2014-05-09

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy lakierów Seche

Chcesz wygrać zestaw, który spełni Twoje wszelkie oczekiwania i sprawi, że Twoje dłonie podczas wielkiej imprezy będą wyglądały idealnie? Zapraszamy do konkursu z Seche. 


Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem dokończ zdanie:

Mój manikiur na ślub ...Co można wygrać?


Do wygrania mamy 3 zestawy, a w każdym: szybkoschnące lakiery w kolorach Snapdragan i Takes Chances oraz błyskawicznie wysuszający manikiur Seche Vite.
 


Konkurs trwa od 09 maja 2014 do 25 maja 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy lakierów Seche ” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 09 maja 2014 do 25 maja 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest dokończenie zdania:
Mój manikiur na ślub ...

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Post/mail/zdjęcie… należy wysyłać tak, aby wpłynął on na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Posty, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 09 maja 2014.

 

Komentarze (83)

mimi (2014-06-18 16:24:31)
wyniki
 Nie widze nigdzie wyników...
czakalaka S (2014-05-28 15:12:55)
konkurs seche
 ślub to ważne w życiu każdej z nas przeżycie więc o manikiur trzeba zadbać należycie. Nie za mocny, nie za słaby  by nasz luby nie zasłabły. Delikatność zawsze w cenie, to w Panny Młodej musi być ocenie. Frencze i pastele wystarczą by Pan Młody krzynął "MÓJ ANIELE!"   
Paulina (2014-05-26 19:51:17)
Moj manikiur na slub...
Mój manikiur na ślub powinien być wyjątkowy, taki właśnie jak wyjątkowy jest ten jedyny dzień ślubu. I tak powinien spełniać najważniejsze cechy: S - subtelny, czyli odznaczający się delikatnością, prostotą, brakiem intensywnych kolorów, E - elegancki, tak, aby cała stylizacja panny młodej idealnie komponowała się z paznokciami, C - ciekawy, biały frencz ozdobiłabym niewielkim wzorem z czerwonymi różyczkami, moimi ulubionymi kwiatami, które również ozdabiałyby moją suknię oraz wpięte by były w moje włosy, H - harmonijny, czyli idealnie komponujące się z dodatkami panny młodej, ale także wystroju sali weselnej (stoły i krzesła ubrane by były w białe materiały, a ich ozdobami byłyby czerwone, niewielkie różyczki), E - efektowny, czyli takie, wzbudzą zachwyt we wszystkich zgromadzonych gościach weselnych). Powyższe cechy musiałby spełniać manikiur weselny. Wtedy byłby idealny i wymarzony ;)
Paulina (2014-05-26 19:50:12)
Moj manikiur na slub...
Mój manikiur na ślub powinien być wyjątkowy, taki właśnie jak wyjątkowy jest ten jedyny dzień ślubu. I tak powinien spełniać najważniejsze cechy: S - subtelny, czyli odznaczający się delikatnością, prostotą, brakiem intensywnych kolorów, E - elegancki, tak, aby cała stylizacja panny młodej idealnie komponowała się z paznokciami, C - ciekawy, biały frencz ozdobiłabym niewielkim wzorem z czerwonymi różyczkami, moimi ulubionymi kwiatami, które również ozdabiałyby moją suknię oraz wpięte by były w moje włosy, H - harmonijne, czyli idealnie komponujące się z dodatkami panny młodej, ale także wystroju sali weselnej (stoły i krzesła ubrane by były w białe materiały, a ich ozdobami byłyby czerwone, niewielkie różyczki), E - efektowne, czyli takie, wzbudzą zachwyt we wszystkich zgromadzonych gościach weselnych). Powyższe cechy musiałby spełniać manikiur weselny. Wtedy byłby idealny i wymarzony ;)
Karolina Jastrząb (2014-05-26 12:08:29)
Konkurs
 Był ślub,było wesele ... magiczny dzień. Moje paznokcie były klasyczne,eleganckie i zadbane.Postawiłam na midgałki,z klasycznym frenczem.Nic odkrywczego inni powiedzą nuda.Ale po bawić się w przesadzoną dekorację.Skoro w tym dniu wszystko juz jest tak piękne i wystawne. Ślub ma byc skorny,a paznokcie panny młodej,schludnie i klasycznie piękne :) 
Nulek (2014-05-25 22:06:31)
;)
 Mój manikiur (olaboga! nie znoszę takiej pisowni!) na ślub będzie kolorowy - część paznokci kolor głowni płonących jasno uzyska, część skradnie niebu błękity, znajdzie się zieleń i fiolet oraz róż niesamowity, do tego brokatu sporo, tips długi, bardzo staranny -  -  - - - - - - -  - no dobrze, przyznam, to brednie i majaki starej panny, co na ślub raczej nie liczy, więc pazurki swe maluje kolorowo i bez sztampy - i tak już robić ślubuje! :)     
dagmarka (2014-05-25 19:57:12)
Mój manikiur na ślub
Mój manikiur na ślub powinien być delikatny jak welonu westchnienie. Subtelny, jakim może być tylko panny młodej o wiecznym szczęściu marzenie. Trwały, by wzruszenia Tego dnia, go nie poruszały. Pastelowy, w swej klasie i guście ponadczasowy. Bez świecidełek i sztuczności wykonany we wszelkiej staranności. Pełen doskonałości, stworzony by dopełnić wizerunku kobiety pełnej miłości. :)
frotka87 (2014-05-25 18:19:02)
Konkurs....
Mój manikiur na ślub to klasyczny frencz, który najbardziej pasuje do sukni ślubnej i do tego wyjątkowo dnia, kiedy Panna młoda musi wyglądać niewinnie, estetycznie i zjawisko. Swój manikiurowy frencz na ślub dodatkowo ozdobiłabym błyszczącymi cyrkoniami, aby nabrał odświętnego wyglądu i podkreślił mój wyjątkowy stan w którym się znajduję. W tym wyjątkowym dniu chciałabym się naturalnie pięknie dlatego przede wszystkim również pamiętałabym o UMIARZE, czyli nie zbyt długie paznokcie i umiar w zdobieniu paznokci. Manikiur taki jest świetlisty, świeży, delikatny i zdecydowanie pasuje do tego dnia i tej okazji. Dzięki niemu moje paznokcie będą wyglądały naturalnie i delikatnie tak jak przystało na Pannę Młodą. Dzięki temu manicure w dniu ślubu czułabym się pewnie, delikatnie i pełna wdzięku co jest nieodłącznym elementem tego wyjątkowego i niezapomnianego dnia...
mmoly (2014-05-25 13:32:35)
konkursik
Był ślub, było wesele, a mój manikiur miał być spokojny , stonowany bez szaleństw. Wybrałam czerwień i to chyba był mały błąd. Gdy po wszystkim oglądaliśmy film z wesela i ślubu, moje paznokcie rzucały się w oczy jak nie wiem co. Czerwień nie był dobrym wyborem. Jakbym miała drugi raz brać ślub (mam nadzieję, że nie będę musiała)kolor byłby pastelowy !!!
gatta (2014-05-25 00:43:52)
konkurs
Mój manikiur na ślub... na pewno byłby wyjątkowy. Tylko pytanie czy ja się kiedyś tego ślubu doczekam? ;) Pofantazjujmy jednak :) Na codzień maluję paznokcie zwykłym lakierem lub stawiam na hybrydę - trochę to zależy od mojego nastroju, planów (np. wyjazdy wakacyjne, imprezy). Przy manikiurze ślubnym na pewno postawiłabym na hybrydę lub żel, żeby się nie stresować że coś się stanie w ten wyjątkowy dzień. Postawiłabym na skromną elegancję, czyli jest opcja że skusiłabym się pierwszy raz w życiu na kryształki Swarovskiego wtopione w żel, albo na wypukłe kwiatki, na paznokciu które powstają na formie. Np. na jednym palcu każdej dłoni takie kwiatki, dodatkowo ozdobione kryształkami Swarovskiego, a pozostałe paznokcie w jednolitym kolorze. Jedno jest pewne paznokcie stanowiłyby dodatkową ozdobę taką jak naszyjnik czy kolczyki i idealnie komponowały się z sukienką :)
Strona komentarzy 1 z 9
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar