2013-11-21

Zakończone

Konkurs Earthnicity minerals

Kosmetyki mineralne zawierają w swym składzie czyste minerały, które nie dość, że pozwalają uzyskać idealny efekt makijażu, dodatkowo odżywiają i pielęgnują skórę - mówi Marta Popiela-Molek z Earthnicity.

Jesteś fanką kosmetyków mineralnych? Zapraszamy do konkursu.


 


 Co należy zrobić?


Odpowiedz na pytanie:

 
Dlaczego Twoim zdaniem kosmetyki mineralne przewyższają inne kosmetyki?

Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać zestaw Earthnicity minerals.
Odpowiedź wraz z danymi adresowymi przyślij na maila Agnieszka@udziewczyn.pl.Więcej o kosmetykach mineralnych TUTAJ.
Co można wygrać?

 
Do wygrania mamy zestaw kompletny Light -  Earthnicity minerals .

Zestaw zawiera 9 produktów mineralnych marki Earthnicity: 2 x podkład mineralny – dwa zbliżone odcienie zapakowane w 10 ml pojemniczki. Każdy o wadze 2,5 grama.

1 x puder utrwalający Silk Glow – 2,5 grama produktu w pojemniczku 10 ml.

1x róż mineralny – 3,5 grama produktu pojemniczku 10 ml.

1 x bronzer mineralny – 2,5 grama produktu w pojemniczki 10 ml.

1 x korektor mineralny – 2,5 grama produktu w pojemniczku 3 ml.

2 x cień mineralny – 1,2 grama produktu w pojemniczku 3 ml.

1 x syntetyczny pełnowymiarowy pędzel kabuki do aplikacji pudrów mineralnych.

Zestaw kompletny jest elegancko zapakowany w firmowe pudełko.

 
Więcej informacji o nagrodzie tutaj:

http://www.earthnicity.pl/shop/category/zestaw-kompletnyKonkurs trwa od 21 listopada 2013 do 07 grudnia 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Earthnicity minerals” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 listopada 2013 do 07 grudnia 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Dlaczego Twoim zdaniem kosmetyki mineralne przewyższają inne kosmetyki?
Dodatkowo napisz dlaczego chciałabyś wygrać zestaw Earthnicity minerals.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu przesyłają swoje odpowiedzi na maila Agnieszka@udziewczyn.pl
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, które prześle najciekawszą odpowiedź.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 listopad 2013.

 

Komentarze (10)

sabina (2013-12-07 22:19:15)
konkurs Earthnicity minerals
 oby się udało! :)
Wojtek (2013-12-07 16:09:44)
Konkurs Earthnicity minerals
Kosmetyki mineralne przewyższają inne kosmetyki: 1-pielęgnują skórę 2 -nie podrażnieją skóry 3-dodatkowo kontrolują produkcję sebum 4-są naturalne 5-działają antybakteryjnie 6-nie zawierają zapachów
PAT (2013-12-04 14:44:26)
Konkurs Earthnicity minerals
kosmetyki mineralne czemu lepsze od pozostałych ?? minerały to w 100 % składniki naturalne  to co naturalne jest dla człowieka najlepsze szybkie i długotrwałe efekty odpowiedni odżywienie, nawodnienie brak sztucznych dziadostw od, których dostaje się uczulenia i innych dziwnych rzeczy naturalny i promienny wygląd skóry prowadzący brak zatykania porów, blokowania dostepu powietrza do skóry, buzia oddycha marzy mi się taki zestaw, gdyż chcę dbac o swoją buźkę, podobać się sobie samej i płci przeciwnej, zacząc działać coś dla siebie ;)
Keisa (2013-12-02 19:56:25)
Konkurs
Dzięki  kosmetykom mineralnym nasz makijaż jest  wreszcie taki jaki chcę, czuję, że twarz jest rozjaśniona blaskiem a nie sebum a na dodatek ten stan utrzymuje się jeszcze długo długo długo jak po opuszczeniu ekskluzywnego salonu odnowy . Nie wspomnę już o tym, że zapewniając twarzy makijaż z kosmetykami mineralnymi pozwalamy jej być zdrową i szczęśliwymą a przecież zadowolona twarz to i zadowolona właścicielka. Nic więc dziwnego,że kobiety tak lubią kosmetyki do makijażu, szczególnie te mineralne. Kosmetyki Earthnicity minerals pozwoliłyby mi poczuć się jak gwiazda na czerwony dywanie :-)
eleterka (2013-12-01 21:26:38)
Minerały-to jest to
  Kosmetyki mineralne przewyższają inne kosmetyki, dlatego, że przede wszystkim pielęgnują skórę. Nie tylko jej nie niższą jak zwykłe mazidła, ale oprócz tego, że nie podrażniają jej, to dodatkowo kontrolują produkcję sebum i działają antybakteryjnie. Kosmetyki mineralne są naturalne, nie zawierają środków zapachowych, konserwantów i talku, nie zatykają porów, mogą ich używać alergicy i osoby posiadające trądzik. Do tego wszystkiego stanowią naturalną ochronę przeciwsłoneczną. Kosmetyki mineralne nie psują się tak szybko jak zwykłe, bo nie zawierają składników będących pożywką dla bakterii. Chciałabym wygrać zestaw Earthnicity minerale, bo są to naturalne, trwałe, nie testowane na zwierzętach kosmetyki wysokiej jakości. Nigdy wcześniej nie miałam możliwości przetestowania prawdziwych mineralnych kosmetyków, które moja skóra pokocha, o czym jestem przekonana. 
aga1oo (2013-11-26 20:20:07)
Tak dla EM :)
Bardzo długo mineralna była tylko woda ;) Kosmetyki mineralne to dar od natury, 100 % natury, 100 % delikatności dla skóry. Niezwykle delikatne, pozbawione konserwantów to dar dla naszej cery, najlepszy dla niej prezent. Chemia, zanieczyszczenie wszystko to wpływa ujemnie na zdrowie naszej skóry, dlatego kosmetyki mineralne to numer jeden wśród kosmetyków, zwłaszcza dla alergików. Moja cera pragnie zaczarowanego dotyku Earthnicity minerals, bo zasługuję na wszystko co najlepsze, na najlepsze, najdelikatniejsze, jak dotyk motyla, kosmetyki EM :)
betina18 (2013-11-24 22:36:34)
minerals
Kosmetyki mineralne mają dobre działanie na naszą cere,nie zapychają jej nie są naładowane tą całą chemią i sztucznościami.Dla cery tłustej są doskonałe , a ja taką posiadam i dlatego chciała bym wygrać ten zestaw.Testowałam już kilka firm ale o tej jeszcze nie słyszałam
Martynencja (2013-11-23 16:06:58)
Konkurs
Super konkurs :D Ciekawe czy mi dopisze szczęście.Na tej stronce nigdy nie wygrałam jeszcze ;( Dziewczyny nie czytacie co pisze tylko od razu odpowiedzi na pytania? Nie tutaj je się wysyła :) 
mariposa (2013-11-23 11:23:20)
Konkurs Earthnicity minerals
Dla mojej cery najlepsze są podukty niekomodogenne Które na moją skórę działają wprost zbawiennie! Ma cera często ulega licznym stanom zapalnym Co w efekcie na mej twarzy jest czymś nienaturalnym Często zaczerwieniona, z pozatykanymi porami Nad oczyszczaniem się  męczę calymi wieczorami Dlatego makijaż by był trwaly i niedestukcyjny Musi być z kosmetyków wręcz perfekcyjnych Bezolejowych, skutecznie maskujących istniejące niedoskonałości O działaniu wyciszająco kojącym i dodającym lekkości Najlepiej bez konserwantów i parabenów Bez sztucznych barwników i alergenów Przy tym mą cerę naczyniową  musi skutecznie chronić Przed promieniami słonecznymi skutecznie oslonić Dlatego kosmetyki mineralne przewyższają inne kosmetyki Bo dodają  każdej twarzy powabu, zdrowia  i estetyki W harmoni z naturą ze sobą współgrają Wspierają  się wzajemnie  i ze sobą dopełniają     Ja osobiście niezmiernie potrzebuje  kosmetyków mineralnych by uśmiech na mej twarzy niezmącony zakwitł, dlatego wygrać zestaw Earthnicity minerale mi się marzy.
paullaa23 (2013-11-22 22:17:30)
Konkurs Earthnicity minerals
 Kosmetyki o intensywnym działaniu i bogatej konsystencji, które niezawierają sztucznych barwników oraz parabenów. Odżywiaja naszą skórę a dodatkoo jeszcze nia upiększaja. Kocham to naturalne i zdrowe dla mojej skóry. Wiem i kocham tylko co sprawia mojej skóre - naturalne piękno wzbogacone o składniki odżywcze. pac Naturze jest moc piękna. A ja z tych minerałów chce tylko co najlepsze wyczerpac bo szkoda takie potencjału marnować - trzeba pokazać je światu:)
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar