2012-12-11

Zakończone

Konkurs Kamis idealny na Święta

Czy w Twojej rodzinie, wśród bliskich, przyjaciół, znajomych jest ktoś, kto uwielbia gotować? A może sama/sam jesteś zakochana/ny w kuchni? Zapraszamy do konkursu Kamis.

  


Co należy zrobić?


W 10 słowach opisz zestaw Kamis. W Twoim opisie muszą znaleźć się takie słowa jak: zestaw, Kamis, przyrawy, święta = czyli cały opis może zawierać 14 słów, 10 Twoich i 4 nasze.

Dodatkowo napisz jedną rzecz, bez której święta nie mogłyby dla Ciebie istnieć.

Swoją odpowiedź zamieść w komentarzach pod konkursem.


Co można wygrać?


Do wygrania mamy 5 zestawów od firmy Kamis. W zestawie znajdują się przyprawy oraz organizer.


Konkurs trwa od 11.12.2012 do 17.12.2012.UWAGA:

Osoby, którym uda się zwyciężyć i które chcą otrzymać nagrodę przed Świętami, prosimy o przesłanie danych = po ogłoszeniu wyników do 19.12.2012. 


REGULAMIN KONKURSU.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Konkurs Kamis idealny na Święta” (zwany dalej „Konkursem”).

1.2. Regulamin ("Regulamin Konkursu") stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników.

1.3. Organizatorem Konkursu jest portal udziewczyn.pl

1.4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 11.12.2012 do 17.12.2012 roku za pośrednictwem internetu. Uczestnik bierze udział w Konkursie od chwili wysłania zgłoszenia udziału w Konkursie, do chwili zakończenia Konkursu lub wcześniejszej rezygnacji z udziału w Konkursie.

1.5. Organizator konkursu ma prawo przedłużyć konkurs bez podania powodu.

1.6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawa do wykorzystania przesłanych tekstów bądź zdjęć w celach marketingowych oraz przekazania tych praw sponsorowi.

§ 2 Udział w Konkursie

2.1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

W wyjątkowych sytuacjach i tylko w niektórych konkursach, mogą brać udział również osoby niepełnoletnie, ale tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców, bądź opiekunów, w tym celu przed udziałem w konkursie, należy się skontaktować z redakcją, aby uzyskać taką zgodę.

2.2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

2.3.Jednej osobie może być przypisany tylko jeden numer IP komputera; wszelkie odpowiedzi konkursowe zawierające różne nicki, a mające to samo IP będą od razu uznawane za próbę zwiększenia swoich szans w konkursie, co będzie uznawane za nieuczciwe; takie osoby pozbawiają się możliwości wygrania nagród.

2.4.Zadaniem uczestnika Konkursu jest:
W 10 słowach opisz zestaw Kamis. W Twoim opisie muszą znaleźć się takie słowa jak: zestaw, Kamis, przyrawy, święta = czyli cały opis może zawierać 14 słów, 10 Twoich i 4 nasze.

Dodatkowo napisz jedną rzecz, bez której święta nie mogłyby dla Ciebie istnieć.

Uczestnik powinien dokładnie przeczytać zadanie konkursowe, gdyż zamieszczenie odpowiedzi w niewłaściwym miejscu, eliminuje go z udziału w konkursie.

2.5.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby, nie można również podawać danych innych osób, czy instytucji w celu przesłania nagrody. Dane do wysyłki powinny być zgodne z danymi osoby zarejestrowanej na portalu.

2.7. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia jego zwycięzców i przyznania im nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem, i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie terminu na składanie reklamacji co do przebiegu Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przyznanie nagrody w Konkursie. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Organizator zastrzega, że dane osobowe zwycięzców Konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników Konkursu w serwisie udziewczyn.pl

§ 3 Przebieg Konkursu

3.1.Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 Regulaminu oraz przystąpienie do Konkursu zgodnie z zasadami niniejszego paragrafu.
Uczestnicy przystępując do Konkursu zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach pod konkursem.
Odpowiedzi należy wysyłać tak, aby wpłynęły na serwer w terminie przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w §1 ust. 4. Odpowiedzi, które wpłyną na serwer przed lub po terminie określonym powyżej, nie będą brały udziału w Konkursie.

Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

3.2.Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie jury, złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie

4.1. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które zamieszczą najciekawsze odpowiedzi.

4.2.Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przez sponsora w terminie +- do 3 miesięcy licząc od daty otrzymania adresu do wysyłki, na adres pocztowy podany przez zwycięzcę w mailu.

Nagroda może się różnić od zamieszczonego zdjęcia, w pewnych przypadkach losowych, bądź niezależnych od redakcji, czy sponsora, może to być inny fason, model czy też kolor, gdyż przy ciągłej sprzedaży nie ma możliwości zagwarantowania, że dany produkt będzie na stanie.

4.3.Wyłonienie laureatów następuje w terminie podanym w treści konkursu, a gdy takiego zapisu nie ma, wyłonienie laureatów nastąpi w terminie do +- 1 miesiąca, licząc od daty zakończenia konkursu (nadsyłania zgłoszeń).

Po każdym wyłonieniu laureatów, redakcja zamieszcza wyniki konkursu na portalu www.udziewczyn.pl, więc obowiązkiem uczestnika konkursu jest regularne sprawdzanie, czy takie wyniki się pojawiły, gdyż od momentu ich opublikowania, laureat ma tylko 5 dni na przesłanie swoich danych do wysyłki, jeśli tego nie zrobi, jego prawo do nagrody wygasa i przechodzi na Organizatora, bądź redakcja wyłania innego laureata na jego miejsce. W przypadku braku uczestników, możliwe jest zorganizowanie dogrywki. Od tej decyzji nie ma odwołania.
REDAKCJA NIE ZAWIADAMIA O WYGRANEJ, UCZESTNIK KONKURSU SAM MUSI SPRAWDZAĆ WYNIKI NA PORTALU!!!

4.4.Laureat konkursu powinien wysłać swoje dane do wysyłki nagrody, na podaną w wynikach konkursu pocztę e-mail bądź wewnętrzną (zawsze to będzie napisane)gdyż redakcja nie odpowiada za sytuację, gdy adres trafi na niewłaściwą pocztę.

4.5.Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa.

4.6.Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.

4.7.Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana przez Organizatora na stronie portalu udziewczyn.pl

4.8.Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

4.9.W przypadku wygaśnięcia prawa zwycięzcy Konkursu do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim prace nagrodzone w Konkursie będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej kompozycji i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora życzeń w zakresie publikacji wyników Konkursu.

poprzez przesłanie pracy konkursowej w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wyrażają zgodę na publiczne udostępnianie pracy konkursowej na stronach serwisu www.udziewczyn.pl lub na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Organizatora.

§ 6 Reklamacje

6.1.Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres Agnieszka@udziewczyn.pl w terminie 7 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, datę, dokładny opis i powód reklamacji.

6.2.Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

6.3.Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1.W przypadku różnicy zdań komisji konkursowej, co do wyłonienia laureatów, decyduje również ich aktywność na portalu i forum www.udziewczyn.pl

7.2.Redakcja nie odpowiada za wydłużenie czasu przesyłki przez sponsora, jej zaginięcie, bądź też niezgodność rozmiarów, fasonów itp.

W pewnych okolicznościach, na prośbę zwycięzcy konkursu, redakcja może podjąć działania  mające na celu wyjaśnienie sprawy i doprowadzenie do jej rozwiązania na korzyść laureata.

7.3.Uczestnicy konkursu zgadzają się na otrzymywanie newslettera i reklam.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 11.12.2012.

Komentarze (51)

MAGDAD (2012-12-17 22:18:50)
KONKURS
PRZYPRAWY KAMIS. NIECH KAŻDY ZAPAMIĘTA! TO NAJLEPSZY ZESTAW NA ŚWIĘTA. Świąt nie wyobrażam sobie bez choinki. Oczywiście żywej, pachnącej lasem:)
Katarzyyyyna (2012-12-17 21:18:02)
Konkurs Kamis
Przyprawy Kamis to zestaw, który otwiera magiczną furtkę do kulinarnej krainy przysmaków  na Święta! Nie wyobrażam sobie Świąt Bożego Narodzenia bez płyty z kolędami i pastorałkami nagranymi w Krakowie w Teatrze STU przez Alicję Majewską, Halinę Frąckowiak, Andrzeja Zauchę i Włodzimierza Korcza. Ta i tylko ta muzyka wprowadza do mojego domu i mojego życia autentyczny nastrój (przed)Świąteczny! Pastorałki wzbudzają u mnie szczerą refleksję a kolędy i piosenki o Świętach poruszają najczulsze struny w sercu! Szczerze polecam bo na tej płycie jest  piękno, polskość, radość i nadzieja!
glabelka (2012-12-17 20:06:47)
Opłatek
Zestaw przypraw Kamis - przybornik, który wyczaruje  perfekcyjnie pachnące i smakujące rarytasy na święta. Świąt nie wyobrażam sobie bez opłatka i tradycji łamania się nim podczas wigilii. To on sprawia, że do wigilijnej wieczerzy siadamy pogodzeni ze swoimi bliskimi. To jemu zawdzięczamy to, że przy stole siedzą same uśmiechnięte osoby, a wszelkie spory oddalają się w niepamięć. Dzięki opłatkowi możemy śmiać się, a potem ze śmiechem wspominać, lekko przypalonego makowca, którego mama zapomniała wyjąć z piekarnika, gdyż zajęła się przygotowywaniem innych świątecznych specjałów. Łamanie się opłatkiem sprawia, że każde święta są wyjątkowe i przebiegają w prawdziwie świątecznej, radosnej atmosferze : )
Małgośka (2012-12-17 16:16:20)
konkurs
Przyprawy KAMIS TO IDEALNY ZESTAW ŚWIĄTECZNY, DODAJE AURY TAJEMNICZOŚCI, UROKU-POTRAWY SMAKUJĄ WYJĄTKOWO:) Bez choinki i rodziny Święta by dla mnie nie istniały
karolina25 (2012-12-16 23:29:32)
konkurs
Zestaw Kamis na stole króluje, bo święta to czas piękny, w aromacie przyprawy zaklęty. Ubieranie choinki to od lat nasz najprzyjemniejszy świąteczny obowiązek i nie wyobrażam sobie bez niej świąt. Najwięcej śmiechu wywołuje zawsze wkładanie gwiazdki na ponadtrzymertową choinkę.  
nieznajoma166 (2012-12-16 20:01:44)
konkurs Kamis
 Zestwa Kamis- przyprawy, które sprawią, ze Twoje dania będą równie magiczne co same święta...  Jestem w stanie obejść się podczas Świąt bez choinki, prezentów i śniegu, ale nie mogłabym przeżyć ich bez wspólnej, rodzinnej kolacji przy jednym stole.
karioka (2012-12-16 18:05:57)
konkurs
Na codzień i od święta każda gospodyni o zestawach przypraw od Kamisu pamięta. Właśnie te przyprawy poprawią smak każdej potrawy. Nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez swoich bliskich, z którymi łamię się opłatkiem i wspólnie śpiewamy kolędy.
EweLINKA (2012-12-16 16:57:01)
Konkurs Kamis
Zestaw przypraw Kamis sprawia, że święta pachną przysmakami, których smak przyprawia o zawrót głowy. Dla mnie święta nie istniałyby bez moich najbliższych. Jest to taki magiczny czas, kiedy jesteśmy wszyscy razem, śpiewamy kolędy, świętujemy i obdarowujemy się miłością.
swita77 (2012-12-16 16:37:55)
Konkurs KAMIS
Zestaw KAMIS to wyjątkowe przyprawy, dzięki którym świea nabierają niezwykłego smaku. Święta nie mogą istnieć bez kutii, zrobionej przez moją babcię.
polcia (2012-12-16 14:55:38)
konkurs
święta nie mogą istnieć bez idealnie przyprawionych i smacznych potraw Niedługo świeta, każdy o nich pamięta. Zestaw przypraw Kaamis już kupiony, i każdy zadowolony.
Strona komentarzy 1 z 6
Copyright by Daniel Feist & Bartek Kozar