczące. Polecam. 
slightlyGEEK (2014-07-20 09:03:39)
Jakie kosmetyki marion należą do twoich ulubionych, które stosujesz, by twoje włosy latem były zdrowe i zadbane?
Paradoksalnie, moje włosy latem najbardziej lubią słońce i morską wodę ;-) Kiedy jestem nad morzem, moczęgłowę i pozwalam jej wyschnąć, zamieniają się w piękne, gęste spiralki :) Wiem, że to nie jest dobre dla nich, więc staram się o nie dodatkowo dbać i stosuję maski nawilzające lub odbudowujące, ewentyalnie olejki... Ale mimo wszystko, najpiękniejsze są, kiedy nic z nimi nie robie, więc pozwalam im na to czasem :D  
karolina25 (2014-07-19 22:44:06)
Kosmetyki Marion
Latem lubię, gdy promienie słońca przetykają i rozświetlają moje włosy. Pielęgnuję je tak, by bez uszczerbku na urodzie przetrwały wakacje, dlatego sięgam po skoncentrowane kosmetyki Marion, dzięki którym nie będę musiała ich ratować po wypoczynku. Nakładam na pasma ampułki do włosów: 14-dniową terapię nawilżającą. Regenerują je i chronią przed wilgocią. W upalne dni moje włosy łatwiej się przetłuszczają i fryzura szybko traci swój kształt. Stosuję wtedy błyskwiczną odżywkę do włosów pozbawionych objętości. Włosy będą bardziej puszyste i lekkie. Pomaga również przy rozczesywaniu, wtedy, kiedy się plączą. I mogę też nie wspomnieć o cudownym eliksirze, jakim jest olejek arganowy. Kuracja z nim przenika do wnętrza włosów błyskwicznie, natychmiast je wygładza i regeneruje. Fryzura staje się sprężysta, nawilżona, puszące się kosmyki są ujarzmione, a postrzępione końcówki odzyskają gładkość. Obojętnie, czy lato spędzam na plaży czy w mieście, moej włosy są narażone na działanie nie tylko słońca, chloru czy soli morskiej, ale także spalin, klimatyzowanego pomieszczenia o niskiej wilgotności i produktów do stylizacji, dlatego przeprowadzam moim włosom oczyszczająco- odświeżającą terapię do włosów i skóry głowy. 
Maria Magdalena (2014-07-19 10:06:57)
Najlepszy wybór na lato to...
Marion HYDROSILK Jedwabna Kuracja - niezbędny każdego dnia! Kosmetyk, które wyśmienicie sprawdza się podczas letnich upałów, kiedy zabójczemu suszeniu i prostowaniu towarzyszy słońce wysuszające moje blond włosy. Wystarczy nanieść niewielką ilość, a efekt jest widoczny natychmiast – przesuszone włosy zyskują piękny blask i niesamowitą miękkość! Mogę zapomnieć o zniszczonych końcówkach – jedwab wyśmienicie radzi sobie z ich suchością i rozdwajaniem. Dzięki jedwabnej kuracji moje piękne włosy codziennie dodają mi pewności siebie! Niezastąpiony latem… …i o każdej innej porze roku.  
Erna (2014-07-18 16:06:13)
Marion
Moim ulubionym kosmetykiem Marion, który stosuję latem, aby moje włosy były zdrowe i zadbane jest Hydro Silk Odżywka intensywnie nawilżająca włosy. Moje włosy dzięki niej są jedwabiście miękkie, zdrowo wyglądają oraz dobrze nawilżone nawet na końcówkach sie nie rozdwajają. Polecam!
Strona komentarzy 2 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar