2014-06-05

Zakończone

Konkurs Moje śniadanie z Cortina

Marzy Ci ię idealne śniadanie? Weź udział w naszym konkursie, a mamy dla Ciebie coś, co z pewnością umili ten najważniejszy posiłek. 
 
Co należy zrobić?

Polub fanpage Cortina
 
 
 
 
oraz fanpage udziewczyn.pl
 
 
 
 
 
W komentarzach pod konkursem opisz swoje idealne śniadanie.
 
 
 
 
 
Co można wygrać?
 
Do wygraniamy mamy 3 zestawy filców po 3 sztuki w różnych kolorach. 
 
 
 
 
Konkurs trwa od 05 czerwca 2014 do 20 czerwca 2014. 
 
 
 
 
 
REGULAMIN KONKURSU.
 
§ 1 Postanowienia Ogólne
 
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Moje śniadanie z Cortina” (zwany dalej „Konkursem”).
 
1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa 
i obowiązki jego uczestników.
 
1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl
 
1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 05 czerwca 2014 do 20 czerwca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.
 
1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.
 
1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.
 
§ 2 Udział w Konkursie
 
2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.
 
W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.
 
2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 
2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród. 
 
2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Polub fanpage Cortina
 
www.facebook.pl/cortina
 
 
 
oraz fanpage udziewczyn.pl
 
https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl
 
 
W komentarzach pod konkursem opisz swoje idealne śniadanie.
 
 
Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.
 
2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.
 
2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl
 
§ 3 Przebieg Konkursu
 
3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem. 
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.
 
Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 
3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 
4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi i polubią fanpage Cortina i udziewczyn.pl 
 
4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.
 
Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.
 
4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).
 
Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!
 
4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę. 
 
4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.
 
4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 
4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl
 
4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 
4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 
§ 5 Postanowienia Szczególne
 
W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:
 
posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.
 
zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.
 
poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.
 
§ 6 Reklamacje
 
6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.
 
Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.
 
6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 
6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 
 
§ 7 Postanowienia Końcowe
 
7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl
 
7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp. 
 
W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata. 
 
7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
 
 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 05 maja 2014. 
 

Komentarze (16)

ewanna (2014-06-20 23:56:52)
sniadanie
 OMG, jakie marzenia. Ja mam mniejsze :) idealne sniadanie to takie, które mogę spokojnie zjeść. W piżamie. Zero seksu, sama bawełna. Metka mówi, że całe 100%. Bez wychodzenia, bez planów, bez uzerania się ze studentami w blizszej perspektywie, albo z licealistami w dalszej. Sobota, albo niedziela.  Z kawą. Koniecznie. Reszta rózna - w zaleznosci od nastroju, bo jak kazdy wie, nastrój może być i na jajecznicę i na płatki z mlekiem i na kanapkę. Na kawę jest zawsze, choć niekiedy przepijam herbatą. Zielona albo biała - gwoli precyzji. Towarzystwo - gazeta świeżutka wystarczy, ale sama się nie przyniesie, więc przydaje się absztyfikant. Czytamy różne, więc zwykle nad stołem unosi się RMF Classic i miłe milczenie, ewentualnie lekkie (choć niekiedy i niecenzuralne) komentarze. Do tego pies ogrzewający stopy (odziane w wełniane skarpetki - baca zapewniał, ze 100% owcy i to z Podhala, a nie z Chin!)... I owszem. Jest idealnie.   
batonzo (2014-06-20 14:25:45)
śniadanie
Moje idealne śniadanie na pewno nie będzie podane do łóżka. W łóżku je się niewygodnie, a okruchy na prześcieradle nie są mi potrzebne. Chciałabym po prostu narzucić na siebie szlafrok i na bosaka, po trawie wyjść do ogródka ( gdybym dom miała), usiąść na powietrzu przy stoliku, nie słyszeć radia, telewizji i odgłosu samochodów. Ktoś mi przyniesie do stołu śniadanko, ja nie będę się nigdzie spieszyła i będę czytać sobie przy śniadaniu książkę ( choć to podobno niekulturalnie jest). Dostanę ciepłe bułeczki, świeże masełko, wędlinę, ser, pomidor ( prosto z krzaczka), herbatę z cytryną i kawę świeżo mieloną. Nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba.
onlyme30 (2014-06-18 20:24:23)
Śniadanko:)
W moim idealnym śniadaniu będzie świeżość i lekkość:)  Kromka razowego chleba ze słonecznikiem, a na nim rozpościera się zielona sałata, na której leży pierzynka z białego twarożku wymieszanego z posiekaną papryką i ogórkiem. Na nim piękny dorodny plasterek pomidora i pokrojone rzodkiewki. A na wierzchołku mojej kanapeczki rozrzucony szczypiorek. A tuż obok na talerzyku piękna złoto-czerwona nektarynka gotowa do schrupania.  Tak oto widzę moje idealne, kolorowe śniadanie, które mnie nasyci, doda energii i radości na cały dzień:)
Agnieszka (2014-06-14 21:42:28)
Idealne śniadanie
 Idealne śniadanie, to takie, które jest zdrowe, smaczne, pożywne i błyskawiczne w przygotowaniu. Niemożliwe! A jednak! Kiedy człowiek ma dwójkę małych pociech, ciężko zjeść coś rano w spokoju. Ponad to trzeba przygotować coś dla maluchów jak i dla siebie. idealnym rozwiazaniem sa omlety z serem mascarpone. Przepis prosty i łatwy w przygotowaniu. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość masełka, dodajemy roztrzepane jajka doprawione solą i pieprzem. Kiedy całość się zarumieni, przewracamy omleta i dodajemy przekrojone na pół, pomidorki koktajlowe i ser mascarpone. Chwilę smażymy i zdejmujemy z ognia. I gotowe - omlet jest delikatny, rozpływa się w ustach. Ponad to jest zdrowy i smakuje zarwóno dzieciom jak i dorosłym. :-)
MamaMaGo (2014-06-10 11:51:52)
Śniadanie idealne
 Śniadanie idealne? Dla mnie to nie idealny facet niosący tacę z sokiem pomarańczowym, bułeczką i płatkami, co by miało mieć oczywiście miejsce w pokoju z tarasem za którego rozpościera się widok nad morze. Nie! Nie lubimy wymyślnych i przyznacie oklepanych historii, powtarzających się niemal w każdym filmie przemycającym wątek miłości. Cudowne śniadanie to te w gronie rodziny, przy wielkim stole: niech małej spadnie coś na obrus, niech wujek tradycyjnie coś wyleje a tata niech chlapnie mało odpowiednią historią, dziadek opowiada o kolejnych planowanych wyprawach po kraju a babcia go nieco "stopuje" przypominając o jego wieku po czym z z entuzjazmem daję porwać się opowiadaniom i zatwiwerdzając kolejną podróz;) To właśnie takie drobne codzienności daja radosc, niezapomniane wspomnienia, wywołuja usmiech na twarzy czy łzy wzruszenia.
Edyta (2014-06-09 23:49:32)
Idealne sniadanie.
 Idealne sniadanie to nie wybór pomiędzy bułką a chlebem, pomiędzy wędlina a serem. Godzina spozywania sniadania nie jest również aż tak bardzo ważna. Czy to 7 bądz 8 rano. Śniadanie tworzą domownicy. Ważne aby po pierwsze wszyscy włączyli się w jego przygotowywanie. Nie zrzucajac wszytskiego na ręce jednej osoby. Po drugie istotne jest miejsce jego konsumowania. Aby bylo spozywane przy stole, ze wszystkimi. Nie moze byc tak, ze jedna osoba zjada posiłek w pokoju przed telewizorem, druga przy komputerze a trzecia w biegu do pracy. Zawsze można wstać 10 minur wcześniej, by zaczac dzień wspolnie. Takze śniadanie to nie talerz, i to co na nim lecz ludzie. Oni tworza całokształt. 
Nulek (2014-06-08 11:33:43)
Mniam!
Idealne śniadanie? To śniadanie obfite, aby siły starczyło mi na trudny poranek, na rower i na pracę - dlatego często robię "PANKEJKI" całą górę - a wszystkie polewane jogurtem z owocami, miodem lub słodkim sosem z domowych wiśni, który zaklęty mam w słoiku... Uwielbiam smak i formę tych puchatych pyszności - tych najlepszych na świecie i prostych naleśników! A żeby nie być tutaj gołosłowną, podsyłam przepis na te cudności śniadaniowe i dodam, że najlepiej je wcinać w ciekawym towarzystwie - wtedy to jest prawdziwa śniadaniowa przygoda! :)  http://anulowe.blogspot.com/2012/06/z-wiedzmowej-kuchni-pancakes-czyli.html  
szczurek7704 (2014-06-07 17:33:29)
Idealne śniadanie
Marzy mi się wielki stół rozstawiony pod słodko pachnącą lipą w ogrodzie moich dziadków, nakryty śnieżnobiałym obrusem haftowanym jeszcze moją prababcię. Zasiądą przy nim trzy pokolenia mojej rodziny, będzie gwarno, wesoło i trochę sentymentalnie za sprawą wspomnień. W wielkim kryształowym wazonie babcia postawi świeżo zerwane piwonie z ogrodu. Na stole rozłożymy porcelanowe talerze ze ślubnego posagu mojej mamy, będziemy jeść wypieczony przez ciocię chleb o chrupiącej skórce. Dziadek przyniesie słodki miód z własnej pasieki, smakujący wprost niebiańsko! Masło zrobi babcia, tak jak za dawnych czasów, w drewnianej masielnicy, obok położy na talerzyku lekko słony wiejski twaróg, pomidory i ogórki z dziadkowego warzywniaka, jajka od kur i szynkę wędzoną w starej, przedwojennej wędzarni. W dzbanuszkach zieleni się zdrowa natka pietruszki i koperek, w promieniach słońca połyskuje kamienna sól. A do picia będzie do wyboru mleko prosto od krowy, kwas chlebowy i porzeczkowy kompot. Po pysznym śniadaniu nabierzemy ochoty na deser. Ciekawe, co tym razem babcia upiecze? Może lukrowaną babkę z sześciu jaj? Albo ciasto drożdżowe z lekko kwaskowatym agrestem. A może po prostu zjemy wygrzane na słońcu owoce: dorodne brzoskwinie, soczyste czereśnie i smaczne truskawki. I będziemy tak wspólnie biesiadować, przeciągając tę chwilę niemal w nieskończoność. Niebo będzie błękitne jak niezapominajki, wokół będzie słychać poranne trele ptaków… Takie śniadanie na trawie wśród najbliższych mi się marzy…
miska (2014-06-07 15:51:49)
idealnie śniadanko
Idealne śniadanie........  które w mej pamięci na wieki już pozostanie... To to po nocy poślubnej Mój mąz rano opsypał mnie płatkami róż i delikatnymi pocałunkami i dostałam śniadanko do łóżka Na tacy była filiżanka zielonej herbaty i bagietka z moją ulubioną pastą z suszonych pomidorów Nie było pięknej zastawy, kawioru ani białego obrusa Ale byliśmy my... wpatrzeni w siebie i tacy zakochani I tak jest bez zmian, mimo upływu 7 lat, pomomo tego ze mamy dziecko, że pracujemy to w weekendy bardzo często dostaję taki idealny posiłek.  A na deser...sa buziaki od meza i córeczki :) I juz zawszne nie wazne co-czy kanapki,czy przypalona jajecznica to z najbliższymi smakuje wspaniale. Czy zajadam je przy pięknie nakrytym stole ze śliczną zastawą czy w łóżku z nimi i tak jest idealnie-albo zbliżone do ideału:)
Iwona (2014-06-07 15:36:03)
Mnamniuśne śniadanko :)
 Moje idealne śniadanko wygląda tak:  Salatka: mieszanka salat, rukola, czosnek, czerwona cebulka, ser mozarella, grzanki, pomidor, ogorek, oliwa z oliwek, ziola prowansalskie i swieza bazylia :)  smacznie i zdrowo :) do tego wyskakiwane tosciki, wszystko podane do lozka wraz z pachnaca kawka z mleczkiem i jednym kwiatem slonecznik, a przy mnie moj kochany kot podjadajcy ze mna rozne przysmaki :) a podczas snadania moj ukochany mowi: KOCHANIE DZIS SOBOTA :)) 
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar