Konkursy/

2013-04-20

Zakończone

Konkurs Kosmetyki z linii SPA FASCINATION

Na rynku kosmetycznym pojawia się coraz więcej kosmetyków z linii SPA. My mamy dla Was atrakcyjne zestawy, które można wygrać w naszym konkursie. Zapraszamy.
 Co należy zrobić?


W komentarzach pod konkursem zamieść odpowiedź na pytanie:

Co dla Ciebie oznaczają idealne kosmetyki z linii SPA?
Co można wygrać?


Do wygrania mamy: 3 zestawy z linii SPA FASCINATION od Verona Products Professional, każdy zestawy zawiera 3 produkty.


Produkty:


Sól do kąpieli SPA Fascination Orchidea & Jedwab

Krem do twarzy i ciała SPA Fascination Orchidea & Jedwab

Krem do rąk SPA Fascination Orchidea & JedwabKonkurs trwa od 20 kwietnia 2013 do 12 maja 2013.
REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Kosmetyki z linii SPA FASCINATION” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od 20 kwietnia 2013 do 12 maja 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie:
Co dla Ciebie oznaczają idealne kosmetyki z linii SPA?

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 20 kwietnia 2013.
Komentarze (153)

stokrotka00804 (2013-05-22 19:16:09)
moje spa
 Kiedy nie stac nas na wypoczynek w SPA, musimy sobie takie SPA sami zafundować! Przepis? Jest prosty. Kosmetki o właściwościach relaksujących (dla duszy) i odżywczych (dla ciała). Wtedy harmonia bedzie zachowana. Balsam dla ciała i duszy. Aby się zrelaksować, kosmetyk musi miec ładny zapach, jednak nie może być zbyt "nachalny". Nie może zmeczyć nosa( bo jemu też nalezy się SPA!). Kosmetyki muszą oczywiście byc skuteczne i widocznie poprawić kondycję skóry. Oddajemy ją w końcu w zaufane ręce.  Ważna jest również aplikacja. Nie powinna stwarzać żadnych problemów. Twardym opakowaniom mówię stanowcze nie! Bo to przecież nie jest trening. 
stokrotka00804 (2013-05-22 19:15:59)
moje spa
 Kiedy nie stac nas na wypoczynek w SPA, musimy sobie takie SPA sami zafundować! Przepis? Jest prosty. Kosmetki o właściwościach relaksujących (dla duszy) i odżywczych (dla ciała). Wtedy harmonia bedzie zachowana. Balsam dla ciała i duszy. Aby się zrelaksować, kosmetyk musi miec ładny zapach, jednak nie może być zbyt "nachalny". Nie może zmeczyć nosa( bo jemu też nalezy się SPA!). Kosmetyki muszą oczywiście byc skuteczne i widocznie poprawić kondycję skóry. Oddajemy ją w końcu w zaufane ręce.  Ważna jest również aplikacja. Nie powinna stwarzać żadnych problemów. Twardym opakowaniom mówię stanowcze nie! Bo to przecież nie jest trening. 
ewciulathebest@amorki.pl (2013-05-12 22:37:07)
SPA
 Idealne kosmetyki SPA stanowią ukojenie dla mojej duszy i ukojenie dla mojego ciała.
Sylwia30 (2013-05-12 21:58:27)
idealne kosmetyki SPA
Idealne kosmetyki z linii SPA mają to coś w sobie. Mam ochotę ukryć je przed całym światem-zachować tylko dla siebie. Tęsknię za nimi nie mogąc doczekać się chwili kiedy znowu ich użyję. Kuszą zapachem jak najdroższe perfumy działając przy tym jak aromaterapia, relaksują  porównywalnie do masażu a moja skóra dzięki nim jest gładka i nawilżona przez długi czas...
Saszka (2013-05-12 21:22:03)
SPA
To  wSPAniała Fascynacja niekończącą się przyjemnością, trwającą jeszcze długo po wyjściu z łazienki, przywołująca wspomnienia świeżym zapachem i cerą gładką w dotyku. Jest marzeniem nastrajającym mnie już od bladego świtu i spełnieniem zapewniającym poczucie satysfakcji wieczorową porą ;)
habibi (2013-05-12 21:08:34)
SPA
Idealne kosmetyki z linii SPA to takie, które mają działanie wielorakie. Dzięki nim ciało świetnie się zrelaksuje, skóra wyjątkowo zregeneruje. I zmysły będą pobudzone i ciało znakomicie odprężone. Swym zapachem przenoszą one do kraju egzotycznego, a działaniem do SPA profesjonalnego. Idealne kosmetyki z linii SPA to rozkosz dla ciała i duszy, która zmysły każdego poruszy. To kosmetyki, które skórę nawilżają, ciało dopieszczają, niesamowitych wrażeń dostarczają. Pielęgnują doskonale, nie można oprzeć im się wcale. Są "odskocznią" od codzienności, sprawiają mnóstwo przyjemności. Są jak aromaterapia, uspokajają i jednoczesnie w doskoanły nastrój wprawiają.
Tysia (2013-05-12 18:12:32)
Kosmetyki SPA
 Idealny kosmetyk SPA to taki według mnie taki,  po którym wychodząc z kompieli, moja skóra jest jest delikatna, swobodna jak piórko a ja czuję się jak w niebie :) Kiedy mój mężczyzna poczuję zapach kosmetyków SPA nie może wytrzymać uwielgia jego zapach :) a ja wten szybko do wanny i reszta to moja słotka tajemnica:)
Katarzyna Iskrzak (2013-05-12 15:46:03)
Konkurs
 Idealne kosmetyki SPA to radość z życia ukazująca się w każdym minimentrze naszego ciała. To malutkie diamentowe drobinki będące dla skóry prawdziwą utopią, dające nam optymizm i blask radości. Kosmetyki SPA, to linia idealna dla każdej z nas, bo da nam dokładnie to czego szukamy, a nasze ciało, będzie się nam odwdzięczać za to każdego dnia pokazując swoje naturalne piękno
mika19 (2013-05-12 15:22:36)
:)
 są dla mnie wagarami spa;)
Agnes (2013-05-12 14:29:18)
wSPAniałe kosmetyki na co dzień...
Idealny kosmetyk z linii SPA to dla mnie połączenie naturalnych składników i specjalistycznej myśli naukowej (moja siostra robi doktorat z biotechnologii i dzięki niej wiem jak ważna rolę we współczesnych kosmetykach odgrywa laboratorium). A poza tym… kosmetyki SPA kojarzą mi się przede wszystkim z relaksem… Uwielbiam SPAć, więc kosmetyki z tej linii powinny wg mnie być przede wszystkim relaksujące. Powinny pomóc (dzięki zapachowi, przyjemnej konsystencji i działaniu) oderwać się od codzienności i zapomnieć o problemach. Relaks totalny bez konieczności wyjazdu do specjalistycznego ośrodka. Tak na co dzień.
Strona komentarzy 1 z 16
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar