2014-03-20

Zakończone

Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos

Cera trądzikowa, cera z problemami... wiele z nas dobrze wie, że taka cera wymyga wiele wysiłku, jeżeli chodzi o codzienną pielęgnację. Dziś mamy dla Was konkurs z nagrodami, które z pewnością ułatwią dbanie o wymagającą cerę.

 


 


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Dodatkowo polub fanpage udziewczyn.pl

https://www.facebook.com/pages/udziewczynpl/166684250015416?ref=hl


oraz accos

http://accos.pharmena.pl/


Co można wygrać?

Do wygrania mamy 5 zestawów kosmetyków marki accos, w skład każdego zestawu wchodzą: accos płyn myjący, krem matujący oraz żel przeciwtrądzikowy.

 


Konkurs trwa od 20 marca 2014 27 marca 2014.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj zestawy kosmetyków marki accos” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2014 27 marca 2014 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć lub zakończyć (odwołać) konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Jak należy dbać o cerę trądzikową?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły  na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 marca 2014. 

Komentarze (52)

anka (2014-05-20 13:34:17)
:/
szanowna redakcyja ma nas w d....
anka (2014-05-15 13:15:03)
w
kiedy wyniki> 2 mies troche rzesada
goh (2014-04-29 12:59:08)
wyniki
a kiedy wyniki? już po terminie... rozumiem, że nikt nie wygrał?
sylwia0311 (2014-04-08 11:09:21)
konkurs
 po I: codziennie przemywaj twarz tonikiem :) po II: napar z ruminku pij i rób z niego "inhalacje" po III: codziennie zmywaj make-up na wieczór po IV: maseczki dobrane odpowiednio do radzaju skóry twarzy, po V: zasięgnąć porady dermatologa :)  
czarnaelka (2014-04-02 06:21:20)
accos
Po pierwsze odwiedzić dermatologa Oczyszczać skóre,ale nie wysuszającymi produktami Pilingować,złuszczać martwy naskórek I dobrze nawilżać cere,skóra wtedy produkuje mniej sebum Używać kremów z filtrem Polecam także zabieg z pilingiem ziołowym u kosmetyczki
Madzia666 (2014-03-29 20:12:55)
Konkurs
 Sama mam trądzik i znam kilka sposobów, jak dbać o cerę trądzikową.  1. Pójdź do dermatologa. On dostosuje ci kosmetyki do twojej cery.  2. Myj przynajmiej trzy razy dziennie twarz, najlepiej czystą wodą lub jeśli to nie pomaga to stosuj toniki oczyszczające.  3. Stosuj maseczki na trądzik lub oczyszczające.  4. Nie nakładaj grubego podkłagu. 5.  Nie wyciskaj pryszczy!!! Po tym mogą ci zostać dziury w twarzy.  6. Jeśli masz trądzik na czole, staraj się jak najwięcej go odkrywać, aby skóra oddychała.  7. Nie jedz ostrych rzeczy: ketchupów, pieprzu, musztardy, słonych orzeszków, słodyczy, itd, ponieważ przez te rzeczy trądzik się jeszcze bardziej nasila.  8. Staraj się wogóle nie dotykać pryszczy, gdyż jeśli masz brudne ręce, to przenosisz  do nich bakterie.  9. Nie rozdrapuj trądzika, nawet jeśli swędzi.  10. Lekko nawilżaj cerę.  11. Potrzebna Ci witamina B6.  12. Jeśli jednak nakładasz na twarz makijaż, przed snem dokładnie go zmyj.  13. Jeśli masz czas, zaparz sobie rumianek, nachyl twarz nad jego parą i na głowę daj ręcznik, aby para dokładnie sięgała tylko twarzy.  14. Antybiotyki i maści przepisane Ci przez dermatologa nie zawsze pomagają, ale warto spróbować je stosować.  15. Stosuj kremy chroniące przed słońcem, które szybko się wchłaniają, bo są najlepsze. 16. Zabiegi oczyszczające u kosmetyczki to nienajgorszy, a nawet dobry pomysł.  17. Jeśli nagle wyskoczy Ci  pryszcz,  to na  niego połóż zimną kostkę lodu, a zaczerwienienie  powinno zniknąć. 18. Ja na wieczór tylko trądzik smaruje cytryną lub rozduszam czosnek lub cebule i kładę na krosty. Przez 2-3dni będzie to miejsce, na które stosowałaś te rzeczy troche jest  zaczerwienione, ale szybko się skóra oczyści i trądzikk zniknie. Na zaczerwienienia kładź zimną kostkę lodu, o której wspominałam. ( Mnie ten sposób pomaga:) )      Nie wszystkim pomagają na trądzik te same metody, bo każdy posiada inną cerę.                 
Patrycja (2014-03-29 13:59:48)
trądzik
 Nigdy nie miałam pojęcia jak z nim walczycć i nie radzę sobie z walka z trądzikiem!:/
karioka (2014-03-28 19:40:37)
konkurs
Cera trądzikowa to cera problemowa i dlatego nie bez racji wymaga odpowiedniej pielęgnacji. W tym celu myję ją delikatnymi żelami i tonizuję tonikami. Nie pozostaje to bez znaczenia, gdyż usuwam z twarzy wszelkie zanieczyszczenia. Gdy wychodzę na dwór krem matująco- nawilżający stosuję dzięki temu moja skóra nie świeci, a ja pewniej się czuję. W żadnym wypadku przy trądziku  nie wyciskam zaskórników. Ponadto oczyszczam cerę w miarę systematycznie i odwiedzam gabinety kosmetyczne. Na dodatek piję herbatkę z bratka lub wodę drożdżową i mam cerę w miarę zdrową.
Ala (2014-03-27 21:35:05)
Accos
Skóra trądzikowa wbrew pozorom potrzebuje porządnego nawilżenia. Nie wolno jej przesuszać, bo to tlyko pogłębia niedoskonałości. Zatem nalezy unikać choćby produktów zawierających alkohol oraz tych mocno matujących. Zamiast tego wybierajmy kremy i żele nawilżające i delikatnie oczyszczające. Dodatkowo pamietajmy o regularnym peelingu, musimy pozbywać się martwego naskórka, gdyż tlyko wtedy skóra oddycha i "pije"składniki odzywcze z kosmetyków. Nie zanieczyszczajmy skóry, niepotrzebne są dotykanie rękoma w ciągu dnia, drapanie, wyciskanie, nic z tych rzeczy. A tak poza tym, podstawa to stosować kosmetyki odpowiednio dobrane do rodzaju cery.
batonzo (2014-03-27 17:34:05)
cera trądzikowa
To moja skóra w przeszłości. Kosmetyki raz pomagały, raz nie. Słońce raz pomagało, raz nie. Dermatolog raz pomagał, raz nie. Postanowiłam uciec się do metod konstrukcyjno-szamańskich. W momencie zejścia się trzech podstawowych składników (dermatologa, słońca i kremu), które ma miejsce w pierwszą pełnię letnią - robię sobie zdjęcie swojej pięknej twarzy i oprawiam w ramki. Stawiam na biurku w mieszkaniu, w pracy a jedno nosze w torebce. Wpatruję się w nie intensywnie po pełni i trądziku nie ma ( przynajmniej w mojej głowie). Dobrze jest też zakupić specjalne lustro, które wcześniej było zakopane przez trzy dni pod dębem:)
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar