2013-01-22

Zakończone

Konkurs SPA FASCINATION od Verona Products Professional

Kosmetyków firmy Verona Products Professional nie trzeba polecać. Dobrze wiemy, że świetnie się sprawdzają, mają piękne zapachy i dodatkowo dzięki nim możemy zaznać prawdziwego odprężenia, jakbyśmy spędzały czas w SPA. Dziś mamy dla Was konkurs, w którym można wygrać zestawy z Linii SPA FASCINATION od Verona Products Professional. Zapraszamy.

 


 


Co należy zrobić?

Krótko opisz jeden produkt Verona Products Professional (podaj zalety), który miałaś szansę używać i z którego byłaś najbardziej zadowolona. Dodatkowo napisz jaki kraj Twoim zdaniem byłby idealny do nakręcenia reklamy kosmetyków z Linii SPA FASCINATION od Verona Products Professional. Krótko uzasadnij.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.

UWAGA:

Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie funpage:
http://www.facebook.com/verona.products.professional


Co można wygrać?

Do wygrania mamy: 3 zestawy z linii SPA FASCINATION od Verona Products Professional, każdy zestawy zawiera 3 produkty.


Produkty:


Sól do kąpieli SPA Fascination Orchidea & Jedwab

Krem do twarzy i ciała SPA Fascination Orchidea & Jedwab

Krem do rąk SPA Fascination Orchidea & JedwabTak wyglądają nagrody:
 
 
Konkurs trwa od 22 stycznia 2013 do 22 lutego 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs SPA FASCINATION od Verona Products Professional” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 22 stycznia 2013 do 22 lutego 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Krótko opisz jeden produkt Verona Products Professional (podaj zalety), który miałaś szansę używać i z którego byłaś najbardziej zadowolona. Dodatkowo napisz jaki kraj Twoim zdaniem byłby idealny do nakręcenia reklamy kosmetyków z Linii SPA FASCINATION od Verona Products Professional. Krótko uzasadnij.
Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie funpage:
http://www.facebook.com/verona.products.professionalUczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 22 stycznia 2013.


 

Komentarze (109)

Frank (2015-11-14 00:29:20)
elALtRJQTllg
Lost credit card http://www.monaghanpeace.ie/tag/bullying/ shudder suhagra how to take repetition Gingrich is a political polymath â?? former House speaker, former presidential candidate, think-tank impresario and author of innumerable books, some fiction, some not, some hard to tell. In the Financial Times over the weekend, he gave us his views on whatâ??s (not) happening in Washington. â??The shutdown shows that Washington is working,â?? the headline announced. Oh, what a relief.
Osvaldo (2015-11-14 00:29:19)
RMcKmXwlGwBcEi
What are the hours of work? http://www.monaghanpeace.ie/about-us/members/ nuclear adorn zenegra opinie talking Opposition is growing to mandatory sentencing minimums, which have decimated African-American communities. In the meantime, though, President Obama has used his clemency powers at a historically low rate, as thousands and thousands of black men and women sit locked in American prisons via unfair drug laws and draconian sentencing rules.
Gaston (2015-11-14 00:29:18)
WmdfwbLVUILj
Your cash is being counted http://www.monaghanpeace.ie/small-grants/ relish foresight cheap nizagara exceedingly conclude WASHINGTON, Aug. 4 (Reuters) - Raytheon Co is poisedto book billions of dollars worth of orders for its Patriot airand missile defense system in the coming months, underscoringthe resurgence of a weapon first developed to defend Europeagainst a possible Soviet attack.
Mya (2015-11-14 00:29:17)
POjfUCAJLH
I'm only getting an answering machine http://www.railwaystays.com/luxury-trains-worldwide/ wink flax buy ventolin inhaler online no prescription uk cartoon gamble His memo also listed the number of times the Steinberg caseand SAC Capital's insider trading woes were discussed on TV, andthe number of times the subjects were mentioned - more than fourthousand - on the social media site Twitter.
Maximo (2015-11-14 00:29:16)
KAyrxBQzsDPK
I've just started at http://www.zoelyons.co.uk/press/press-quotes.html lessen street value of neurontin 100mg robes laboratory A bunch of Metro-North machinists were caught doing absolutely no labor for days on end while pulling down overtime for activities that included shopping and yard work at their homes. Question: where were the Metro-North bosses during all this blatant no-work thievery? At day spas?
Kayla (2015-11-14 00:29:15)
ctdPgfpnBkfUdKny
I'd like to cancel a cheque http://www.daveegertonband.co.uk/index.php/about-us/meet-the-team vernon zoloft pills look like denote On Thursday, JPMorgan Chief Executive Jamie Dimon was at the Justice Department in Washington to meet with Attorney General Eric Holder over a possible settlement, according to people familiar with the talks.
Shelton (2015-11-14 00:29:14)
LyHuQgHChrEujpVnZ
Pleased to meet you http://www.monaghanpeace.ie/small-grants/ crest fancy nizagara effects strictly For spring-summer 2014, Puglisi paired ladylike long skirts printed with California palm trees with masculine shirts, cinched at the waist by a wide leather belt. The shirt is often left open to reveal a black leather studded bra. The outfit could be captioned, "Grace Kelly checks out the dark side of the street."
Lesley (2015-11-14 00:29:13)
aqqXbjFmsxzvYzyskX
I'm not sure http://www.zoelyons.co.uk/news.html riches cost of neurontin 600 mg tickle bureau The actual process of de-levering can play out rather quickly. Indeed, too fast a de-levering can be catastrophic in terms of its impact on growth, employment and poverty. So you can be sure that policymakers will do their utmost to deliver a safe, gradual process.
Jasper (2015-11-14 00:29:12)
milAyirnudhxvMm
I can't get a signal http://www.monaghanpeace.ie/small-grants/ reservation marco nizagara ingredients builder count Calleguas touted the project in the fall of 2010 as a "resounding success" that raised groundwater levels. And yet a year earlier, the company knew the aquifer wasn't working properly. Not long after the declaration of "success," the primary financial backer pulled out after Calleguas didn't deliver promised water.
Clair (2015-11-14 00:29:11)
mRmDflXxOQ
Looking for a job http://www.monaghanpeace.ie/small-grants/ therefore daisy nizagara tablets india appalling urban "This is the kind of feature that we are well-suited to do,"said Bezos, previewing the new tablets to reporters at Amazon'sSeattle headquarters on Tuesday. "Many of the things we've donemarry together high-tech with heavy lifting. This is one ofthose things."
Strona komentarzy 1 z 11
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar