2014-03-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos

Cera trądzikowa, cera z problemami... wiele z nas dobrze wie, że taka cera wymyga wiele wysiłku, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację. Dziś mamy dla Was konkurs z nagrodami, które z pewnością ułatwią dbanie o wymagającą cerę.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl


oraz accos

http://accos.pharmena.pl/


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków marki accos, w skład każdego zestawu wchodzą: accos płyn myjący, krem matujący oraz żel przeciwtrądzikowy.

 


Konkurs trwa od 20 marca 2014 27 marca 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2014 27 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 marca 2014. 

Komentarze (52)

twister43 (2014-03-27 17:14:18)
Konkurs
Z trądzikiem borykam się, odkąd skończyłem 13 lat, czyli już prawie dekadę!!! Nie jest łatwo znaleźć dobre porady publikowane na męskich stronach internetowych, nie mogę też o tym problemie porozmawiać z kumplami przy piwie. Jako młody chłopak przemywałem czoło i plecy spirytusem salicylowym i smarowałem maścią cynkową. Wydawało mi się, że jest to idealnie proste, męskie rozwiązanie. Dopiero kiedy poznałem moją dziewczynę, zacząłem stosować profesjonalne kosmetyki. Marta wytłumaczyła mi jak ważne jest codzienne oczyszczanie twarzy. Dostałem też od niej krem matująco - nawilżający , bo wiem już że nawet cerę trądzikową trzba nawilżać.  W sumie to tyle, kiedy już pojawi się coś na twarzy traktuję to skoncentrowanym żelem punktowym. Śmiejemy się z Marta, że po ślubie zacznę używać nawet tych jej maseczek ;) Trzymajcie się dziewczyny!!! Spóźnione życzenia z okazji Dnia Kobiet!!!!
beatkaa84 (2014-03-27 15:50:49)
KOnkurs
 O cerę trądzikową należy dbać szczególnie,dokładnie.Stosować tylko i wyłącznie kosmetyki sprawdzone,przebadane i przeznaczone dla tego typu cery.Przy takiej cerze musimy uważać na kosmetyki do makijażu,np.korektor,podkład..itd.Te kosmetyki mogą wyrządzić jej wiele złego.Bądźmy ostrożni!Nie można wyciskać! Musimy także owiedzać dermatologa i stosować się do jego zaleceń.
AgaWojtk (2014-03-26 19:59:08)
accos
Mój sposób na walkę z trądzikiem, to… wszechobecna i aromatyczna pomarańcza;-), a dokładniej, to dwa samodzielnie zrobione z niej specyfiki pozwalające oczyścić skórę, pozbyć się drobnych wyprysków i niedoskonałości, jednocześnie zapewniając jej świeży i zdrowy wygląd! Pierwszy to doskonały do codziennego przemywania i oczyszczania twarzy tonik, który robi się tak: pomarańcze starannie i dokładnie myjemy, następnie cienko obieramy, skórkę z nich kroimy na niewielkie kawałki, wkładamy do słoika i zalewamy octem winnym jabłkowym, tak by przykrył ją całkowicie. Słoik szczelnie zamykamy i odstawiamy w ciepłe miejsce, a po dwóch tygodniach płyn filtrujemy z zawiesiny przez papierowy filtr i po rozcieńczeniu przegotowaną wodą w proporcji 1:1 tonik jest gotowy do działania. Drugi domowy preparat dobrze współdziałający z tonikiem to nakładana raz w tygodniu na 10 minut maseczka zrobiona na bazie zmiksowanej pomarańczy i mleka, przy czym (ilość mleka zależy od ilości soku w pomarańczy, bowiem końcowa konsystencja nie powinna być zbyt płynna, aby nie spływała z twarzy). Takie dwa własnoręcznie zrobione specyfiki są doskonałym sposobem na walkę z trądzikiem:-)  
www.do-it-yourself.net.pl (2014-03-26 12:56:13)
natura czyni cuda!
Mam cerę trądzikową pomimo dorosłego wieku (24 lata) - dla jednych to mało, dla innych dużo - dla mnie to wielki problem. Wszyscy piszecie, że podstawą jest oczyszczanie... wcale nie... jeśli jesteście zdrowe hormonalnie, zazwyczaj przyczyną trądziku, jest zbytnie przetłuszczanie się skóry... a dlaczego ona się przetłuszcza? Dlatego, ze tak usilnie staramy się ją zmatowić, zmyć, wypucować i wyszlifować! Od kiedy zaczęłam ją natłuszczać "moja skóra stwierdziła", że sama nie musi już tego robić... Słyszałyście o OCM? Idealny sposób na pozbycie się trądziku! Wystarczy olej rycynowy + olej ryzowy + olej Tamanu (ma właściwości gojące i normalizujące) i skóra jest gładka jak skóra niemowlaka! Zakupiłam clarissonic i wydawało mi się, ze jest cudowny... owszem, na chwilę był, skóra jest po nim bardziej jędrna, ale 6krotnie mocniejsze oczyszczanie nie sprawiło, ze trądzik zniknął. Jestem na długiej drodze do celu, ale efekty są juz po 3 tygodnich stosowania. Swietnym uzupełnienim są naturalne mydła Alepp z olejem laurowym - naturalnym antybiotykiem, który wyrównuje kolorys skóry. Raz w tygodniu maseczka ze zmielonego siemienia lnianego i czarnuszki siewnej rozjaśnia cerę. Jeśli nie chcecie pod makijażem mieć tłuszczyku, rankiem wystarszy umyć twarz mydełkiem Alepp (np5%) i wetrzeć w twarz bardzo delikatnie wodę brzozową, później nałożyć nawilżajacy makijaż i gotowe! Natura czyni cuda! (Pamiętajcie by po przybyciu do domu zmyć makijaż - gdyz niepotrzebne jest obciażanie skóry kiedy nie jest to potrzebne!) I oczywiście róbcie sobie wakacje od makijażu!!!!
Edyta (2014-03-25 22:38:51)
Konkurs.
Podstawą skóry trądzikowej jest jej dokładne oczyszczanie. Zgodzę się ze stwierdzeniami, ze makijaz przy problemach skórnych powinien byc delikatny lub najlepiej mile widziany byłby jego brak. Jednak same dobrze znamy wyjścia, spotkania na których musimy i chcemy wyglądac perfekcyjnie. Można uzyc bardziej kryjacego podkładu, gdyz wszystko jest dla ludzi. Ale nalezy pamiętac o oczyszczaniu. Bardzo dokładnym. Żele, toniki, peelingi,  pianki możemy dobrać według uznania, oczywiscie dobrych marek. Ja znam BANDI, ATACHE, DR. GRANDEL. O  marce ktora jest w konkursie nie slyszalam.  Ale najważniejszy jest EFEKT, aby płatek na koniec mycia buzi pozostał czysty. Drugim istotnym elementem jest peeling, dwa razy w tygodniu. Tylko i wyłącznie enzymatyczny, poniewaz grubo czy drobnoziarniste roznosza stany zapalne. Moje osobiste zdanie jest takie- Dermatolog jest na pewno wyjsciem z sytuacji ale zdecydowanie w tej dziedzinie stawiam na kosmetykę lecznicza. Polecam terapię przeciwtrądzikową. Jesiennią kwas glikolowy, poźniej kawitację z kwasem mlekowym i laktabionowym oraz tradycyjne oczyszczania i peeling ziołowy. W trakcie takiej terapii jestem i serdecznie polecam. 
patkaM_87 (2014-03-25 20:52:27)
Konkurs
Cerę trądzikową należy przede wszystkim oczyszczać ale nie wysuszać kosmetykami z alkoholem czy nadmiernym peelingiem więc tak jak widać nie jest to takie proste ale pomóc tu może zbawienny cynk. Nie należy również zatykać porów grubymi warstwami pudru. Należy przede wszystkim używać kremów i podkładów antybakteryjnychi to nie w bardzo dużych ilościach by skóra mogła oddychać. Ważne jest aby takich wyprysków nie wyciskać a przy tym nie roznosić na inne części twarzy i ciała. Warto również zadbać o prawidłową dietę, zrezygnować z rzeczy pikantnych i czekolady  (jak wiadomo nam kobietom to nie przychodzi łatwo:)). Warto również wybrać się do sauny lub zrobić sobie "parówkę" na twarz w domku.
Marta :) (2014-03-25 13:33:54)
konkurs
 Jak należy dbać o cerę trądzikową ? Podstawą w pielęgnacji cery trądzikowej jest codzienna, dokładna higiena i pielęgnacja, należy dokładnie, ale zarazem delikatnie oczyszczać skórę kosmetykami, które są przeznaczone do tego typu skóry. Należy unkać silnie wysuszających, drażniących, agresywnych kosmetyków. Również krem powinien być przeznaczony specjalnie dla cery trądzikowej.  Warto wspomagać się peelingiem oraz maseczką, oczywiście również dobranymi do cery trądzikowej. Agresywne peelingi z duzymi drobinkami złuszczającymi mogą tylko pogorszyć problemy z cerą. Lepszą alternatywą są specjalistyczne peelingi enzymatyczne. Cera trądzikowa potrzebuje powietrza, dobrze jest zachować umiar w stosownaiu kosmetyyków do makijażu, należy wybrać lekki podkład, zminimalizować ilość pudru i jak najczęśćiej chodzić bez makijażu (np. po przyjsciu z pracy/szkoły, zmyć makijaż, nałożyć krem i pozolić skórze oddychać). Warto podkreslić rolę diety w postępowaniu z cerą trądzikową. Świetnym pomysłem jest picie napoju drożdże są bogate w witaminy z grupy b, których niedobór pogarsza stan cery trądzikowej. Ponadto warto zwiększyć spożycie cynku- świetnym źródłem cynku są np. pestki dyni. Należy unikać żywnosci wysoko przetworzonej. Warto także siegnąć po herbatę z bratka, który ma świetne właściwości oczyszczające. Nie należy sie zrażać, gdy na początku kuracji pojawi się więcej zmian na skórze. Jest to normalna reakcia w procesie oczyszczania. A później będzie już tylko lepiej :) Bezwzględnie należy unikać wyciskania zmian. Obok prawidłowej pielęgnacji oraz racjonalnej diety niezwykle istotne jest pozytywne nastawienie do świata i promienny uśmiech :)      
gh92 (2014-03-25 10:27:47)
pielęgnacja cery trądzikowej.
 Cera trądzikowa jest bardzo wymagająca, należy uważać aby jej nie przesuszyć, nie podrażnić i jednocześnie trzeba ją odpowiednio oczyścić i nawilżyć. Rano i wieczorem należy umyć skórę żelem bądź kostką myjąca do cery trądzikowej. Taki preparat powinien zawierać w sobie substancje które ograniczają rozwój bakterii Propionibacterium Agnes, które są głównym powodem występowania trądziku. Produkty te muszą także delikatnie oczyszczać i tonizować skórę. Następnie należy przemyć skórę tonikiem do skóry trądzikowej, który ma za zadanie ochronę skóry przed powstawaniem nowych zmian trądzikowych. Kolejnym krokiem jest używanie kremów matujących, które zmniejszają błyszczenie skóry oraz chronią przed powstawaniem nowych zmian. Oprócz codziennej pielęgnacji jak powyżej należy stosować 1, 2 razy w tygodniu, delikatne peelingi ( np. enzymatyczny ), oraz stosować maseczki oczyszczające, pomoże to usunąć zaskórniki.
bb26 (2014-03-25 10:09:57)
:)
 *Morza Martwego oczywiście
bb26 (2014-03-25 10:07:35)
konkurs
 Cera trądzikowa jest niewątpliwie cerą problemową i tylko codzienna pielęgnacja odpowiednimi kosmetykami a często i preparatami dermatologicznymi pomoże uporać się z problemem wyprysków. Trądzik to nie tylko choroba skóry ale i skuteczny znak STOP dla pewności siebie i pozytywnej samoakceptacji. osoby borykające się z tą przypadłością często są zakompleksione z tego powodu i próbują skutecznie zamaskować kosmetykami wypryski. Nie tędy droga bowiem, trądzik należy przede wszystkim leczyć. Warto najpierw udać się do dermatologa, który oceni stan naszej skóry i poleci odpowiednie preparaty antybakteryjne i matujące. Skóra musi oddychać i wilekim błędem jest zaoychanie jej grubymi warstwami podkładu, pudru i ciężkich kremów.  Sama, jak każda nastolatka miałam problem z trądzikiem i pamiętam swoją batalię by odzyskać zdrową skórę. Z jednej strony każdy przez to przechodzi i problem trądziku mija, ale nie można zapomnieć o pielęgnacji skóry na co dzień. Delikatne peelingi, przemywanie twarzy tonikiem, maseczki z drożdży i mleka oraz kremy antybakteryjne to podstawowe kosmetyki, które stosowałam. Należy szukać linii przeznaczonych dla skóry trądzikowej i tłustej i warto zadbać o kurację wewnątrzną tabletkami np. ziołowymi, które znajdziemy w aptece.  Polecam m.in mydło aleppo, które jest jak naturalny antybiotyk, pomaga na problemy skórne i łagodzi podrażnienia. Jest to produkt bardzo uniwersalny iż może być wykorzystany na wiele sposobó, m.in maseczka oczyszczająca. Dobre efekty dają maseczki z glinki, błota z morza martwego. Do maskowania wyprysków lekki makijaż, podkłąd do skóry tłustej, matujący a w dziągu dnia do poprawek przydadzą się bibułki matujące.     
Strona komentarzy 2 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar