2014-03-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos

Cera trądzikowa, cera z problemami... wiele z nas dobrze wie, że taka cera wymyga wiele wysiłku, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację. Dziś mamy dla Was konkurs z nagrodami, które z pewnością ułatwią dbanie o wymagającą cerę.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl


oraz accos

http://accos.pharmena.pl/


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków marki accos, w skład każdego zestawu wchodzą: accos płyn myjący, krem matujący oraz żel przeciwtrądzikowy.

 


Konkurs trwa od 20 marca 2014 27 marca 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2014 27 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 marca 2014. 

Komentarze (52)

Justyna Gołas (2014-03-21 22:19:26)
Konkurs
 Cera trądzikowa z pewnością wymaga specjalnej pielegnacji. Na pewno będą to kosmetyki do takiej cery i takie które nam najbardziej odpowiadają. Myślę, ze codzienne przemywanie twarzy i innych miejsc gdzie trądzik występuje należy przemywać tonikiem antybakteryjnym równiez nalezy unikać wyciskania takich rzeczy bo zwykle to pogarsza sprawę. Z tego co słyszałam mydło wysusza skóre i do takiej cery nie powinno się go uzywać tak samo wszelkich kremów bo są zbyt tłuste najlepiej uzyć zelu nawilżającego. Sukces wygranej walki z trądzikiem nie leży tylko w odpowiednich preparatach równiez odpowiednie odżywianie się i zdrowy tryb życia ma znaczenie. Duzo owoców, warzyw jest wskazane! palenie odpada! zwykle na policzkach robią się jakieś syfy właśnie z tego powodu bo ponoc to oznaka ze "płuca wołają o pomoc" tak wiele osob mówi. Wiadome, ze nie są to jakies b. dobre rady ale zawsze coś a jeśli ma się poważniejszy problem to najlepiej wybrac się do specjalisty :) 
Marta_rac (2014-03-21 20:00:38)
Konkurs
Każda cera jest inna i ma tym samym inne potrzeby.Cera trądzikowa jest szczególnym rodzajem.Najważniejsze aby: -dokładnie oczyszczać twarz i wycierać jednorazowym ręcznikiem papierowym -nie stosować grubo ziarnistych peelingów które moga podrażnić cerę -nie zatykać porów, wystrzegać sie kosmetyków które w swoim składzie mają SLS, silkiony,parabeny -nie wycisakć pryszczy -polecam stosowanie olejku tamanu oraz arganowego -uważać na dietę -pić wodę 1,5 l lub według potrzeby Właśnie tak przedstawia się pielęgnacja mojej cery, która jest naprawde wporządku.
Małgorzata Justyna Skrzypulec (2014-03-21 14:40:51)
Jak należy dbać o cerę trądzikową?
 Dbanie o cer trądzikową jest dosyć trudne ale moim zdaniem jej pielęgnacja powinna wyglądać tak. Pielęgnacja cery trądzikowej powinna obejmować: codzienne mycie twarzy żelem i tonikiem przeznaczonym do cery trądzikowej albo mieszanej  każdorazowe nawilżanie skóry po zabiegu oczyszczania  robienie peelingu twarzy i całego ciała  zaleca się maseczki przynajmniej raz w tygodniu  stosowanie żeli przeciw wągrom  do opalania lepiej jest stosować kremy przeciwsłoneczne o niezbyt tłustej konsystencji, czyli takie, które szybko się wchłaniają.  
zanka88 (2014-03-21 13:54:44)
konkurs
 Po krótkim zastanowieniu się na temat pielęgncji cery trądzikowej mogłabym napisać przepasną książkę. Przechodziłam etap kuracji antybiotykami, aptecznymi preparatami, drogeryjnymi kosmetykami, emulsjami tworzonymi na zamówienie i wszelkimi innymi sposobami, o których dowiedziałam się koleżanek i, o których przeczytałam w internecie. Aktualnie mimo, że za mna już ponad dwadzieścia wiosen to nadal mam ten nieprzyjemny problem, ale czuję, że jestem na dobrej drodze, aby pozbyć się go na dobre. Moje przyjaciółki zaczynają rozglądać się za preparatami na pierwse zmarszczki, a ja do tej pory utknęłam przy półce z kosmetykami przeciwtrądzikowymi. Po tylu latach najważniejsze jest aby pielęgnacja nie była zbyt inwazyjna, ponieważ taka skóra jest zdecydowanie bardziej podatna na wszelkiego rodzaju podrażnienia. Pielęgnację zaczynam od oczyszczenia skóry delikatnym płynem micelarnym, a następnie stosuję tonik. W zależności od pory dnia nakładam delikatny krem matujący lub taki o właściwościach przeciwtrądzikowych. Jeżeli pojawiają się jakieś zmiany stosuję żel punktowy o właściwościach wysuszających. Ponieważ trądzik pozostawia na mojej skórze drobne blizny zawsze jesienią stosuję kurację kwasami. Dzięki tak intensywnemu złuszczaniu moja skóra wygląda zdecydowanie lepiej, jaśniej i wszelkie zmiany są mniej widoczne. Nie zapominam też wtedy o silnych filtrach przeciwsłonecznych, ponieważ po takiej kuracji cera jest zdecydowanie bardziej wrażliwa i narażona na szkodliwe działanie promieni słonecznych. Od czasu do czasu stosuję też naturalne maseczki z zielenej glinki, które pięknie matują skórę, a zmiany zdecydowanie szybciej się goją. Bardzo lubię testować nowinki kosmetyczne, ale nie zapomniam też o dokładnym czytaniu składów, aby uniknąć składników, które mogą niekorzystnie wpłynać na stan mojej skóry. Najważniejszy jest rozsądek, przemyślana pielęgnacja i inwestycja w dobre kosmetyki. Niestety trądzik wywołuje zmiany nie tylko na skórze, ale też i w duszy. Kompleksy mogą bardzo negatywnie wpłynąc na postrzeganie własnej osoby, więć świadoma i skuteczna pielęgnacja jest ważna również pod tym względem:)
Marta (2014-03-21 13:36:05)
Konkurs
Uważam, że najlepsze są naturalne maseczki, m.in. z drożdży i z jabłek;) nalezy też zwracać uwagę na to co jemy, bo chemia zaplikowana w niektórych produktach żywnościowych również powoduje wypryski.
Pamela (2014-03-21 13:19:38)
Jak dbać o cerę trądzikową?
Jak dbać o cerę trądzikową? Hmmm, to dość trudne pytanie... Każda cera trądzikowa jest inna, każdy trądzik jest inny. Ja napiszę jak ja dbam o moją, niestety, trądzikową cerę. Przede wszystkim ważne jest jej oczyszczanie. Z racji tego, że maluję się na co dzień, wieczorem OBOWIĄZKOWO zmywam dokładnie makijaż! Należy zwrócić uwagę na dobór kosmetyków, zarówno do makijażu jak i demakijażu. Na rynku jest bardzo duży wybór różnych kosmetyków, więc każdy może dobrać coś odpowiedniego dla siebie :) Ważne jest również odpowiednie nawilżanie. Każda cera, czy tłusta czy sucha potrzebuje konkretnego nawilżenia. Rano i wieczorem stosuję krem nawilżający, dzięki czemu moja cera się nie przesusza w ciągu dnia. Przed nałożeniem kremu przecieram skórę wacikiem nasączonym tonikiem, obecnie stosuję dwa różne toniki, jeden po drugim, gdyż to pasuje mojej skórze :) Dwa- trzy razy w tygodniu nakładam na twarz drożdżową maseczkę (nie robię jej sama, po prostu kupuję). Poza tymi kosmetycznymi czynnościami dwa razy dziennie piję napar z fiołka trójbarwnego, czyli z bratka i biorę jedną tabletkę cynku. W aptekach jest kilka rodzajów tabletek z bratkiem, ale stosowałam już różne i efekt jest raczej odwrotny od zamierzonego. Unikam rówież jedzenia ostrych potraw i nie przesadzam z alkoholem, bo to też mi szkodzi na cerę, co zauważam szczególnie po weekendach ;) Najlepszym wyjściem jest wizyta u dermatologa, ale ja niecierpię lekarzy, więc na razie radzę sobie sama :)
dorisek16 (2014-03-21 09:42:00)
Accos
Jak należy dbać o cerę trądzikową? Przedewszystkim regularnie nawilżać, matowić i używać kosmetyków przeznaczonych do tej cery :)
marttoolla (2014-03-21 09:39:30)
:)
Wszyscy piszą "wysuszać" "nie malować" ... a ja Wam powiem, że taka skórę należy odpowiednio nawilżać, chronić filtrami, a w razie uporczywego paskudztwa leczyć. Najgorsze, że obecne produkty spożywcze zawierają wszelakiego rodzaju paskudztwa, które również wpływają na skórę. W grę wchodza tez hormony. Wszystko to powoduje rekację łańcuchową :/ PRawda jest taką, by dbać o skórę problemową przechodzimy długą drogę prób i błędów- to co działą na innych nie działa na ciebie :/ Życzę wszystkim efektywnych kuracji!
Natka (2014-03-20 23:10:04)
konkurs
Na pewno mając cerę trądzikową nie możemy  jedynie faszerowac sie przeróżnymi maściami czy innymi specyfikami. Trzeba pamiętać, że nie wolno za często dotykac buzi no i przede wszystkim nie powinniśmy wyciskac wszystkich pryszczy. Oczywiście zalezy w jakiej fazie jest trądzik, ale to zawsze pogorsza sytuacje, często robią się rany. Unikajmy równiez wszystkiego co wysusza skórę.! Wszystkie kosmetyki do pielęgnacji powinny byc dostosowane do typu skóry  i  najlepiej bez alkoholu.  Jest jeszcze sprawa codziennego makijarzu. Jesli nie możemy się bez tego obyć to musimy uzywac kosmetyków nie zatykających porów;) W ostateczności trzeba wybrac się na wizyte do dermatologa;))
Dorotka (2014-03-20 23:03:27)
=)
 O cerę bardzo skłonna do wyprysków, tak chętnie miejscami się przesuszającą i tak entuzjastycznie się błyszczącą czyli taką jak moją-Trądzikową należy szczególnie dbać zatem należy ją systematycznie oczyszczać łagodnymi i zarazem skutecznymi preparatami (w ciągu dnia w celu odświeżenia cery również), nawilżać i ochraniać matującymi kremami bo cera trądzikowa źle znosi kontakt ze słonecznymi promieniami, przynajmniej raz w tygodniu odżywiać maseczkami i oczyszczać peelingami (polecam dwufazowy peeling z owocowymi kwasami).   
Strona komentarzy 5 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar