2014-03-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos

Cera trądzikowa, cera z problemami... wiele z nas dobrze wie, że taka cera wymyga wiele wysiłku, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację. Dziś mamy dla Was konkurs z nagrodami, które z pewnością ułatwią dbanie o wymagającą cerę.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl


oraz accos

http://accos.pharmena.pl/


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków marki accos, w skład każdego zestawu wchodzą: accos płyn myjący, krem matujący oraz żel przeciwtrądzikowy.

 


Konkurs trwa od 20 marca 2014 27 marca 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2014 27 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 marca 2014. 

Komentarze (52)

Ksawusia (2014-03-24 21:31:54)
Dekalog pięlegnacji cery tradzikowej
Witam! Jestem posiadaczką cery trądzikowej, dlatego też pragnę podzielić się ze wszystkimi swoimi  sposobami na walkę z błyszczeniem, zaskórnikami itp.   1. Codziennie stosuje kosmetyki przeznaczonego do mojego typu skóry( płyn miceralny, żel do mycia,  tonik,krem czy żel punktowy). 2. Regularnie stosuje delikatny peeling, który to złuszczy mój naskórek. 3. Raz na tydzień, góra dwa razy w tygodniu stosuje maseczkę, głównie na bazie glinki, drożdzy czy kwasów owocowych. 4. Z umiarem  stosuje kosmetyków kolorowych np.  ciężkich podkładów czy pudru.Wybieram tylko te kosmetyki o działaniu matujacym, a niekiedy i leczniczym. 5. Nie wyciskam , gdyż może to zaognić stan zapalny czy też może by ć przyczyną zakażenia. 6. Staram się nawilżyć moją skórę nie stosuje kosmetyków z alkoholem które pozornie tylko leczą lecz tak nak naprawdę to bardzo wysuszają moją skórę. 7 Zawsze pamiętam o demakijażu. Nie pozwalam sobie na zatkane pory, które skutkują powstawaniu kolejnych zanieczyszczeń na skórze. 8. Wiem co jem! Unikam ostrych przypraw czy czekolady. Swojego czasu używałam także tabletek z cynkiem czy też innych  doustnych preparatów  antytrądzikowych. 9. Raz na kilka miesięcy idę do kosmetyczki na oczyszczenie i odżywienie skóry. 10. Nie boję się wizyty u dermatologa, bo tylko on może pomóc w ostrych przypadkach trądzika.
Grażyna Miś (2014-03-24 17:47:52)
Trądzik.
 Trądzik ma różne podłoże,dlatego zalecam najpierw lekarza a potem odpowiednią kurację w domu.Czasem stare ale dzisiaj jeszcze "modne" zabiegi sprawdzają się.Okłady ze świeżych ogórków,maseczka z  drożdży ,itp.nie zawsze jednak są odpowiednie.Trzeba zatem sięgnąć po koło ratunkowe czyli po profesjonalne preparaty.Być może będą to właśnie kosmetyki marki accos.   
Grażyna Miś (2014-03-24 17:47:52)
Trądzik.
 Trądzik ma różne podłoże,dlatego zalecam najpierw lekarza a potem odpowiednią kurację w domu.Czasem stare ale dzisiaj jeszcze "modne" zabiegi sprawdzają się.Okłady ze świeżych ogórków,maseczka z  drożdży ,itp.nie zawsze jednak są odpowiednie.Trzeba zatem sięgnąć po koło ratunkowe czyli po profesjonalne preparaty.Być może będą to właśnie kosmetyki marki accos.   
mariposa (2014-03-24 17:14:21)
konkurs
Jak należy dbać o cerę trądzikową? 1. Minimum  dwa razy w tygodniu należy myć  twarz specjalnym preparatem przeznaczonym do tego cery trądzikowej 2. Osuszać twarz miękkim ręcznikiem papierowym 3. Oczyszczać dobrze umytą twarz tonikiem 4. Na wypryski punktowo nakladać preparat antybakteryjny 5. Stosować krem matujący 6. Ropne wypryski skutecznie likwiduje okład z kapusty, a nie wyciskanie. 7. Raz w tygodniu powinno nałozyć się maseczkę cynamonową zrobioną w domowych pieleszach (wymieszać 2 łyżeczki cynamonu w proszku, 1 łyzka miodu) i nakładać punktowo na wypryski. 8. Umiechnij się od ucha do ucha, a wypryski znikną jak od muchozolu mucha
Gabawiwa (2014-03-24 14:13:17)
konkurs
 Przede wszystkim trzeba taką cerę utrzymywać w czystości , nie nakładać tony pudru i kolorowych kosmetyków jak i nie przesadzać w drugą stronę gdyż nadmierne traktowanie   różnymi specyfikami trądzikowymi też nie przynosi pożądanych efektów może to zaszkodzić niż pomóc. Również należy zwrócić uwagę na dietę gdyż to również odbija się na cerze i wszystkie odpady przemiany materii wychodzą cerą
Misiaczka (2014-03-24 12:35:41)
Konkurs
 Skórę trądzikową należy traktować bardzo delikatnie. Codziennie rano i wieczorem należy oczyszczać twarz odpowiednim żelem do mycia twarzy i nakładać krem zmiejszający zmiany trądzikowe a w razie konieczności zastosować miejscowo żel, który pomaga w zmniejszaniu zmian trądzikowych.
monika1234 (2014-03-24 10:41:10)
konkurs accos
Skóre trądzikową należy traktować po królewsku, używać jak najlepiej dobranych kosmetykow oraz obchodzic się z nią delikatnie.  Najodpowiedniejszymi kosmetykami są lekkie kremu matującego oraz przeciwtrądzikowe oraz na noc  peelingi ktore złuszczają naskórek, aby skóra mogła się regenerować- oraz kremy kojaco-regenrerujące np ZINALFAT. Przy leczeniu tradziku nie powinno się wystawiac cery na ekspozycje słoneczną oraz doprowadzać do zapychania się porów poprzez nadmierną ilość podkladu- przez co skóra nie może oddychać. Niestety wiem z doswiadczenia co to znaczy pięlegnacja skory tradzikowej i musze przyznac jedno, jest to bardzo trudne zadanie , wymagające  wiele wysiłku. Dieta jest tez bardzo wazna, skóra "nie lubi" ostrych, slonych oraz slodkich... czekolada jest pyszna, lecz skora cierpi po kontakcie z nią(na mojej buzi tworzy sie wysyp po kakao) Styl życia wpływa na kondycje skóry jak  spacery , dotlenianie skóry, co pozwala skórze oddychać, z pewnoscia stres jest czynnikiem nasilającym aktywnosc sebum i zmian skórnych - Zatem akceptacja siebie, i pogodzenie się z swoimi przypadlosciami może pomoc w leczeniu trądziku. Bo jezeli nie bedziemy kochać siebie to jak walka z wiatrakami..
Kana1616 (2014-03-24 10:35:40)
Trądzik i Ja.
Jak należy dbać o cerę trądzikową? Witam. Mam trądzik już 7 lat, brałam już chyba wszystko żeby się go pozbyć i muszę powiedzieć że jest ciężko ,ale na szczęście go załagodziłam i teraz mam tylko krostki podczas okresu,o swoją cerę dbam mało ponieważ ona nie lubi jak się przesadza a mianowice nie używam maseczek czy toników. Twarz przemywam wodą termalną albo płynem miceralnym, żadnej wody ! ponieważ w zależności od jej rodzaju może ona pogorszyć nam cerę,raz w tygodniu robię  peeling enzymatyczny  po którym moja cera jest gładsza ;)stosuję tylko kosmetyki antybakteryjne a swoją dietę uzupełnuiam o cynk,witaminy A i B5 oraz B12.Teraz mam cerę wysuszoną więc nie używam toniku ale jeśli ktoś ma na prawdę tłustą cerę polecam gdyż on fajnie na krostki wysuszy.Pozdrawiam
Magda (2014-03-24 10:12:55)
Jak dbać o cere trądzikową ?
Warunkiem powodzenia w leczeniu są cierpliwość i systematyczność. Do zabiegów przeciwtrądzikowych stosowane są kosmetyki do cery tradzikowej łatwo przyswajalne przez skórę, które działają uzupełniająco i regenerująco na skórę, ograniczają rozwój bakterii, leczą stany zapalne, ochraniają skórę.Uważam że warto stosować dietę bogata w owoce i warzywa (istotna jest równowaga witaminowo-mineralna); mleko i przetwory mleczne które  także korzystnie wpływają na wygląd skóry.
emis89 (2014-03-24 00:10:19)
Jak należy dbać o cerę trądzikową?
O cerę trądzikową należy dbać CIERPLIWIE, problem ten nie tworzy się z dnia na dzień - natomiast odchodzi od skóry leniwie. Należy obserwować swój jadłospis codziennie skwapliwie, być może któryś ze spożywanych produktów działa na skórę drażliwie.  Po kosmetyki przeznaczone do tego rodzaju skóry warto sięgnąć od razu, poza tym skóra trądzikowa jest wymagająca i nie znosi maski z makijażu. Do życia trzeba też podchodzić bardziej na luzie, stres tylko dodaje nam lat i niszczy nasze buzie!!!!
Strona komentarzy 3 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar