2013-04-24

Zakończone

Konkurs Wygraj wodę toaletową Leçon de Séduction No2

Woda toaletowa o hipnotyzującym owocowym zapachu. Odpowiednia dla kobiet odważnych, przebojowych, pełnych wdzięku i wigoru. Jeżeli chcesz się przekonać jak pachną perfumy Leçon de Séduction No2

zapraszamy do konkursu.
  


Co należy zrobić?

W komentarzach pod konkursem napisz:
 

Jakie zapachy ma nuta głowy?


Dodatkowo napisz jaki rodzaj perfum lubisz.
Co można wygrać?

Do wygrania mamy 3 wody Leçon de Séduction No2.


Zobacz nagrodę.


 


 

Więcej o perfumach TUTAJ.Konkurs trwa od 24 kwietnia 2013 do 24 maja 2013.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Wygraj wodę toaletową Leçon de Séduction No2” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 24 kwietnia 2013 do 24 maja 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Jakie zapachy ma nuta głowy?
Dodatkowo napisz jaki rodzaj perfum lubisz

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Komentarze należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły poprawne i najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 24 kwietnia 2013. 
 

Komentarze (125)

edytka1120 (2013-05-24 23:28:43)
Fajne perfumy
Jakie zapachy ma nuta głowy? pomarańcza i malina Dodatkowo napisz jaki rodzaj perfum lubisz. Jako, że z natury jestem delikatną i zmysłową kobietą, to perfumy które lubię zazwyczaj są słodkie, owocowe lub po prostu świeże. Twardo stapam po ziemi, jednak czasem pragnę zamienić się w takiego niewinnego i nieświadomego zła Kopciuszka, który w życiu wiele krzywdy zaznał i który poszukuje szczęścia. Lubię perfumy wyraziste, mocne , które kuszą swym zapachem i doprowadzają mnie do pełni szczęścia. Lubię perfumy kobiece, sprawiające że dzień staje się wyjątkowy. Perfumy dosadne, kokietujące i dodające mi pewności siebie. Lubię perumy malinowe także taki i kwiatowe świeże, słodkie i wspaniałe w atrakcyjność okazałe. Małe, duże i te średnie dla mnie wszkaże odpowiednie. Lekkie, jasne i radosne zwiasujące mi tak wiosne. Lubię owocowe, pełne wyrazu w których zakochuje się od razu. Teraz się już zakochałam perfumy dla siebie sobie wybrałam. Perfumami które staly się wybrankami mojego serca są Leçon de Séduction No2. Piękne, czarujące po któych użyciu na pewno poczuje się jak pełnowartościowa kobieta. xxxedytaxxx@interia.eu
else (2013-05-24 23:24:28)
Pachnieć, jak to łatwo powiedzieć!
Nuta to pomarańcza i malina. Rozkoszowanie się zapachem to jedna z moich największych przyjemności. Uwielbiam otulać swoje ciało tą ulotną mgiełką, dodaje mi to +100 do kobiecości ;) Zapachami okraślić potrafię różne ważne wydarzenia w moim życiu, które z konkretnymi nutami się kojarzą. A najbardziej lubię te, które tak naprawdę niezwykle ciężko jest opisać. Lekkie, ale trwałe, nie za słodkie, z odrobiną owoców, kilkoma płatkami kwiatów i jakąś ukrytą gdzieś w głębi cierpkością. Lubię, gdy gdzieś między nutami przemyka się coś ziołowego, co dodaje charakterku i mocy.
Habibi (2013-05-24 22:35:32)
perfumy
Nuta głowy wody Leçon de Séduction No2 to: pomarańcza i malina.    Lubię perfumy o subtelnym i kwiatowym zapachu, które pobudzają Kuszą, uwodzą, intrygują i orzeźwiają. Takie, które pewności siebie mi codziennie dodają, I owocowe nuty zawierają. Dzięki nim czuję się wyjątkowo, Kobieco i bardzo zmysłowo. Lubię także perfumy o zapachu orientalnym, Które jak magiczny eliksir działają, Płeć męską do mnie przyciągają. Pachną cudownie, a ja magią zapachu otulona, Czuję się wolna, jestem tymi nutami zachwycona.  
mika19 (2013-05-24 21:45:18)
:)
 pomarańcza, malina ..najbardziej te prezentowe od najbliższych osób są kanciapka zapachu miłości
emerycia (2013-05-24 21:41:43)
Lecon de Seduction No 2
Nuta głowy w tej wodzie to : pomarańcza, malina. Mam kilka ulubionych perfum w zależności od okoliczności.np. latem lubię delikatne zapachy kwiatowe i owocowe, zimą wolę cięższe zapachy opium, drzewa sandałowego, piżma.
lenasw (2013-05-24 19:53:20)
konkurs nuta głowy
Nuta głowy jest to pierwsza nuta zapachu, którą wyczuwamy najintensywniej zaraz po spryskaniu się perfumami. Są to zapachy o aromacie owocowym - głównie cytrusowe i lekkie, które wyczuwamy najsilniej w danym zapachu. Zaliczamy do nich: zapachy limonkowe, pomarańczowe, grejpfrutowe, słodko truskawkowe, porzeczkowe lub gruszkowe.   Preferuję perfumy niebanalne bo sama jestem dość oryginalna Takie, które zmysły pobudzają i w dobry nastrój mnie wprawiają Powinny być przede wszystkim trwałe aby nie ulotniły się w mej pracy nawale Takie, które utrzymują się na skórze przez cały dzień i będą wyczuwalne nawet gdy zapadnę w sen Muszą pozostawiać na mej skórze świeży i zmysłowy zapach i każdy mężczyzna będzie mówił Och!!!  i  Ach!!! Uwielbiam perfumy z nutą jaśminu i róży które przywodzą na myśl do dalekich zakątków podróże Dają ciepły aromat w zimne dni, który mnie miło otula i sprawiają, że mój mąż mnie wtedy często przytula Takie perfumy są pełne energii, świeżości  i słońca więc tak się składa, że mogę ich używać bez końca Magnolia, jaśmin, wanilia, piżmo, papaja To zapach, który wyzwala pozytywne uczucia i optymistycznie nastraja Dzięki nim czuję powiew orientu, one rozpalają zmysły, uwodzą, kuszą tajemniczością i kojarzą się z elegancją, wdziękiem oraz delikatnością Budzą mnie do życia, dają świeżość oraz radość i sprawiają, że nigdy, przenigdy nie mam ich dość!!!    
Sosenka (2013-05-24 19:50:55)
Lubię kwiaty, lubię owoce...
Zapachy nuty głowy tej wody toaletowej to: pomarańcza i malina. Lubię perfumy kwiatowo - owocowe mieszanki, które zawracają w głowie. Już jednym pryśnięciem przenoszą tam, gdzie najlepiej relaksuje sie każda z dam. Sa to ogrody, łąki i sady, super zapachy i mnóstwo zabawy pośród owoców i pięknych kwiatów - naturo cudna dziękuję ci za to. Te aromaty, te wonne mgiełki, być pośród nich to zaszczyt wielki. No i wodzenie za nos brzydkiej płci, za to szczególnie dziękuję ci. ;) Kwiatowo - owocową mgiełką otulona czuję się szczególnie wyróżniona, piękna, wyjątkowa i pewna siebie, zawsze jest prawie tak jak w niebie. Choć "prawie" to duża różnica, ja swym zapachem wciąż się zachwycam.
karolina25 (2013-05-24 19:20:38)
konkurs
- nuta głowy: pomarańcza, malina - Najbardziej lubię odcienie blue, które kojarzą się z letnim wiatrem, skokiem do przyjemnie chłodnej wody czy uprawianiem sportów wodnych. Sięgając po flakon w kolorze oceanu dostaję letni i przyjemnie orzeźwiający koktajl. Gdy się nim spryskam od razu wyczuwam aromaty pełne cytrusowych owoców dojrzewających w pełnym słońcu, wodnych kwiatów i ziół. To dodaje mi energii i pozytywnie nastraja.
nutrena (2013-05-24 16:37:16)
Zapach ciacha :)
1. nuta głowy to pierwsza nuta zaraz po otwrciu flakonika. Zapach ten utrzymuje sie kilkanaście minut po czym łagodnieje. Akurat w tej wodzie nutą głowy będzie pomarańcza i malina. 2. Lubię patrzeć na ciacha te na półce sklepowej i te idące ulicą w urodzie swej słodko-bezprecedensowej. Lubię słuchać szeptu chłopaka, w którym się durzę, choć on o tym nic nie wie, więc sie troszkę zachmurzę ...i piosenek  które dodaja mi siły, werwy, odwagi, tak że czuję sie silna, pewna siebie i odważna nawet z lekkim brakiem rozwagi. Lubię dotykać ciacha przed zjedzeniem, i być dotykana przez ciacho ze słodkim imieniem, ciacha w którym się tak durzę, choć on nic o tym nie wię, zatem jeszcze bardziej sie zachmurzę. Lubię czuć zapach ciacha przed zjedzeniem , bo wdycham je wtedy nozdrzami z uwielbieniem i ciacha, gdy jest blisko nachylajacego sie nade mną i szepcącego  mi do ucha, co tak bardzo rozkochuje do szaleństwa mego ducha. ciacha, w którym się durzę choć on nic o tym nie wie, teraz to sie już mocno zachmurzę:( A kiedy nie ma ciacha ani ciacha w pobliżu, wtedy trudno widzieć dotykać, albo je słyszeć tak wyraźnie... ale czuć to co innego... Wystarczy mi ten sam zapach na wspomnienie Otulający, odpływajacy i chroniący marzenie. Mój ulubiony zapach?...pewnie zgadniecie... ..to ciastkowy:D I cały szereg składników na ten wyrób jak: czekoladowy, waniliowy, truskawkowy. Przyjemnie mi się też robi na zapach kwiatowy i owocowy Powód może być jednak już mniej reklamowy. Te ciacho na półce sąsiaduje przy kwiaciarni, a ciacho w którym się durzę rozdaje owocowe cukierki przedszkolnej dzieciarni ciacho, w którym sie durzę choc on o tym nic nie wie, ale to takie słodkie dla mnie, co robi wiec chyba sie trochę rozchmurzę:) Ciacha jednak maja zły wpływ na zdrowię i urodę. Przez ciastka sie tak tyje, a ja już dłużej tyć nie mogę Przez ciacha nie można sie na niczym skupić A to może nas w końcu w pracy lub w szkole ud**ić. Zero koncentracji przez ta ogomną dozę słodyczy, a wyleczyć sie z tego uzależnienia to jednak dla mnie zbyt duży wyczyn. Gdyby tak zjeść ciastko i mieć ciastko.... Albo zamknać w szklanej butelce. Delektować sie ciachem i mieć ciacho.
łatka_pyskatka (2013-05-24 14:30:37)
Konkurs
 Nuta głowy ma zapach pomarańczy oraz maliny. Perfumy które lubię sa pełne kontrastu - sprawiające, że mogę  czuć się jak anioł by zaraz poczuć się jak diablica. W pięknym flakonie musi skrywać się zapach symbolizujący żar i ukojenie, pragnienie i zaspokojenie, tęskontę i bliskość. Zapach dla wypełniony jest nutami kwiatowo - drzewnymi lub balsamiczno - korzennymi. Dzieki takim zapachom określam siebie taką jaką jestem :)
Strona komentarzy 1 z 13
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar