2013-06-26

Konkursy Testy

Test mydeł hipoalergicznych On Line

Drogie Dziewczyny!


Mamy dla Was kolejną niespodziankę.


Kosmetyki marki On Line z pewnością znacie. Ostatnio na naszym portalu pisaliśmy o tym, że Marka On Line, odpowiadając na potrzeby coraz większej liczby osób z problemami skóry wprowadza na rynek linię mydeł hipoalergicznych. Dziś mamy dla Was możliwość przetestowania właśnie tych mydeł.

Dowiedzcie się więcej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie nasze czytelniczki do zgłaszania się do testu Mydeł hipoalergicznych On Line.

 

Poszukujemy 5 testerek.

 

Zapraszamy do zgłaszania się.

 

Wszyscy są mile widziani.

 

 

Co trzeba zrobić?

 

W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego warto sięgać po mydła hipoalergiczne, oraz dlaczego chciałabyś przetestować jedno z mydeł hipoalergicznych On Line.

 

 

Nabór trwa od 26 czerwca 2013 do 3 lipca 2013.


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Test mydeł hipoalergicznych On Line” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Regulamin ("Regulamin") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 26 czerwca 2013 do 3 lipca 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytania:
W komentarzach pod konkursem napisz dlaczego warto sięgać po mydła hipoalergiczne, oraz dlaczego chciałabyś przetestować jedno z mydeł hipoalergicznych On Line.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.


Nagrody, o których mowa w ust. 1, zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora za pośrednictwem poczty polskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!


Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu;

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 26 czerwca 2013.

W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.
Regulamin testowania kosmetyków:

1.   ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Organizatorem konkursu „Testu konsumenckiego.” zwanego dalej „Testem”, jest portal www.udziewczyn.pl
1.1.    Test rozpocznie się w miesiącu lipcu 2013.  
1.2.    Test odbywać się będzie na terenie Polski.

2.   WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE
2.1. Uczestnikiem Testu może być każda pełnoletnia osoba, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.2 Przystąpienie do Testu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości i zobowiązaniem się przez Uczestnika do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również z oświadczeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście.
2.3 Udział w Teście jest jednoznaczny ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie opinii o produkcie zawartych w Ankiecie po Teście w ramach publikowanych w mediach publicznych (w szczególności w prasie, TV, radiu, Internecie) informacji prasowych i reklamowych o testowanym produkcie.
2.4 Warunkiem niezbędnym wzięcia udziału w Teście jest pełna gotowość wystawienia rzetelnej recenzji testowanemu produktowi.
2.5 Udział w Teście jest nieodpłatny.
2.6. Organizator Testu nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz skutki stosowania testowanych produktów.
2.7. Produktu do testu nie można odstąpić innej osobie, tylko testować samodzielnie. Nie wolno sprzedać produktu, w przypadku wykrycia takiego procederu testerka zobowiązuje się pokryć koszt produktu.
3.    ZASADY TESTU
3.1. Do testu kosmetyków zostaną zakwalifikowane osoby, które zwyciężą w specjalnym konkursie.
3.2. Uczestnicy Testu mają obowiązek testowania produktu przez okres 1 tygodnia, a następnie napisania rzetelnej recenzji na temat kosmetyku i przysłania jej na adres Agnieszka@udziewczyn.pl z dopiskiem w tytule „Test mydeł hipoalergicznych On Line”.
3.3. Testowane produkty zostaną zaprezentowane na portalu www.udziewczyn.pl.
Testowany produkt podlega całkowitemu zakazu handlu.

3.4. Wyniki Testu zostaną opublikowane na portalu www.udziewczyn.pl

3.5. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Laureaci nie mają prawa do przekazania nagrody innej osobie.
3.6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą wykorzystane wyłącznie w zakresie określonym niniejszym Regulaminie, a w szczególności w celu przesłania nagrody laureatom Konkursu.
3.7. Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany  przez Laureata za pomocą poczty polskiej.
3.8. Uczestnikowi Testu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani też prawo do zamiany nagród na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Organizator zachowuje prawo do zmiany nagród rzeczowych na nagrody tożsame wartościowo.
3.9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród za granicę.
3.10. Nie przekazanie nagrody w skutek podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Laureata Testu oznacza utratę prawa do nagrody.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1. Dokonując zgłoszenia do Testu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Testu zawarte w niniejszym Regulaminie.
4.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
4.3. Dane osobowe uczestników Testu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Testu na zasadach określonych w Regulaminie. Administratorem danych osobowych podanych w Teście jest Organizator. Dane osobowe uczestników Testu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późn. zmianami) i będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie w szczególności w celu przekazania produktów do testu oraz nagród konkursowych. Podanie danych jest dobrowolne ale ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Teście.
4.4. Portal www.udziewczyn.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie.
4.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2012 r.
4.6.Osoby biorące udział w teście wyrażają zgodę na przesłanie reklam.
4.7 Uczestniczki konkursu zgadzają się na wykorzystanie danych osobowych przez firmę, która przekazuje produkty do testów i zgadzają się na przesyłanie im reklam.

 
Komentarze (12)

Aksana Ledak (2018-11-07 22:18:11)
kappriz@gmail.com
Dlaczego akurat ja bym chciała je przetestować?:) Po prostu myję ręce bardzo często, gdyż pracuję w laboratowium. Zwykłe mydła przesuszają i podrażniają moje dłonie! Chciałabym się przekonać, że być może mydło on-line będzie tym idealnym dla mnie:)
filipinka (2013-08-02 20:02:04)
On Line
Mydło hipoalergiczne kojarzy mi się z bezpieczeństwem dla skóry, zwłaszcza dla tej wrażliwej. Skuteczność i delikatność - dwa w jednym  to do mnie przemawia. Bardzo chciałbym wypróbować mydełko On Line, jestem zaskoczona że jest ono też przeznaczone do mycia twarzy, co oznacza, ze napewno nie powoduje podrażnień. To coś dla mnie
emis89 (2013-07-03 14:57:02)
;)
Warto sięgać po mydła hypoalergiczne, ponieważ są najdelikatniejsze i najbardziej przyjazne dla wrażliwej skóry. Chciałabym zosać testerką takiego mydła, ponieważ moje dłonie nie znoszą zwykłych mydeł w kostkach, piankach, płynie. Natychmiast reagują suchą, szorską i zaczerwienioną i piekącą skórą :(
Vixie (2013-07-03 01:29:30)
Odpowiedź
Po hipoalergiczne warto sięgać by dbać odpowiednio o swoją skórę, nie podrażniać jej  i nie narażać na reakcje alergiczne. Chciałabym móc przetestować takie mydła, ponieważ moja skóra często jest podrażniona i pojawiają się na niej różnego rodzaju reakcje, dlatego szukam odpowiedniego produktu, który pomoże mi dbać o moją skórę.
łatka_pyskatka (2013-06-30 23:24:07)
Test mydeł On Line
 1.Po mydła hipoalergicznie warto sięgać ponieważ nie znajdziemy w ich składzie konserwantów, barwników czy substancji zapachowych, które mogą uczulać i powodować podrażnienia. Zamiast tego mają działanie ochronne, wzmacniające oraz przeciwzapalne. Wspierają naszą skórę w walce z przesuszoną skórę i otaczają ją barierą ochronną. Każda osoba dbająca o swoje zdrowie powinna zaopatrzać się w takie mydła ponieważ są one lepiej przebadane niż te tradycyjne.  2.Chciałabym przetestować jedno z mydeł On Line ponieważ zdrowie jest dla mnie najważniejsze. Należę do osób, które prowadzą zdrowy tryb życia, staram się unikać chemii zarówno w pożywieniu jak i w kosmetykach, które używam. Mydło On Line idealnie pasuje do mojego stylu życia i świetnie wpasuje się na półce w mojej łazience. To dla mnie doskonała okazja aby lepiej poznać ten produkt i jeśli spełni moje oczekiwania zameldować go w moim domu na dobre :)
Paula (2013-06-27 22:32:05)
on-line
Warto używać mydeł hipoalergicznych ponieważ wtedy mamy pewność, że nie zaskoczą one nas żadną niespodzianką:) Wiemy, że nie zawierają środków alergennych, które mogą powodować egzamy oraz reakcje alergiczne. Nigdy w sumie nie wiadomo, czy na dane mydełko jesteśmy uczulone, a przecież mydła towarzyszą nam w życiu zawsze:) Dlatego warto z góry zainewstować właśnie w takie mydło i nie bać się, że wylądujemy u alergologa!:) Dlaczego akurat ja bym chciała je przetestować?:) Po prostu myję ręce bardzo często, gdyż pracuję w laboratowium. Zwykłe mydła przesuszają i podrażniają moje dłonie! Chciałabym się przekonać, że być może mydło on-line będzie tym idealnym dla mnie:)
Modnisia1218 (2013-06-27 18:43:36)
On Line
Warto sięgać po mydła hipoalergiczne, w szczególności gdy są cery bardzo wrażliwe na uczulenia ,podrażnienia ,zaczerwienienia ,pękajace żyłki i inne . Gdy prowadzę mój blog bardzo dużo prodrażnień i uczuleń występuję od kosmetyków. Dlatego chciałabym przetestwać mydła hipoalergiczne ponieważ ,uświadomiłabym moim czytalniczką oraz też sobie jak ważne jest stosowanie takich mydeł. I jak ważne jest dbanie o swoją cerę, tym bardziej jak stosuje się makijaże.
bb26 (2013-06-27 16:27:46)
On Line
Mydła hipoalergiczne są łagodniejsze niż zwykłe mydła przez co pomagają uniknąć uczuleń i podrażnień. Jak sama nazwa wskazuje nie wywołuje alergii, przez co może być stosowane na skórę wrażliwą i skłonną do podrażnień. Chciałabym przetestować mydło hipoalergiczne On Line, ponieważ testowanie nowinek kosmetycznych to mój żywioł. Lubię  dbać o swoją skórę, bo wtedy ona odwdziecza mi się pięknym i zdrowym wyglądem. Marki On Line nie znam, dlatego bez chwili wahania staję w kolejce do testowania, bo chętnie poznam kosmetyk, który poradzi sobie z moimi problemami skórnymi.
Kinga (2013-06-27 10:53:16)
On Line
Warto sięgać po mydła hipoalergiczne ponieważ mają one łagodniejsze pH niż zwykłe mydła przez co łagodniej działają na skórę nie uczulając. Nie zawierają także zbędnych substancji chemicznych i zapachowych które mogłyby podrażniać wrażliwą skórę. Bardzo chętnie zostala bym testerką mydła hipoalergicznego On Line, ponieważ jestem alergikiem i moja skóra jest bardzo wrażliwa. Moja skóra jest podatna na wysuszenie oraz często pojawiają się zaczerwienienia spowodowane uczuleniem na dany składnik produktu myjącego. Chciałabym  wypróbować mydło hipoalergiczne On Line ponieważ potrzebuję delikatnej pielęgnacji dla mojej skóry a ten produkt może mi ją zapewnić. Może wreszcie moja skóra stanie się piękna, nawilżona i gładka.
angelina73 (2013-06-27 09:42:00)
On Line
W czasach gdy w kosmetykach królują wszelkie pachnidła,aromaty,substancje nawilżające,roślinne wyciągi ,syntetyczne substytuty...zawrót glowy nie pozwala czasem racjonalnie dokonac wyboru.A pózniej okazuje się,że coś powoduje wysypkę,mydło słabo myje,skóra jest:szorstka,sucha,łuszczy się ...albo wprost nie znosimy zapachu kosmetyku. Wybierajmy to co najlepsze,nie koniecznie okrzyczanych firm światowych,korzystajmy z poleceń znajomych,testujmy próbki. On Line to znana firma i kupuję jej produkty,ale z mydłem hipoalregicznym spotykam się pierwszy raz...Ponieważ miałam przykre przygody z mydłami innych firm ,chętnie wypróbuję ten produkt i dokładnie zrecenzuję efekty jego użycia.
Strona komentarzy 1 z 2
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar