2013-01-21

Zakończone

Konkurs Delia Cosmetics

Kosmetyki Delia BIO przeznaczone są dla kobiet w każdym wieku, chcących zachować zdrowy, promienny wygląd skóry. Linia Delia BIO to produkty stworzone w oparciu o dobroczynne składniki pochodzenia naturalnego, które doskonale odżywiają i nawilżają skórę oraz czynią ją wyraźnie piękniejszą.

Dziś mamy dla Was konkurs, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody od Delia Cosmetics z serii Delia BIO.

  

Co należy zrobić?

Zamieść w komentarzach pod konkursem takie odpowiedzi, które będą się zaczynały od następujących słów:


Mój idealny krem do twarzy jest ...........................

Używam serum do twarzy bo ..................................
Twoja odpowiedź może być wierszykiem, zwykłym tekstem, zdaniem… forma dowolna.


Co można wygrać?


Do wygrania mamy 4 zestawy, w skład każdego z nich wchodzą dwa kosmetyki: serum do twarzy z oliwką i krem do twarzy na dzień kozie mleko.


Oto nagrody:


 
 

Konkurs trwa od 21 stycznia 2013 do 21 lutego 2013.REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Delia Cosmetics” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 21 stycznia 2013 do 21 lutego 2013 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
Zamieść w komentarzach pod konkursem takie odpowiedzi, które będą się zaczynały od następujących słów:

Mój idealny krem do twarzy jest…………..

Używam serum do twarzy bo…………..

Twoja odpowiedź może być wierszykiem, zwykłym tekstem, zdaniem… forma dowolna.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedź należy wysłać tak, aby wpłynęła na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieściły najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez redakcję, bądź  sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki za pośrednictwem poczty polskiej, bądź firmy kurierskiej na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 21 stycznia 2013.


 

Komentarze (112)

filipinka (2013-02-22 15:09:01)
konkursi dealny
Mój idealny krem do twarzy jest  doskonale dobrany do potrzeb mojej cery, spełnia moje wymagania i nie sieje spustoszenia w moim portfelu Używam serum do twarzy bo już wybrałam idealny krem i pragnę więcej....jak każda kobieta - chcę zawsze wyglądać i czuć się doskonale. Choć z roku na rok przybywa nam lat, ja zatrzymuje czas - na dłużej,... to jak inwestycja, która zawsze przynosi zyski
marcia7 (2013-02-22 00:36:55)
konkurs
 Mój idealny krem do twarzy jest pachnący jak kwaity na łące.  Używam serum do twarzy bo daje mi niesamowity komfort. 
ZajacKicak (2013-02-21 23:54:03)
konkurs
 Mój idealny krem do twarzy jest stworzony do mojej skóry, wygładza drobne zmarszczki, nawilża, odżywia, napina, ładnie pachnie. Używam serum do twarzy bo jest skuteczniejsze od kremu, a moja skóra potrzebuje mocnego nawilżenia i ujędrnienia.
Habibi (2013-02-21 22:21:42)
konkurs
  Mój idealny krem do twarzy nawilża normalną skórę stale, A partie tłuste matuje doskonale. O moją skórę dba i ją pielęgnuje, Po nim znakomicie się ona prezentuje. Jest odżywiona, pełna blasku i zregenerowana, Codziennie już od samego rana. Jestem nim zachwycona, moją cerę odmienił, A mnie w piękniejszą przemienił.   Używam serum do twarzy bo szybką pomoc mojej skórze przynosi, Jest kuracją, o którą czasami moja skóra prosi. Dostarcza jej cenne składniki, bo ma skoncentrowane działanie, Po nim moja skóra znów jędrna się stanie.
MAGDAD (2013-02-21 18:53:36)
konkurs
Mój idealny krem do twarzy jest lekiem na całe zło suchej skóry. Takim właśnie lekiem jest dla mnie krem Kozie Mleko, ponieważ moja skóra potrzebuje nawilżenia. Krem na dzień świetnie się do tego nadaje i w 100% spisuje. Zapewnia mi nawilżenie przez 24h tak jak lubię, świetnie wygładza i skutecznie regeneruje. Naturalne składniki w nim zawarte wpływają na kondycję mojej skóry i jej młody wygląd. Wielki plus dla kremu Kozie Mleko za to, że skóra staje się po jego użyciu elastyczna oraz zrelaksowana i świeża. Używam serum do twarzy bo moja skóra pragnie odnowy i nawilżenia. Serum do twarzy z oliwką jest w stanie zapewnić mi regenerację skóry w ciągu nocy, by rano wstać i cieszyć się pięknym wyglądem. Wierzę, że serum pomaga mi wyeksponować moje naturalne piękno. Po przez nadanie mojej twarzy naturalnego świetlistego efektu rozpromienia moją cerę i duszę a to wystarczy, by czuć się pięknie i sexownie. Idąc ulicą kroczę pewnym krokiem ze świadomością, że wyglądam perfekcyjnie, a te ukradkowe męskie spojrzenia są tego dowodem. Rozświetlona cera staje się dzięki serum odbiciem stanu mojej duszy, która uśmiecha się, tak jak moje usta.
karolina25 (2013-02-21 17:56:21)
konkurs
1. Mój idealny krem do twarzy jest naturalnym produktem stworzonym na bazie roślin w przyjaznym naturze, minimalistycznym ekologicznym opakowaniu i przystępnej cenie. Nie tylko świetnie działa, ale też pięknie pachnie. Super nawilża, wygładza powierzchnię skóry i ujednolica koloryt, ale też chroni przed szkodliwym wpływem promieniwania UV. Stosując go moja skóra natychmiast odzyskuje naturalny blask i świeżość. 2. Używam serum do twarzy bo działa intensywniej od kremu. To skoncentrowany kosmetyk, który natychmiast zabiera się do pracy nad skórą, bo zawiera dużą ilość cenych dla urody skoncentrowanych składników. Dociera do głębszych warstw skóry i zawiera wysokie stężenie substancji aktywnych.
emis89 (2013-02-21 14:35:02)
;)
Mój idealny krem do twarzy jest przyjacielem mojej buźki. Ufam mu w pełni i wiem, że zawsze jest dla mnie miluśki. Mój idealny krem stosuję rano i wieczorem, by na następny dzień nie być potworem. Mój idealny krem nawilża moją skórę zdecydowanie, dzięki niemu nie towarzyszy mi błyszczenie, pieczenie czy skóry "ściąganie". Używam serum do twarzy bo .... nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nie używam serum do twarzy. Używam tylko kremów, maseczek.. moja skóra nigdy jeszcze nie poznała działania serum. Może dzięki temu konkursowi się to zmieni?
agnett91 (2013-02-20 23:21:47)
Konserwacja:)
 Mój idealny krem do twarzy Jest tak cudowny, że się rozmarzysz! Zapach maliny, cud-konsystencja, Mych skrytych marzeń to jest esencja. I na dodatek migiem się wchłania.   Krem jest podstawą do nawilżania! Używam również serum do twarzy Gdy zima mrozi, a lato praży, By moja skóra się nie starzała I mnie na starość konserwowała!
Sosenka (2013-02-20 21:09:59)
Najlepsi przyjaciele mojej twarzy :)
Mój idealny krem do twarzy jest spełnieniem moich marzeń. Świetnie nawilża cerę i koi, żadnych przeciwności skórnych się nie boi. Odżywia skórę, uelastycznia, wygładza, regeneruje, krótko mówiąc zawsze dobrze sie spisuje. :) Używam serum do twarzy bo młody wygląd to jest to co chciałabym zatrzymać jak najdłużej, promienny blask też musi być na skórze. Elastyczność, ujedrnienie, odżywienie i zawsze wygrana walka z podrażnieniem. Oto największe serum plusy, a dla mojej twarzy prawdziwe luksusy. :) Najlepsi kosmetyczni przyjaciele moi to właśnie idealny krem i serum co się starzenia skóry nie boi. Z nimi mogę zawojować świat, bo odejmują mi sporo lat ;)
eMika (2013-02-20 18:25:03)
Krem-strażnik
 Mój idealny krem do twarzy jest stałym mieszkańcem mojej torebki gotowym w każdej chwili spełniać moje życzenia dotyczące nawliżenia. Używam serum do twarzy bo jest on fundamentem dla każdego innego kosmetyku do pielęgnacji twarzy a widomo, że bez dobrego fundamentu wszystko się rozlatuje
Strona komentarzy 1 z 12
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar