2014-03-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos

Cera trądzikowa, cera z problemami... wiele z nas dobrze wie, że taka cera wymyga wiele wysiłku, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację. Dziś mamy dla Was konkurs z nagrodami, które z pewnością ułatwią dbanie o wymagającą cerę.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl


oraz accos

http://accos.pharmena.pl/


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków marki accos, w skład każdego zestawu wchodzą: accos płyn myjący, krem matujący oraz żel przeciwtrądzikowy.

 


Konkurs trwa od 20 marca 2014 27 marca 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2014 27 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 marca 2014. 

Komentarze (52)

Ania Wolska (2014-03-23 19:36:00)
Prawidłowa pielęgnacja cery trądzikowej
  Jak prawidłowo dbać o cerę trądzikową ?  Pielęgnowanie kosmetykami skóry trądzikowej działa tak samo ważnie jak leczenie u dermatologa. Warto dobrać odpowiednie do swojej cery kosmetyki , aby leczyć również powstały już trądzik. Przestrzeganie zasad prawidłowego dbania o swoją problemową skórę jest bardzo ważne , ponieważ zaniedbania na początku choroby skutkują jej powiększaniu się i przykrymi w przyszłości śladami na twarzy. Musimy również pamiętać , że zasady powinny być przestrzegane przez obydwoje płci , bo choroba może dotknąć każdą osobę. Najważniejsze zasady których musimy przestrzegać to : - Częste mycie twarzy specjalistycznymi preparatami ( pianka , tonik , peeleng ) - Dobranie odpowiednich kosmetyków walczących z problemem ( na dzień powinna być to emulsja matująca z filtrem 20 , na noc serum redukujące zaczerwienienia i wykwity) - Nakładanie mniejszej ilości fluidów , korektrów i innych tego typu preparatów ( zatykają one pory i skóra nie może oddychać ) - Dobrze się wysypiać minimum 8 godzin dziennie i unikać stresu. Warto również często zmieniać poszewkę poduszki. - Jeść dużo owoców , ważyw i potraw lekko strawnych ( pamiętajmy o tym , że tłuste potrawy zwiększają aktywność naszych gruczołów łojowych co skutkuje nowymi pryszczami. - Nie dotykać skóry palcami   Porada : Jeżeli z rana pojawia się czerwona krosta , warto przyłożyć do niej kostkę lodu. Zaczerwienienie zniknie , a krostka zmaleje. !!! NAJWAŻNIEJSZE !!! - NIE PRZEJMUJ SIĘ OPINIĄ INNYCH I SWOIM WYGLĄDEM , TWOJE ZMARTWIENIE WYDŁUŻY TYLKO PRZEBIEG CHOROBY.   
Pysia096 (2014-03-23 19:21:02)
dbamy
Trzeba codzienne myć twarzy żelem i tonikiem do cery trądzikowej albo mieszanej. Musimy nawilżać skórę, minimum raz w tygodniu robić peelingu twarzy , robić maseczkę przynajmniej raz w tygodniu np. z ogórka lub aloes aby nawilżyć i głęboko oczyścić skórę.
Ewaa (2014-03-23 16:18:17)
Konkurs
Lata praktyki nauczyły mnie jak dbać o cerę trądzikową, mogę rzec, że w tej dziedzinie jestem ekspertem. Może się to wydać dziwne, ale na pierwszy ogień w trosce o naszą skórę pójdzie... jedzenie! Słodycze, tłuste i ostre potrawy - większość z nas ma w swoim jadłospisie na codzień, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że te produkty mogą powodować "wysyp" wrogów! Kojena sprawa, odpowiednio dobrane kosmetyki, najlepsze są te z linii dermokosmetyków spejcalnie przeznaczone do pielęgnacji cery trądzikowej, pomagają łagodzić zaczerwienia, likwidować niedoskonałości i sprawiać, by nasza cera wyglądała po prostu świeżo i dobrze. Ktoś może sobie zadać pytanie po co wydawać niepotrzebnie pieniądze na specjalistyczne kosmetyki? Nic nie dzieieje się bez przyczyny i dlatego też, ktoś to tworzy te kosmetyki zna potrzeby cery trądzikowej i wie jak nam pomóc w tym nieprzyjemnym problemie. Przeglądając setki stron natrafiłam na domowe maseczki  i sposoby na walkę z trądzikiem.  Nie wiem czy moja skóra jest specyficzna na tyle, ale ja nie polecam stosowania takich metod, bo zamiast leczyć, można sobie zaszkodzić. Warto też zasięgnąć opinii specjalisty dermatologa, który przepisując odpowiednie leki, pomoże nam się z tym uporać. 
vesp007er (2014-03-23 14:11:53)
konkurs
 Moja cera trądzikowa, Jest bardzo wymagająca i problemowa... Mam jednak swoje sposoby, By jej zapewnić wszelkie wygody. Dobry demakijaż to podstawa, On kondycję cery mojej poprawia. Po nim kosmetyki lepiej się wchłaniają I znacznie lepiej na mą cerę działają. Na początek oka okolic oczyszczenie, Poprzez wacika z pełnym miceralnym przyłożenie. Pod żadnym pozorem nie wolno pocierać, Bo wtedy okolica oka zmarszczek zacznie nabierać. Następnie na całą twarz żel aplikuję I długo go w mą cerę dłonią wsmarowuję. Nie zapominam o dokładnym spłukaniu, Co zapobiega porów zatykaniu. Zawsze pamiętam o mocnej tonizacji, By pH mej skóry było w stabilizacji. Dwa razy w tygodniu peelingi stosuję I nimi mej cery koloryt wyrównuję. Tak me dbanie o cerę wygląda, Po nim jest ona gładka i zdrowa.
BogusiaWis (2014-03-23 10:48:58)
Konkurs - Accos
Cera trądzikowa nie jest łatwa w pielęgnacji. O tym przekonał się niemal każdy z nas, szczególnie w okresie dojrzewania. Rynek proponuje nam szeroką gamę kosmetyków pomagającą w pielęgnacji takiej cery. Uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z porady dermatologa. Takie dobieranie specyfików na własną rękę, może czasami przynieść więcej złego niż dobrego.Należy bezwględnie przestrzegać zaleceń lekarza, współpracować z nim. Pamiętajmy, że same kosmetyki cudów nie czynią. Odpowiednia dieta, konsekwencja w leczeniu a z czasem również wizyta u kosmetyczki dają wielką szansę wyjścia z tego problemu.
Ciekawska Magdalena (2014-03-23 10:19:42)
Cera trądzikowa
Cera tradzikowa to skóra, która potrzebuję dużo naszej uwagi ponieważ my nie możemy tylko ją nieustannie oczyszczać ale trzeba zwracać wielką uwagę na jej poziom nawilżenia i nawodnienia.  Ważne jest aby przy codziennej pielęgnacji skóry trądzikowej robić sobię dni bez makijażu oraz tłustymi kremami ją nawilżać szczególności wtedy, gdy jest ona strasznie przesuszona-to naprawdę działa bo sama tak robię :) Odpopwiednia dawka ruchu również nie zaszkodzi.
Marta Z. (2014-03-22 18:27:13)
mój sposób
 Skóra trądzikowa to trudna skóra.  Wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Przede wszystkim  używanie odpowiednich kosmetyków. Jeżeli chodzi makijaż musi  on też być odpowiednio dobrano. Nie może on zatykać porów, bo to może pogorszyć sprawę.  
Angelika Nowak (2014-03-22 16:41:28)
cera trądzikowa
No cóż, pielęgnacja cery trądzikowej to coś z czymś spotykam się codziennie, ponieważ z trądzikiem walczę już dobre 15 lat. Zasad pielęgnacji jest tyle ilu różnych ekspertów się wypowiada. Przetestowałam na sobie dosłownie wszystko i gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że na trądzik dobre jest bieganie wokół sejmu pewnie bym wypróbowała także ten sposób. Zacznę od tego, że mam skórę silnie przetłuszczającą się, z rozszerzonymi porami, przebarwieniami, zaskórnikami, grudkami i raz na jakiś czas na buzi wyskoczy coś większego. Walkę zaczęłam od najważniejszej rzeczy diety. Rzuciłam słodycze, chipsy, paluszki itp. wszystko co sztuczne i przetworzone. Zaczęłam jeść więcej owoców, warzyw i pić wodę mineralną z cytryną (fantastycznie oczyszcza). Do mycia twarzy używam zwykłego mydła dla dzieci. Twarz wycieram ręcznikami papierowymi jednorazowymi. Dwa razy w tygodniu piling mechaniczny. Raz w tygodniu maseczka oczyszczająca z kwasami owocowymi. Codziennie rano tonik a potem lekki krem nawilżająco matujący z filtrem (skórę tłustą trzeba nawilżać, bo im więcej ją wysuszamy to tym bardziej się przetłuszcza). W ciągu dnia używam bibułek matujących do ściągania sebum a moje kolorowe kosmetyki to tylko fluid matujący i puder w kamieniu antybakteryjny (do nakładania używam pędzla, który trzeba często myć). Co drugi dzień wieczorem oczyszczam buzię miękką szczoteczką wykonując jednocześnie masaż całej twarzy, by pobudzić krążenie. Na ewentulane "wpadki" używam korektora. Na noc używam kremów z kwasami, bardziej skoncentrowanymi, by złuszczyć warstwę rogową skóry i pozbywać się powoli blizn potrądzikowych. Dzięki tym zabiegom skóra się uspokoiła, rozpromieniła, pory zmniejszyły a "wpadki" pojawiają się rzadziej. :) 
Gosia (2014-03-22 03:09:48)
Konkurs
Jak dbac o cere tradzikowa mysle ze przede wszystkim stowac prepaty przeznaczone do tego rodzaju cery,unikac dotykania twarzy rekoma aby nie namnazac bakteri,przemywac twarz w ciagu dnia lagodnymi tonikami,uzywac kremow z filtrami podczas slonecznych dni i oczyszczac skore przynajmniej raz w tygoniu uzywajac peeling ale to sa glownie zewnetrzne sposoby dbania o nasza skore.Mozemy tez dla niej zrobic cos od wewnatrz stosujac odpowiednia diete bogata witaminy. Unikajmy rowniez stresu a mysle ze I to pozwoli wygladac naszej cerze duzo lepiej :-)
Justyna (2014-03-22 00:31:29)
Nawilżanie
 Według mnie mimo różnych opini cerę trądzikową trzeba nawilżać ponieważ wiele kosmetyków przeznaczonych do walki z niedoskonałościami nadmiernie wysusza skórę, a wtedy pojawia się kolejny problem. Przesuszona skóra np. na policzkach czy nosie + okropne zmiany trądzikowe potrafią wpędzić w kompleksy nie jedną młodą kobietkę. Dlatego oprócz ciągłego oczyszczania trzeba pamietać o regularnym nawilżaniu. 
Strona komentarzy 4 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar